LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BANKROTO ADMINISTRATORIŲ IR RESTRUKTŪRIZAVIMO ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ

PATVIRTINIMO

 

2016 m. liepos 5 d. Nr. 1K-270

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 37 straipsnio 6 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Valstybės institucijų įgaliotų asmenų atstovavimo įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesuose tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymą“ 2.3 ir 2.4 papunkčiais,

t v i r t i n u pridedamas:

1. Bankroto administratorių veiklos priežiūros taisykles;

2. Restruktūrizavimo administratorių veiklos priežiūros taisykles.

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                                   Rasa Budbergytė

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2016 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1K-270

 

 

BANKROTO administratoriŲ veiklos PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1.    Bankroto administratorių veiklos priežiūros taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja bankroto administratorių (toliau – administratoriai) veiklos priežiūros tvarką.

2.    Administratorių veiklos priežiūrą atliekanti institucija – Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros institucija).

3.    Administratorių veiklos priežiūros tikslas – tikrinti, kaip laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių administratorių veiklą, reikalavimų ir (arba) užkirsti kelią galimiems pažeidimams atsirasti.

4.    Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.

 

II SKYRIUS

ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

ADMINISTRATORIŲ KONSULTAVIMAS IR KITŲ PREVENCINIŲ VEIKSMŲ ATLIKIMAS

 

5Administratorių konsultavimo ir kitų prevencinių veiksmų atlikimo tikslas – padėti administratoriams užtikrinti tinkamą teisės aktų reikalavimų laikymąsi.

6Administratorių konsultavimu ir kitais prevenciniais veiksmais laikoma:

6.1.      informacijos dėl bankroto procedūras reguliuojančių teisės aktų taikymo rengimas ir skelbimas Priežiūros institucijos interneto svetainėje;

6.2.      kompetentingų institucijų ir įstaigų išaiškinimų, komentarų ir teismų praktikos bankroto klausimais skelbimas Priežiūros institucijos interneto svetainėje;

6.3.      Priežiūros institucijos apibendrintų atsakymų į dažniausiai užduodamus administratorių klausimus skelbimas Priežiūros institucijos interneto svetainėje.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS TIKRINIMAS

 

7.    Priežiūros institucija tikrina administratorių veiklą organizuodama:

7.1. planinius patikrinimus, kurie numatomi Priežiūros institucijos vadovo tvirtinamame atitinkamais kalendoriniais metais planuojamų patikrinti administratorių veiklos patikrinimų plane (toliau – Planinių patikrinimų planas), skelbiamame Priežiūros institucijos interneto svetainėje iki einamųjų metų gruodžio 1 dienos kitiems kalendoriniams metams; ir (arba)

7.2. neplaninius patikrinimus, kurie atliekami Priežiūros institucijos vadovo sprendimu esant Viešojo administravimo įstatyme nustatytiems pagrindams.

8.    Planiniai ir neplaniniai administratorių veiklos patikrinimai (toliau kartu – patikrinimai) atliekami vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymu, Taisyklėmis ir pagal Viešojo administravimo įstatymą Priežiūros institucijos parengtomis su Lietuvos Respublikos finansų ministerija suderintomis ir Priežiūros institucijos vadovo patvirtintomis patikrinimų taisyklėmis.

9.    Patikrinimus atlieka tikrintojas (-ai) – Priežiūros institucijos valstybės tarnautojas (-ai) ir (arba) darbuotojas (-ai), dirbantis (-ys) pagal darbo sutartį. Jeigu patikrinimui atlikti paskiriamas daugiau negu vienas tikrintojas, vienas iš paskirtųjų turi būti nurodytas patikrinimo vadovu.

10.  Paskirtas (-i) tikrintoju (-ais) asmuo (asmenys) privalo užpildyti ir pasirašyti Taisyklių priede nurodytos formos nešališkumo deklaraciją. Jeigu tikrintojas (-ai) bent į vieną nešališkumo deklaracijoje pateikiamą klausimą atsako teigiamai, jį (juos) paskyręs asmuo turi paskirti kitą (kitus) tikrintoją (-us).

11.  Priežiūros institucija, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki planuojamo planinio administratoriaus veiklos patikrinimo, privalo administratorių raštu arba elektroninėmis priemonėmis informuoti apie numatomą atlikti patikrinimą.

12.  Administratoriaus veikla tikrinama gautą informaciją ir jos pagrindimo dokumentus nagrinėjant ir vertinant Priežiūros institucijoje, administruojamoje įmonėje ir (arba) administratoriaus buveinėje.

