VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KONTROLĖS AKTŲ APSKAITOS, NAUDOJIMO IR SAUGOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. birželio 9 d. Nr. 2B-121

Vilnius

 

 

Siekdamas užtikrinti vienodas kontrolės procedūras, tikrinant kelių transporto priemones, techninės apžiūros kontrolierių techninės apžiūros atlikimą ir tachografų dirbtuvių mechanikų tachografų techninės priežiūros atlikimą:

1. T v i r t i n u pridedamas:

1.1. Kontrolės aktų apskaitos, naudojimo ir saugojimo taisykles;

1.2. Keleivinių transporto priemonių kontrolės akto formą;

1.3. Krovininių transporto priemonių kontrolės akto formą;

1.4. Vairavimo mokymui naudojamų transporto priemonių kontrolės akto formą;

1.5. Techninės apžiūros kontrolieriaus techninės apžiūros atlikimo kontrolės akto formą;

1.6. Tachografų dirbtuvės mechaniko tachografų techninės priežiūros atlikimo kontrolės akto formą.

2. Į p a r e i g o j u:

2.1. Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėją:

2.1.1. kontrolės aktus užsakyti ir išspausdinti nustatyta tvarka pagal Priežiūros koordinavimo ir konsultavimo skyriaus vedėjo paraišką;

2.1.2. išspausdintus kontrolės aktus pasirašytinai perduoti Priežiūros koordinavimo ir konsultavimo skyriaus vyriausiajam specialistui, kuriam pareigybės aprašyme nustatyta funkcija tvarkyti numeruotų ir saugiųjų dokumentų blankų apskaitą;

2.2. Priežiūros koordinavimo ir konsultavimo skyriaus vyriausiąjį specialistą kontrolės aktus pasirašytinai išduoti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio regionų departamentų vyresniesiems patarėjams ir Šiaulių regiono departamento Šiaulių kontrolės skyriaus viršininkui.

3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

3.1. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 11 d. įsakymą Nr. 2B-498 „Dėl Kontrolės aktų apskaitos, naudojimo ir saugojimo taisyklių patvirtinimo“;

3.2. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 18 d. įsakymą Nr. 2B-235 „Dėl tachografų dirbtuvės, tachografų dirbtuvės mechaniko ir ekspertizių įmonės patikrinimo aktų formų patvirtinimo“.

4. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

 

 

 

Inspekcijos viršininkas                                                                                       Vidmantas Žukauskas

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko

2015 m. birželio 9 d.

įsakymu Nr. 2B-121

 

 

KONTROLĖS AKTŲ APSKAITOS, NAUDOJIMO IR SAUGOJIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kontrolės aktų apskaitos, naudojimo ir saugojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato kontrolės aktų, naudojamų vykdyti keleivinių, krovininių, mokymui naudojamų transporto priemonių, techninės apžiūros kontrolierių techninės apžiūros atlikimo ir tachografų dirbtuvės mechanikų tachografų techninės priežiūros atlikimo kontrolę (toliau – kontrolės aktai), pildymo, apskaitos, naudojimo ir saugojimo tvarką ir yra privalomos visiems Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) valstybės tarnautojams, atliekantiems įstatymų nustatytas kontrolės funkcijas ir turintiems administravimo įgaliojimus nepavaldiems asmenims (toliau – pareigūnai).

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse ir Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.

3. Kontrolės aktai turi septynių ženklų – vieno indekso ir šešių eilės numerio skaičių – unikalųjį numerį.

4. Unikaliojo kontrolės akto numerio indeksas nurodo tikrinamą sritį:

4.1. A – keleivinės transporto priemonės ir susijusių dokumentų patikrinimą;

4.2. K – krovininės transporto priemonės ir susijusių dokumentų patikrinimą;

4.3. M – mokymui naudojamos transporto priemonės ir susijusių dokumentų patikrinimą;

4.4. T – techninės apžiūros kontrolieriaus techninės apžiūros atlikimo ir susijusių dokumentų patikrinimą;

4.5. D – tachografų dirbtuvės mechaniko tachografų techninės priežiūros atlikimo ir susijusių dokumentų patikrinimą.

 

II. KONTROLĖS AKTŲ APSKAITA

 

5. Finansų skyriaus darbuotojas patikrina, kad užpajamuotų kontrolės aktų skaičius Priežiūros koordinavimo ir konsultavimo skyriuje atitiktų mokėtinus arba kitus apskaitos dokumentus.

6. Už kontrolės aktų išdavimą atsakingas Priežiūros koordinavimo ir konsultavimo skyriaus darbuotojas, suderinęs su Priežiūros koordinavimo ir konsultavimo skyriaus vedėju, kontrolės aktus pasirašytinai išduoda Inspekcijos regionų departamentų vyresniesiems patarėjams (toliau – vyresnieji patarėjai).

7. Vyresnysis patarėjas kontrolės aktus pasirašytinai išduoda savo regiono departamento kontrolės skyriaus viršininkui (toliau – kontrolės skyriaus viršininkas). Kontrolės skyriaus viršininkas gautus kontrolės aktus privalo užregistruoti numeruotų blankų registravimo kompiuterinėje programoje.

8. Kontrolės skyriaus viršininkas kontrolės aktus išduoda savo kontrolės skyriaus vyriausiesiems inspektoriams, vyresniesiems inspektoriams ir inspektoriams, apie tai pažymėdamas kontrolės aktų apskaitos žurnale (toliau – žurnalas).

9. Žurnalo lapai privalo būti sunumeruoti, perverti virvele, kurios galai turi būti užklijuoti popieriaus juostele, užantspauduoti ir pasirašyti regiono departamento direktoriaus. Žurnalas saugomas regionų departamentų kontrolės skyriuose.

10. Rekomenduojama vienu kartu pareigūnams išduoti ne daugiau kaip 100 krovininių transporto priemonių kontrolės aktų, ne daugiau kaip 30 keleivinių transporto priemonių kontrolės aktų ir ne daugiau kaip po 10 vairavimo mokymui naudojamų transporto priemonių kontrolės, techninės apžiūros kontrolieriaus techninės apžiūros atlikimo kontrolės, tachografų dirbtuvės mechaniko tachografų techninės priežiūros atlikimo kontrolės aktų. Kontrolės aktai išduodami pareigūnui panaudojus visus ar likus nepanaudotiems ne daugiau kaip 25 krovininių transporto priemonių kontrolės aktams, ne daugiau kaip 10 keleivinių transporto priemonių kontrolės aktų ir ne daugiau kaip po 3 vairavimo mokymui naudojamų transporto priemonių kontrolės aktus, techninės apžiūros kontrolieriaus techninės apžiūros atlikimo kontrolės aktus, tachografų dirbtuvės mechaniko tachografų techninės priežiūros atlikimo kontrolės aktus.

11. Paskutinę einamojo mėnesio pareigūno darbo dieną pareigūnas apie panaudotus ir (ar) sugadintus kontrolės aktus iš numeruotų blankų registravimo kompiuterinės programos kontrolės skyriaus viršininkui patikrinti pateikia savo panaudotų numeruotų ir saugiųjų dokumentų blankų nurašymo aktą.

12. Kontrolės skyriaus viršininkas nustatyta tvarka Inspekcijos viršininko pavaduotojui pagal kompetenciją pateikia tvirtinti kontrolės skyriaus pareigūnų panaudotų numeruotų ir saugiųjų dokumentų blankų nurašymo aktą.

13. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka iš užimamų pareigų atleistas ar į kitą skyrių perkeltas pareigūnas nepanaudotus kontrolės aktus perdavimo ir priėmimo aktu perduoda kontrolės skyriaus viršininkui.

 

III. KONTROLĖS AKTŲ NAUDOJIMAS

 

14. Vykdydamas keleivinių, krovininių, mokomųjų transporto priemonių, techninės apžiūros kontrolierių techninės apžiūros atlikimo, tachografų dirbtuvės mechanikų tachografų techninės priežiūros atlikimo ir susijusių dokumentų patikrinimą (toliau – kontrolė) pareigūnas privalo užpildyti visas kontrolės akto skiltis.

15. Prieš pradėdamas kontrolę pareigūnas privalo:

15.1. užpildyti šias kontrolės akto skiltis: „Kontrolės vieta“, „Data“, „Pradžia“, „Transporto priemonės (toliau – TP) markė, valst. Nr.“ arba „Vairavimo mokymui naudojamos transporto priemonės (toliau – TP) markė, valst. Nr.“, arba skilties „Kontrolinis patikrinimas“ dalį „Transporto priemonės markė, modelis, valst. Nr.“;

15.2. informuoti tikrinamą asmenį, kad jo asmens duomenys bus tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

16. Draudžiama pradėti kontrolę, t. y. paimti iš vairuotojo transporto priemonės registracijos, krovinio ar keleivių vežimo, vairavimo ir poilsio režimo ar kitus dokumentus, matuoti, sverti, apžiūrėti transporto priemonę, tikrinti transporto priemonės techninę būklę ar duoti bet kokius valdingus nurodymus vairuotojui, neįvykdžius Taisyklių 15 punkte nurodytų reikalavimų.

17. Atlikęs kontrolę, pareigūnas privalo užpildyti likusias kontrolės akto skiltis. Skiltyje „Tikrinta“ būtina simboliu „X“ pažymėti, kokie objektai buvo tikrinti, kokius objektus tikrinant nustatyti pažeidimai ir kokie objektai netikrinti. Skiltyje „Nustatyti pažeidimai“ būtina trumpai apibūdinti pažeidimą (-us) ir nurodyti teisės akto (-ų), kurį (-iuos) pažeidė, pavadinimą (-us), straipsnį (-ius), dalį  (-is) ar punktą (-us). Draudžiama pradėti kitą kontrolę visiškai neužpildžius visų būtinų užpildyti paskutinio kontrolės akto skilčių, neatlikus procedūrų, numatytų Taisyklių 20 ir 21 punktuose, ir, nustačius pažeidimą, neįforminus pažeidimo dokumentų.

18. Pareigūnas privalo naudoti kontrolės aktus jų numerių didėjimo tvarka.

19. Pareigūnas, patikrinęs keleivinę ar krovininę transporto priemonę, kurios ekipažą sudaro du ar daugiau vairuotojų, ir nustatęs pažeidimus, privalo užpildyti kontrolės aktą kiekvienam ekipažo vairuotojui. Pildant kontrolės aktą paskesniam ekipažo vairuotojui (-ams), netaikomi Taisyklių 15.1 punkto reikalavimai.

20. Kontrolės aktai pildomi dviem egzemplioriais nenutrinamu rašikliu. Rašikliu rašoma aiškiai ir įskaitomai, padarytos klaidos taisomos išbraukiant neteisingai parašytą žodį (-ius) arba skaičių taip, kad jį būtų galima perskaityti, ir įrašant patikslintą žodį (-ius) ar skaičių. Ištaisytas žodis (-iai) ar skaičius patvirtinamas pareigūno parašu ir data. Abu kontrolės akto egzempliorius parašu ir spaudu tvirtina juos surašęs pareigūnas ir pasirašo tikrintas asmuo. Pirmasis egzempliorius lieka pareigūnui, antrasis – įteikiamas tikrintam asmeniui.

21. Jeigu tikrintas asmuo atsisako pasirašyti kontrolės aktą, apie tai įrašoma abiejuose kontrolės akto egzemplioriuose ir patvirtinama pareigūno, surašiusio šį dokumentą, parašu.

22. Už kontrolės akto pildymą, jame esančių duomenų tikslumą atsako jį surašęs ir pasirašęs pareigūnas.

23. Išvykdami į kontrolę pareigūnai privalo pasiimti pakankamą kiekį kontrolės aktų, kad būtų užtikrintas kontrolės užduoties įvykdymas. Pareigūnui draudžiama vykdyti kontrolę neturint kontrolės aktų.

24. Pareigūnas privalo kontrolės akto duomenis įvesti į kompiuterinę pažeidimų programą „Kontrolės modulis“ kontrolės vietoje ir įvestus duomenis patvirtinti. Nesant galimybės, jeigu sugedo nešiojamasis kompiuteris ar neveikia kompiuterinė pažeidimų programa „Kontrolės modulis“, ne vėliau kaip kitą pareigūno darbo dieną kontrolės akto duomenys turi būti įvesti į kompiuterinę pažeidimų programą „Kontrolės modulis“. Duomenys, įvesti į kompiuterinę pažeidimų programą „Kontrolės modulis“, privalo sutapti su duomenimis, nurodytais kontrolės akte.

