LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2020 M. ŽEMĖS ŪKIO SURAŠYMO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVIŲ IR ĮMONIŲ STATISTINĖS ATASKAITOS VŽŪS-2020 (VIENKARTINĖS), 2020 M. ŽEMĖS ŪKIO SURAŠYMO ŪKININKŲ IR ŠEIMOS ŪKIŲ STATISTINĖS ANKETOS VŽŪS-2020Ū (VIENKARTINĖS) STATISTINIŲ FORMULIARŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 31 d. Nr. DĮ-313

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 3 punkto ir 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL 2009 L 87, p. 164), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/759 (OL 2015 L 123, p. 90), nuostatomis ir įgyvendindama 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1091 dėl integruotos ūkių statistikos, kuriuo panaikinami reglamentai (EB) Nr. 1166/2008 ir (ES) Nr. 1337/2011 (OL 2018 L 200, p. 1),

tvirtinu pridedamus statistinius formuliarus:

1.    2020 m. žemės ūkio surašymo žemės ūkio bendrovių ir įmonių statistinės ataskaitos VŽŪS-2020 (vienkartinės);

2.    2020 m. žemės ūkio surašymo ūkininkų ir šeimos ūkių statistinės anketos
 VŽŪS-2020ū (vienkartinės).

 

 

Generalinė direktorė                                                                                              Jūratė Petrauskienė