VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 1S-105 „DĖL TIEKĖJO KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gruodžio 6 d. Nr. 1S-173

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8, 17, 19, 22, 25, 27, 31, 35, 46, 51, 52, 55, 57, 58, 82, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 82-1 straipsniu įstatymo 11 straipsniu ir 25 straipsnio 1 dalimi,

1.       Pakeičiu  Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodiką, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 „Dėl Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo“:

1.1.    Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Technikos specialistai ir techninės organizacijos, vykdysiantys pirkimo sutartį, nepaisant jų pavaldumo tiekėjui, ypač atsakingi už kokybės kontrolę. Darbų pirkimo atveju – technikos specialistai ir techninės organizacijos, kuriuos rangovas kvies vykdyti sutartį.

Reikalavimai dėl technikos specialistų ir techninių organizacijų pateikti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

TAIKYMAS

Paslaugos arba prekės, kai perkamas prekes pagal pirkimo sutartį reikia montuoti, diegti

Tiekėjas privalo turėti pakankamai pirkimo sutarties vykdymui būtinų technikos specialistų ir (ar) techninių organizacijų, vykdysiančių pirkimo sutartį, kad tinkamai įvykdytų pirkimo sutartį.

Šis reikalavimas nustatomas, kai pirkimo sutarties vykdymą reglamentuojantys teisės aktai numato pareigą turėti tam tikrus technikos specialistus ir (ar) technines organizacijas, kitais atvejais – pagal poreikį.

Vertinamas išvardytų technikos specialistų ir techninių organizacijų prieinamumas ir pakankamumas.

Pirkimo vykdytojas gali reikalauti įrodyti tik už kokybės kontrolę atsakingų technikos specialistų ir (ar) techninių organizacijų prieinamumą ir pakankamumą.

Pirkimo vykdytojas negali reikalauti, kad aukščiau nurodyti ištekliai būtų konkrečioje vietoje (pavyzdžiui, kad techninė organizacija būtų įsteigta valstybėje narėje, kurioje bus sudaroma pirkimo sutartis, ar kad turėtų atstovybę tam tikroje vietoje).

Pirkimo vykdytojas gali įvardyti konkrečius technikos specialistus ir (ar) technines organizacijas, tačiau pagal šį reikalavimą nenustatomas privalomas turėti technikos specialistų ir (ar) techninių organizacijų skaičius – tiekėjas turi pagrįsti, kad turi pakankamą jų kiekį ir aprašyti, kaip su turimais technikos specialistais ir (ar) techninėmis organizacijomis tinkamai įvykdys sutartį.

Šis reikalavimas gali būti derinamas su Metodikos ‎9 punkte nustatytu kvalifikacijos reikalavimu turėti teisę verstis tam tikra veikla bei ‎21 punkte nustatytu reikalavimu dėl tiekėjo ar jo personalo išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos.

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 3 punktas): technikos specialistų ir techninių organizacijų, vykdysiančių pirkimo sutartį, nepaisant jų pavaldumo tiekėjui, ypač atsakingų už kokybės kontrolę, aprašymas, kuriame nurodomas turimų technikos specialistų ir (ar) techninių organizacijų skaičius, aprašoma, kaip jų pagalba bus tinkamai įvykdyta ketinama sudaryti pirkimo sutartis, pateikiami aprašymą pagrindžiantys bei technikos specialistų ir (ar) techninių organizacijų prieinamumą pagrindžiantys dokumentai.

 

Paprastai nustatomi tokie reikalavimai:

· jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turimi pajėgumai sumuojama);

· tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais – tiekėjo ir ūkio subjektų, kurių kvalifikacija tiekėjas remiasi, pajėgumai sumuojami. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys teiks tas paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų;

· subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas.

Darbai

Tiekėjas privalo turėti pakankamai pirkimo sutarties vykdymui būtinų technikos specialistų ir (ar) techninių organizacijų, kuriuos tiekėjas kvies atlikti darbus, kad tinkamai įvykdytų pirkimo sutartį.

Pirkimo vykdytojas turi reikalauti iš rangovo pateikti pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų sąrašą, jeigu perkami statinio statybos darbai ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymas nustato rangovo pareigą turėti vykdomo darbo srities darbuotojų.

Vertinamas išvardytų technikos specialistų ir techninių organizacijų prieinamumas ir pakankamumas.

Pirkimo vykdytojas gali reikalauti įrodyti tik už kokybės kontrolę atsakingų technikos specialistų ir (ar) techninių organizacijų prieinamumą ir pakankamumą.