25. Pareigūnas privalo tą pačią dieną, o nesant galimybės ne vėliau kaip kitą pareigūno darbo dieną panaudotus kontrolės aktus kartu su pažeidimų dokumentais, nepanaudotus ar sugadintus kontrolės aktus ir dienos ataskaitą „Inspektoriaus tikrinimai“, atspausdintą iš kompiuterinės pažeidimų programos „Kontrolės modulis“, pateikti savo kontrolės skyriaus viršininkui patikrinti.

26. Kontrolės skyriaus viršininkas privalo patikrinti, ar kontrolės aktai naudojami Taisyklėse nustatyta tvarka, ar sutampa panaudotų, nepanaudotų ir sugadintų kontrolės aktų skaičius, priežastis, kodėl buvo sugadinti kontrolės aktai, ar duomenys, nurodyti kontrolės aktuose, sutampa su duomenimis, surašytais pažeidimų dokumentuose, su duomenimis kompiuterinėje pažeidimų programoje „Kontrolės modulis“ ir duomenimis dienos ataskaitoje „Inspektoriaus tikrinimai“. Kontrolės skyriaus viršininkas jam pateiktus nepanaudotus kontrolės aktus patikrina iš karto ir grąžina juos pareigūnui.

 

IV. KONTROLĖS AKTŲ SAUGOJIMAS

 

27. Kontrolės skyrių viršininkai ir pareigūnai privalo užtikrinti, kad užpildyti kontrolės aktai ir nepanaudoti kontrolės aktai būtų tinkamai saugomi.

28. Pareigūnų užpildyti kontrolės aktai ir panaudotų numeruotų ir saugiųjų dokumentų blankų nurašymo aktai segami į atskirus kiekvieno pareigūno segtuvus ir saugomi kontrolės skyriuose.

29. Žurnalas, užpildyti kontrolės aktai ir skyriaus pareigūnų panaudotų numeruotų ir saugiųjų dokumentų blankų nurašymo aktai saugomi 3 metus.

30. Einamąjį mėnesį perplėšti, neįskaitomai sutepti ar kitaip sugadinti kontrolės aktai iki kito mėnesio 4 dienos pateikiami Finansų skyriui, kuriame jie saugomi nustatyta tvarka.

31. Pareigūnas apie užpildytų kontrolės aktų dingimą ar praradimą nedelsdamas po šio fakto paaiškėjimo turi informuoti savo kontrolės skyriaus viršininką ir per 3 darbo dienas raštu pateikti jam paaiškinimą, nurodydamas dingimo ar praradimo priežastį.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. Tikrintų asmenų asmens duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

33. Nepanaudotus kontrolės aktus draudžiama perduoti kitam pareigūnui ir juos dauginti.

____________________

 


 

Forma patvirtinta Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko

2015 m. birželio 9 d.

įsakymu Nr. 2B-121

 

 

KELEIVINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ KONTROLĖS AKTAS NR.

 

Kontrolės vieta

Data

Pradžia

Pabaiga

Transporto priemonės (toliau – TP) markė, valst. Nr.

 

VIN Nr.

 

Registracijos šalis

 

Vežėjo pavadinimas, kodas, adresas

 

Vežėjo registracijos šalis

 

Vairuotojo vardas ir pavardė

 

Kontrolės metu vairavo £

Vairuotojo vardas ir pavardė

 

Kontrolės metu vairavo £

 

Keleivinė TP

Bendrijos licencijos kopijos Nr.

Licencijos kortelės Nr.

Maršrutas:

reguliarus tolimasis  £         priemiesčio  £         miesto  £

tarptautinis reguliarus  £                        vienkartinis  £

užsakomasis £              specialus £

vežimas už atlyginimą  £                       vežimas savo sąskaita  £

Tikrinta:

pagrindiniai TP ir keleivių vežimo dokumentai                                £  patikrinta    £  nustatytas pažeidimas     £  netikrinta

darbo ir poilsio režimo dokumentai                                                    £  patikrinta    £  nustatytas pažeidimas     £  netikrinta

techninė būklė                                                                                        £  patikrinta    £  nustatytas pažeidimas     £  netikrinta

Nustatyti pažeidimai:

Surašytas ATP protokolas Nr.                                 pagal ATPK                                         straipsnį                                        dalį

Paimti TP dokumentai                 £  taip      £  ne

Uždrausta TP toliau važiuoti        £  taip      £  ne

Pastabos (aptariami akto taisymai ir kita)

 

 

 

_____________________________________________ _________________ __________________________________

(pareigūno, atlikusio tikrinimą ir surašiusio kontrolės aktą, pareigos)          (parašas)                                           (vardas, pavardė)

 

_____________________________________________ _________________ __________________________________

(patikrinime dalyvavusio pareigūno pareigos)                                                             (parašas)                                           (vardas, pavardė)

 

Esu informuotas (-a), kad:

•     asmens duomenys bus tvarkomi tikrinimui atlikti ir (ar) pažeidimo (-ų) dokumentams surašyti;

•     duomenys bus gaunami iš valstybės registrų duomenų bazių ir informacinių sistemų;

•     duomenys bus tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka;

•     duomenys bus teikiami duomenų gavėjams.

Kontrolės aktą gavau

_________________________ __________________________________

(tikrinto asmens parašas)                               (vardas ir pavardė)

 

Pasitikėjimo telefonas + 370 687 45 533; elektroninis paštas pasitikiu@vkti.gov.lt.

 

Netoleruojame kyšininkavimo!

Forma patvirtinta Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko

2015 m. birželio 9 d.

įsakymu Nr. 2B-121

 

KROVININIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ KONTROLĖS AKTAS NR.

 

Kontrolės vieta

Data

Pradžia

Pabaiga

Transporto priemonės (toliau – TP) markė, valst. Nr.

 

VIN Nr.

 

Registracijos šalis

 

Priekabos (puspriekabės) markė, valst. Nr.

 

VIN Nr.

 

Registracijos šalis

Vežėjo pavadinimas, kodas, adresas

 

Vežėjo registracijos šalis

 

Vairuotojo vardas ir pavardė

 

Kontrolės metu vairavo £

Vairuotojo vardas ir pavardė

 

Kontrolės metu vairavo £

 

Krovininė TP

Bendrijos licencijos kopijos Nr. 

Licencijos kortelės Nr.

ETMK leidimo Nr.

Leidimo Nr.

Maršrutas:

tarptautinis  £                 vietinis £

vežimas už atlyginimą  £                                       vežimas savo sąskaita  £

Krovinio siuntėjas, šalis, pakrovimo vieta

Krovinio gavėjas, šalis, iškrovimo vieta

Tikrinta:

pagrindiniai TP ir krovinio dokumentai                                             £  patikrinta        £  nustatytas pažeidimas     £  netikrinta

darbo ir poilsio režimo dokumentai                                                    £  patikrinta        £  nustatytas pažeidimas     £  netikrinta

techninė būklė                                                                                        £  patikrinta        £  nustatytas pažeidimas     £  netikrinta

kelionės leidimai                                                                                     £  patikrinta        £  nustatytas pažeidimas     £  netikrinta

kitų reikalavimų laikymasis, kai TP:

sunkiasvorė ir (ar) didžiagabaritė           £  patikrinta        £  nustatytas pažeidimas     £  netikrinta

vežanti pavojingus krovinius                                               £  patikrinta        £  nustatytas pažeidimas     £  netikrinta

vežanti greitai gendančius krovinius      £  patikrinta        £  nustatytas pažeidimas     £  netikrinta        vežanti gyvulius                                                         £  patikrinta        £  nustatytas pažeidimas     £  netikrinta

Nustatyti pažeidimai:

Surašytas ATP protokolas Nr.                                 pagal ATPK                                         straipsnį                                        dalį

Paimti TP dokumentai                 £  taip      £  ne

Uždrausta TP toliau važiuoti        £  taip      £  ne

Pastabos (aptariami akto taisymai ir kita)

 

 

 

_____________________________________________ _________________ __________________________________

(pareigūno, atlikusio tikrinimą ir surašiusio kontrolės aktą, pareigos)          (parašas)                                           (vardas, pavardė)

 

_____________________________________________ _________________ __________________________________

(patikrinime dalyvavusio pareigūno pareigos)                                                           (parašas)                                           (vardas, pavardė)

 

Esu informuotas (-a), kad:

•     asmens duomenys bus tvarkomi tikrinimui atlikti ir (ar) pažeidimo (-ų) dokumentams surašyti;

•     duomenys bus gaunami iš valstybės registrų duomenų bazių ir informacinių sistemų;

•     duomenys bus tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka;

•     duomenys bus teikiami duomenų gavėjams.

Kontrolės aktą gavau

_________________________ __________________________________

(tikrinto asmens parašas)                                       (vardas ir pavardė)

 

Pasitikėjimo telefonas + 370 687 45 533; elektroninis paštas pasitikiu@vkti.gov.lt.

 

Netoleruojame kyšininkavimo!

 


 

Forma patvirtinta Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko

2015 m. birželio 9 d.

įsakymu Nr. 2B-121

 

 

VAIRAVIMO MOKYMUI NAUDOJAMOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

KONTROLĖS AKTAS NR.

 

Kontrolės vieta

Data

Pradžia

Pabaiga

Vairavimo mokymui naudojamos transporto priemonės (toliau – TP) markė, valst. Nr.

VIN Nr.

Vairavimo mokyklos pavadinimas, kodas, adresas

Vairavimo instruktoriaus vardas, pavardė

Tikrinta:

vairavimo instruktoriaus dokumentai                                               £  patikrinta        £  nustatytas pažeidimas     £  netikrinta

mokinio dokumentai                                                                             £  patikrinta        £  nustatytas pažeidimas     £  netikrinta

vairavimo mokymo dokumentai                                                                                    £  patikrinta        £  nustatytas pažeidimas     £  netikrinta

vairavimo mokymui naudojamos TP dokumentai                        £  patikrinta        £  nustatytas pažeidimas     £  netikrinta

TP techninė būklė                                                                                  £  patikrinta        £  nustatytas pažeidimas     £  netikrinta

Nustatyti pažeidimai:

Surašytas ATP protokolas Nr.                                 pagal ATPK                                        straipsnį                                         dalį

Paimti TP dokumentai                 £  taip      £  ne

Uždrausta TP toliau važiuoti        £  taip      £  ne

Pastabos (aptariami akto taisymai ir kita)

 

 

 

 

 

_____________________________________________ _________________ _________________________________

(pareigūno, atlikusio tikrinimą ir surašiusio kontrolės aktą, pareigos)          (parašas)                                           (vardas, pavardė)

 

_____________________________________________ _________________ __________________________________

(patikrinime dalyvavusio pareigūno pareigos)                                                           (parašas)                                           (vardas, pavardė)

 

Esu informuotas (-a), kad:

•     asmens duomenys bus tvarkomi tikrinimui atlikti ir (ar) pažeidimo (-ų) dokumentams surašyti;

•     duomenys bus gaunami iš valstybės registrų duomenų bazių ir informacinių sistemų;

•     duomenys bus tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka;

•     duomenys bus teikiami duomenų gavėjams.

Kontrolės aktą gavau                                                                           

_________________________ __________________________________

(vairavimo instruktoriaus parašas)                                         (vardas, pavardė)

 

Pasitikėjimo telefonas + 370 687 45 533; elektroninis paštas pasitikiu@vkti.gov.lt.

 

Netoleruojame kyšininkavimo!

Forma patvirtinta Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko

2015 m. birželio 9 d.

įsakymu Nr. 2B-121

 

 

TECHNINĖS APŽIŪROS KONTROLIERIAUS TECHNINĖS APŽIŪROS ATLIKIMO KONTROLĖS AKTAS NR.

 

Kontrolės vieta

Data

Pradžia

Pabaiga

Techninės apžiūros kontrolieriaus vardas ir pavardė

Spaudo Nr.

Techninės apžiūros stoties adresas

Įmonės, kuriai priklauso techninės apžiūros stotis, pavadinimas, kodas, adresas

Kontrolinis patikrinimas

 

__________________________________________________                           £  nustatytas pažeidimas  £  nenustatytas pažeidimas

(transporto priemonės markė, modelis, valst. Nr.)

