VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TEISĖS ĮSIGYTI VAŽIAVIMO BILIETĄ SU NUOLAIDA MOKINIAMS

 

2022 m. sausio 28 d. Nr. T3-13

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 33 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnio 8 dalimi, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Leisti įsigyti visomis savaitės dienomis nuo 06.00 val. iki 22.00 val. vienkartinį vietinio (priemiestinio) keleivinio transporto važiavimo bilietą su 80 % nuolaida bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų mokiniams, (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas), važiuojantiems Vilniaus rajono savivaldybės įsteigtais maršrutais.

2. Vežėjų negautas pajamas dėl mokiniams parduotų su 80 % nuolaida bilietų kompensuoti iš savivaldybės biudžeto lėšų.

3. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimą Nr. T3-396Dėl teisės įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida mokiniams“ laikyti netekusiu galios.

4. Skelbti šį Tarybos sprendimą Teisės aktų registre, Vilniaus krašto savaitraštyje, su juo supažindinti Vilniaus rajono vežėjus.

5. Šis sprendimas, išskyrus 4 p., įsigalioja nuo 2022 m. vasario 1 d.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                        Marija Rekst