13.       Administratorius turi bendradarbiauti su tikrintojui (-ais) ir netrukdyti atlikti patikrinimo.

14.  Atliekant planinį administratoriaus veiklos patikrinimą tikrinama, ar administratorius:

14.1.    vykdo bankrotą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

14.2.    vykdo teismo procesiniuose dokumentuose, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse, jam nustatytus įpareigojimus;

14.3.    vykdo kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimus;

14.4.    laikosi profesinės etikos reikalavimų.

15.  Atlikdamas (-i) patikrinimą, tikrintojas (-ai) turi teisę:

15.1.  reikalauti iš administratoriaus per Priežiūros institucijos rašytiniame prašyme nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 7 dienos ir ilgesnis kaip 14 dienų, pateikti informaciją, jos pagrindimo dokumentus ir paaiškinimus dėl administratoriaus veiksmų ar neveikimo, Priežiūros institucijai pateiktų duomenų apie bankroto procedūrų eigą neatitikimų ar klaidų ir (arba) pateikti papildomą prašomą informaciją;

15.2.  prašyti patikrinimui atlikti reikalingos informacijos ir dokumentų iš kitų fizinių ir juridinių asmenų ir juos gauti;

15.3.  naudoti garso įrašymo priemones, apie tai informavus administratorių ir kitus asmenis, jeigu jie dalyvauja atliekant patikrinimą;

15.4administratoriaus darbo laiku lankytis administratoriaus darbo vietoje ir (arba) administruojamoje įmonėje, peržiūrėti su patikrinimu susijusius administratoriaus ir (arba) administruojamos įmonės dokumentus, esant poreikiui daryti šių dokumentų kopijas ir (arba) gauti su patikrinimu susijusių kompiuterinių laikmenų duomenų kopijas.

16.  Kai neplaninis administratoriaus veiklos patikrinimas atliekamas pagal prašymą, skundą ar pranešimą, administratoriaus veikla tikrinama tiek, kiek prašoma. Jeigu šio patikrinimo metu paaiškėja, kad esama kitų administratoriaus veiklos pažeidimų, tikrinama administratoriaus veikla, susijusi su paaiškėjusiais pažeidimais.

17.  Neplaninis administratoriaus veiklos patikrinimas Priežiūros institucijos vadovo sprendimu gali būti nutrauktas:

17.1.    kai nebelieka priežasties (atsiimtas prašymas, skundas ar pranešimas), dėl kurios tikrinimas buvo pradėtas;

17.2.    jeigu tikrinimo metu administratorius buvo išbrauktas iš asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo.

18Informacija apie atliekamą patikrinimą su patikrinimu nesusijusiems asmenims teikiama tik tada, kai patikrinimas yra baigtas. Tikrintojas (-ai) privalo užtikrinti, kad su patikrinimu nesusijusiems asmenims nebūtų atskleista patikrinimo medžiaga, kurios paviešinimas prieštarautų visuomenės interesams ar pažeistų teisėtus bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės arba administratoriaus interesus.

19.  Patikrinimo rezultatai išdėstomi išvados dėl administratoriaus veiklos tikrinimo projekte (toliau – išvados projektas).

20.  Išvados projekte nurodomos faktinės aplinkybės, nustatyti veiklos pažeidimai, jų pobūdis, mastas, pasikartojimas ir (arba) siūloma nuobauda arba konstatuojama, kad veiklos pažeidimų nenustatyta, taip pat teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtas išvados projektas, ir parengimo data, tikrintojo (-ų) parašas (-i). Išvados projekte taip pat gali būti pateiktos rekomendacijos administratoriui.

21.  Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po išvados projekto parengimo dienos jis išsiunčiamas administratoriui registruotu paštu, elektroninėmis priemonėmis ar kitu sutartu būdu.

22.  Administratorius turi teisę per 3 darbo dienas nuo išvados projekto gavimo dienos Priežiūros institucijai raštu arba elektroninėmis priemonėmis pateikti savo nuomonę dėl išvados projekto ir (ar) papildomus paaiškinimus ir dokumentus (toliau – nuomonė).

23.  Pasibaigus Taisyklių 22 punkte nurodytam terminui tikrintojas (-ai), įvertinęs (-ę) administratoriaus pateiktą nuomonę arba jei administratorius per nustatytą terminą ir nepateikia savo nuomonės, per 5 darbo dienas parengia išvadą dėl administratoriaus veiklos tikrinimo (toliau – išvada). Pasirašytą išvadą tikrintojas (-ai) pateikia Priežiūros institucijos vadovui.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

POVEIKIO PRIEMONIŲ ADMINISTRATORIAMS TAIKYMAS

 

24.       Priežiūros institucijos vadovas, susipažinęs su išvados turiniu ir atsižvelgęs į pažeidimo pobūdį, jo mastą, žalos dydį ir pasikartojimą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo išvados gavimo dienos priima sprendimą:

24.1.    skirti administratoriui išvadoje siūlomą nuobaudą;

24.2.    neskirti administratoriui išvadoje siūlomos nuobaudos;

24.3.    priimti sprendimą skirti kitą nei siūlomą išvadoje nuobaudą.

25.  Priežiūros institucijos vadovo sprendimas dėl veiklos patikrinimo rezultato įforminamas įsakymu.

26Apie priimtą sprendimą administratorius informuojamas raštu arba elektroninėmis priemonėmis per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

INFORMACIJOS APIE ADMINISTRATORIŲ VEIKLĄ VERTINIMAS

 

27.  Priežiūros institucija teisės aktų nustatyta tvarka gautą informaciją apie administratorių veiklą vertina atlikdama administratorių veiklos stebėseną (toliau – stebėsena), kurios metu:

27.1.    nustato ir sistemina bankroto procedūras reguliuojančių teisės aktų nuostatų pažeidimus, juos lemiančias aplinkybes;

27.2.    periodiškai, bet ne rečiau kaip kas 6 mėnesius, remdamasi Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenimis, patikrina, ar administratoriai atitinka Įmonių bankroto įstatymo 112 straipsnio 3 dalies 1 punkte ir 5 dalies 1 punkte nustatytus reikalavimus;

27.3.    kasmet, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų liepos 1 dienos patikrina, ar administratoriai praėjusiais kalendoriniais metais tobulino kvalifikaciją. Administratorių kvalifikacijos tobulinimo tvarką nustato Priežiūros institucija;

27.4.  periodiškai, bet ne rečiau kaip kas 6 mėnesius patikrina, ar administratoriai turi profesinės civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą.

28.  Stebėsenos metu, gavęs informacijos apie teisės aktų pažeidimų požymius administratoriaus veikloje, Priežiūros institucijos vadovas gali priimti sprendimą atlikti neplaninį administratoriaus veiklos patikrinimą arba savo motyvuotu sprendimu pakeisti Planinių patikrinimų planą, įrašydamas į jį administratoriaus, kurio veikloje nustatyta teisės aktų pažeidimų požymių, patikrinimą, ar nustatyti ankstesnį patikrinimo laiką, jei šio administratoriaus patikrinimas buvo planuotas.

 

 

III SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

 

29.  Priežiūros institucija kasmet iki kovo 1 dienos savo interneto svetainėje skelbia metinę administratorių veiklos priežiūros ataskaitą ir ją teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai.

30.  Priežiūros institucijos sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_________________ 

 


 

Bankroto administratorių

veiklos priežiūros taisyklių

priedas

 

(Nešališkumo deklaracijos forma)

 

AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

 

                                                ____________________________________                         

(pareigos)

____________________________________

(vardas, pavardė)

 

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos

prie Finansų ministerijos vadovui

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA

 

_______________________________

(data)

Vilnius

 

Aš, ___________________________________________________________________________________ ,

(valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareigos, vardas, pavardė)

 

prieš pradėdamas (-a) atlikti bankroto administratoriaus __________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, kvalifikacinio pažymėjimo Nr. arba juridinio asmens pavadinimas ir eilės Nr. Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąraše)

 

veiklos administruojant ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(administruojamos įmonės teisinė forma ir pavadinimas, kodas arba bankrutuojančio fizinio asmens vardas pavardė, gimimo data)

 

tikrinimą, atsakau į šiuos klausimus:

1) Ar esate fizinio asmens, dėl kurio pradedamas patikrinimas, artimasis giminaitis (kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.135 straipsnyje), svainis ar sugyventinis, įstatymų nustatyta tvarka įregistravęs partnerystę, arba juridinio asmens, dėl kurio pradedamas patikrinimas, valdymo organo narys, valdymo organo nario artimasis giminaitis (kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.135 straipsnyje), svainis ar sugyventinis, įstatymų nustatyta tvarka įregistravęs partnerystę? ________________________

2) Ar tarp Jūsų ir asmens, dėl kurio pradedamas patikrinimas, yra pavaldumo santykiai?

_______________________________________________________________________________________

 

3) Ar Jūsų nešališkumu gali būti pagrįstai abejojama dėl kokių nors kitų priežasčių, galinčių sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą? _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

_______________                    ___________________________

(parašas)                              (vardas, pavardė)


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2016 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1K-270

 

 

RESTRUKTŪRIZAVIMO administratoriŲ veiklos PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1.    Restruktūrizavimo administratorių veiklos priežiūros taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja restruktūrizavimo administratorių (toliau – administratoriai) veiklos priežiūros tvarką.

2.    Administratorių veiklos priežiūrą atliekanti institucija – Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros institucija).

3.    Administratorių veiklos priežiūros tikslas – tikrinti, kaip laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių administratorių veiklą, reikalavimų ir (arba) užkirsti kelią galimiems pažeidimams atsirasti.

4.    Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.

 

II SKYRIUS

ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

ADMINISTRATORIŲ KONSULTAVIMAS IR KITŲ PREVENCINIŲ VEIKSMŲ ATLIKIMAS

 

5Administratorių konsultavimo ir kitų prevencinių veiksmų atlikimo tikslas – padėti administratoriams užtikrinti tinkamą teisės aktų reikalavimų laikymąsi.

6Administratorių konsultavimu ir kitais prevenciniais veiksmais laikoma:

6.1.      informacijos dėl restruktūrizavimo procedūras reguliuojančių teisės aktų taikymo rengimas ir skelbimas Priežiūros institucijos interneto svetainėje;

6.2.      kompetentingų institucijų ir įstaigų išaiškinimų, komentarų ir teismų praktikos restruktūrizavimo klausimais skelbimas Priežiūros institucijos interneto svetainėje;

6.3.      Priežiūros institucijos apibendrintų atsakymų į dažniausiai užduodamus administratorių klausimus skelbimas Priežiūros institucijos interneto svetainėje.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS TIKRINIMAS

 

7.    Priežiūros institucija tikrina administratorių veiklą organizuodama:

7.1. planinius patikrinimus, kurie numatomi Priežiūros institucijos vadovo tvirtinamame atitinkamais kalendoriniais metais planuojamų patikrinti administratorių veiklos patikrinimų plane (toliau – Planinių patikrinimų planas), skelbiamame Priežiūros institucijos interneto svetainėje iki einamųjų metų gruodžio 1 dienos kitiems kalendoriniams metams; ir (arba)

7.2. neplaninius patikrinimus, kurie atliekami Priežiūros institucijos vadovo sprendimu esant Viešojo administravimo įstatyme nustatytiems pagrindams.

8.    Planiniai ir neplaniniai administratorių veiklos patikrinimai (toliau kartu – patikrinimai) atliekami vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymu, Taisyklėmis ir pagal Viešojo administravimo įstatymą Priežiūros institucijos parengtomis su Lietuvos Respublikos finansų ministerija suderintomis ir Priežiūros institucijos vadovo patvirtintomis patikrinimų taisyklėmis.

9.    Patikrinimus atlieka tikrintojas (-ai) – Priežiūros institucijos valstybės tarnautojas (-ai) ir (arba) darbuotojas (-ai), dirbantis (-ys) pagal darbo sutartį. Jeigu patikrinimui atlikti paskiriamas daugiau negu vienas tikrintojas, vienas iš paskirtųjų turi būti nurodytas patikrinimo vadovu.

10.  Paskirtas (-i) tikrintoju (-ais) asmuo (asmenys) privalo užpildyti ir pasirašyti Taisyklių priede nurodytos formos nešališkumo deklaraciją. Jeigu tikrintojas (-ai) bent į vieną nešališkumo deklaracijoje pateikiamą klausimą atsako teigiamai, jį (juos) paskyręs asmuo turi paskirti kitą (kitus) tikrintoją (-us).

11.  Priežiūros institucija, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki planuojamo planinio administratoriaus veiklos patikrinimo, privalo administratorių raštu arba elektroninėmis priemonėmis informuoti apie numatomą atlikti patikrinimą.

12.  Administratoriaus veikla tikrinama gautą informaciją ir jos pagrindimo dokumentus nagrinėjant ir vertinant Priežiūros institucijoje, administruojamoje įmonėje ir (arba) administratoriaus buveinėje.

