LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BURINIŲ JACHTŲ TECHNINIŲ APŽIŪRŲ ATLIKIMO IR JURIDINIŲ ASMENŲ, KITŲ ORGANIZACIJŲ IR JŲ PADALINIŲ, SIEKIANČIŲ ATLIKTI BURINIŲ JACHTŲ TECHNINES APŽIŪRAS, ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. spalio 22 d. Nr. 3-639

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 161 straipsnio 2 dalimi,

t v i r t i n u Burinių jachtų techninių apžiūrų atlikimo ir juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių, siekiančių atlikti burinių jachtų technines apžiūras, atestavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Susisiekimo ministras                                                                           Jaroslav Narkevič


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2020 m. spalio 22 d.  įsakymu Nr. 3-639

 

 

BURINIŲ JACHTŲ TECHNINIŲ APŽIŪRŲ ATLIKIMO IR JURIDINIŲ ASMENŲ, KITŲ ORGANIZACIJŲ IR JŲ PADALINIŲ, SIEKIANČIŲ ATLIKTI BURINIŲ JACHTŲ TECHNINES APŽIŪRAS, ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Burinių jachtų techninių apžiūrų atlikimo ir juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių, siekiančių atlikti burinių jachtų technines apžiūras, atestavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotų burinių jachtų techninių apžiūrų atlikimo tvarką ir juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių, siekiančių atlikti burinių jachtų technines apžiūras (toliau – Asmuo), atestavimo tvarką, reikalavimus jų turimiems specialistams, patalpoms ir įrangai, kurių reikia burinių jachtų techninei apžiūrai atlikti, taip pat burinių jachtų techninių apžiūrų atlikimo organizavimo tvarkos aprašo rengimo ir jo derinimo su Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – Administracija) tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekse (toliau – Kodeksas).

 

II SKYRIUS

BURINIŲ JACHTŲ TECHNINIŲ APŽIŪRŲ ATLIKIMO TVARKA

 

3. Burinių jachtų, t. y. pramoginių laivų, turinčių bures, kurios yra pagrindinis jų varymo būdas, techninės apžiūros tikslas – patikrinti burinių jachtų techninę būklę ir nustatyti plaukiojimo sąlygas, kurioms esant burinė jachta gali būti saugiai eksploatuojama.

4. Burinių jachtų techninės apžiūros metu identifikuojamos burinės jachtos ir patikrinama, ar burinės jachtos korpusas, pagrindiniai mechanizmai, sistemos ir įranga atitinka jiems nustatytus reikalavimus vadovaujantis Minimaliais techniniais reikalavimais vidaus vandenų transporto priemonėms, plaukiojančioms Lietuvos Respublikos vidaus vandenimis, patvirtintais Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3-512 „Dėl Minimalių techninių reikalavimų vidaus vandenų transporto priemonėms, plaukiojančioms Lietuvos Respublikos vidaus vandenimis, ir Europos Bendrijos vidaus vandenų laivybos sertifikatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Pramoginių laivų ir jų sudedamųjų dalių projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir atidavimo eksploatuoti techniniu reglamentu, patvirtintu Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-107 „Dėl Pramoginių laivų ir jų sudedamųjų dalių projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir atidavimo eksploatuoti techninio reglamento patvirtinimo“.

5. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotų burinių jachtų technines apžiūras atlieka atestuoti asmenys, burinės jachtos savininkui (valdytojui) ar jo įgaliotam asmeniui pateikus prašymą.

6. Burinės jachtos savininkui (valdytojui) ar jo įgaliotam asmeniui pateikus atestuotam asmeniui prašymą atlikti burinės jachtos techninę apžiūrą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas atestuotas asmuo ir burinės jachtos savininkas (valdytojas) ar jo įgaliotas asmuo suderina techninės apžiūros atlikimo vietą, datą ir laiką. Jei techninės apžiūros atlikimo vietos, datos ir laiko atestuotas asmuo ir burinės jachtos savininkas (valdytojas) nesuderina, burinės jachtos savininkui (valdytojui) ar jo įgaliotam asmeniui turi būti pateiktas atestuoto asmens motyvuotas atsakymas. Burinės jachtos techninė apžiūra atliekama per 1 darbo dieną nuo technines apžiūras atliekančio specialisto atvykimo į burinės jachtos buvimo vietą.

7. Burinės jachtos techninės apžiūros metu tikrinama:

7.1. burinės jachtos ir pagalbinio variklio (jei toks yra) identifikavimo duomenys ir privalomi pateikti dokumentai;

7.2. korpusas, plūdrumo savybės;

7.3. takelažas, rangautas, burės;

7.4. variklis (jei toks yra);

7.5. vairavimo sistema;

7.6. elektros įranga (jeigu yra);

7.7. švartavimo ir inkaravimo įranga;

7.8. degalų sistema;

7.9. priešgaisrinės apsaugos įranga;

7.10. dujinė įranga (jeigu yra);

7.11. gelbėjimosi, ryšio ir navigacinės priemonės;

7.12. laivo taršos prevencijos įranga;

7.13. privalomas inventorius.

8. Patikrinus burinės jachtos dokumentaciją ir techninę būklę, jos rezultatai surašomi techninės apžiūros akte, baigus techninę apžiūrą vienas jo egzempliorius išduodamas burinės jachtos savininkui (valdytojui) ar jo įgaliotam asmeniui:

8.1. jeigu techninės apžiūros metu nenustatoma nė vieno Aprašo 4 punkte nurodytuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų neatitikimo (įskaitant tikrinamų pozicijų trūkumus), burinės jachtos savininkui (valdytojui) ar jo įgaliotam asmeniui išduodamas techninės apžiūros aktas su išvada „Atitinka reikalavimus“;

8.2. jeigu techninės apžiūros metu nustatomas bent vienas Aprašo 4 punkte nurodytuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų neatitikimas (įskaitant tikrinamų pozicijų trūkumus), burinės jachtos savininkui (valdytojui) ar jo įgaliotam asmeniui išduodamas techninės apžiūros aktas su išvada „Neatitinka reikalavimų“, pastabose nurodomi trūkumai, jie fotografuojami (jei tai įmanoma) ir nuotraukos pridedamos prie techninės apžiūros akto.

9. Jeigu techninės apžiūros metu nustatoma, kad burinė jachta neatitinka Aprašo 4 punkte nurodytuose tesės aktuose nustatytų reikalavimų, burinės jachtos savininkas (valdytojas) ar jo įgaliotas asmuo gali atestuotam asmeniui pakartotinai pateikti prašymą atlikti burinės jachtos techninę apžiūrą, pašalinęs techninės apžiūros akto pastabose nurodytus trūkumus.

10. Kai atestuotas asmuo išduoda techninės apžiūros aktą su išvada „Atitinka reikalavimus“, apie tai atestuotas asmuo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų privalo informuoti Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro tvarkytoją ir nurodyti:

10.1. burinės jachtos registracijos numerį;

10.2. nustatytą plaukiojimo rajoną.

11. Burinė jachta techninei apžiūrai pristatoma be žmonių, paruošta plaukioti, joje privalo būti sukomplektuota atitinkama įranga, inventorius ir priemonės, atitinkantys jos kategorijos ir paskirties reikalavimus.

12. Burinės jachtos savininkas (valdytojas) ar jo įgaliotas asmuo turi teisę dalyvauti atliekant burinės jachtos techninę apžiūrą ir gauti informaciją apie jos techninę būklę.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI ASMENS SPECIALISTAMS, PATALPOMS IR ĮRANGAI, kurių reikia burinių jachtų techninei apžiūrai atlikti

 

13. Asmuo turi turėti ne mažiau kaip keturis kvalifikuotus specialistus, išmanančius Aprašo 4 punkte nurodytus atestuojamą veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir burinių jachtų techninių apžiūrų metu naudojamas technologijas:

13.1. ne mažiau kaip du burinės jachtos laivavedžius, turinčius ne žemesnį kaip atviros jūros burinės jachtos vado kvalifikacijos laipsnį;

13.2. ne mažiau kaip du burinės jachtos laivavedžius, turinčius ne žemesnį kaip vandenynų burinės jachtos vado kvalifikacijos laipsnį.

14. Asmuo turi turėti:

14.1. nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitu teisėtu pagrindu valdomas būrinių jachtų techninei apžiūrai atlikti reikalingas patalpas, kurios turi atitikti teisės aktų, reglamentuojančių higienos normas, sveikatos, gaisrinę ir darbo saugą, reikalavimus;

14.2. nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitu teisėtu pagrindu valdomą būrinių jachtų techninei apžiūrai atlikti reikalingą įrangą, atitinkančią šiuos reikalavimus:

14.2.1. matavimo įranga turi būti kalibruota ir metrologiškai patikrinta, turi būti pateikti kalibravimo ar galiojančios metrologinės patikros, kai ji yra privaloma pagal teisės aktų reikalavimus, dokumentai;

14.2.2. naudojama įranga neturi sugadinti ar daryti žalos burinei jachtai ar jos įrangai.

 

IV SKYRIUS

ASMENS ATESTAVIMAS

 

15. Asmuo Administracijai pateikia laisvos formos prašymą suteikti teisę atlikti burinių jachtų technines apžiūras (toliau – Prašymas) ir dokumentus, kuriais pagrindžiama atitiktis Kodekso 162 straipsnio 1 dalyje ir Aprašo 13, 14 ir 27 punktuose nustatytiems reikalavimams. Iš Asmens neturi būti reikalaujama pateikti dokumentų ir (ar) informacijos, kuriuos Asmuo jau yra pateikęs Administracijai, išskyrus tuos atvejus, kai Asmens Administracijai pateikti duomenys ir (ar) informacija pasikeičia, taip pat kuriuos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 8 punktu, gali gauti pati Administracija.

16. Patikrinus Asmens pateiktus Aprašo 15 punkte nurodytus dokumentus ir nustačius, kad Asmuo atitinka Kodekso 162 straipsnio 1 dalyje ir Aprašo 13, 14 ir 27 punktuose nurodytus reikalavimus, priimamas sprendimas Asmenį atestuoti. Atestuotas asmuo įrašomas į Atestuotų asmenų sąrašą ir apie tai informuojamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo atestuoti asmenį priėmimo dienos.

17. Administracija per 3 darbo dienas nuo Aprašo 15  punkte nurodytų dokumentų, kuriuos Asmuo pateikė, gavimo išsiunčia Asmeniui patvirtinimą, kad dokumentai yra gauti; nustačiusi, kad pateikti dokumentai nepagrindžia, jog Asmuo atitinka Kodekso 162 straipsnio 1 dalyje ir Aprašo 13, 14 ir 27 punktuose nurodytus reikalavimus, pateikti ne visi dokumentai, dokumentuose yra netikslių ar klaidingų duomenų, arba Administracija nepritaria Asmens pateiktam burinių jachtų techninių apžiūrų atlikimo organizavimo tvarkos aprašui, Administracija kartu su Asmeniui siunčiamu patvirtinimu, kad dokumentai yra gauti, nurodo konkrečius dokumentus ir (ar) duomenis, kuriuos prašoma papildomai pateikti ir patikslinti, ir nustato 5 darbo dienų terminą (nuo šio patvirtinimo gavimo) trūkumams pašalinti. 

18. Atestuoto asmens atestacijos galiojimas sustabdomas Administracijos sprendimu nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Kodekso 162 straipsnio 6 dalyje nurodytų trūkumų nustatymo. Sprendime nurodomi nustatyti trūkumai, dėl kurių sustabdytas atestacijos galiojimas, atestacijos galiojimo sustabdymo data ir Kodekso 162 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis, per kurį turėtų būti pašalinti nurodyti trūkumai.

19. Jeigu atestuotas asmuo per nustatytą atestacijos sustabdymo laikotarpį pašalina nustatytus Kodekso 162 straipsnio 6 dalyje nurodytus trūkumus, apie tai praneša Administracijai ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus, Administracija per 3 darbo dienas nuo šių dokumentų gavimo dienos patikrina juos ir, nustačiusi, kad trūkumai pašalinti, priima sprendimą panaikinti atestuoto asmens atestacijos galiojimo sustabdymą.

20. Jeigu atestuotas asmuo per Aprašo 18 punkte nustatytą atestacijos sustabdymo laikotarpį nepašalina Kodekso 162 straipsnio 6 dalyje nurodytų trūkumų, nepraneša apie trūkumų pašalinimą Administracijai ir nepateikia tai patvirtinančių dokumentų, Administracija kitą darbo dieną po atestacijos sustabdymo termino pabaigos panaikina atestuoto asmens atestacijos galiojimą ir išbraukia atestuotą asmenį iš Atestuotų asmenų sąrašo.

