r_NaujojiAkmene

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-263 „DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 29 d. Nr. T-39

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 4, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 32, 321, 33, 351, 53 straipsnių, devintojo skirsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 151 straipsniu įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijos 2021 m. kovo 9 d. protokolą Nr. K-9,  Akmenės rajono savivaldybės   taryba  n u s p r e n d ž i a pakeisti Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-263 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (toliau – Reglamentas):

1.   Reglamento 16 punktą išdėstyti taip:

16. Asociacijos, seniūnaičiai ar gyventojai dėl siūlomo svarstyti Tarybos posėdyje klausimo gali raštu kreiptis į merą, komitetą, Tarybos narį ar Administracijos direktorių. Komitetai, komisijos, Tarybos narių frakcijos ir grupės, Tarybos nariai, Savivaldybės kontrolierius, Administracijos direktorius  gali patys rengti Tarybos sprendimų projektus inicijuojamais klausimais. Meras sprendimų projektams, siūlomiems svarstyti Tarybos posėdyje, parengti gali sudaryti komisiją, į kurią įtraukiami klausimų iniciatoriai, arba įpareigoti Administraciją atitinkamu klausimu parengti Tarybos sprendimo projektą.“

2.   Reglamento 50 punktą išdėstyti taip:

50. Taryba, frakcijai ar grupei pasiūlius, gali posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma pareikšti nepasitikėjimą balsų skaičiavimo komisija ar jos nariu. Tada skiriama nauja komisija arba jos narys. Posėdžio pirmininko sprendimu arba frakcijos reikalavimu, kuriam pritaria ne mažiau kaip 1/3 posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių, balsavimas, po kurio buvo pareikštas nepasitikėjimas, gali būti pakartotas.“

3.   Reglamentą papildyti nauju 76.9 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

76.9. Komitetas gali nesvarstyti sprendimų projektų, parengtų Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytais klausimais.“

4.  Reglamento 77.1 papunktį išdėstyti taip:

77.1. Komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 3 Tarybos narių Tarybos sprendimu. Savivaldybėje privaloma sudaryti Kontrolės komitetą. Į Kontrolės komitetą įeina vienodas visų Tarybos narių frakcijų ir Tarybos narių grupių, jeigu jas sudaro ne mažiau kaip 3 nariai, deleguotų atstovų skaičius. Kontrolės komiteto sudėtis turi būti pakeista ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Savivaldybės tarybos narių frakcijų ar Savivaldybės tarybos narių grupių ar jų skaičiaus pasikeitimo. Sudarant kitus komitetus, laikomasi proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo. Komitetų ir jų narių skaičių, komitetų įgaliojimus, išskyrus Kontrolės komitetą, nustato Taryba. Kontrolės komiteto įgaliojimus Taryba nustato atsižvelgdama į Vietos savivaldos įstatyme jam numatytus įgaliojimus.

Jeigu Kontrolės komiteto pirmininko ir (ar) Vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininkų įgaliojimai nutrūksta prieš terminą, per du mėnesius nuo jų įgaliojimų nutrūkimo dienos Vietos savivaldos įstatymo 14 ir 15 straipsniuose nustatyta tvarka turi būti paskirti Kontrolės komiteto pirmininkas ir (ar) Vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininkai.

5.  Reglamento 78 punktą išdėstyti taip:

78. Komitetų, išskyrus Kontrolės komitetą, pirmininkus ir jų pavaduotojus iš komiteto narių mero siūlymu skiria komitetai pirmojo komiteto posėdžio metu – tai įrašoma į posėdžio protokolą. Tą pačią kandidatūrą meras gali siūlyti du kartus.

Kontrolės komiteto pirmininką iš komiteto narių deleguoja Savivaldybės tarybos opozicija raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų Savivaldybės tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu Savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkui. Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoją mero siūlymu iš komiteto narių skiria Savivaldybės taryba. Jeigu Savivaldybės tarybos opozicija per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos Savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos nedeleguoja Kontrolės komiteto pirmininko arba deleguoja Savivaldybės tarybos narį, neatitinkantį Vietos savivaldos įstatymo 15straipsnyje nustatytų reikalavimų, arba jeigu nėra paskelbta Savivaldybės tarybos opozicija, Kontrolės komiteto pirmininką skiria Savivaldybės taryba iš komiteto narių mero siūlymu.

Mero siūlymas įforminamas mero potvarkiu. Iki potvarkio priėmimo meras raštu informuoja frakcijos (grupės) paskirtus atstovus apie numatytą siūlyti kandidatūrą. Frakcijos (grupės) nuomonė dėl siūlomo kandidato turi būti pateikiama merui ne vėliau kaip per tris darbo dienas.

Kontrolės komiteto pirmininkas (tais atvejais, kai jo kandidatūrą teikia meras) bei pirmininko pavaduotojas laikomi paskirtais, kai už jų kandidatūras balsavo posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma.

Tarybos narys, pretenduojantis tapti Komiteto pirmininku, privalo užpildyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintos formos deklaraciją, joje pateikdamas duomenis dėl jo atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams. Ši deklaracija pateikiama merui ir priėmus sprendimą dėl Komiteto pirmininko skyrimo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną paskelbiama viešai Savivaldybės interneto svetainėje ir skelbiama viešai tol, kol Tarybos narys eina Komiteto pirmininko pareigas.“

6. Papildyti Reglamentą 781 punktu ir jį išdėstyti taip:

781. Komitetų pirmininku gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Vietos savivaldos įstatymo 151 straipsnyje, Savivaldybės tarybos narys.

Komitetų pirmininkų įgaliojimų netekimo prieš terminą pagrindas ir procedūros apibrėžtos Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje.“

7. Reglamento 83.5.2 papunktį išdėstyti taip:

83.5.2. šaukdamas komiteto posėdį, pirmininkas turi užtikrinti, kad medžiaga Administracijai padedant komiteto nariams ir suinteresuotiems asmenims būtų pateikiama ir darbotvarkė paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki komiteto posėdžio pradžios;“

8. Papildyti Reglamentą 83.5.10 papunkčiu ir jį išdėstyti taip;

83.5.10. turi teisę gauti komiteto įgaliojimams vykdyti reikalingą informaciją iš Savivaldybės institucijų, įstaigų ir Savivaldybės valdomų įmonių.“

9.  Reglamento 83.11 papunktį išdėstyti taip:

83.11. Komitetų darbe patariamojo balso teise dalyvauja Administracijos direktorius, Administracijos direktoriaus pavaduotojas.

Komitetų posėdžiuose patariamojo balso teise gali dalyvauti kitų Tarybos komitetų nariai.

Komitetų darbe patariamojo balso teise gali dalyvauti suinteresuoti asmenys, ne vėliau kaip prieš 24 val. apie tai informavę komiteto pirmininką ir nurodę, kokį darbotvarkės klausimą svarstant nori dalyvauti.“

10. Reglamento 84.9 papunktį išdėstyti taip:

84.9. nagrinėja iš asmenų gaunamus pranešimus ir pareiškimus apie Administracijos, įmonių, įstaigų ir jų vadovų veiklą ir teikia dėl jų siūlymus Administracijai ir Tarybai arba persiunčia juos nagrinėti kompetentingoms institucijoms ar įstaigoms.“

11. Reglamento 85 punktą išdėstyti taip:

85. Taryba savo įgaliojimų laikui sudaro Etikos komisiją ir Antikorupcijos komisiją. Komisijų sudėtis, išlaikant proporcinio Savivaldybės tarybos daugumos ir mažumos atstovavimo principą, turi būti pakeista ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Savivaldybės tarybos daugumos ir mažumos pasikeitimo.

Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininką iš šių komisijų narių – Savivaldybės tarybos narių – deleguoja Savivaldybės tarybos opozicija raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų Savivaldybės tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu Savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkui. Šių komisijų pirmininkų pavaduotojus mero siūlymu iš šių komisijų narių – Savivaldybės tarybos narių – skiria Savivaldybės taryba. Jeigu Savivaldybės tarybos opozicija per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos Savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos nedeleguoja Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų arba deleguoja Savivaldybės tarybos narius, neatitinkančius Vietos savivaldos įstatymo 151 straipsnyje nustatytų reikalavimų, arba jeigu nėra paskelbta Savivaldybės tarybos opozicija, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkus Savivaldybės taryba mero siūlymu skiria iš šių komisijų narių – Savivaldybės tarybos narių. Mero teikimas įforminamas potvarkiu.

Komisijų atsakingųjų sekretorių pareigas atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai, šios funkcijos įrašomos į jų pareigybės aprašymą.

Iki potvarkio dėl teikimo priėmimo meras raštu informuoja frakcijos (grupės) paskirtus atstovus apie numatytą siūlyti kandidatūrą į Etikos bei Antikorupcijos komisijų pirmininkų pareigas. Frakcijos (grupės) nuomonė dėl siūlomo kandidato turi būti pateikiama merui ne vėliau kaip per tris darbo dienas. Etikos komisijos pirmininkas ir Antikorupcijos komisijos pirmininkas (tais atvejais, kai jų kandidatūras teikia meras) laikomi paskirtais, kai už jų kandidatūras balsavo posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių dauguma.“

12. Papildyti Reglamentą nauju 851 punktu ir išdėstyti jį taip:

851. Savivaldybės tarybos sudaromos komisijos pirmininku gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Vietos savivaldos įstatymo 151 straipsnyje, Savivaldybės tarybos narys.

Tarybos narys, pretenduojantis tapti Savivaldybės tarybos sudaromos komisijos pirmininku, privalo užpildyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintos formos deklaraciją, joje pateikdamas duomenis dėl jo atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams. Ši deklaracija pateikiama merui ir priėmus sprendimą dėl Komisijos pirmininko skyrimo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną paskelbiama viešai Savivaldybės interneto svetainėje ir skelbiama viešai tol, kol Tarybos narys eina Komiteto pirmininko pareigas.

Komisijų pirmininkų įgaliojimų netekimo prieš terminą pagrindas ir procedūros apibrėžtos Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 61 dalyje.“

13. Reglamento 99.4 papunktį išdėstyti taip:

99.4. Meras gali siūlyti skirti nuobaudas Administracijos direktoriui (direktoriaus pavaduotojui) – mero siūlymas dėl nuobaudos Administracijos direktoriui skyrimo įforminamas potvarkiu. Kartu su potvarkiu yra pateikiamas Savivaldybės tarybos sprendimo projektas.“

14. Reglamento 101.3 papunktį išdėstyti taip:

101.3. atstovauja Savivaldybei regiono plėtros tarybos kolegijoje ir rūpinasi, kad jos priimti sprendimai būtų tinkamai įgyvendinti Savivaldybėje;“.

15. Reglamento 120.4 papunktį išdėstyti taip:

120.4. jungtis į frakcijas ir Tarybos narių grupes Reglamento 121–1211 punktuose nustatyta tvarka;“.

16. Papildyti Reglamentą nauju 1211 punktu ir jį išdėstyti taip:

1211. Ne mažiau kaip trys Tarybos nariai gali pirmajame ar kitame Tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, deklaruoti, kad veiklą Taryboje tęsia susivieniję į Tarybos narių grupę. Informacijos apie Tarybos narių grupės sudarymą paskelbimas, teisės ir pareigos, darbo tvarka numatomi tokie pat kaip ir Reglamento 121.1–121.7 papunkčiuose, išvardyti frakcijų veiklai.“

17. Reglamento 125 punktą išdėstyti taip:

125. Meras ne rečiau kaip vieną kartą per metus, iki gegužės 1 d., atsiskaito Tarybai ir bendruomenei už savo veiklą. Dėl šios ataskaitos Savivaldybės tarybai pateikiamas sprendimo projektas. Meras Tarybos posėdyje pristato savo veiklos ataskaitą už praėjusius metus, atsako į tarybos narių ir kitų asmenų, dalyvaujančių Tarybos posėdyje, klausimus. Taryba priima sprendimą dėl pateiktos ataskaitos balsuojant.“

18. Reglamento 130 punktą išdėstyti taip:

130. Biudžetinių (švietimo įstaigų metinės veiklos ataskaitos yra švietimo įstaigos vadovų metų veiklos ataskaitų dalis ir yra rengiamos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatyta tvarka) ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė ar dalininkė yra Savivaldybė), Savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų metinės veiklos ataskaitos pateikiamos merui kasmet iki gegužės 1 d., kurias įstaigų vadovai pristato Tarybos posėdyje. Prieš šių ataskaitų pristatymą Tarybos posėdyje jos svarstomos komitetuose dalyvaujant įstaigų vadovams arba jų įgaliotiems asmenims. Per biudžetinių ir viešųjų įstaigų, Savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų ataskaitų pristatymą Tarybos posėdyje turi dalyvauti įstaigų vadovai arba jų įgalioti asmenys. Dėl šių ataskaitų rengiami ir pateikiami svarstyti Tarybai sprendimų projektai. Taryba priima sprendimą dėl pateiktų ataskaitų balsuojant.“

19. Reglamento 133 punktą išdėstyti taip:

133. Administracijos direktoriaus atostogų metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, Administracijos direktoriaus pareigas, nustatytas Vietos savivaldos ir kituose įstatymuose, taip pat kituose teisės aktuose, atlieka Administracijos direktoriaus pavaduotojas. Pareigos pavedamos atlikti Administracijos direktoriaus įsakymu, iki artimiausiu metu susirinkusi Taryba priims sprendimą.“

20. Reglamento 134 punktą išdėstyti taip:

134. Administracijos direktoriaus ligos metu, taip pat kai jis negali eiti pareigų dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, direktoriaus pareigos pavedamos atlikti mero potvarkiu, iki artimiausiu metu susirinkusi Taryba priims sprendimą.“

21. Reglamento 138 punktą išdėstyti taip:

138. Taryba ne rečiau kaip vieną kartą per metus, iki gegužės 1 d., pateikia Savivaldybės bendruomenei Savivaldybės veiklos ataskaitą, kurios sudedamoji dalis yra mero veiklos ataskaita. Savivaldybės veiklos ataskaitą Tarybos vardu pateikia meras.

Savivaldybės veiklos ataskaita skelbiama laikantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 37 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Savivaldybės veiklos ataskaita išleidžiama atskiru spaudiniu (išdalijama įstaigoms, organizacijoms, bendruomenių atstovams).

Apie Savivaldybės veiklos ataskaitos pateikimą meras paskelbia Savivaldybės interneto svetainėje, per kitas visuomenės informavimo priemones pakviesdamas bendruomenę su ja susipažinti. Vietinėje spaudoje pateikiama nuoroda į Savivaldybės interneto svetainę www.akmene.lt, kur skelbiama visa Savivaldybės veiklos ataskaita.

Jeigu organizuojami susitikimai su gyventojais, apie susitikimo su Savivaldybės gyventojais laiką ir vietą meras paskelbia Savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijų skelbimų lentose, per kitas visuomenės informavimo priemones.“

22. Reglamento 139 punktą išdėstyti taip:

139. Savivaldybės veiklos ataskaitoje pateikiama informacija apie Savivaldybės institucijų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, Savivaldybės valdomų įmonių pagrindinę veiklą įgyvendinant įstatymais priskirtas viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas pagal veiklos sritis, pasiekimus praėjusiais metais.“

23. Reglamento 140 punktą išdėstyti taip:

140. Administracijos direktorius savo veiklos ataskaitą ne rečiau kaip vieną kartą per metus, iki gegužės 1 d., pateikia Savivaldybės tarybai ir merui ir Tarybai priėmus dėl jos sprendimą, apie savo veiklą informuoja Savivaldybės gyventojus paskelbdamas savo ataskaitą Savivaldybės interneto svetainėje, per kitas visuomenės informavimo priemones. Vietinėje spaudoje pateikiama nuoroda į Savivaldybės interneto svetainę www.akmene.lt, kur skelbiama visa Administracijos direktoriaus veiklos ataskaita.