Pirkimo vykdytojas negali reikalauti, kad aukščiau nurodyti ištekliai būtų konkrečioje vietoje (pavyzdžiui, kad techninė organizacija būtų įsteigta valstybėje narėje, kurioje bus sudaroma pirkimo sutartis, ar kad turėtų atstovybę tam tikroje vietoje).

Pirkimo vykdytojas gali įvardyti konkrečius technikos specialistus ir (ar) technines organizacijas, tačiau pagal šį reikalavimą nenustatomas privalomas turėti technikos specialistų ir (ar) techninių organizacijų skaičius – tiekėjas turi pagrįstai, kad turi pakankamą jų kiekį ir aprašyti, kaip su turimais technikos specialistais ir (ar) techninėmis organizacijomis tinkamai įvykdys sutartį.

Šis reikalavimas gali būti derinamas su Metodikos 9 punkte nustatytu kvalifikacijos reikalavimu turėti teisę verstis tam tikra veikla bei ‎21 punkte nustatytu reikalavimu dėl rangovo ar jo vadovaujančio personalo išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos.

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 3 punktas): technikos specialistų ir techninių organizacijų, kuriuos rangovas kvies atlikti darbus, aprašymas, kuriame nurodomas turimų technikos specialistų ir (ar) techninių organizacijų skaičius, aprašoma, kaip jų pagalba bus tinkamai įvykdyta ketinama sudaryti pirkimo sutartis, pateikiami aprašymą pagrindžiantys bei technikos specialistų ir (ar) techninių organizacijų prieinamumą pagrindžiantys dokumentai.

 

Paprastai nustatomi tokie reikalavimai:

· jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turimi pajėgumai sumuojama);

· tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais – tiekėjo ir ūkio subjektų, kurių kvalifikacija tiekėjas remiasi, pajėgumai sumuojami. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų;

· subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas.“

 

1.2.    Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Paslaugų teikėjo ar rangovo, ar jų personalo, ar jų vadovaujančio personalo (toliau – personalas) išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija.

Reikalavimai dėl išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos pateikti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

TAIKYMAS

Paslaugos, darbai arba kai perkamas prekes pagal pirkimo sutartį reikia montuoti, įdiegti ar teikti kitas su prekių pirkimu susijusias paslaugas (pvz. apmokymas dirbti, remontas, priežiūra ir pan.)

[Nustatomi reikalavimai tiekėjo personalo išsilavinimui, profesinei kvalifikacijai].

Šis reikalavimas nustatomas, kai pirkimo sutarties vykdymą reglamentuojantys teisės aktai numato pareigą turėti tam tikro išsilavinimo ir (ar) profesinės kvalifikacijos personalą, kitais atvejais – pagal poreikį.

Pirkimo vykdytojas turi reikalauti iš rangovo pateikti pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų profesinės kvalifikacijos (kompetencijų) įrodymus, jeigu perkami statinio statybos darbai ir Statybos įstatymas nustato rangovo pareigą turėti vykdomo darbo srities darbuotojų.

Šie reikalavimai nustatomi, kai tai nėra pasiūlymų vertinimo kriterijai. Pirkimo vykdytojas gali nustatyti būtinus reikalavimus tiekėjo personalo išsilavinimui ir (ar) profesinei kvalifikacijai ir gali nustatyti pasiūlymų vertinimo kriterijus už aukštesnį išsilavinimą ar ilgesnę ar kitokią patirtį, vykdytus sudėtingesnius ar kitokius darbus ir pan.

Šis kvalifikacijos reikalavimas yra nustatomas siekiant įsitikinti, kad pirkimo sutarties vykdymas bus pavestas kvalifikuotam tiekėjo, teikiančio paslaugas (įskaitant paslaugas, susijusias su prekių tiekimu), ar atliekančio darbus, personalui, ar jo vadovaujančiam personalui, kuris yra tiesiogiai susijęs (ar atsakingas) už konkrečios paslaugos suteikimą ar darbų atlikimą.

Tiekėjo personalo profesinė kvalifikacija gali būti apibūdinama kaip įgyta patirtis. Tokiu atveju pirkimo vykdytojas turi nurodyti, kaip bus skaičiuojama patirtis: pavyzdžiui, trukme, įvykdytais projektais, suteiktomis paslaugomis, atliktais darbais ar kt. (pavyzdžiui, kai patirtis skaičiuojama metais, mėnesiais ar dienomis – kaip apvalinama atitinkamai nepilnų metų, nepilno mėnesio patirtis ir kt.). Pirkimo vykdytojas turi skaičiuoti tik faktiškai turimą patirtį. Pavyzdžiui, reikalavimas „Turėti 1 metų mokymų vedimo patirtį“ yra suformuluotas netinkamai, nes tokį reikalavimą atitiktų ir visus metus kiekvieną darbo dieną mokymus vedęs asmuo, ir asmuo, pravedęs 2 mokymus su 1 metų skirtumu tarp jų, nors jų faktinė patirtis būtų skirtinga. Pirkimo vykdytojas, atsižvelgdamas į pirkimo objektą bei užtikrindamas, kad nebus ribojama konkurencija, gali nustatyti per kelis paskutinius metus tiekėjo patirtis turi būti įgyta.