13.     Administratorius turi bendradarbiauti su tikrintojui (-ais) ir netrukdyti atlikti patikrinimo.

14.  Atliekant planinį administratoriaus veiklos patikrinimą tikrinama, ar administratorius:

14.1.    vykdo restruktūrizavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

14.2.  vykdo teismo procesiniuose dokumentuose, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse, jam nustatytus įpareigojimus;

14.3.  vykdo kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimus;

14.4laikosi profesinės etikos reikalavimų.

15.  Atlikdamas (-i) patikrinimą, tikrintojas (-ai) turi teisę:

15.1.  reikalauti iš administratoriaus per Priežiūros institucijos rašytiniame prašyme nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 7 dienos ir ilgesnis kaip 14 dienų, pateikti informaciją, jos pagrindimo dokumentus ir paaiškinimus dėl administratoriaus veiksmų ar neveikimo, Priežiūros institucijai pateiktų duomenų apie restruktūrizavimo procedūrų eigą neatitikimų ar klaidų ir (arba) pateikti papildomą prašomą informaciją;

15.2.  prašyti patikrinimui atlikti reikalingos informacijos ir dokumentų iš kitų fizinių ir juridinių asmenų ir juos gauti;

15.3.  naudoti garso įrašymo priemones, apie tai informavus administratorių ir kitus asmenis, jeigu jie dalyvauja atliekant veiklos patikrinimą;

15.4administratoriaus darbo laiku lankytis administratoriaus darbo vietoje ir (arba) administruojamoje įmonėje, peržiūrėti su patikrinimu susijusius administratoriaus ir (arba) administruojamos įmonės dokumentus, esant poreikiui daryti šių dokumentų kopijas ir (arba) gauti su patikrinimu susijusių kompiuterinių laikmenų duomenų kopijas.

16.  Kai neplaninis administratoriaus veiklos patikrinimas atliekamas pagal prašymą, skundą ar pranešimą, administratoriaus veikla tikrinama tiek, kiek prašoma. Jeigu šio patikrinimo metu paaiškėja, kad esama kitų administratoriaus veiklos pažeidimų, tikrinama administratoriaus veikla, susijusi su paaiškėjusiais pažeidimais.

17.  Neplaninis administratoriaus veiklos patikrinimas Priežiūros institucijos vadovo sprendimu gali būti nutrauktas:

17.1.    kai nebelieka priežasties (atsiimtas prašymas, skundas ar pranešimas), dėl kurio tikrinimas buvo pradėtas;

17.2.    jeigu tikrinimo metu administratorius buvo išbrauktas iš asmenų, teikiančių įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas, sąrašo.

18Informacija apie atliekamą patikrinimą su patikrinimu nesusijusiems asmenims teikiama tik tada, kai patikrinimas yra baigtas. Tikrintojas (-ai) privalo užtikrinti, kad su patikrinimu nesusijusiems asmenims nebūtų atskleista patikrinimo medžiaga, kurios paviešinimas prieštarautų visuomenės interesams ar pažeistų teisėtus restruktūrizuojamos įmonės arba administratoriaus interesus.

19.  Veiklos patikrinimo rezultatai išdėstomi išvados dėl administratoriaus veiklos tikrinimo projekte (toliau – išvados projektas).

20.  Išvados projekte nurodomos faktinės aplinkybės, nustatyti veiklos pažeidimai, jų pobūdis, mastas, pasikartojimas ir (arba) siūloma nuobauda arba konstatuojama, kad veiklos pažeidimų nenustatyta, taip pat teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtas išvados projektas, ir parengimo data, tikrintojo (-ų) parašas (-i). Išvados projekte taip pat gali būti pateiktos rekomendacijos administratoriui.

21.  Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po išvados projekto parengimo dienos jis išsiunčiamas administratoriui registruotu paštu, elektroninėmis priemonėmis ar kitu sutartu būdu.

22.  Administratorius turi teisę per 3 darbo dienas nuo išvados projekto gavimo dienos Priežiūros institucijai raštu arba elektroninėmis priemonėmis pateikti savo nuomonę dėl išvados projekto ir (ar) papildomus paaiškinimus ir dokumentus (toliau – nuomonė).

