vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. liepos 29 D. NUTARIMO NR. O3-219 „DĖL ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO, PARDAVIMO, KARŠTO VANDENS TIEKIMO IR ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO VEIKLŲ LYGINAMOSIOS ANALIZĖS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. kovo 10 d. Nr. O3-63

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 13 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Šilumos skyriaus 2016 m. kovo 3 d. pažymą Nr. O5-52 „Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Komisija nutaria:

Pakeisti Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo, patvirtinto Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-219 „Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“, 9.3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.3.1. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (DUvid):

 

(Eur/mėn.)   (11)

čia:

DU f – metinis šilumos tiekimo veiklos darbo užmokesčio fondas bruto;

DB – šilumos tiekimo veiklai priskirtų darbuotojų skaičius (be veiklos (administracijos) darbuotojų), darb.;

kvidutinis mėnesinio bruto darbo užmokesčio koregavimo koeficientas, atitinkantis Finansų ministerijos skelbiamo prognozuojamo vidutinio darbo užmokesčio pokyčio, susidariusio po laikotarpio, už kurį apskaičiuojamas vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokesčio rodiklis, ir ateinančių vienerių metų, sumą, proc.;“.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                Inga Žilienė