VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

Direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL CIVILINIŲ ORLAIVIŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI PAŽYMĖJIMŲ IR TINKAMUMO SKRAIDYTI PATIKROS PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. birželio 18 d. Nr. 2-85

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu ir atsižvelgdamas į 2012 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 748/2012, kuriuo nustatomos orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo įgyvendinimo taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 21 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2021/699, ir 2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. kovo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/700:

1. T v i r t i n u Civilinių orlaivių tinkamumo skraidyti pažymėjimų ir tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. 2-4 „Dėl Civilinių orlaivių tinkamumo skraidyti pažymėjimų ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“.

 

 

 

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus patarėjas,

pavaduojantis viešosios įstaigos

Transporto kompetencijų agentūros direktorių                                   Mantas Kerdokas

 

 

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Transporto

kompetencijų agentūros

direktoriaus 2021 m. birželio 18 d.        

įsakymu Nr. 2-85

 

CIVILINIŲ ORLAIVIŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI PAŽYMĖJIMŲ IR TINKAMUMO SKRAIDYTI PATIKROS PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Civilinių orlaivių tinkamumo skraidyti pažymėjimų ir tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato civilinių orlaivių (toliau – orlaivis) tinkamumo skraidyti pažymėjimų (toliau – TSP), riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimų (toliau – RGTSP) ir tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimų (toliau – TSPP) išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo ir dublikatų išdavimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Pareiškėjas – fizinis arba juridinis asmuo (orlaivio savininkas (naudotojas) ar jo įgaliotas asmuo), pateikęs viešajai įstaigai Transporto kompetencijų agentūrai (toliau – TKA) paraišką gauti TSP arba RGTSP ir (arba) TSPP (toliau – paraiška).

2.2. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos:

2.2.1. Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme;

2.2.2. 2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. kovo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/700;

2.2.3. 2012 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 748/2012, kuriuo nustatomos orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo įgyvendinimo taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 21 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2021/699.

3. Aprašo prieduose nustatytos formos TSP arba RGTSP ir TSPP išduoda, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina jų galiojimą ir prireikus išduoda jų dublikatus TKA.

4. TSP arba RGTSP ir TSPP išduodami Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre registruotiems orlaiviams.

5. Pareiškėjas privalo užtikrinti TKA įgaliotųjų darbuotojų patekimą prie orlaivio, taip pat pateikti TKA visus dokumentus, duomenis, įrašus ir kitą prašomą informaciją, susijusią su pateiktoje paraiškoje nurodytu orlaiviu.

6. TSP arba RGTSP ir TSPP išdavimo procesą sudaro:

6.1. paraiškos pateikimas;

6.2. pirminis paraiškos vertinimas;

6.3. nuodugnus paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų vertinimas;

6.4. orlaivio tinkamumo skraidyti patikra pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 I priedo (M dalies), arba, kai taikytina, Vb priedo (ML dalies) nuostatas;

6.5. sprendimo priėmimas dėl TSP arba RGTSP ir TSPP išdavimo ir išdavimas.

7. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro nustatyto dydžio atlyginimas už TKA administracines paslaugas mokamas pateikiant paraišką.

 

 

II SKYRIUS

TSP, RGTSP IR TSPP IŠDAVIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PARAIŠKOS PATEIKIMAS

 

8. Pareiškėjas, siekiantis gauti naujo orlaivio TSP arba RGTSP ir pirminį TSPP, ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki planuojamų skrydžių TKA tiesiogiai, paštu, per kurjerius arba elektroninių ryšių priemonėmis pateikia:

8.1. užpildytą Aprašo 1 priede nustatytos formos paraišką;

8.2. orlaivio atitikties pareiškimą:

8.2.1. jei orlaivis į Lietuvos Respubliką importuojamas iš Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių – Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros (toliau – EASA) 52 formą, išduotą pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) 21.A.163 dalies b punktą, arba EASA 52 formą, išduotą pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) 21.A.130 dalį ir patvirtintą ES valstybės narės, iš kurios importuojamas orlaivis, kompetentingos institucijos;

8.2.2. jei orlaivis, kurio projektą patvirtino EASA, importuojamas ne iš ES šalių – orlaivio eksporto tinkamumo skraidyti pažymėjimą (toliau – eksporto TSP);

8.3. orlaivio tipo arba riboto galiojimo tipo pažymėjimo kopiją ir orlaivio tipo arba riboto galiojimo tipo pažymėjimo duomenų lapo kopiją (jei šie duomenys nėra viešai prieinami EASA interneto svetainėje);

8.4. papildomo (-ų) orlaivio tipo pažymėjimo (-ų) kopiją (-as) (jei buvo išduotas (-i));

8.5. orlaivio masės ir centruotės duomenų lapą;

8.6. orlaivio triukšmo tipo pažymėjimo duomenų lapą (jei šie duomenys nėra viešai prieinami EASA interneto svetainėje);

8.7. orlaivio sklandmens, variklio (-ių), oro sraigto (-ų) formuliarus (jei tokie buvo išduoti orlaivio, variklio ar oro sraigto gamintojo);

8.8. dokumentus ir duomenis, patvirtinančius atliktus reikiamus techninės priežiūros darbus;

8.9. orlaivio skrydžių vykdymo ir techninės priežiūros vadovus arba jų kopijas (su visais pakeitimais ir papildymais);

8.10. orlaivio techninės priežiūros programą (toliau – TPP), atitinkančią Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 reikalavimus;

8.11. užpildytą Aprašo 3 priede nustatytos formos arba pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 reikalavimus patvirtintos tinkamumo skraidyti tęstinumą užtikrinančios organizacijos arba orlaivio gamintojo parengtą orlaivio riboto galiojimo komponentų keitimo ir papildomų techninės priežiūros darbų sąrašą;

8.12. užpildytą Aprašo 2 priede nustatytos formos arba pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 reikalavimus patvirtintos tinkamumo skraidyti tęstinumą užtikrinančios organizacijos arba orlaivio gamintojo parengtą taikomų ir įvykdytų tinkamumo skraidyti direktyvų (toliau – TSD) ir privalomųjų techninės priežiūros biuletenių ar juos atitinkančių dokumentų sąrašą.

9. Pareiškėjas, siekiantis gauti naudoto orlaivio TSP arba RGTSP, kai orlaivis prieš tai buvo registruotas ES arba EASA valstybėje narėje, ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki planuojamų skrydžių TKA tiesiogiai, paštu, per kurjerius arba elektroninių ryšių priemonėmis pateikia:

9.1. Aprašo 1 priede nustatytos formos paraišką;

9.2. anksčiau išduoto orlaivio TSP (EASA 25 forma) kopiją arba RGTSP (EASA 24 forma) kopiją ir galiojantį TSPP (EASA 15a forma, EASA 15b forma arba EASA 15c forma);

9.3. orlaivio tipo arba riboto galiojimo tipo pažymėjimo kopiją ir orlaivio tipo arba riboto galiojimo tipo pažymėjimo duomenų lapo kopiją (jei šie duomenys nėra viešai prieinami EASA interneto svetainėje);

9.4. papildomo (-ų) orlaivio tipo pažymėjimo (-ų) kopiją (-as) (jei buvo išduotas (-i));

9.5. masės ir centruotės duomenų lapą;

9.6. ES arba EASA valstybės narės kompetentingos institucijos išduoto orlaivio triukšmo pažymėjimo kopiją;

9.7. sklandmens, variklio (-ių), oro sraigto (-ų) formuliarus (jei tokie buvo išduoti orlaivio, variklio ar oro sraigto gamintojo arba buvo pildomi orlaivio naudojimo metu) ar lygiaverčius dokumentus, kuriuose būtų ankstesnių metų įrašai apie orlaivio gamybos standartus ir modifikavimą bei atliktus reikiamus techninės priežiūros darbus;

9.8. dokumentus ir duomenis, patvirtinančius atliktus reikiamus techninės priežiūros darbus;

9.9. užpildytą Aprašo 2 priede nustatytos formos arba pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 reikalavimus patvirtintos tinkamumo skraidyti tęstinumą užtikrinančios organizacijos arba orlaivio gamintojo parengtą taikomų ir įvykdytų TSD ir privalomųjų techninės priežiūros biuletenių ar juos atitinkančių dokumentų sąrašą;

9.10. užpildytą Aprašo 3 priede nustatytos formos arba pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 reikalavimus patvirtintos tinkamumo skraidyti tęstinumą užtikrinančios organizacijos parengtą orlaivio riboto galiojimo komponentų keitimo ir papildomų techninės priežiūros darbų sąrašą;

9.11. TPP, atitinkančią Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 reikalavimus;

9.12. orlaivio skrydžių vykdymo ir techninės priežiūros vadovus arba jų kopijas (su visais pakeitimais ir papildymais);

9.13. orlaivio naudojimo žurnalą, kuris buvo pildomas orlaivio naudojimo metu.

10. Pareiškėjas, siekiantis gauti naudoto orlaivio TSP arba RGTSP ir TSPP, kai orlaivis prieš tai buvo registruotas ne ES arba ne EASA valstybėje narėje, ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki planuojamų skrydžių TKA tiesiogiai, paštu, per kurjerius arba elektroninių ryšių priemonėmis pateikia:

10.1. Aprašo 1 priede nustatytos formos paraišką;

10.2. orlaivio eksporto TSP, kuris išduotas ne vėliau kaip prieš 60 kalendorinių dienų;

10.3. orlaivio tipo arba riboto galiojimo tipo pažymėjimo kopiją ir orlaivio tipo arba riboto galiojimo tipo pažymėjimo duomenų lapo kopiją (jei šie duomenys nėra viešai prieinami EASA interneto svetainėje);

10.4. papildomo (-ų) orlaivio tipo pažymėjimo (-ų) kopiją (-as) (jei buvo išduotas (-i));

10.5. masės ir centruotės duomenų lapą;

10.6. prieš tai buvusios orlaivio registracijos valstybės išduoto orlaivio triukšmo pažymėjimo kopiją;

10.7. sklandmens, variklio (-ių), oro sraigto (-ų) formuliarus (jei tokie buvo išduoti orlaivio, variklio ar oro sraigto gamintojo) ar lygiaverčius dokumentus kuriuose būtų ankstesnių metų įrašai apie orlaivio gamybos standartus ir modifikavimą bei atliktus reikiamus techninės priežiūros darbus;

10.8. užpildytą Aprašo 2 priede nustatytos formos arba pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 reikalavimus patvirtintos tinkamumo skraidyti tęstinumą užtikrinančios organizacijos arba orlaivio gamintojo parengtą taikomų ir įvykdytų TSD ir privalomųjų techninės priežiūros biuletenių ar juos atitinkančių dokumentų sąrašą;

10.9. užpildytą Aprašo 3 priede nustatytos formos arba pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 reikalavimus patvirtintos tinkamumo skraidyti tęstinumą užtikrinančios organizacijos parengtą orlaivio riboto galiojimo komponentų keitimo ir papildomų techninės priežiūros darbų sąrašą;

10.10. TPP, atitinkančią Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 reikalavimus;

10.11. dokumentus ir duomenis, patvirtinančius atliktus reikiamus techninės priežiūros darbus siekiant atitikti pateiktą TPP;

10.12. orlaivio skrydžių vykdymo ir techninės priežiūros vadovus arba jų kopijas (su visais pakeitimais ir papildymais);

10.13. orlaivio naudojimo žurnalą, kuris buvo pildomas orlaivio naudojimo metu;

10.14. rekomendaciją išduoti orlaivio TSP arba RGTSP ir TSPP po atliktos tinkamumo skraidyti patikros, atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 I priedą (M dalį).

11. Pareiškėjas, siekiantis gauti naudoto orlaivio TSPP, kai orlaivis jau yra registruotas Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre, ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki planuojamų skrydžių TKA tiesiogiai, paštu, per kurjerius arba elektroninių ryšių priemonėmis pateikia:

11.1. Aprašo 1 priede nustatytos formos paraišką;

11.2. užpildytą Aprašo 3 priede nustatytos formos arba pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 reikalavimus patvirtintos tinkamumo skraidyti tęstinumą užtikrinančios organizacijos parengtą orlaivio riboto galiojimo komponentų keitimo ir papildomų techninės priežiūros darbų sąrašą;

11.3. užpildytą Aprašo 2 priede nustatytos formos arba pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 reikalavimus patvirtintos tinkamumo skraidyti tęstinumą užtikrinančios organizacijos arba orlaivio gamintojo parengtą taikomų ir įvykdytų TSD ir privalomųjų techninės priežiūros biuletenių ar juos atitinkančių dokumentų sąrašą.

12. Pareiškėjas, pasirašydamas paraišką ir prie jos pridedamus dokumentus, patvirtina, kad asmeniškai patikrino paraiškoje nurodytą informaciją ir prie jos pridedamus dokumentus ir kad jie parengti pagal jiems taikomus reikalavimus.

13. Pareiškėjas, norintis gauti TSP, RGTSP ir (arba) TSPP dublikatą, turi TKA pateikti laisvos formos prašymą raštu, nurodydamas dokumentų praradimo ar sugadinimo aplinkybes ir sumokėti susisiekimo ministro nustatyto dydžio atlyginimą už TKA administracinę paslaugą.

14. Įgaliotasis TKA darbuotojas gautą paraišką ir prie jos pridedamus dokumentus užregistruoja TKA dokumentų valdymo sistemoje.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PIRMINIS PARAIŠKOS VERTINIMAS

 

15. Pirminį paraiškos vertinimą atlieka įgaliotasis TKA darbuotojas, kuris patikrina ar pateikti visi reikiami dokumentai. Jeigu nustatoma, kad pateikta paraiška užpildyta netinkamai ir (arba) pateikti ne visi Aprašo 8.1 – 8.12, 9.1 – 9.13, 10.1 – 10.14, 11.1 – 11.3 punktuose išvardyti dokumentai arba nesumokėtas susisiekimo ministro nustatyto dydžio atlyginimas už administracinę paslaugą, įgaliotasis TKA darbuotojas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos apie tai raštu informuoja pareiškėją ir nustato 10 darbo dienų terminą nustatytiems trūkumams ištaisyti. Jeigu nustatyto termino trūkumams pašalinti nepakanka, pareiškėjui pateikus motyvuotą prašymą, terminas gali būti pratęstas atsižvelgiant į prašyme nurodytas priežastis ir terminą.

16. Jeigu per TKA nustatytą ar pratęstą terminą nustatyti trūkumai neištaisomi, paraiška paliekama nenagrinėta. Apie tokį sprendimą pareiškėjas informuojamas raštu ir grąžinami jo pateikti dokumentai (išskyrus paraišką), jei jie buvo pateikti popierine forma.

17. Jeigu paraiškos nagrinėjimo metu pasikeičia paraiškoje ir (ar) kituose pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys, pareiškėjas apie tai privalo raštu informuoti TKA ir pateikti pasikeitusius duomenis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po jų pasikeitimo dienos.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

NUODUGNUS PARAIŠKOS IR PRIE JOS PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

 

18. Nuodugnų paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų vertinimą TKA pradeda tik tada, kai pirminio paraiškos vertinimo metu nustatoma, kad yra gauti visi reikiami dokumentai bei duomenys ir sumokėtas susisiekimo ministro nustatyto dydžio atlyginimas už administracinę paslaugą. Įsitikinęs, kad yra gauti visi reikiami dokumentai ir duomenys, įgaliotasis (-ieji) TKA darbuotojas (-ai):

18.1. peržiūri pateiktą paraišką ir joje pateikiamus duomenis;

18.2. patikrina, ar pateikti duomenys ir dokumentai atitinka Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 ir Reglamento (ES) Nr. 748/2012 reikalavimus;

18.3. tuo atveju, jei nėra pateiktas galiojantis orlaiviui išduotas TSPP ar rekomendacija išduoti orlaivio TSP arba RGTSP ir TSPP, suderina orlaivio tinkamumo skraidyti patikros datą ir vietą su pareiškėju ir jį informuoja apie planuojamą atlikti orlaivio tinkamumo skraidyti patikrą;

18.4. atlieka orlaivio tinkamumo skraidyti patikrą, siekdamas nustatyti, ar orlaivis atitinka galiojančius Reglamento (ES) Nr. 1321/2014, Reglamento (ES) Nr. 748/2012 reikalavimus, EASA išleistų priimtinų atitikties užtikrinimo priemonių (toliau – AMC) ir rekomendacinės medžiagos (toliau – GM) bei Aprašo nuostatas.

19. TKA turi teisę reikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomus dokumentus, duomenis ar rašytinius paaiškinimus, kurie būtini siekiant įvertinti, ar orlaivis atitinka jam taikomus tinkamumo skraidyti reikalavimus.

20. Orlaivio tinkamumo skraidyti patikrą gali atlikti įgaliotasis (-ieji) TKA darbuotojas (-ai), kuris (-ie) yra susipažinęs (-ę) su pareiškėjo pateiktais dokumentais ir turi tam suteiktus įgaliojimus.

21. Atlikdamas orlaivio tinkamumo skraidyti patikrą, įgaliotasis (-ieji) TKA darbuotojas (-ai) vertina, ar:

21.1. tinkamai užregistruoti orlaivio sklandmens, variklio ir oro sraigto skrydžio valandų skaičius ir susiję skrydžio ciklai;

21.2. orlaivio konfigūracijai taikomo orlaivio naudojimo vadovo pakeitimai yra aktualūs ir galiojantys;

21.3. atlikti pagal orlaivio TPP privalomi orlaivio techninės priežiūros darbai ir ar naudojama orlaivio TPP yra tinkama konkretaus orlaivio techninės priežiūros užtikrinimui;

21.4. yra pašalinti visi žinomi orlaivio defektai arba jų pašalinimas yra atidėtas nustatytu būdu naudojant galiojančius orlaivio techninės priežiūros dokumentus;

21.5. yra pritaikytos ir tinkamai užregistruotos galiojančios TSD;

21.6. orlaivio pakeitimai (modernizacijos) ir atlikti remontai yra užregistruoti orlaivio tinkamumo skraidyti užrašuose ir atitinka Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) reikalavimus;

21.7. orlaivyje įmontuoti ribotos eksploatavimo trukmės komponentai yra tinkamai paženklinti, užregistruoti ir nėra pasibaigusi jų patvirtinta ribota eksploatavimo trukmė;

21.8. techninės priežiūros darbai buvo atlikti pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 I priedo (M dalies) arba, kai taikoma, Vb priedo (ML dalies) reikalavimus;

21.9. yra orlaivio masės ir sunkio centro nustatymo ataskaita ir įsitikina, ar ji atitinka orlaivio konfigūraciją;

21.10. orlaivis atitinka paskutinius EASA patvirtintus orlaivio konstrukcijos tipo pažymėjime nurodytus duomenis;

21.11. orlaivis turi esamą jo konfigūraciją atitinkantį triukšmo pažymėjimą, išduotą pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) I poskyrį (jei taikoma);

21.12. privalomi ženklai ir nurodomieji užrašai yra orlaivyje tinkamose vietose;

21.13. orlaivis atitinka patvirtinto orlaivio naudojimo vadovo reikalavimus;

21.14. orlaivio konfigūracija atitinka patvirtintus orlaivio dokumentus;

21.15. orlaivyje nėra jokių akivaizdžių defektų, kurie nepašalinti ar jų šalinimas neatidėtas pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 sąlygas;

21.16. orlaivio fizinė būklė atitinka būklę, nurodytą orlaivio dokumentuose, kurie buvo peržiūrėti pagal Aprašo 21.1 – 21.11 punktus.

22. Įgaliotasis TKA darbuotojas, atlikdamas orlaivio tinkamumo skraidyti patikrą, atsižvelgdamas į orlaivį ir jam taikomus Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 reikalavimus, pildo Aprašo 8, 9 arba 10 priede nurodytą formą. Šios formos nėra pildomos, jei išduodamas orlaivio TSP arba RGTSP, kai orlaivis turi galiojantį TSPP arba yra pateikta rekomendacija dėl orlaivio TSP ar RGTSP ir TSPP išdavimo.

23. Įgaliotajam TKA darbuotojui apžiūrint orlaivį, turi dalyvauti licencijuotas techninės priežiūros specialistas, kuris turi teisę nustatyti, ar orlaivis yra tinkamas naudoti ir prireikus gali atidaryti orlaivio liukus bei atlikti sistemų veikimo patikrinimus.

24. Jei patikrinimo metu įgaliotasis (-ieji) TKA darbuotojas (-ai) susiduria su situacija, kurioje yra neaiškumų dėl galimų neatitikimų, galutinis sprendimas gali būti priimtas vėliau, detaliai išnagrinėjus situaciją. Tokiais atvejais pareiškėjas informuojamas apie galimą neatitikimą ir vėlesnį sprendimo priėmimą.

25. Orlaivio tinkamumo skraidyti patikros metu nustatyti trūkumai nurodomi atitinkamai  Aprašo 8, 9 arba 10 priede nustatytoje formoje ir  ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie juos raštu informuojamas pareiškėjas.

26. Trūkumams pašalinti nustatomas 90 kalendorinių dienų terminas. Jei pareiškėjas per nustatytą terminą nurodytų trūkumų neištaiso, orlaivis pripažįstamas netinkamu skraidyti. Apie orlaivio pripažinimą netinkamu skraidyti per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo informuojamas pareiškėjas ir TSP arba RGTSP ir (arba) TSPP nėra išduodamas.

27. Tinkamumo skraidyti patikrą atliekantis įgaliotasis (-ieji) TKA darbuotojas (-ai) atsakingas (-i) už pasirinktinai patikrintus elementus ir jų atitikties įvertinimą.

28. Pareiškėjas, gavęs informaciją apie patikrinimo metu nustatytus neatitikimus, privalo per TKA nustatytą terminą pateikti informaciją apie priemones, kurių buvo imtasi siekiant ištaisyti nustatytus trūkumus ir tai patvirtinančius dokumentus bei duomenis (dokumentų kopijas, nuotraukas).

29. Už atliktą patikrinimą atsakingas įgaliotasis TKA darbuotojas vykdo stebėseną, ar visi rasti neatitikimai ištaisyti per nustatytą laiką. Ar nustatyti neatitikimai ištaisyti, įsitikinama, atsižvelgiant į nustatytų trūkumų pobūdį, pakartotinio patikrinimo metu ir (arba) gavus tai patvirtinančius dokumentus ir duomenis. Neatitikimų ištaisymo data įrašoma į patikrinimo metu pildytą Aprašo 8, 9 arba 10 priede nurodytą formą.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

SPRENDIMO PRIĖMIMAS IR TSP, RGTSP, TSPP IŠDAVIMAS

 

30. Įgaliotasis (-ieji) TKA darbuotojas (-ai), atlikęs (-ę) nuodugnų pareiškėjo pateiktų dokumentų vertinimą ir, kai taikoma, atlikęs (-ę) orlaivio tinkamumo skraidyti patikrą, bei įsitikinęs, kad visi nustatyti trūkumai yra ištaisyti, paraiškos formos atitinkamoje skiltyje pateikia išvadas išduoti TSP arba RGTSP ir (arba) TSPP. Jeigu, kaip nurodyta Aprašo 26 punkte, TSP arba RGTSP ir  (arba) TSPP nėra išduodamas, paraiškos formos atitinkamoje skiltyje įgaliotasis (-ieji) TKA darbuotojas (-ai) nurodo išvadas neišduoti TSP arba RGTSP ir (arba) TSPP.

