LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 1.73, 2.109, 3.9, 3.244, 6.2289, 6.299, 6.469, 6.831, 6.843 IR 6.871 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. spalio 16 d. Nr. XII-1240
Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 1.73 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1.73 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) fizinių asmenų sandoriai, kai sandorio suma sudarymo metu yra didesnė kaip vienas tūkstantis penki šimtai eurų, išskyrus sandorius, kurie ir įvykdomi sudarymo metu;“.

 

2 straipsnis. 2.109 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2.109 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Juridinio asmens dalyviai, kurių balsai sudaro ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, kreditorius, turintis ne mažesnę kaip keturiolikos tūkstančių penkių šimtų eurų vertės reikalavimo teisę, arba ne mažiau kaip 1/5 visų juridinio asmens darbuotojų turi teisę kreiptis į teismą prašydami pakeisti likvidatorių, jei šis veikia netinkamai, taip pat nesąžiningai atsiskaito su kreditoriais, juridinio asmens dalyviais, nesąžiningai atlieka kitas pareigas arba pažeidžia juridinio asmens dalyvių, kreditorių ar juridinio asmens darbuotojų teises.“

 

3 straipsnis. 3.9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3.9 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Jeigu santuoka nesudaroma, abi viešo susitarimo tuoktis šalys turi teisę reikalauti viena iš kitos grąžinti viską, ką viena yra gavusi iš kitos kaip dovaną ryšium su būsima santuoka, išskyrus atvejus, kai dovanos vertė neviršija trijų šimtų eurų ir kai šalis, gavusi dovaną, mirė iki santuokos įregistravimo, ir santuoka nebuvo sudaryta dėl šalies mirties.“

 

4 straipsnis. 3.244 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3.244 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Sandoriams, kurių suma didesnė kaip vienas tūkstantis penki šimtai eurų, sudaryti yra reikalingas išankstinis teismo leidimas.“

 

5 straipsnis. 6.2289 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6.2289 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Ne prekybos patalpose sudarytoms sutartims, kai suma, kurią turi sumokėti vartotojas, yra mažesnė už dvidešimt penkis eurus, netaikomi šis straipsnis, šio kodekso 6.2287 ir 6.22810 straipsniai. Kai sudaroma neterminuota sutartis arba sutartis, kurioje numatomas periodinių įmokų mokėjimas, atsižvelgiama į sumą, kurią turi sumokėti vartotojas per metus.“

 

6 straipsnis. 6.299 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6.299 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) nukentėjusio asmens turtui, kuris yra skirtas ir paprastai buvo naudojamas asmeniniams poreikiams tenkinti, išskyrus patį netinkamos kokybės produktą, padarytą ne mažesnę kaip penkių šimtų eurų žalą. Ši suma netaikoma, kai žala atsirado dėl netinkamos kokybės paslaugų.“

 

7 straipsnis. 6.469 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6.469 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

6.469 straipsnis. Dovanojimo sutarties forma

1. Sutartis, kai dovanojama didesnė kaip vieno tūkstančio penkių šimtų eurų suma, turi būti rašytinės formos.

2. Nekilnojamojo daikto dovanojimo sutartis, taip pat dovanojimo sutartis, kurios suma didesnė kaip keturiolika tūkstančių penki šimtai eurų, turi būti notarinės formos.

3. Nekilnojamojo daikto ar daiktinės teisės į jį dovanojimo sutartis teisines pasekmes tretiesiems asmenims sukelia tik tuo atveju, jei sutartis įregistruota viešame registre.“

 

8 straipsnis. 6.831 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6.831 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Fizinių asmenų sudaryta pasaugos sutartis turi būti rašytinė, jeigu daikto (daiktų) vertė viršija vieną tūkstantį penkis šimtus eurų.“

 

9 straipsnis. 6.843 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6.843 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:     

2. Jeigu davėjas neatsiima daikto, saugotojas turi teisę, jeigu ko kita nenustato pasaugos sutartis, raštu įspėjęs davėją savarankiškai parduoti saugomą daiktą už saugojimo vietovės rinkos kainą. Jeigu saugomo daikto vertė didesnė kaip šeši šimtai eurų, saugotojas turi teisę jį parduoti tik aukciono būdu.“

 

10 straipsnis. 6.871 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6.871 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Fizinių asmenų paskolos sutartis turi būti rašytinė, jeigu paskolos suma viršija šešis šimtus eurų.“

 

11 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 5 straipsnyje išdėstytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2289 straipsnio 3 dalies nuostatos taikomos sutartims, sudarytoms po šio įstatymo įsigaliojimo.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                             Dalia Grybauskaitė