LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2011 M. BALANDŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. 1K-152 „DĖL VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ KONSOLIDAVIMO“ PAKEITIMO

 

 

2021 m. balandžio 26 d. Nr. 1K-134

Vilnius

 

 

1.    P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymą Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“:

1.1. Pakeičiu 2.1.2.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1.2.5. išteklių fondų, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas, ir kitų valstybės išteklių fondų, kurių lėšų sąmatas tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas, finansinių ataskaitų rinkiniai;“.

1.2. Papildau 2.1.2.6 papunkčiu:

2.1.2.6. kitų viešojo sektoriaus subjektų, kurie neturi kontroliuojančiųjų viešojo sektoriaus subjektų, priskirtų prie žemesniojo konsolidavimo lygio, finansinių ataskaitų rinkiniai.

1.3. Pakeičiu 2.3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.3.1. patvirtinti savo kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų ir šių subjektų kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų sąrašą, jame nurodyti kontroliuojančiuosius viešojo sektoriaus subjektus ir atsakingus už šiame sąraše nurodytų kontroliuojančiųjų ir jų kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų ir (arba) konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą subjektus ir šį sąrašą pateikti Finansų ministerijai iki kiekvienų einamųjų metų spalio 31 dienos;“.

1.4. Pakeičiu 2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.4. Valstybės išteklių fondus ir viešojo sektoriaus subjektus, kurių finansinių ataskaitų rinkiniai pagal šio įsakymo 2.1.2.5  ir 2.1.2.6 papunkčius priskiriami prie II konsolidavimo lygio, taip pat valstybės išteklių fondus, mokesčių fondus ir valstybės kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus, neturinčius kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų, kurių finansinių ataskaitų rinkiniai pagal šio įsakymo 2.1.3.1 papunktį priskiriami prie III konsolidavimo lygio, kontroliuojantieji viešojo sektoriaus subjektai arba subjektai, atsakingi už jų ataskaitų parengimą, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sprendimo dėl viešojo sektoriaus subjektų steigimo, likvidavimo arba reorganizavimo priėmimo dienos privalo Finansų ministerijai pranešti apie numatomą steigimą, likvidavimą arba reorganizavimą.

2.    N u s t a t a u, kad:

2.1. šio įsakymo 1.1 ir 1.2 papunkčiai taikomi rengiant 2020 ir vėlesnių metų viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius;

2.2. šio įsakymo 1.3 ir 1.4. papunkčiai taikomi rengiant 2021 ir vėlesnių metų viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius.

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                              Gintarė Skaistė