31. Naujam orlaiviui Aprašo 4 priede nustatytos formos TSP ir 6 arba 7 priede nustatytos formos TSPP išduodamas tik po to, kai TKA įsitikina, kad:

31.1. yra pateikti reikiami dokumentai, nurodyti Aprašo 8.1 – 8.12 punktuose;

31.2. orlaivis atitinka patvirtintą orlaivio tipo projektą ir orlaivio būklė atitinka saugaus eksploatavimo reikalavimus;

31.3. orlaivis atitinka išmetamo CO2 kiekio reikalavimus, taikomus tą dieną, kurią pirmą kartą orlaiviui išduodamas TSP;

31.4. orlaivis yra paženklintas pagal Civilinių orlaivių registravimo ženklų suteikimo bei ženklinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 2BE-367 „Dėl Civilinių orlaivių registravimo ženklų suteikimo bei ženklinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus.

32. Naudotam orlaiviui Aprašo 4 priede nustatytos formos TSP ir 6 arba 7 priede nustatytos formos TSPP išduodamas tik po to, kai TKA įsitikina, kad:

32.1. yra pateikti reikiami dokumentai, nurodyti Aprašo 9.1 – 9.13 arba 10.1 – 10.14 punktuose, kuriais įrodoma, kad:

32.1.1. orlaivis atitinka orlaivio tipo projektą, patvirtintą pagal orlaivio tipo pažymėjimą ir bet kokį papildomą tipo pažymėjimą, pakeitimą arba remontą, patvirtintą pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 reikalavimus;

32.1.2. orlaiviui, įskaitant jame įmontuotus komponentus, atliktos visos jiems taikomos TSD;

32.2. orlaivis buvo patikrintas pagal atitinkamas Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 I priedo (M dalies) arba Vb priedo (ML dalies) nuostatas;

32.3. orlaivis atitiko išmetamo CO2 kiekio reikalavimus, taikomus tą dieną, kurią pirmą kartą buvo išduotas to konkretaus orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimas;

32.4. orlaivis atitinka patvirtintą orlaivio tipo projektą ir orlaivio būklė atitinka saugaus eksploatavimo reikalavimus;

32.5. orlaivyje įrengta radijo ryšio įranga su 8.33 kHz kanalų išskirstymo funkcija (reikalavimas taikomas orlaiviams, kuriuose privalo būti radijo ryšio įranga ir šių orlaivių TSP pirmą kartą išduodamas ES po 2013 m. lapkričio 17 d.);

32.6. orlaivis yra paženklintas pagal Civilinių orlaivių registravimo ženklų suteikimo bei ženklinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 2BE-367 „Dėl Civilinių orlaivių registravimo ženklų suteikimo bei ženklinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus.

33. Naujam orlaiviui Aprašo 5 priede nustatytos formos RGTSP ir 6 arba 7 priede nustatytos formos TSPP išduodamas tik po to, kai TKA įsitikina, kad:

33.1. yra pateikti reikiami dokumentai, nurodyti aprašo 8.1 – 8.12 punktuose;

33.2. orlaivis atitinka orlaivio tipo projektą, EASA patvirtintą pagal orlaivio riboto galiojimo tipo pažymėjimą arba specialias tinkamumo skraidyti specifikacijas, ir kad orlaivio būklė atitinka saugaus eksploatavimo reikalavimus;

33.3. orlaivis yra paženklintas pagal Civilinių orlaivių registravimo ženklų suteikimo bei ženklinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 2BE-367 „Dėl Civilinių orlaivių registravimo ženklų suteikimo bei ženklinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus.

