LIETUVOS RESPUBLIKOS

PARAMOS MIRTIES ATVEJU ĮSTATYMO NR. I-348

3, 5, 6 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. balandžio 24 d. Nr. XII-851

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 3 straipsnio 1 dalį 5 punktu:

5) Lietuvos Respublikoje gyvenančiam užsieniečiui, kuriam išduotas leidimas laikinai gyventi ir leista dirbti Lietuvos Respublikoje ir kuris dirba Lietuvos Respublikoje arba dirbo ne trumpesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį ir nustatyta tvarka yra įsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje kaip bedarbis.“

2. Pakeisti 3 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Laidojimo pašalpa taip pat mokama, kai šio straipsnio 1 dalyje nurodyto asmens vaikas gimsta negyvas arba gimė gyvas, tačiau mirė nesukakęs 3 mėnesių ir jo gyvenamoji vieta teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo deklaruota Lietuvos Respublikoje. Šiuo atveju laidojimo pašalpa išmokama vienam iš gimusio negyvo ar mirusio vaiko tėvų arba kitam jį laidojančiam asmeniui.“

3. Papildyti 3 straipsnį nauja 4 dalimi:

4. Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka laidojimo pašalpa iš savivaldybės biudžeto lėšų gali būti mokama ir tais atvejais, kai šio straipsnio 1 dalyje nurodytų mirusių asmenų gyvenamoji vieta teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo deklaruota Lietuvos Respublikoje.“

4. Buvusią 3 straipsnio 4 dalį laikyti 5 dalimi.

 

2 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Laidojantis asmuo dėl laidojimo pašalpos gavimo turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal mirusio asmens buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą, šio įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje numatytu atveju – paskutinę buvusią gyvenamąją vietą arba laidojančio asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šios teisės atsiradimo dienos, pateikdamas prašymą ir mirties liudijimą (tais atvejais, kai vaikas gimė negyvas, – gimimo įrašo nuorašą).“

 

3 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Laidojimo pašalpos mokamos iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams, o šio įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje numatytu atveju – iš savivaldybės biudžeto lėšų.“

 

4 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Papildyti Įstatymo priedą 2 punktu:

2. 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/98/ES dėl vienos prašymų išduoti vieną leidimą trečiųjų šalių piliečiams gyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje pateikimo procedūros ir dėl valstybėje narėje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių darbuotojų bendrų teisių (OL 2011 L 343, p. 1).“

 

5 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas ir įsigaliojimas

1. Jeigu teisė gauti laidojimo pašalpą atsirado iki šio įstatymo įsigaliojimo, skiriant laidojimo pašalpą taikomos iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusios Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymo nuostatos.

2. Savivaldybių institucijos iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Šis įstatymas, išskyrus 1 straipsnio 1 dalį, 4 straipsnį ir šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2014 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                             Dalia Grybauskaitė