AUDITO IR APSKAITOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AUDITO IR APSKAITOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2010 M. VASARIO 22 D. ĮSAKYMO NR. VAS-6 „DĖL 41-OJO VERSLO APSKAITOS STANDARTO „ĮMONIŲ SKAIDYMAS“ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. rugsėjo 4 d. Nr. VAS-43

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 3 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 348 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą“ 1.1.1 punktu ir atsižvelgdamas į Apskaitos standartų komiteto 2015 m. rugsėjo 3 d. nutarimą Nr. 24-8-1:

1Pakeičiu Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. VAS-6 „Dėl 41-ojo verslo apskaitos standarto „Įmonių skaidymas“ tvirtinimo“ patvirtintą 41-ąjį verslo apskaitos standartą „Įmonių skaidymas“ ir išdėstau standarto 7 punktą taip:

„7. Tikroji vertė – suma, už kurią vertės nustatymo dieną sandorio šalys viena kitai įprastomis rinkos sąlygomis gali parduoti turtą ar paslaugas arba perleisti įsipareigojimą.“

2Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Audrius Linartas