LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. LAPKRIČIO 17 D. ĮSAKYMO NR. V-1774 „DĖL INFORMACIJOS VIDINIU INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALU TEIKIMO IR TVARKYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOJE TVARKOS aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2022 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V-1245

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 16 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, 11 punktu,

p a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. V-1774 „Dėl Informacijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu teikimo ir tvarkymo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktą ir jį išdėstau taip:

              „2. S k i r i u Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Organizacijos vystymo skyriaus vyriausiąjį specialistą Arvydą Vaitiekėną, o jo nesant – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Organizacijos vystymo skyriaus vyriausiąją specialistę Jolitą Kutkaitytę-Pauliukienę kompetentingais subjektais, atliekančiais Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, ir šiuo įsakymu patvirtintame Informacijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu teikimo ir tvarkymo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje tvarkos apraše nurodytas funkcijas.“

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                    Jurgita Šiugždinienė