Tikrinta:                               

techninės apžiūros įforminimas                                                          £  patikrinta  £  nustatytas pažeidimas  £  netikrinta

matavimo priemonių metrologinė patikra                                        £  patikrinta  £  nustatytas pažeidimas  £  netikrinta

Nustatyti pažeidimai:

Surašytas ATP protokolas Nr.                                 pagal ATPK                                        straipsnį                       dalį

Pastabos (aptariami akto taisymai ir kita)

 

 

 

 

 

_____________________________________________ _________________ __________________________________

(pareigūno, atlikusio tikrinimą ir surašiusio kontrolės aktą, pareigos)          (parašas)                                           (vardas, pavardė)

 

_____________________________________________ _________________ __________________________________

(patikrinime dalyvavusio pareigūno pareigos)                                                           (parašas)                                           (vardas, pavardė)

 

Esu informuotas (-a), kad:

•     asmens duomenys bus tvarkomi tikrinimui atlikti ir (ar) pažeidimo (-ų) dokumentams surašyti;

•     duomenys bus gaunami iš valstybės registrų duomenų bazių ir informacinių sistemų;

•     duomenys bus tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka;

•     duomenys bus teikiami duomenų gavėjams.

Kontrolės aktą gavau

_________________________ _________________________________

(kontrolieriaus parašas)                                            (vardas ir pavardė)

 

Pasitikėjimo telefonas + 370 687 45 533; elektroninis paštas pasitikiu@vkti.gov.lt.

 

Netoleruojame kyšininkavimo!

Forma patvirtinta Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko

2015 m. birželio 9 d.

įsakymu Nr. 2B-121

 

TACHOGRAFŲ DIRBTUVĖS MECHANIKO TACHOGRAFŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ATLIKIMO KONTROLĖS AKTAS NR.

 

Kontrolės vieta

Data

Pradžia

Pabaiga

Tachografų dirbtuvės mechaniko vardas, pavardė

Tachografų dirbtuvės pavadinimas, kodas, adresas

Įmonės, kuriai priklauso tachografų dirbtuvė, pavadinimas, kodas, adresas

Tikrinimo metu nustatyta:

Tachografų dirbtuvėje dirbančių mechanikų skaičius

Tachografo gamintojo ar jo įgalioto atstovo pavadinimas

Dokumento, patvirtinančio dirbtuvės mechaniko kompetenciją, pavadinimas, numeris, išdavimo data

Metrologo tikrintojo pažymėjimo Nr.                             , galiojimo data

Dirbtuvės kortelės Nr.                           , galiojimo data

Tikrinta:

dirbtuvės mechaniko patalpos

tachografų techninės priežiūros atlikimas

asmeninės dirbtuvės kortelės naudojimas ir duomenų tvarkymas

patikros sertifikatų ir patikros žymenų naudojimas

vairavimo ir poilsio režimo įrašymo įrangos tikrinimas  

pranešimų apie tachografų eksploatavimo tvarkos pažeidimus rengimas

kiti

 

£ patikrinta  £ nustatytas pažeidimas  £ netikrinta

£ patikrinta  £ nustatytas pažeidimas  £ netikrinta

£ patikrinta  £ nustatytas pažeidimas  £ netikrinta

£ patikrinta  £ nustatytas pažeidimas  £ netikrinta

£ patikrinta  £ nustatytas pažeidimas  £ netikrinta

£ patikrinta  £ nustatytas pažeidimas  £ netikrinta

£ patikrinta  £ nustatytas pažeidimas  £ netikrinta

Nustatyti pažeidimai:

Surašytas ATP protokolas Nr.                                 pagal ATPK                                       straipsnį                                               dalį

Pastabos (aptariami akto taisymai ir kita)

 

 

 

 

 

_____________________________________________ _________________ __________________________________

(pareigūno, atlikusio tikrinimą ir surašiusio kontrolės aktą, pareigos)          (parašas)                                           (vardas, pavardė)

 

_____________________________________________ _________________ __________________________________

(patikrinime dalyvavusio pareigūno pareigos)                                                           (parašas)                                           (vardas, pavardė)

 

Esu informuotas (-a), kad:

•     asmens duomenys bus tvarkomi tikrinimui atlikti ir (ar) pažeidimo (-ų) dokumentams surašyti;

•     duomenys bus gaunami iš valstybės registrų duomenų bazių ir informacinių sistemų;

•     duomenys bus tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka;

•     duomenys bus teikiami duomenų gavėjams.

Kontrolės aktą gavau

_________________________ __________________________________

(dirbtuvės mechaniko parašas)                                      (vardas ir pavardė)

 

Pasitikėjimo telefonas + 370 687 45 533; elektroninis paštas pasitikiu@vkti.gov.lt.

 

Netoleruojame kyšininkavimo!