LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2005 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V-890 „DĖL DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOPAKEITIMO

 

2019 m. liepos 18 d. Nr. V-854

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2019 m. birželio 17 d. nutarimą Nr. DT-6/1 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo didinimo nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.“:

1P a k e i č i u Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-890 „Dėl Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 8 punktą išdėstau taip:

8. Dantų protezavimo paslaugos kompensuojamos iš PSDF biudžeto asmenims atsižvelgiant į faktines šių paslaugų teikimo išlaidas, bet kompensuojamoji suma negali viršyti:

8.1. Aprašo 3.1 ir 3.2 papunkčiuose išvardytiems asmenims Aprašo 5.1.1 ir 5.1.2 papunkčiuose numatytais atvejais – 504,81 balo;

8.2. Aprašo 3.1 ir 3.2 papunkčiuose išvardytiems asmenims Aprašo 5.1.3 papunktyje numatytu atveju – 1 553,24 balo;

8.3. Aprašo 3.3 papunktyje išvardytiems asmenims Aprašo 5.2.1 papunktyje numatytu atveju – 257,63 balo;

8.4. Aprašo 3.3 papunktyje išvardytiems asmenims Aprašo 5.2.2 papunktyje numatytu atveju – 1 553,24 balo;

8.5. Aprašo 3.4 papunktyje išvardytiems asmenims Aprašo 5.3.1 papunktyje numatytu atveju – 504,81 balo;

8.6. Aprašo 3.4 papunktyje išvardytiems asmenims Aprašo 5.3.2 papunktyje numatytu atveju – 1 553,24 balo.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Laikinai einantis pareigas

sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga