LIETUVOS RESPUBLIKOS

IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO ĮSTATYMO NR. VIII-1661 PAPILDYMO 11 STRAIPSNIU IR 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. birželio 25 d. Nr. XIII-3112

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Įstatymo papildymas 11 straipsniu

Papildyti Įstatymą 11 straipsniu:

11 straipsnis. Įstatymo sąvokos

Šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme, Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatyme ir Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatyme.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo planavimas

1. Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimas planuojamas pagal nacionalinę plėtros programą, kurioje nustatomos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo priemonės, ir galutinį Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo planą.

2. Vadovaudamasi Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko patvirtintais branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo saugos reikalavimais ir taisyklėmis, Ignalinos atominę elektrinę eksploatuojanti organizacija rengia galutinio Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo plano projektą ir jį, suderinusi su Energetikos ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija, teikia tvirtinti Energetikos ministerijai.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda