LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽUVŲ ir vėžių ĮVEISIMO Į Valstybinius vandens TELKINIUS 2020 metų plano ir valstybinio žuvų ir vėžių gaudymo žuvivaisai 2020 metų Plano PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 26 d. Nr. 3D-129

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, Europinių ungurių Anguilla anguilla L. išteklių valdymo Lietuvoje planu, patvirtintu Europos Komisijos 2009 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. K(2009)10244,  ir atsižvelgdamas į Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius 2018–2020 metais programą ir Žuvų ir vėžių gaudymo žuvivaisai 2018–2020 metais programą, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 3D-832 „Dėl Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius 2018–2020 metais programos ir Žuvų ir vėžių gaudymo žuvivaisai 2018–2020 metais programos patvirtinimo“, Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 3D-259 „Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pavadinimo ir nuostatų patvirtinimo“, 9.37 papunktį, Žuvivaisos valstybiniuose vandens telkiniuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-354/D1-303 „Dėl Žuvivaisos valstybiniuose vandens telkiniuose taisyklių patvirtinimo“, 6 ir 8 punktus,  Žuvų ir vėžiagyvių išteklių atkūrimo valstybiniuose vandens telkiniuose 2016–2020 metais galimybių studijoje pateiktas rekomendacijas  bei siekdamas gerinti verslinės ir mėgėjų žvejybos sąlygas,

t v i r t i n u pridedamus:

1. Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius 2020 metų planą.

2. Valstybinį žuvų ir vėžių gaudymo žuvivaisai 2020 metų planą.

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                     Andrius Palionis

 

Suderinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

2020-02-18 raštu Nr. (65)-D8 (E)-730