Pirkimo vykdytojas tiksliai ir aiškiai pirkimo dokumentuose nurodo, kokią kvalifikaciją turi turėti tiekėjo personalas. Kvalifikacijos reikalavimai turi būti nustatomi atsižvelgiant į pirkimo vykdytojo nurodytas kompetencijas galintiems atitikti asmenims norminiuose teisės aktuose nustatomus reikalavimus (pavyzdžiui, statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams kvalifikacijos reikalavimai nustatomi atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nurodytus jiems taikomus kvalifikacijos reikalavimus).

Pirkimo vykdytojas nurodo reikalaujamas kompetencijas, o tiekėjas pateikia siūlomą reikalaujamas kompetencijas galinčių atitikti asmenų skaičių. Pirkimo vykdytojas paprastai turi nurodyti, kad tas pats asmuo galės vykdyti kelių specialistų, ekspertų, vadovų funkcijas, ir tik išimtiniais atvejais, kai dėl pirkimo objekto specifikos tas pats asmuo negalėtų atlikti kelių pirkimo objekto veiklų ar kelių nurodytų specialistų pareigų, pirkimo vykdytojas gali nurodyti atitinkamo personalo skaičių (pavyzdžiui, kai įsigyjamos mokymų paslaugos ir mokymai vienu metu turės vykti kelioms asmenų grupėms, arba kai pagal teisės aktus tam tikras užduotis privalo atlikti ne vienas asmuo).

Išsilavinimo reikalavimas nustatomas atsižvelgiant į pirkimo objekto specifiką, pavyzdžiui, perkant mokslinius tyrimus ir pan.

Kai išsilavinimo, kvalifikacijos tinkamumas yra įvertinamas atitinkamą kvalifikaciją suteikiančių institucijų, turinčių teisę atestuoti, sertifikuoti specialistus (pavyzdžiui, statybos specialistų, advokatų, auditorių ir kt. atestavimas ir teisės pripažinimas) arba, jeigu norint įgyti tam tikrą kvalifikaciją, būtina turėti atitinkamos patirties, ir yra reikalaujama pateikti atitinkamus atestatus ar sertifikatus, reikalavimas turėti atitinkamą išsilavinimą ir (ar) patirtį nenustatomas.

Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta, kad sutartį galės vykdyti tik nustatytus kvalifikacijos reikalavimus atitinkantys specialistai, bei pirkimo sutartyje turi būti aprašyta aiški procedūra, kaip, atsiradus poreikiui, gali būti keičiami specialistai, kurių kvalifikacija tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 7 punktas): jų kopijos arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių pirkimo vykdytojas turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi ir susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija:

tiekėjo personalo ar jo vadovaujančio personalo išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos apibūdinimas. Informacija pateikiama apie kiekvieną siūlomą tiekėjo komandos specialistą, atitinkantį nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

Pavyzdžiui: gyvenimo aprašymas ar pirkimo vykdytojo nustatytos formos pažyma (nurodant konkrečius vykdytus projektus, pastatytus ir (ar) rekonstruotus statinius, darbų įvykdymo terminus, dalyvavimo atitinkamame projekte trukmę, projektų užsakovus ir jų kontaktinę informaciją); išsilavinimą liudijančių diplomų kopijos; kvalifikaciją liudijančių galiojančių sertifikatų ar atestatų kopijos, jeigu teisė teikti atitinkamą paslaugą yra tiesiogiai susijusi su reikalavimu turėti atitinkamą kvalifikacijos sertifikatą ar atestatą nurodytas konkrečiam specialistui (reikalaujant kvalifikacijos atestato, nėra reikalinga prašyti išsilavinimą liudijančių diplomų kopijų); kiti dokumentai, įrodantys specialisto patirtį teikiant kvalifikacijos reikalavimuose nurodytas paslaugas per nurodytą laikotarpį (paslaugų pavadinimas, aprašymas, paslaugų teikimo laikotarpis ir kiti patirtį bei žinias pagrindžiantys dokumentai) ar įrodantys specialisto patirtį reikalavimuose nurodytuose projektuose (projekto pavadinimas, aprašymas, įgyvendinimo laikotarpis, specialisto rolė projekte, dalyvavimo projekte laikotarpis (mėnesio tikslumu), ir kiti patirtį bei žinias pagrindžiantys dokumentai. Darbo patirties aprašyme turi būti nurodyta tiek ir tokio pobūdžio projektų, kad pagal juose dirbtą laiką bei atliktas funkcijas, siūlomas specialistas turėtų konkurso sąlygose reikalaujamą patirtį.