34. Naudotam orlaiviui Aprašo 5 priede nustatytos formos RGTSP ir 6 arba 7 priede nustatytos formos TSPP išduodamas tik po to, kai TKA įsitikina, kad:

34.1. yra pateikti reikiami dokumentai, nurodyti Aprašo 9.1 – 9.13 arba 10.1 – 10.14 punktuose, kuriais įrodoma, kad:

34.1.1. orlaivis atitinka orlaivio tipo projektą, EASA patvirtintą pagal orlaivio riboto galiojimo tipo pažymėjimą arba specialias tinkamumo skraidyti specifikacijas, ir bet kokį papildomą tipo pažymėjimą, pakeitimą arba remontą, patvirtintą pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 reikalavimus;

34.1.2. orlaiviui, įskaitant jame įmontuotus komponentus, atliktos visos jiems taikomos TSD;

34.2. orlaivis buvo patikrintas pagal atitinkamas Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 I priedo (M dalies) arba Vb priedo (ML dalies) nuostatas;

34.3. orlaivis atitinka patvirtintą orlaivio tipo projektą ir orlaivio būklė atitinka saugaus eksploatavimo reikalavimus;

34.4. orlaivyje įrengta radijo ryšio įranga su 8.33 kHz kanalų išskirstymo funkcija (reikalavimas taikomas orlaiviams, kuriuose privalo būti radijo ryšio įranga ir šių orlaivių TSP pirmą kartą išduodamas ES po 2013 m. lapkričio 17 d.);

34.5. orlaivis yra paženklintas pagal Civilinių orlaivių registravimo ženklų suteikimo bei ženklinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 2BE-367 „Dėl Civilinių orlaivių registravimo ženklų suteikimo bei ženklinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus.

35. Aprašo 6 arba 7 priede nustatytos formos TSPP išduodamas tik po to, kai:

35.1. yra pateikti reikiami dokumentai, nurodyti Aprašo 11.1 – 11.3 punktuose;

35.2. yra pateikta rekomendacija išduoti orlaivio TSPP po atliktos tinkamumo skraidyti patikros atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 I priedą (M dalį), arba orlaivio tinkamumo skraidyti patikrą atliko TKA įgaliotasis (-ieji) darbuotojas (-ai), vadovaudamasis Aprašo 20 – 29 punktais ir priėmė sprendimą išduoti TSPP.

36. Vertindamas pateiktą rekomendaciją išduoti TSPP po atliktos tinkamumo skraidyti patikros pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 I priedą (M dalį), TKA įgaliotasis (-ieji) darbuotojas (-ai) vadovaujasi Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 reikalavimais ir EASA AMC ir GM.

37. TSP arba RGTSP ir (arba) TSPP dublikatai išduodami per 5 darbo dienas, įvertinus ar pateikti Aprašo 13 punkte nurodyti dokumentai ir duomenys.

38. Komerciniam oro transportui naudojamų orlaivių ir orlaivių, kurių maksimali kilimo masė didesnė kaip 5700 kg, tinkamumo skraidyti patikrą gali atlikti tik pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 reikalavimus patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija.

 

III SKYRIUS

TSP, RGTSP IR TSPP galiojimas, SUSTABDYMAS IR panaikinimas

 

39. TKA išduotas TSP arba RGTSP galioja neribotą laiką, jeigu:

39.1. yra laikomasi taikomų orlaivio tipo projekto ir nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti reikalavimų;

39.2. orlaivis neperregistruojamas į kitą registrą;

39.3. orlaivio tipo pažymėjimas arba riboto galiojimo tipo pažymėjimas, kuriais remiantis buvo išduotas triukšmo pažymėjimas, nebuvo paskelbti negaliojančiais;

39.4 išduoto TSP arba RGTSP nebuvo atsisakyta arba jis nebuvo panaikintas pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) 21.B.330 dalį.

40. TKA išduoto TSP arba RGTSP galiojimą sustabdo, jei nustato, kad:

40.1. nesilaikoma taikomų atitinkamo orlaivio tipo projekto reikalavimų;

40.2. orlaivio tipo pažymėjimas arba riboto galiojimo tipo pažymėjimas, pagal kuriuos buvo išduotas TSP arba RGTSP, buvo paskelbti negaliojančiais;

40.3. orlaivis patyrė aviacijos įvykį, kurio metu orlaivis buvo sulaužytas ar pažeista jo konstrukcija ir dėl to susilpnėjo konstrukcijos tvirtumas ar pablogėjo jo techninės arba skrydžio charakteristikos ir yra reikalingas stambus remontas arba pažeisto elemento pakeitimas (išskyrus variklio gedimus, kai sugadintas jis pats, jo dangčiai ar agregatai, arba sugadinti tik oro sraigtai, sparno galai, antenos, ratų pneumatika, stabdymo įtaisai, gaubtai, arba nežymiai įlenkiama ar praduriama orlaivio danga).

41. Sustabdžiusi TSP arba RGTSP galiojimą, TKA raštu informuoja orlaivio naudotoją, kuris nurodytas orlaivio registravimo liudijime, bei nurodo tokio sprendimo priežastis. Pašalinus priežastis, dėl kurių TSP arba RGTSP galiojimas buvo sustabdytas, TSP arba RGTSP galiojimo sustabdymas panaikinamas.

