Pagėgių savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 6 d. Nr. T-7

Pagėgiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 16 punktu, 7 straipsnio 18 punktu, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 48 straipsnio 3 dalimi, Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. A1-257 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. A1-548 redakcija) „Dėl užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinimo“ 2 punktu, Pagėgių savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Pagėgių savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programą (pridedama).

2. Sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotiems asmenims dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                            Vaidas Bendaravičius

 

PATVIRTINTA

Pagėgių savivaldybės tarybos

2019 m. vasario 6 d.
sprendimu Nr. T-7

 

 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

 

I SKYRIUS

ĮVADAS

 

1. Pagėgių savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programa (toliau – programa) parengta ir vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 18 punktu, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 48 straipsniu bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. A1-257 „Dėl Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  patvirtintu Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašu.

2. Šioje programoje numatomas programos tikslas, uždaviniai, darbų pobūdis ir apimtys, vykdymo terminai, organizavimas ir trukmė, skiriamos lėšos ir lėšų šaltiniai. Prireikus užimtumo didinimo programa gali būti tikslinama Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu.

3. Programos tikslas – organizuojant laikino pobūdžio darbus bei paslaugas sudaryti galimybę bedarbiams ir ieškantiems darbo asmenims, įsiregistravusiems Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Tauragės skyriuje, užsidirbti lėšų pragyvenimui, padėti bedarbiams ir ieškantiems darbo asmenims greičiau integruotis į darbo rinką, susirasti nuolatinį darbą, mažinti socialinę įtampą ir atskirtį tarp bendruomenės narių, plėtoti rajono infrastruktūrą. Pagėgių savivaldybėje didžiąją dalį sudaro kaimo gyventojai, daliai jų, ypač gyvenantiems atokiau nuo rajono centro, laikini darbai yra viena patraukliausių aktyvios darbo rinkos politikos priemonių. Pastaraisiais metais auga nekvalifikuotų ar kvalifikaciją praradusių bedarbių dalis, daugėja ilgalaikių bedarbių, nepasirengusių konkuruoti darbo rinkoje, ypač kaimo gyvenamosiose vietovėse. Šioje programoje pageidauja dalyvauti nemažai vyresnio amžiaus asmenų, ilgalaikių bedarbių. Įvertinus tai, kad visuomenė senėja, trūksta kvalifikuotų darbuotojų, emigracija mažina šalies darbo jėgos potencialą, būtina sutelkti visus darbingo amžiaus Lietuvos gyventojus, skatinti juos aktyviai dalyvauti ekonominėje veikloje, integruotis į darbo rinką ir kuo ilgiau joje išlikti.

2020−2021 metais Pagėgių savivaldybė kaip partneris dalyvaus įgyvendinant valstybės projektą, skirtą užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos, kuri yra nustatyta socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. A1-257, 6.4.1 punkte nurodyta, kad Užimtumo didinimo programų finansavimo šaltinis yra ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, todėl projektas „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis” bus sudėtinė Pagėgių savivaldybės Užimtumo didinimo programos dalis. Projekto įgyvendinimą koordinuos ir Projekto įgyvendinimo stebėseną vykdys Užimtumo tarnyba.

4. Programos uždaviniai:

4.1. Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Tauragės skyriaus siuntimu įdarbinti ieškančius darbo asmenis laikiniems darbams atlikti ir sudaryti galimybę laikinai integruotis į darbo rinką, ypatingai darbo rinkoje papildomai remiamus asmenis;

4.2. organizuoti laikinų darbų atlikimą ir užtikrinti finansavimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais;

4.3. sušvelninti socialinę įtampą ir nedarbo pasekmes, atlikti socialiai naudingus darbus siekiant palaikyti ir (ar) plėtoti vietos socialinę infrastruktūrą.

5. Programa organizuojama laikino pobūdžio visuomenei naudingiems darbams atlikti.

6. Pirmenybė dalyvauti programoje bus teikiama bedarbiams, praradusiems darbinius įgūdžius dėl ilgalaikio nedarbo, dėl įvairių socialinių priežasčių negalintiems ilgą laiką susirasti darbo ir dėl to atsidūrusiems sunkioje materialinėje padėtyje.

7. Šios programos organizatorius – Pagėgių savivaldybės administracija. Programos vykdytojai – Pagėgių savivaldybės atrankos būdu parinktos savivaldybės biudžetinės įstaigos, Pagėgių savivaldybės administracijos seniūnijos bei kiti savivaldybės darbdaviai.

