LIETUVOS RESPUBLIKOS

NOTARIATO ĮSTATYMO NR. I-2882 27 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. lapkričio 5 d. Nr. XIII-3356

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 27 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

27 straipsnis. Lietuvos Respublikos konsulinių pareigūnų atliekami notariniai veiksmai

Lietuvos Respublikos konsuliniai pareigūnai atlieka šiuos notarinius veiksmus:

1) tvirtina tokius sandorius: testamentus, įgaliojimus, pareiškimus dėl tėvystės pripažinimo, išankstinius nurodymus, sutartis dėl pagalbos priimant sprendimus, sutuoktinio ir bendraturčių rašytinius sutikimus sudaryti sandorius, bendraturčių pareiškimus dėl pirmenybės teisės pirkti parduodamas bendrosios nuosavybės turto dalis, pareiškimus dėl palikimo atsisakymo;

2) liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;

3) liudija parašo dokumentuose tikrumą;

4) tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;

5) priima saugoti asmeninius testamentus;

6) tvirtina dokumentų pateikimo laiką;

7) atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

2. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėti notariniai veiksmai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nuostatomis, galiojusiomis iki šio įstatymo įsigaliojimo.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda