LIETUVOS RESPUBLIKOS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1367 2, 3 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 511, 512, 513 STRAIPSNIAIS

ĮSTATYMAS

 

2020 m. sausio 14 d. Nr. XIII-2774

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Sveikatos priežiūros įstaiga (toliau – įstaiga) – juridinis asmuo, organizacija ar jų filialas, šio įstatymo, Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo ir Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo nustatyta tvarka turintis teisę teikti sveikatos priežiūros paslaugas.“

 

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 3 straipsnio 1 dalį 21 punktu:

21) valstybės ir savivaldybių papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros biudžetinės ir viešosios įstaigos;“.

2. Papildyti 3 straipsnio 2 dalį 21 punktu:

21) papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros;“.

 

3 straipsnis. Įstatymo papildymas 511 straipsniu

Papildyti Įstatymą 511 straipsniu:

511 straipsnis. Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos pareigos

Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga, be šio įstatymo 45 straipsnio 1, 6, 7, 9, 13 ir 15 punktuose nurodytų pareigų, taip pat privalo:

1) teikti tik tas papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos įstaigai išduotoje papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigos licencijoje;

2) pildyti ir saugoti privalomas sveikatos statistikos apskaitos, ataskaitų ir kitas tipines formas bei teikti informaciją apie asmenį (pacientą) valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis;

3) registruoti ir teikti informaciją apie medicinos priemones, papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros produktus, gyvūnus, kitus gyvus organizmus ir kitas priemones, naudojamas teikiant papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.“

 

4 straipsnis. Įstatymo papildymas 512 straipsniu

Papildyti Įstatymą 512 straipsniu:

512 straipsnis. Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų vidaus tvarkos taisyklės

1. Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos privalo turėti vidaus tvarkos taisykles ir užtikrinti, kad jos būtų prieinamos fiziniams ir juridiniams asmenims susipažinti.

2. Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos vidaus tvarkos taisyklėse, be šio įstatymo 46 straipsnio 2 dalies 1, 3, 5, 6 ir 9 punktuose nurodytų nuostatų, taip pat turi būti nurodyta medicinos dokumentų nuorašų darymo, išdavimo asmeniui (pacientui) ar kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims tvarka.“

 

5 straipsnis. Įstatymo papildymas 513 straipsniu

Papildyti Įstatymą 513 straipsniu:

513 straipsnis. Asmenų (pacientų) registravimas papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigose

1. Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigos privalo tvarkyti asmenų (pacientų) apskaitą ir Sveikatos apsaugos ministerijai ar jos įgaliotai institucijai teikti pacientų sveikatos priežiūros ataskaitas. Turi būti tvarkoma kiekvieno asmens (paciento) sveikatos istorija ar apie jo kreipimąsi turi būti pažymima registracijos žurnale. Šių dokumentų originalai saugomi įstaigoje, vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.

2. Asmenų (pacientų) apskaitos ir asmenų (pacientų) sveikatos priežiūros ataskaitų pateikimo tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerija.“

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras iki 2020 m. lapkričio 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda