LIETUVOS RESPUBLIKOS

BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO NR. I-1613 36 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. gegužės 30 d. Nr. XIII-2156

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 36 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 36 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Vykdant nusikalstamų veikų, galinčių sutrikdyti branduolinės energetikos objekto eksploatavimą, prevenciją, branduolinės energetikos objekto riboto patekimo zonoje gali būti tikrinami ir apžiūrimi joje esantys fiziniai asmenys, transporto priemonės, gabenami kroviniai bei jų dokumentai, taip pat gali būti ribojamas fizinių asmenų patekimas į šią zoną. Teisę tikrinti fizinius asmenis, transporto priemones, krovinius ir jų dokumentus bei riboti fizinių asmenų patekimą į riboto patekimo zoną turi Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos ir Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai, vadovaudamiesi jų teises ir pareigas reglamentuojančiais įstatymais.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 m. spalio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras iki 2019 m. rugsėjo 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė