LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

2017 M. SPALIO 3 D. ĮSAKYMO NR. 3-455 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI NR. 02.2.1-CPVA-V-523-01-0001 „ATVIRŲ DUOMENŲ PLATFORMOS, ĮGALINANČIOS EFEKTYVŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS INFORMACIJOS PAKARTOTINĮ PANAUDOJIMĄ VERSLUI, IR JOS VALDYMO ĮRANKIŲ SUKŪRIMAS“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 18 d. Nr. 3-293

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. spalio 3 d. įsakymą Nr. 3-455 „Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 02.3.1-CPVA-V-523-01-0001 „Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 02.3.1-CPVA-V-523-01-0001 „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“:

1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. S k i r i u šio įsakymo priede nurodytam projektui nustatyto dydžio finansavimą iš Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.2.1-CPVA-V-523 priemonės „Atvirų duomenų sąveikumas ir optimizavimas“ konkrečiam uždaviniui 2.2.1 „Padidinti viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslo ir visuomenės poreikiams“ įgyvendinti valstybės biudžete Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai pagal programos „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ (programos kodas 01.008) priemonę „Sukurti pažangias viešąsias ir administracines elektronines paslaugas“ (programos priemonės kodas 01.008.01.01.07); finansavimo šaltinis 1.3.2.7.1 („2014−2020 m. ES struktūrinė parama“) ir 1.2.2.7.1 („2014−2020 m. ES struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšos); išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas 4.6.1.1 („Ryšių valdymas ir kontrolė“); ekonominė klasifikacija 2.9.2.2.1.02 („Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams“) numatytų lėšų.“

2. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                                Rokas Masiulis

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2017 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 3-455

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2019 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 3-293 redakcija)

priedas

 

FINANSUOJAMAS PROJEKTAS

 

Eil. Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

Projekto pavadinimas

Projekto partneriai

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso iki,

Eur

iš jų valstybės pagalba iki, Eur

iš jų de minimis  pagalba iki, Eur

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

02.2.1-CPVA-V-523-01-0001

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

188772433

Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas

Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,

k. 190766619

2 600 219,82

0,00

0,00

2 577 109,54

23 110,28

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,

k. 188711163

Švietimo informacinių technologijų centras,

k. 190996082

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras,

k. 210086220

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos,

k. 288739270

____________________________________________________