Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

STATUTAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO 291, 88, 127, 128, 134, 135, 136, 139, 140, 169, 1806, 1809, 18025 IR 214 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

 

2013 m. gruodžio 19 d. Nr. XII-707
Vilnius

 

 

(Žin., 1994, Nr. 15-249; 1999, Nr. 5-97; 2000, Nr. 86-2617; 2002, Nr. 91-3887;
2003, Nr.
108-4817; 2004, Nr. 113-4201, Nr. 165-6025; 2008, Nr. 78-3070;
2009, Nr.
112-4751; 2013 Nr. 71-3581)

 

1 straipsnis. 291 straipsnio 7 dalies pakeitimas

Pakeisti 291 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Šio straipsnio nustatytais atvejais Seimo priimtame nutarime nurodomos faktinės aplinkybės, kuriomis grindžiamas Seimo nutarimas, pavedimas Seimo Pirmininkui laikinai eiti Respublikos Prezidento pareigas ir pavedimas Seimo Pirmininko pavaduotojui laikinai eiti Seimo Pirmininko pareigas. Seimo nutarimas skelbiamas teisės aktų nustatyta tvarka ir per visuomenės informavimo priemones.“

 

2 straipsnis. 88 straipsnio 2 dalies 1 punkto pakeitimas

Pakeisti 88 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) registruoja visus teikiamus įstatymų, kitų Seimo priimamų teisės aktų projektus ir jų naujas redakcijas, išvadas ir pasiūlymus;“.

 

3 straipsnis. 127 straipsnio 4 dalies pripažinimas netekusia galios

Pripažinti netekusia galios 127 straipsnio 4 dalį.

 

4 straipsnis. 128 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 128 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

128 straipsnis. Seimo priimtų teisės aktų skelbimas ir įsigaliojimas

Įstatymai ir kiti Seimo priimti teisės aktai skelbiami ir įsigalioja Teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.“

 

5 straipsnis. 134 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 134 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

134 straipsnis. Dokumentų registravimas ir informacinė medžiaga apie Seimo veiklą

1. Seimo narių parengtus (ar gautus) ir visiems Seimo nariams, komitetams ar frakcijoms skirtus dokumentus, išskyrus įstatymų ir kitų Seimo priimamų teisės aktų projektus, išdalija Seimo posėdžių sekretoriatas.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti dokumentai turi būti užregistruoti Seimo posėdžių sekretoriate ir pasirašyti bent vieno Seimo nario (ant Seimo nario gautų dokumentų ar medžiagos turi būti užrašyta Seimo nario rezoliucija).

3. Įstatymų ir kitų Seimo priimamų teisės aktų projektų pateikimo, registravimo ir išdalijimo tvarka nustatyta šio statuto devynioliktajame skirsnyje.

4. Seimo nariams analitinę ir informacinę medžiagą, reikalingą teisėkūrai ir kitai parlamentinei veiklai, rengia ir teikia Seimo kanceliarijos Parlamentinių tyrimų departamentas.

5. Norint geriau informuoti visuomenę, informacija apie Seimo veiklą skelbiama Seimo interneto svetainėje.“

 

6 straipsnis. 135 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 135 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

135 straipsnis. Teikiamo registruoti projekto reikalavimai

1. Įstatymų ir kitų Seimo priimamų teisės aktų projektus ir pasiūlymus dėl jų leidybos Seimui pateikia institucijos ir asmenys, kurie pagal Konstituciją turi įstatymų leidybos iniciatyvos teisę.

2. Seimui teikiamą įstatymo ar kito Seimo priimamo teisės akto projektą ar pasiūlymą turi pasirašyti jo iniciatoriai. Įstatymo projektą, kurį Seimui teikia Lietuvos Respublikos piliečiai įgyvendindami Konstitucijos suteiktą teisę, pasirašo iniciatorių įgalioti atstovai ir kartu su šiuo projektu pateikiami įstatymų nustatyta tvarka surinkti piliečių parašai.

3. Kartu su Seimui teikiamu įstatymo projektu, išskyrus Konstitucijos suteiktą teisę įgyvendinančių Lietuvos Respublikos piliečių teikiamą įstatymo projektą, pateikiamas aiškinamasis raštas, kuriame turi būti nurodyta:

1) įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai;

2) įstatymo projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir rengėjai;

3) kaip šiuo metu yra reguliuojami įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai;

4) kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama;

5) numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jeigu rengiant įstatymo projektą toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru dokumentu), galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta;

6) kokią įtaką priimtas įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai;

7) kaip įstatymo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai;

8) įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios;

9) ar įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka;

10) ar įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus;

11) jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, – kas ir kada juos turėtų priimti;

12) kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymui įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai einamaisiais ir artimiausiais 3 biudžetiniais metais);

13) įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados;

14) reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant Europos žodyno „Eurovoc“ terminus, temas bei sritis;

15) kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

4. Įstatymo ar kito Seimo priimamo teisės akto projekto iniciatoriai prie projekto prideda:

1) teikiamo įstatymo ar kito Seimo priimamo teisės akto pakeitimų projekto lyginamąjį variantą, kuriame atspindėta projektu siūlomų pakeitimų esmė, išskyrus atvejus, kai projektu teikiama įstatymo ar kito Seimo priimamo teisės akto nauja redakcija;

2) atitikties lentelę, kurioje pateikiamas įgyvendinamų Europos Sąjungos teisės aktų ir įstatymo projekto atitikimas pagal straipsnius, kai įstatymo projektu įgyvendinamos Europos Sąjungos teisės normos;

3) numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatus – kai rengiant įstatymo ar kito Seimo priimamo teisės akto projektą toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikti aiškinamajame rašte.

5. Prireikus kartu su įstatymo projektu pateikiamas šio įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektas. Kartu su įstatymo projektu teikiami kiti Seimo priimamų teisės aktų projektai dėl galiojančių teisės aktų pakeitimo ar pripažinimo netekusiais galios, kuriuos būtina priimti, priėmus teikiamą projektą.

6. Šio statuto V dalies reikalavimai, išskyrus reikalavimą teikti aiškinamąjį raštą, taikomi visiems įstatymų ir kitų Seimo priimamų norminių teisės aktų projektams (toliau šiame skirsnyje – įstatymų projektai), išskyrus specialius šiame statute numatytus atvejus.

7. Įstatymo papildymo ar pakeitimo įstatymo projektas gali būti pateikiamas Seimo plenariniame posėdyje ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo to įstatymo priėmimo. Šis reikalavimas netaikomas, įgyvendinant Konstitucinio Teismo nutarimus šio statuto 1812 straipsnyje nustatyta tvarka arba kai įstatymo papildymo ar pakeitimo įstatymo projektą teikia Vyriausybė ar ne mažiau kaip 1/5 visų Seimo narių.“

 

7 straipsnis. 136 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 136 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

136 straipsnis. Įstatymo projekto registravimas ir veiksmai jį įregistravus

1. Visi Seimui teikiami įstatymų projektai ir pasiūlymai, projekto lydimieji dokumentai registruojami Seimo posėdžių sekretoriate.

2. Dėl įregistruoto įstatymo projekto Seimo kanceliarijos Teisės departamentas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo gavimo dienos pateikia išvadas, ar tas projektas atitinka Konstituciją, įstatymus, teisėkūros principus ir juridinės technikos taisykles, taip pat ar kartu pateikti dokumentai atitinka šio statuto reikalavimus. Jeigu įstatymo projektas didelis, Seimo kanceliarijos Teisės departamento direktorius gali kreiptis į Seimo seniūnų sueigą dėl išvadų pateikimo termino pratęsimo.

3. Įstatymo projektas, kurį teikia Seimo nariai, Respublikos Prezidentas ar piliečiai, siunčiamas Europos teisės departamentui prie Teisingumo ministerijos, kad šis pateiktų išvadas, ar tas projektas atitinka Europos Sąjungos teisę. Europos teisės departamentas turi pateikti savo išvadas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo projekto gavimo dienos.

4. Įstatymų projektai kartu su lydimaisiais dokumentais išdalijami Seimo nariams ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki jų pateikimo Seimo posėdyje.