Jeigu organizuojami susitikimai su gyventojais, apie susitikimo su Savivaldybės gyventojais laiką ir vietą direktorius paskelbia Savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijų skelbimų lentose, per kitas visuomenės informavimo priemones.“

24. Pripažinti netekusiu galios Reglamento 143 punktą.

25. Reglamento 148 punktą išdėstyti taip:

148. Seniūnas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę dėl jo kompetencijai priskirtų klausimų įgyvendina tokia tvarka:

148.1. seniūnas pateikia merui motyvuotą prašymą dėl apklausos organizavimo jo vadovaujamos seniūnijos teritorijoje;

148.2. prašyme turi būti nurodyti apklausos motyvai, argumentai, apklausai teikiamo teikiamo (-ų) klausimo (-ų) tekstas, apklausos teritorija, siūlomas būdas, data ir vieta;

148.3. Meras, įvertinęs pateiktą seniūno iniciatyvą paskelbti apklausą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį 10 darbo dienų gali paskelbia apklausą.“

26. Reglamento 149 punktą išdėstyti taip:

149. Jeigu per teisės aktais nustatytą dviejų mėnesių terminą yra surinktas reikiamas parašų dėl reikalavimo paskelbti apklausą skaičius ir nenustatyta parašų rinkimo pažeidimų (gyventojų parašų klastojimo atvejų ar savanoriškumo principo pažeidimų), ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo parašų rinkimo baigiamojo akto ir gyventojų reikalavimo pateikimo Administracijos direktoriui dienos meras privalo paskelbti apklausą.“

27. Papildyti Reglamentą XVI skyriumi ir jį išdėstyti taip:

XVI SKYRIUS

158. Kolegijos sudarymas, darbo ir posėdžių organizavimo tvarka:

158.1. Taryba savo įgaliojimų laikui iš Tarybos narių gali sudaryti Kolegiją iš 6 narių. Kolegijos veikla vykdoma Kolegijos posėdžiuose.

158.2. Pagal užimamas pareigas Kolegijos nariai yra meras ir mero pavaduotojas. Kitų Kolegijos narių kandidatūras iš Tarybos narių frakcijų, grupių siūlymu Tarybai tvirtinti teikia meras. Kolegijos nariais negali būti Kontrolės komiteto pirmininkas, jo pavaduotojas ir Kontrolės komiteto nariai. Kolegijos nariais gali būti renkami Tarybos komitetų pirmininkai. Kolegijos nariui atsistatydinus, renkamas naujas Kolegijos narys.

158.3. Kolegija klausimus svarsto kolegijos posėdžiuose. Kolegijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių. Posėdžiams pirmininkauja meras. Mero pavaduotojas pirmininkauja posėdžiui, kai meras posėdyje nedalyvauja. Kolegijos posėdžiai protokoluojami.

158.4. Kolegijos posėdžio darbotvarkę sudaro meras. Ji gali būti papildyta ar pakeista mero arba 1/3 posėdyje dalyvaujančių Kolegijos narių siūlymu. Darbotvarkė skelbiama 2 dienas prieš posėdį Savivaldybės interneto svetainėje.

158.5. Kolegijos posėdžiai rengiami prireikus. Kolegijos posėdžiuose turi teisę dalyvauti visi Tarybos nariai, Vyriausybės atstovas, Savivaldybės kontrolierius ir kiti kviestieji asmenys.

158.6. Kolegijos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, apie tai praneša merui. Negalintys dalyvauti posėdyje Kolegijos nariai gali raštu pateikti svarstomais klausimais savo nuomonę, kuri turi būti paskelbta posėdyje.

158.7. Kolegijos posėdžiuose išklausomas pranešimas ir Kolegijos narių nuomonė. Posėdžio pirmininko leidimu savo nuomonę gali pareikšti ir kiti posėdžio dalyviai.

158.8. Kolegijos posėdžio protokole nurodoma data, vieta, posėdžio eilės numeris, posėdžio dalyviai, svarstomų klausimų pavadinimas, klausimą pateikęs pranešėjas bei kalbėtojai, nurodomas siūlymas svarstomu klausimu. Protokolas ne vėliau kaip antrą darbo dieną po posėdžio teikiamas posėdžio pirmininkui pasirašyti. Kolegijos rekomendaciniai sprendimai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje.

158.9. Kolegijos posėdžių dalyvius registruoja, kitus su posėdžių rengimu susijusius veiksmus atlieka asmuo, rašantis protokolą.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Vitalijus Mitrofanovas