42. TKA išduotas TSP arba RGTSP panaikinamas, jei:

42.1. orlaivis perregistruojamas į kitą registrą;

42.2. pasikeičia orlaivio kategorija;

42.3 išduoto TSP arba RGTSP buvo atsisakyta.

43. TSPP, išduotas orlaiviui, kuris prieš tai buvo įregistruotas ES arba EASA valstybėje narėje, orlaivį įregistravus Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre, galioja iki jame nurodytos datos. TKA, orlaivio įregistravimo metu, pareiškėjo pateiktame galiojančiame orlaivio TSPP nurodo naujai suteiktus orlaivio nacionalinį ir registravimo ženklus.

44. TKA išduotas (ar pripažintas) TSPP galioja iki jame nurodytos datos, jeigu:

44.1. jo galiojimas nėra sustabdomas arba jis nėra panaikinamas;

44.2. nėra sustabdomas TSP ar RGTSP galiojimas arba TSP ar RGTSP nėra panaikinamas;

44.3. orlaivis nėra išregistruojamas iš ES arba EASA valstybės narės orlaivių registro;

44.4. nėra sustabdomas orlaivio tipo pažymėjimo, kuriuo remiantis buvo išduotas TSP, galiojimas arba orlaivio tipo pažymėjimas nėra atšaukiamas.

45. Atsisakius TSP, RGTSP, TSPP arba jį panaikinus, TSP, RGTSP, TSPP grąžinamas TKA per 10 darbo dienų nuo sprendimo panaikinti TSP, RGTSP, TSPP galiojimą priėmimo dienos.

 

 

IV SKYRIUS

DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

 

46. Išdavus TSP, RGTSP ir (arba) TSPP, TKA paliekami saugoti šie dokumentai:

46.1. Aprašo 1 priede nustatytos formos paraiškos;

46.2. pateikti Aprašo 3 priede nustatytos formos arba pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 reikalavimus patvirtintos tinkamumo skraidyti tęstinumą užtikrinančios organizacijos arba orlaivio gamintojo parengti orlaivio riboto galiojimo komponentų keitimo ir papildomų techninės priežiūros darbų sąrašai;

46.3. užpildyti Aprašo 2 priede nustatytos formos arba pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 reikalavimus patvirtintos tinkamumo skraidyti tęstinumą užtikrinančios organizacijos arba orlaivio gamintojo parengti taikomų ir įvykdytų TSD ir privalomųjų techninės priežiūros biuletenių ar juos atitinkančių dokumentų sąrašai;

46.4. jei taikoma, pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 I priedo (M dalies) reikalavimus patvirtintos tinkamumo skraidyti užtikrinimo organizacijos parengtos rekomendacijos išduoti orlaivio TSP arba RGTSP ir TSPP po atliktos tinkamumo skraidyti patikros;

46.5. TKA atliktų patikrinimų, įskaitant orlaivio tinkamumo skraidyti patikrą, ataskaitos ir kiti dokumentai;

46.6. patikrinimo ir orlaivio tinkamumo skraidyti patikros metu nustatytų trūkumų pašalinimą patvirtinantys dokumentai ir duomenys;

46.7. jei taikoma, orlaivio eksporto TSP;

46.8. jei taikoma, orlaivio atitikties pareiškimai (EASA 52 forma);

46.9. išduotų TSP, RGTSP ir TSPP kopijos;

46.10. orlaivio skrydžių vykdymo vadovo arba TKA priimtino jį atitinkančio dokumento kopijos;

46.11. orlaivio techninės priežiūros vadovo kopijos (jei buvo pateikta TKA prašymu).

47. Dokumentai, nurodyti Aprašo 46.1 – 46.11 punktuose, saugomi konkretaus orlaivio byloje ne trumpiau kaip 3 metus nuo orlaivio išregistravimo.

48. Saugomus dokumentus (jų kopijas), nurodytus 46.1 – 46.11 punktuose, TKA pateikia kitos šalies kompetentingai institucijai, EASA, orlaivio registravimo pažymėjime nurodytam orlaivio savininkui (naudotojui) jų rašytiniu prašymu.

49. Kartu su paraiška pateikti kiti dokumentai, išdavus TSP arba RGTSP ir (arba) TSPP, grąžinami pareiškėjui (jei jie buvo pateikti popierine forma).

50. Kartu su paraiška pateikti dokumentai, atsisakius išduoti TSP arba RGTSP ir (arba) TSPP, grąžinami pareiškėjui (jei jie buvo pateikti popierine forma).

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

51. TKA sprendimai ir veiksmai (neveikimas), kuriais nesilaikoma Aprašo nuostatų, gali būti skundžiami administracinių ginčų komisijai ar administraciniam teismui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatyme ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

 

_______________