8. Programa finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų.

9. Programos tikslinės grupės – bedarbiai asmenys, kurie yra:

9.1. rūpintiniai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai;

9.2. nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiką invalidu), ir asmenys, prižiūrintys sergančius ar neįgalius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra;

9.3. grįžę iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo iš laisvės atėmimo vietų;

9.4. piniginės socialinės paramos gavėjai;

9.5. priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo;

9.6. prekybos žmonėmis aukos, baigusios psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jos kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo;

9.7. grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai, tremtiniai ir jų šeimų nariai (sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų), jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo į Lietuvą nuolat gyventi dienos;

9.8. turintys pabėgėlio statusą ar kuriems yra suteikta papildoma ar laikinoji apsauga;

9.9. asmenys, patiriantys socialinę riziką;

9.10. vyresni kaip 40 metų.

 

II SKYRIUS

BŪKLĖS ANALIZĖ

 

10. Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Tauragės skyriuje 2019 m. rugsėjo 1 d. įregistruoti 373 bedarbiai, kurie sudaro 8,2 procento Pagėgių savivaldybės darbingo amžiaus gyventojų.

10.1. Vidutinis metinis 2019 m. rugsėjo 1 d. bedarbių procentas nuo darbingų amžiaus gyventojų  – 8,3 proc., vidutinis metinis bedarbių skaičius – 396.             

11. Bedarbių poreikis dalyvauti programoje nustatomas:

11.1. atsižvelgiant į ieškančių darbo asmenų, turinčių sunkumų integruojantis į darbo rinką dėl nepakankamos kvalifikacijos, darbo patirtį, ilgalaikį nedarbą, amžių, šeimynines aplinkybes;

11.2. įvertinant prognozuojamą įregistruoti darbo biržoje ieškančių darbo asmenų skaičių, galinčių dalyvauti užimtumo didinimo programoje.

12. Įvertinus rajono bendrą socialinę ekonominę ir demografinę situaciją, padėtį darbo rinkoje, bedarbių poreikį dalyvauti programoje numatoma, kad programoje dalyvaus iki 10 bedarbių.

 

III SKYRIUS

PASLAUGŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS

 

13. Užimtumo didinimo programos priemonės:

13.1. Programoje numatyti laikini darbai yra skirti vietos socialinei infrastruktūrai plėtoti ir jai palaikyti. Iš valstybinėms (valstybės savivaldybėms perduotos) funkcijoms atlikti skirtų lėšų bus vykdomi šie laikino pobūdžio darbai:

13.1.1. Pagėgių savivaldybei priskirtų teritorijų tvarkymo ir želdinių priežiūros darbai;

13.1.2. pagalbos teikiant socialines paslaugas darbai;

13.1.3. pagalbos teikiant švietimo paslaugas darbai;

13.1.4. pagalbiniai smulkaus remonto darbai;

13.1.5. pagalbiniai maisto paruošimo darbai;

13.1.6. patalpų ir aplinkos tvarkymo darbai;

13.1.7. pagalbos darbai nevyriausybinėse organizacijose, veikiančiose socialinėje, švietimo, sveikatos srityse.

13.2. Laikino pobūdžio paslaugos, padedančios asmenims grįžti į darbo rinką.

14. Programa įgyvendinama nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

15. Atrenkant asmenis dalyvauti minėtoje programoje, prioritetas bus teikiamas:

15.1. gaunantiems socialinę pašalpą;

15.2. ilgalaikiams bedarbiams;

15.3. nekvalifikuotiems asmenims;

15.4. auginantiems vaikus iki 8 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų.

16. Vieno asmens laikinųjų darbų trukmė – ne daugiau kaip 6 mėnesiai.

17. Asmenų, dirbančių laikinuosius darbus, skaičius nustatomas atsižvelgiant į skirtą Programos finansavimą ir darbdavių poreikį organizuoti laikinuosius darbus.

18. Programoje gali dalyvauti įmonės, įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos, atliekančios visuomenei naudingus, skirtus palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą Programos 13 punkte išvardintus darbus.

19. Programos dalyvių atranka:

19.1. informacija darbdaviams apie galimybę dalyvauti Programoje skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje;

19.2. darbdaviai, pageidaujantys dalyvauti Programoje, pateikia Savivaldybės administracijai paraiškas, kuriose nurodo planuojamų vykdyti darbų pavadinimą, pobūdį, numatomų sukurti laikinųjų darbo vietų ir į jas įdarbinti asmenų skaičių, reikalavimus jų kvalifikacijai ar kompetencijai, lėšų poreikį, darbų apimtį, darbo ir darbo apmokėjimo sąlygas, įgyvendinimo terminus;

19.3. Darbdavius konkurso būdu atrenka Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbdavių atrankos komisija;

19.4. Asmenis, atitinkančius vieną iš Programos 9 punkte išvardintų tikslinių grupių, dalyvauti Programoje atrenka Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, atsižvelgdamas į jų galimybes dirbti laikinuosius darbus ir asmenų užimtumą Užimtumo tarnybos organizuojamose priemonėse.

