VALSTYBĖS DOKUMENTŲ

TECHNOLOGINĖS APSAUGOS TARNYBOS

PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie finansų ministerijos direktoriaus 2018 m. balandžio 16 d. įsakymo

nr. 1-61 „dėl įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas, planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2020 m. lapkričio 23 d. Nr. 1-145

Vilnius

 

1. P a k e i č i u  ir išdėstau nauja redakcija Įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas, planinių ir neplaninių patikrinimų taisykles, patvirtintas Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus 2018 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1-61 „Dėl Įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas, planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklių patvirtinimo“, (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. gruodžio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                        Klemensas Rimšelis

 

PATVIRTINTA

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus 2018 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1-61 (Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus

2020 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 1-145 redakcija)

 

ĮMONIŲ, TURINČIŲ SAUGIŲJŲ DOKUMENTŲ IR SAUGIŲJŲ DOKUMENTŲ BLANKŲ GAMYBOS LICENCIJAS, PLANINIŲ IR NEPLANINIŲ PATIKRINIMŲ TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas, planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) atliekamus įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas, (toliau – įmonė) planinius ir neplaninius patikrinimus ir jų įforminimą.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatyme, Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1615 „Dėl Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, Darbo uždarojo režimo sąlygomis taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. 1K-269 „Dėl Darbo uždarojo režimo sąlygomis taisyklių patvirtinimo“, vartojamas sąvokas.

3. Patikrinimus atlieka Tarnybos administracijos padalinio, vykdančio licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros funkcijas, darbuotojai, turintys Tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto asmens pavedimus, (toliau – Tarnybos atstovas).

 

II SKYRIUS

PLANINIŲ IR NEPLANINIŲ PATIKRINIMŲ ATLIKIMO PAGRINDAI IR TERMINAI

 

4. Patikrinimai atliekami vadovaujantis minimalios ir proporcingos priežiūros naštos, nediskriminavimo, planavimo, viešumo, rizikos vertinimo, metodinės pagalbos teikimo principais.

5. Patikrinimai yra planiniai ir neplaniniai.

6. Planinių patikrinimų pirminis tikslas – informacijos apie įmonių vykdomą saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybą (toliau – gamyba) vertinimas ir metodinės pagalbos licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi klausimais teikimas. 

7. Po saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijos (toliau – licencija) išdavimo pirmus 6 mėnesius planiniai įmonės patikrinimai neatliekami.

8. Planiniai patikrinimai atliekami vadovaujantis Tarnybos direktoriaus patvirtintu patikrinimų planu, į kurį įmonės įtraukiamos įvertinus jų veiklos riziką pagal rizikos vertinimo kriterijus. Įmonių priskyrimo rizikos grupei tvarką tvirtina Tarnybos direktorius.

9. Planinių patikrinimų atlikimo periodiškumas nustatomas atsižvelgiant į įmonių priskyrimą atitinkamai rizikos grupei. Patikrinimų plano keitimas galimas tik tuo atveju, kai yra motyvuotas Tarnybos direktoriaus sprendimas.

10. Patikrinimų planas ir jo pakeitimai skelbiami Tarnybos interneto svetainėje ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po patikrinimų plano patvirtinimo ar jo pakeitimo.

11. Likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki planinio patikrinimo pradžios, Tarnyba raštu informuoja įmonę apie numatomą vykdyti patikrinimą, nurodydama patikrinimo pagrindą, terminą, dalyką, ir pateikia preliminarų dokumentų, kuriuos turės pateikti įmonė, sąrašą.

12. Gavus įmonės motyvuotą prašymą pakeisti tikrinimo laiką arba atsiradus objektyvių aplinkybių, dėl kurių nėra galimybių planuotu laiku atlikti patikrinimą, numatyto tikrinimo laikas gali būti pakeistas. Apie pasikeitusį tikrinimo laiką įmonė nedelsiant informuojama raštu.

13. Planinio patikrinimo trukmė nustatoma priklausomai nuo įmonės per tikrinamąjį laikotarpį gautų užsakymų gaminti saugiuosius dokumentus ar saugiuosius dokumentų blankus skaičiaus. Patikrinimas negali trukti ilgiau nei 5 darbo dienas.

14. Neplaniniai įmonės patikrinimai atliekami šiais pagrindais:

14.1. gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti įmonės licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi patikrinimą;

14.2. įvertinus Tarnybos turimą informaciją arba gavus skundą dėl įmonės veiksmų ar neveikimo ir kilus įtarimų dėl įmonės veiklos, kuri gali prieštarauti teisės aktų, reglamentuojančių gamybą, reikalavimams;

14.3. siekiant įsitikinti, kad buvo pašalinti įmonės ankstesnio licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti Tarnybos nurodymai;

14.4. Tarnybai priėmus sprendimą sustabdyti ar panaikinti licencijos galiojimą;

14.5. prieš Tarnybai priimant sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo / nepanaikinimo, siekiant išsiaiškinti, ar įmonė pašalino pažeidimus ir / ar jų priežastis.

15. Neplaniniai patikrinimai atliekami Tarnybos direktoriui priėmus motyvuotą sprendimą.

16. Neplaninio patikrinimo trukmė nustatoma atsižvelgiant į patikrinimo pagrindą ir numatomas apimtis.

 

III SKYRIUS

PLANINIŲ IR NEPLANINIŲ PATIKRINIMŲ ATLIKIMAS IR REZULTATŲ ĮFORMINIMAS

 

17. Įmonės licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi patikrinimas atliekamas Tarnybos atstovui turint Tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto asmens pavedimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Su pavedimu pasirašytinai supažindinamas tikrinamos įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

18. Tarnybos direktorius ar jo įgaliotas asmuo Tarnybos atstovus atlikti patikrinimą skiria atsižvelgdamas į tikrinimo sudėtingumą, tikrinimo mastą ar kitas aplinkybes ir nepažeisdamas rotacijos principo.

19. Tarnybos direktorius ar jo įgaliotas asmuo pavedimu gali paskirti kitą Tarnybos atstovą atlikti patikrinimą, kai paaiškėja aplinkybių, galinčių sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą ar atsiranda objektyvių priežasčių, kai Tarnybos atstovas negali atlikti patikrinimo.

20. Tikrinimo laikas gali būti pratęstas, jei:

20.1. įmonė nepateikia patikrinimui atlikti reikalingų dokumentų arba juos pateikia ne laiku;

20.2. įmonė nepateikia paaiškinimų, būtinų patikrinimui atlikti;

20.3. atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti rengiant pavedimą dėl įmonės patikrinimo.

21. Planinio patikrinimo metu Tarnybos atstovai tikrina, ar įmonė laikosi reikalavimų, išvardytų Planinio patikrinimo akte (kontroliniame klausimyne).

22. Planinio patikrinimo metu pildoma Įmonės licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi tikrinimo duomenų suvestinė (1 priedas), kuri pridedama prie patikrinimo akto.

23. Nustačius teisės aktų pažeidimą, kuris vertinamas kaip mažareikšmis ir kurį galima ištaisyti nedelsiant patikrinimo metu, įmonei pareiškiama žodinė pastaba, apie tai pažymint patikrinimo akte. Tais atvejais, kai mažareikšmio pažeidimo nedelsiant ištaisyti negalima, įmonei pateikiamas rašytinis nurodymas pašalinti pažeidimą ir nustatomas protingas pažeidimo pašalinimo terminas, kuris gali būti pratęstas vieną kartą. Mažareikšmių pažeidimų sąrašą tvirtina Tarnybos direktorius.

24. Atlikus planinį patikrinimą surašomas Planinio patikrinimo aktas, neplaninį patikrinimą – Neplaninio patikrinimo aktas, kurių formas tvirtina Tarnybos direktorius.

25. Tikrinime dalyvaujantys įmonės atstovai gali teikti žodines ir rašytines pastabas dėl tikrinamojo dalyko. Patikrinimą atliekantis Tarnybos atstovas gautas rašytines pastabas prideda prie patikrinimo akto ir apie tai pažymi patikrinimo akte.

