FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL KRITERIJŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS ADMINISTRACINIS NUSIŽENGIMAS LAIKOMAS MAŽAI PAVOJINGU, NUSTATYMO 

 

2016 m. gruodžio 30 d. Nr. V-338

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12 straipsniu:

1.   N u s t a t a u  kriterijus, kuriais vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 155 straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas (toliau – administracinis nusižengimas), laikomas mažai pavojingu:

1.1.      nenustatyta ANK 36 straipsnyje nustatytų  atsakomybę sunkinančių aplinkybių;

1.2.      kaltininkas prisipažino padaręs administracinį nusižengimą ir nuoširdžiai gailisi arba padėjo jį išaiškinti;

1.3.      padarytas administracinis nusižengimas, dėl kurio nepadaryta žala pirkėjų ir klientų teisėms ir teisėtiems interesams, sveikatai ar prekių (paslaugų) pasirinkimui arba kuriuo padarytą žalą galima ištaisyti nedelsiant prekių pardavimo ir paslaugų teikimo vietoje;

1.4.      padarytas administracinis nusižengimas, kurio metu kaltininkas gavo ar pasikėsino gauti ne didesnę kaip 5 eurų turtinę naudą.

2.  N u s t a t a u , kad:

2.1 administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, jei yra šio įsakymo 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nustatyti kriterijai ir nors vienas iš šio įsakymo 1.3 ar 1.4 papunkčiuose nustatytų kriterijų; 

2.2. šio įsakymo 1 punkte nustatyti kriterijai nėra taikomi ir administracinis nusižengimas negali būti laikomas mažai pavojingu, jei asmuo per vienus metus nuo administracinio nusižengimo, kuris buvo pripažintas mažai pavojingu ir dėl kurio asmeniui pareikšta žodinė pastaba, padarymo dienos padarė tą patį administracinį nusižengimą;

2.3Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnas (toliau – pareigūnas), pripažindamas nustatytą administracinį nusižengimą mažai pavojingu, kiekvienu atveju vadovaujasi šio įsakymo 1 punkte nustatytais kriterijais ir atlieka konkrečių faktinių aplinkybių išsamų ir objektyvų vertinimą. Pareigūnas, pripažinęs nustatytą administracinį nusižengimą mažai pavojingu, užfiksuotą administracinį nusižengimą registruoja, pareiškia asmeniui žodinę pastabą ir informaciją, kad padaryta mažai pavojinga veika, pažymi Administracinių nusižengimų registre.

3. N u r o d a u paskelbti šį įsakymą Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

4. Šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                      Kęstutis Jucevičius