23.  Pasibaigus Taisyklių 22 punkte nurodytam terminui tikrintojas (-ai), įvertinęs (-ę) administratoriaus pateiktą nuomonę arba jei administratorius per nustatytą terminą ir nepateikia savo nuomonės, per 5 darbo dienas parengia išvadą dėl administratoriaus veiklos tikrinimo (toliau – išvada). Pasirašytą išvadą tikrintojas (-ai) pateikia Priežiūros institucijos vadovui.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

POVEIKIO PRIEMONIŲ ADMINISTRATORIAMS TAIKYMAS

 

24.       Priežiūros institucijos vadovas, susipažinęs su išvados turiniu ir atsižvelgęs į pažeidimo pobūdį, jo mastą, žalos dydį ir pasikartojimą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo išvados gavimo dienos priima sprendimą:

24.1.  skirti administratoriui išvadoje siūlomą nuobaudą;

24.2.  neskirti administratoriui išvadoje siūlomos nuobaudos;

24.3.  priimti sprendimą skirti kitą nei siūlomą išvadoje nuobaudą.

25.  Priežiūros institucijos vadovo sprendimas dėl veiklos patikrinimo rezultato įforminamas įsakymu.

26.  Apie šį sprendimą administratorius informuojamas raštu arba elektroninėmis priemonėmis per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

INFORMACIJOS APIE ADMINISTRATORIŲ VEIKLĄ VERTINIMAS

 

27.  Priežiūros institucija teisės aktų nustatyta tvarka gautą informaciją apie administratorių veiklą vertina atlikdama administratorių veiklos stebėseną (toliau – stebėsena), kurios metu:

27.1.  nustato ir sistemina restruktūrizavimo procedūras reguliuojančių teisės aktų nuostatų pažeidimus, juos lemiančias aplinkybes;

27.2.  periodiškai, bet ne rečiau kaip kas 6 mėnesius, remdamasi Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenimis, patikrina, ar administratoriai atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punkte ir 4 dalies 1 punkte nustatytus reikalavimus;

27.3.    kasmet, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų liepos 1 dienos patikrina, ar administratoriai praėjusiais kalendoriniais metais tobulino kvalifikaciją. Administratorių kvalifikacijos tobulinimo tvarką nustato Priežiūros institucija;

27.4.  periodiškai, bet ne rečiau kaip kas 6 mėnesius patikrina, ar administratoriai turi profesinės civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą.

28.  Stebėsenos metu, gavęs informacijos apie teisės aktų pažeidimų požymius administratoriaus veikloje, Priežiūros institucijos vadovas gali priimti sprendimą atlikti neplaninį administratoriaus veiklos patikrinimą arba savo motyvuotu sprendimu pakeisti Planinių patikrinimų planą, įrašydamas į jį administratoriaus, kurio veikloje nustatyta teisės aktų pažeidimų požymių, patikrinimą, ar nustatyti ankstesnį patikrinimo laiką, jei šio administratoriaus patikrinimas buvo planuotas.

 

 

III SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

 

29.  Priežiūros institucija kasmet iki kovo 1 dienos savo interneto svetainėje skelbia metinę administratorių veiklos priežiūros ataskaitą ir ją teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai.

30.  Priežiūros institucijos sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_________________ 

 


 

Restruktūrizavimo administratorių

veiklos priežiūros taisyklių

priedas

 

(Nešališkumo deklaracijos forma)

 

AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

 

____________________________________

(pareigos)

____________________________________

(vardas, pavardė)

 

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos

prie Finansų ministerijos vadovui

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA

 

_______________________________

(data)

Vilnius

 

Aš, ____________________________________________________________________________,

(valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareigos, vardas, pavardė)

 

prieš pradėdamas (-a) atlikti restruktūrizavimo administratoriaus____________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, kvalifikacinio pažymėjimo Nr. arba juridinio asmens pavadinimas ir eilės Nr. Įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąraše)

 

veiklos administruojant ___________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(administruojamos įmonės teisinė forma ir pavadinimas, kodas)

 

tikrinimą, atsakau į šiuos klausimus:

1) Ar esate fizinio asmens, dėl kurio pradedamas patikrinimas, artimasis giminaitis (kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.135 straipsnyje), svainis ar sugyventinis, įstatymų nustatyta tvarka įregistravęs partnerystę, arba juridinio asmens, dėl kurio pradedamas patikrinimas, valdymo organo narys, valdymo organo nario artimasis giminaitis (kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.135 straipsnyje), svainis ar sugyventinis, įstatymų nustatyta tvarka įregistravęs partnerystę? ________________________

2) Ar tarp Jūsų ir asmens, dėl kurio pradedamas patikrinimas, yra pavaldumo santykiai?

___________________________________________________________________________________

 

3) Ar Jūsų nešališkumu gali būti pagrįstai abejojama dėl kokių nors kitų priežasčių, galinčių sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą?________________________________________________ _______________________________________________________________________________

 

_______________                    ___________________________

(parašas)                              (vardas, pavardė)