26. Į planinį patikrinimą įtrauktai įmonei, kuri  per tikrinamąjį laikotarpį licencijuojamos veiklos nevykdė, gali būti pateiktas klausimynas (2 priedas), kurį įmonė užpildžiusi pateikia Tarnybai. Įvertinusi įmonės pateiktą informaciją, Tarnyba priima sprendimą dėl tikslingumo atlikti patikrinimą įmonės patalpose.

 

IV SKYRIUS

PATIKRINIMUS ATLIEKANČIŲ TARNYBOS ATSTOVŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

27. Patikrinimo metu Tarnybos atstovai turi teisę:

27.1. įmonės darbo metu patekti į patalpas, kuriose įmonė vykdo licencijuojamą veiklą;

27.2. tikrinti visus dokumentus, susijusius su saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamyba;

27.3. gauti iš įmonių informaciją, su tikrinimo dalyku susijusių dokumentų kopijas bei rašytinius paaiškinimus dėl tikrinamojo dalyko;

27.4. įpareigoti įmonę pašalinti nustatytus licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi mažareikšmius pažeidimus ir (arba) jų atsiradimo priežastis;

27.5. priėmus sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo arba panaikinimo, užplombuoti saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų bei specialiųjų medžiagų laikymo patalpas.

28. Patikrinimo metu Tarnybos atstovai privalo:

28.1. bendradarbiauti su įmonės atstovais ir teikti konsultacijas Tarnybos kompetencijos klausimais bei įgyvendinti kitas prevencinio pobūdžio priemones;

28.2. tinkamai atlikti patikrinimus pavedimuose nurodytu laiku ir apimtimi; patikrinimo rezultatus įforminti patikrinimo aktu;

28.3. būti objektyvūs ir sąžiningi, patikrinimo metu viešai nevertinti numatomų patikrinimo rezultatų;

28.4. nusišalinti nuo patikrinimo atlikimo, jeigu paaiškėja, kad yra priežasčių, galinčių sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą;

28.5. neatskleisti gautos konfidencialios informacijos;

28.6. laikytis valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių reikalavimų.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Tarnyba įgyvendina prevencines priemones, skirtas užkirsti kelią galimiems teisės aktų pažeidimams, poveikio priemones (licencijos galiojimo sustabdymas, licencijos galiojimo panaikinimas) taikydama tik kaip kraštutinę priemonę, kai priežiūros tikslų negalima pasiekti kitu būdu.

30. Patikrinimų dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

31. Priežiūrą atliekančių Tarnybos atstovų veiksmai, neveikimas ir sprendimai, kuriais pažeidžiamos teisės aktų nuostatos, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir

saugiųjų dokumentų blankų gamybos

licencijas, planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklių 1 priedas

 

_____________________ LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ LAIKYMOSI TIKRINIMO

(įmonės pavadinimas)                                  DUOMENŲ SUVESTINĖ UŽ LAIKOTARPĮ

NUO ___________ IKI ___________

 

 

 

 

 

Eil. Nr.

Tikrinimo dalykas

Patikrinta

1

Užsakymo eilės numeris

 

2

SD ar SDB1 identifikavimo kodas

 

3

Sutarties su užsakovu sudarymo data

 

4

Užsakymo priėmimo data

 

5

Pranešimo Tarnybai2 apie gautą užsakymą data (per 3 d. d. nuo užsakymo gavimo dienos)

 

6

Užsakytas SD ar SDB kiekis

 

7

Etalono patvirtinimo data ir etalono tvirtinimo akto Nr. (Tarnybos duomenys)

 

8

Pavyzdžių pateikimo Tarnybai data (per 15 d. d. nuo etalono patvirtinimo datos) (Tarnybos duomenys)

 

9

Grafinių projektų skaitmeninėse laikmenose grąžinimo Tarnybai data (per 15 d. d. nuo etalono patvirtinimo arba blanko metrikos pakeitimo datos) (Tarnybos duomenys)

 

10

Kokybės tikrinimo akto data

 

11

Kokybės tikrinimo metu nustatytų neatitinkančių etalono gaminių kiekis

 

12

Pranešimo apie užsakymo įvykdymą data (per 5 d. d. nuo užsakymo įvykdymo dienos) (Tarnybos duomenys)

 

13

Ataskaitos3 pateikimo data (per 5 d. d. nuo užsakymo įvykdymo dienos)

 

14

Serija (Tarnybos duomenys)

 

15

Numeracija nuo

 

16

Numeracija iki

 

17

Skirtumas, gautas iš 16 eil. duomenų atėmus 15 eil. duomenis

 

18

Serija (Užsakymų knygos4 duomenys)

 

19

Numeracija nuo

 

20

Numeracija iki

 

21

Skirtumas, gautas iš 20 eil. duomenų atėmus 19 eil. duomenis

 

22

Numeravimo data (Registracijos žurnale5)

 

23

Serija (Registracijos žurnalo duomenys)

 

24

Numeracija nuo

 

25

Numeracija iki

 

26

Sunumeruotų SD ar SDB kiekis gautas iš 25 eil. duomenų atėmus 24 eil. duomenis)

 

27

Skirtumas, gautas iš 26 eil. duomenų atėmus 17 eil. duomenis

 

 

______________________             _______________                         ______________________  

(Tarnybos atstovo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

 

1 Saugieji dokumentai ir saugieji dokumentų blankai.

2 Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos.

3 Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų, sunaudotų specialiųjų medžiagų, ruošinių ir broko ataskaita.

4 Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų užsakymų knyga.

5 Numerių intervalo suteikimo registracijos žurnalas.

______________________

 

Įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų

dokumentų blankų gamybos licencijas, planinių ir

neplaninių patikrinimų taisyklių

2 priedas

 

 

___________________________

(įmonės pavadinimas, kodas, adresas)

 

LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ LAIKYMOSI

KLAUSIMYNAS

 

______________________Nr. _____

(data)

______________________________

(vieta)

 

 

Įmonės įgaliotas atstovas (-ai) (pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės)), kontaktai (elektroninis paštas, telefono numeris

 

 

 

 

Laikotarpis už kurį teikiama informacija apie licencijuojamą veiklą

 

 

 

 

 

Eil. Nr.

Teiktina informacija

Taip / Ne / Nebuvo

Pastabos

1.

Įmonėje yra paskirti asmenys atsakingi už informacijos, susijusios su saugiųjų dokumentų ar saugiųjų dokumentų blankų (toliau – SD ar SDB) gamyba, specialiųjų medžiagų apskaita, įslaptintos informacijos administravimu, teikimą (2; 63p.)

 

 

2.

Atsakingų asmenų sąrašas pateiktas Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybai prie Finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) (2; 63p.)

 

 

3.

Uždarojo režimo sąlygomis privalomų pildyti žurnalų* lapai sunumeruoti, įrišti, užantspauduoti gamintojo ir Tarnybos antspaudais (2; 65 p.)

 

 

4.

Įmonė per tikrinamąjį laikotarpį dalyvavo konkurse (-uose) gaminti SD ar SDB

 

 

5.

Įmonė sudarė sutartį su užsakovu dėl SD ir SDB gamybos ar gavo užsakymų gaminti SD ir SDB (1; 30 p., 32 p.)

 

 

6.

Įmonė sudarė subrangos ar jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį ar gavo užsakymų gaminti SD ar SDB subrangos ar jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu (2; 50 p., 52 p.);

 

 

7.

Įmonė užsakė / gavo specialiųjų medžiagų, ruošinių ar pusgaminių skirtų SD ir SDB gamybai (2; 7 p.)

 

 

 

 

Papildoma informacija

 

 

 

 

Pridedama:

 

 

 

 

 

Rengėjas

_______________________________

( pareigos)              

_______________________________

(parašas)

_______________________________

(vardas ir pavardė)

_______________________________

(data)

 

 

*Privalomi pildyti žurnalai:

1. Fotoplėvelių apskaitos žurnalas

2. Spaudos formų apskaitos žurnalas

3. Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registracijos žurnalas

4. Numerių intervalo atkūrimo registracijos žurnalas

5. Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų pavyzdžių registras

6. Broko apskaitos žurnalas

7. Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų užsakymų knyga

 

Teisės aktų žymėjimas:

Pirmas skaičius – žemiau nurodyto teisės akto eilės numeris:

1. Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijavimo taisyklės.

2. Darbo uždarojo režimo sąlygomis taisyklės.

Antras skaičius – nurodytų taisyklių punktas.