5. Visos Seime svarstant projektą parengtos naujos projekto redakcijos, dėl įstatymo projekto gautos išvados ir pasiūlymai pateikiami Seimo posėdžių sekretoriatui ir šis juos registruoja bei pažymi, kas pateikė.“

 

8 straipsnis. 139 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 139 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

139 straipsnis. Aplinkybės, dėl kurių įstatymo projektas neteikiamas svarstyti Seime

1. Jeigu Teisės ir teisėtvarkos komitetas padaro išvadą, kad įstatymo projektas prieštarauja Konstitucijai ir nėra nustatyta tvarka pateikto Konstitucijos pataisų projekto, Seimo Pirmininkas teikia šią išvadą svarstyti Seimui. Jeigu Seimas visų Seimo narių balsų dauguma nepritaria Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadai, kad įstatymo projektas prieštarauja Konstitucijai, atitinkamas įstatymo projektas gali būti svarstomas ir nepateikus Konstitucijos pataisų projekto.

2. Jeigu pateiktąjį ar kitą analogiško turinio įstatymo projektą per pastaruosius 6 mėnesius Seimas buvo atmetęs, toks projektas taip pat neteikiamas pakartotinai svarstyti.

3. Seimo Pirmininkas privalo pateikti Seimui svarstyti Konstitucijos suteiktą teisę įgyvendinančių Lietuvos Respublikos piliečių teikiamą įstatymo projektą, nepaisydamas visų šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų.“

 

9 straipsnis. 140 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 140 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

140 straipsnis. Iniciatorių teisė atsiimti įstatymo projektą

1. Įstatymo projekto iniciatoriai iki šio projekto svarstymo Seimo posėdyje turi teisę įstatymo projektą atsiimti. Apie sprendimą atsiimti įstatymo projektą iniciatoriai nedelsdami raštu praneša Seimo posėdžių sekretoriatui.

2. Jeigu iniciatorių atsiimtą įstatymo projektą ne vėliau kaip kitą dieną oficialiai paremia ir pateikia kitas įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turintis subjektas, tokio projekto svarstymo procedūra tęsiama. Ši nuostata netaikoma įstatymų projektams, kuriuos teikia Respublikos Prezidentas arba Vyriausybė.“

 

10 straipsnis. 169 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 169 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Jeigu po Konstitucijos keitimo įstatymo projektu pasirašęs Seimo narys padaro šiame projekte prierašą, išbraukia ar įrašo projekto tekste žodžius ar nurodo projekto teksto išlygą arba likus ne mažiau kaip 24 valandoms iki projekto pateikimo Seimo posėdyje savo parašą raštu, pateiktu Seimo posėdžių sekretoriatui, atšaukia, šio Seimo nario parašas neskaičiuojamas. Jeigu po Konstitucijos keitimo įstatymo projektu pasirašiusių Seimo narių parašų lieka mažiau negu 1/4 visų Seimo narių parašų, laikoma, kad Konstitucijos keitimo iniciatyvos teisė neįgyvendinta.“

 

11 straipsnis. 1806 straipsnio 7 dalies pakeitimas

Pakeisti 1806 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Seimo rezoliucija dėl pagrįstos nuomonės dėl pagal teisėkūros procedūrą priimamo akto projekto prieštaravimo subsidiarumo principui perduodama Vyriausybei. Ši Seimo rezoliucija skelbiama Teisės aktų registre, jeigu Seimas nenusprendžia rezoliucijos neskelbti.“

 

12 straipsnis. 1809 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Pakeisti 1809 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Ypač svarbūs klausimai Seimo Pirmininko sprendimu ar vieno iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytų komitetų pirmininkų teikimu gali būti svarstomi uždarame Seimo posėdyje. Šiuo atveju Seimas gali priimti rekomendaciją. Ši rekomendacija Teisės aktų registre neskelbiama.“

 

13 straipsnis. 18025 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 18025 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Teikiamas Seimo kreipimosi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą projektas registruojamas Seimo posėdžių sekretoriate. Šis projektas paprastai turi būti pateiktas per 3 savaites nuo pagal teisėkūros procedūrą priimto akto paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Ieškinys, kuriuo ginčijamas subsidiarumo principui prieštaraujančio pagal teisėkūros procedūrą priimto akto teisėtumas, pateikiamas Seimo kreipimosi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą projekto priede.“

 

14 straipsnis. 214 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 214 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Informacija apie Seimo narių rašytinius klausimus ir paklausimus Vyriausybei, valstybės institucijoms ir šių atsakymus į Seimo narių paklausimus skelbiama Seimo interneto svetainėje.“

 

15 straipsnis. Statuto įsigaliojimas

Šis statutas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

 

 

 

SEIMO PIRMININKĖ                                                              LORETA GRAUŽINIENĖ