LIETUVOS RESPUBLIKOS

MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-671 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. birželio 25 d. Nr. XIII-3115

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 5 straipsnio 2 dalies pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

2. Valstybės miškų ūkio politikos priemones tvirtina Vyriausybė nacionalinėse plėtros programose. Aplinkos ministerija, atlikdama miškų ūkio valstybinio valdymo funkcijas:“.

2. Pakeisti 5 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) rengia nacionalines plėtros programas, kuriose suplanuojamos valstybės miškų ūkio politikos priemonės, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;“.

3. Pakeisti 5 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) organizuoja miškingumo didinimo, miško genofondo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės miškuose išsaugojimo, selekcijos ir sėklininkystės, miško išteklių naudojimo, kitų valstybės miškų ūkio politiką įgyvendinančių nacionalinių plėtros programų priemonių rengimą;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda