https://www.e-tar.lt/rs/legalact/85ca7f30e3f611e7b3f0a470b0373cb2/content_files/image001.png

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 2BE-418 „DĖL ORO VEŽĖJO VADOVO GEROS REPUTACIJOS ĮVERTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 5 d. Nr. 2BE-84

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 2BE-418 „Dėl oro vežėjo vadovo geros reputacijos įvertinimo“ 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2. oro vežėjų vadovų gerą reputaciją tikrina vadovaudamasi Asmens reputacijos patikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 2BE-69 „Dėl asmens reputacijos patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis;“.

2. Nustatau, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Genius Lukošius