20. Savivaldybės administracijos direktorius patvirtina atrinktų laikiniesiems darbams vykdyti darbdavių sąrašą ir pasirašo su jais nustatytos formos Užimtumo didinimo programos finansavimo sutartis.

21. Darbdaviai su bedarbiais sudaro terminuotas darbo sutartis.

 

IV SKYRIUS

FINANSAVIMO PLANAS

 

22. Kai vykdomi laikino pobūdžio darbai, programos vykdytojui, įdarbinusiam pagal terminuotą darbo sutartį Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Tauragės skyriaus siųstus asmenis, už kiekvieną įdarbintą asmenį mokamos šios kompensacijos:

22.1. darbo užmokesčio kompensacija už įdarbinto asmens faktiškai dirbtą laiką pagal tą mėnesį galiojantį Vyriausybės patvirtintą minimalų valandinį atlygį;

22.2. draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų kompensacija;

22.3 piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas (įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą);

22.4. programai administruoti Savivaldybėje skiriama iki 4 proc. nuo Programai skirtų lėšų.

23. Kompensacijas darbdaviams ir programos dalyviams moka Pagėgių savivaldybė.

24. Programa finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui. Užimtumo didinimo programai planuojama 2020 m. Pagėgių savivaldybei valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos lėšų suma − 23,6 tūkst. eurų.

25. Planuojama, kad 2020 m. programoje dalyvaus  iki 10 bedarbių.

26. Numatoma vidutinė laikinų darbų trukmė vienam asmeniui iki 6 mėn. (esant nenumatytoms sąlygoms, vidutinė trukmė gali keistis).

27. Visos išlaidos turi būti patvirtintos apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme (su pakeitimais ir papildymais) ir kituose galiojančiuose teisės aktuose nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais, ir turi būti užtikrinamas šių dokumentų  atsekamumas.

 

 

V SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA IR VERTINIMAS

 

28. Programos priežiūros tikslas – sudaryti prielaidas efektyviai įgyvendinti Programos tikslus ir uždavinius. Programos priežiūra bus vykdoma atliekant Programos įgyvendinimo, bedarbių atitikties nustatytiems kriterijams dalyvauti Programoje, lėšų panaudojimo stebėseną ir sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir efektyvumo analizes.

29. Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka bus vykdoma:

29.1. lėšų panaudojimo pagal paskirtį stebėjimas;

29.2. pasiektų rezultatų analizė ir programos efektyvumo vertinimas.

30. Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai teikia kas ketvirtį ir už praėjusius metus Užimtumo didinimo programos priemonių ir paslaugų įgyvendinimo ataskaitą ir informaciją pagal nustatytą formą. Savivaldybių dalyvavimo rengiant ir įgyvendinant užimtumo didinimo programas nustatytos formos ataskaitoje įrašomi Užimtumo didinimo programos priemonių ir paslaugų įgyvendinimo rodikliai, kurie palyginami su planuotais rodikliais, įvertinant gyventojų užimtumo didinimo poreikį.

31. Pateikiant ataskaitą galima įvertinti Užimtumo didinimo programoje pasiektus rezultatus, tikslus ir uždavinius bei skirtų lėšų panaudojimo efektyvumą, suplanuoti ir apskaičiuoti lėšų poreikį kitiems metams Pagėgių savivaldybės dalyvavimo rengiant ir įgyvendinant užimtumo didinimo programą funkcijai vykdyti.

32. Užimtumo didinimo programos atlikimo ir apskaitos dokumentai saugomi Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka, parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nuostatomis.

 

 

 

VI SKYRIUS

VIEŠINIMAS

 

33. Informacija apie programą, jos įgyvendinimo pasiektus rezultatus, gerosios patirties pavyzdžius bus skelbiama Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje bei aptariama susitikimų su darbdaviais metu.

34. Informaciją apie Programos priemonių vykdymą ir rodiklių pokyčius Savivaldybės administracija kas ketvirtį teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Užimtumo didinimo programos projektas pateikiamas Trišalei tarybai.