 

Paprastai nustatomi tokie reikalavimai:

· jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;

· tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų;

· subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos.“

 

1.3. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Tiekėjo darbuotojų vidutinis metinis skaičius ir vadovaujančiųjų darbuotojų skaičius per paskutinius 3 metus.

Reikalavimai dėl vidutinio metinio darbuotojų ir vadovaujančiųjų darbuotojų skaičiaus pateikti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

TAIKYMAS

Paslaugos, darbai arba kai perkamas prekes pagal pirkimo sutartį reikia įmontuoti, įdiegti ar teikti kitas su prekių pirkimu susijusias paslaugas (pvz. apmokymas dirbti, remontas, priežiūra ir pan.)

[Nustatomas reikalaujamas tiekėjo minimalus vidutinis metinis (pasirinkti) [darbuotojų] ir [vadovaujančiųjų darbuotojų] skaičius per paskutinius 3 metus]

Pirkimo vykdytojas turi reikalauti iš rangovo pateikti pažymą apie darbuotojų vidutinį metinį skaičių ir vadovaujančiųjų darbuotojų skaičių per paskutinius 3 metus, jeigu perkami statinio statybos darbai ir Statybos įstatymas nustato rangovo pareigą turėti vykdomo darbo srities darbuotojų.

Kitais atvejais šis kvalifikacijos reikalavimas yra taikomas atliekant paslaugų, darbų arba prekių, kai perkamas prekes pagal pirkimo sutartį reikia įmontuoti, įdiegti ar teikti kitas su prekių pirkimu susijusias paslaugas (pvz. apmokymas dirbti, remontas, priežiūra ir pan.), pirkimus ir tik tais atvejais, kai atitinkamas vidutinis metinis darbuotojų skaičius bei vadovaujančio personalo skaičius per paskutinius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino dienos yra tiesiogiai susijęs su tinkamu pirkimo sutarties įvykdymu. Kai tiekėjas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vykdyti vėliau nei prieš 3 metus, turi būti leidžiama pateikti informaciją už laiką nuo tiekėjo įregistravimo ar atitinkamos veiklos pradžios.

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius skaičiuojamas vadovaujantis Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 134.

Šis kvalifikacijos reikalavimas taikomas, kai ketinama sudaryti ilgalaikę ar didelės vertės pirkimo sutartį ir kai dėl perkamo objekto specifikos tinkamam sutarties įvykdymui yra svarbus pastovus bei stabilus personalo skaičius per nurodytą laikotarpį.

Pirkimo vykdytojas turi nurodyti, ką laikys „darbuotojais“ bei „vadovaujančiu personalu“. Pirkimo vykdytojas turi apibrėžti, kurių konkrečiai darbuotojų (pirkimo sutartį vykdysiančių) ar vadovaujančio personalo (prižiūrinčių pirkimo sutarties vykdymą) vidutinis metinis skaičius turi būti pateikiamas. Šis reikalavimas gali būti nustatomas kartu su Metodikos ‎17 ir 21 punktuose numatytais reikalavimais. Tokiu atveju pirkimo vykdytojas nenurodo konkretaus minimalaus vidutinio metinio darbuotojų ar vadovaujančių darbuotojų skaičius, bet nustato, kad šis skaičius siejamas su paties tiekėjo nurodytu siūlomu darbuotojų skaičiumi.

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 9 punktas): pažyma apie tiekėjo darbuotojų vidutinį metinį skaičių ir (ar) vadovaujančiųjų darbuotojų skaičių per paskutinius 3 metus.

Paprastai nustatoma, kad tiekėjo (ūkio subjektų grupės narių), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, subtiekėjų pajėgumai sumuojami.“

 

2. Nustatau, kad:

2.1. šis įsakymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

2.2. iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėtos pirkimų procedūros tęsiamos, sudarytų preliminariųjų sutarčių pagrindu atnaujintas tiekėjų varžymasis atliekamas, pagal sukurtą dinaminę pirkimo sistemą pirkimai atliekami pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusias įsakymo nuostatas.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Darius Vedrickas