HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2000 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 258 DĖL MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITOIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO IR LIRTUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. BALANDŽIO 9 D. ĮSAKYMO NR. D1-340 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2000 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 258 DĖL MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITOIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO“ 1.5, 1.6 IR 1.17 PAPUNKČIŲ IR 3 PUNKTO PANAIKINIMO

 

2014 m. balandžio 14 d. Nr. D1-358

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 10.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.2.3. medžioklinius šunis, plėšriuosius paukščius, žirgus;“;

1.2. pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Medžioklinius šunis ir plėšriuosius paukščius tam tikram medžioklės būdui parengti arba lauko bandymus, varžybas medžioklės plotuose natūraliomis sąlygomis vykdyti leidžiama tik leidžiamu šiais būdais medžioti terminu. Šiems renginiams medžioklės plotuose organizuoti privaloma turėti visus medžioklei būtinus dokumentus. Kitais atvejais medžioklės plotuose šunys vedžiojami tik su pavadėliais.“;

1.3. pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Medžioti leidžiama tik su šunimis, su kuriais nustatyta tvarka atlikti medžioklinių šunų lauko bandymai. Medžioklinius šunis ir plėšriuosius paukščius tam tikram medžioklės būdui parengti arba lauko bandymus, varžybas medžioklės plotuose natūraliomis sąlygomis vykdyti leidžiama tik leidžiamu šiais būdais medžioti terminu. Šiems renginiams medžioklės plotuose organizuoti privaloma turėti visus medžioklei būtinus dokumentus. Kitais atvejais medžioklės plotuose šunys vedžiojami tik su pavadėliais.“;

1.4. pripažįstu netekusiu galios 16.5 papunktį.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šio įsakymo 1.2 papunktis ir juo keičiamų Medžioklės taisyklių 12 punkto nuostatos taikomos iki 2018 m. gegužės 1 d.;

2.2. šio įsakymo 1.3 papunktis ir juo keičiamų Medžioklės taisyklių 12 punkto nuostatos taikomos nuo 2018 m. gegužės 1 d.

3. P a n a i k i n u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.5, 1.6 ir 1.17 papunkčius ir 3 punktą.

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Valentinas Mazuronis