21. Atsisakymas atestuoti Asmenį, atestuoto asmens atestacijos galiojimo sustabdymas, atestacijos galiojimo sustabdymo panaikinimas, atestacijos galiojimo panaikinimas vykdomi Kodekso 162 straipsnio 3–8 dalyse ir Aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka. Administracija, atsisakiusi atestuoti Asmenį, sustabdžiusi atestacijos galiojimą, panaikinusi atestacijos galiojimo sustabdymą ar panaikinusi atestacijos galiojimą, apie tai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo informuoja šiuos asmenis apie priimtą sprendimą.

22. Pasikeitus Kodekso 162 straipsnio 4 dalyje nurodytiems atestuoto asmens duomenims, jis apie tai informuoja Administraciją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokių duomenų pasikeitimo. Administracija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie duomenų pasikeitimą gavimo atnaujina šiuos duomenis Atestuotų asmenų sąraše ir savo interneto svetainėje.

23. Asmuo informaciją ir (ar) dokumentus, kurių reikia teisei atlikti burinių jachtų technines apžiūras įgyti, gali pateikti ir Administracijos priimtus sprendimus, taip pat kitą susijusią informaciją gauti, o atestuotas asmuo su burinių jachtų techninių apžiūrų veikla susijusią informaciją ir (arba) dokumentus gali pateikti ir atitinkamus Administracijos priimtus sprendimus, taip pat kitą susijusią informaciją gauti asmeniškai, registruotąja pašto siunta, per kurjerį, o dokumentus, pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu, – elektroniniu paštu, kitomis elektroninėmis priemonėmis, taip pat per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą.

24. Administracija informaciją apie priimtus sprendimus dėl asmenų atestavimo įrašo Licencijų informacinėje sistemoje vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymo 151 straipsniu.

25. Visa informacija ir (ar) dokumentai, susiję su Asmens Prašymu, sprendimu atestuoti Asmenį, atsisakymu nagrinėti Prašymą, sprendimu sustabdyti atestuoto asmens atestaciją, panaikinti atestuoto asmens atestacijos sustabdymą ar panaikinti atestuoto asmens atestacijos galiojimą, burinių jachtų techninės apžiūros atlikimo sąlygų laikymosi priežiūros įvertinimo dokumentas ir kita turi būti vieši, išskyrus tuos atvejus, kai atitinkama informacija ir (arba) dokumentai negali būti skelbiami.

26. Administracijos sprendimai, susiję su Aprašo reikalavimų taikymu, ir neveikimas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

Burinių jachtų techninių apžiūrų atlikimo organizavimo tvarkos aprašo reikalavimai

 

27. Burinių jachtų techninių apžiūrų atlikimo organizavimo tvarkos apraše turi būti:

27.1. nurodyti burinių jachtų technines apžiūras atliekantys specialistai, techninių apžiūrų atlikimo vietos ir laikas (gali būti derinama su burinės jachtos savininku (valdytoju);

27.2. nurodyti burinių jachtų techninės apžiūros atlikimo įkainiai (jei tokie nustatyti);

27.3. nustatyta burinių jachtų savininkų (valdytojų) ar jų įgaliotų asmenų teikiamų prašymų ir kitų dokumentų priėmimo tvarka, burinės jachtos techninės apžiūros atlikimo eiga, tikrinamos pozicijos ir jų galimi trūkumai, tikrinimo būdai ir metodai, konkrečiai tikrinamai pozicijai naudojama įranga;

27.4. nustatyta dokumentų, išduodamų atlikus burinių jachtų technines apžiūras, formos, jų ypatumai ir pildymo tvarka;

27.5. nustatyta atliktos burinės jachtos techninės apžiūros apskundimo ir skundų nagrinėjimo tvarka, kurioje turi būti numatyta, kad burinių jachtų techninės apžiūros rezultatus peržiūri ir burinę jachtą iš naujo apžiūri Aprašo 13 punkte nurodytas specialistas, nedalyvavęs atliekant skundžiamą burinės jachtos techninę apžiūrą;

27.6. nustatyta burinių jachtų savininkų (valdytojų) ar jų įgaliotų asmenų supažindinimo su burinių jachtų techninių apžiūrų atlikimo organizavimu tvarka;

27.7. burinių jachtų technines apžiūras atliekančių specialistų vidinės kontrolės tvarka;

27.8. nešališkumo deklaracijos, kurią pasirašo kiekvienas burinių jachtų technines apžiūras atliekantis specialistas, forma, jos pildymo ir pasirašymo tvarka.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Su asmenų atestavimu susiję dokumentai ir (arba) jų kopijos, iš valstybės registrų ar informacinių sistemų gauta informacija saugomi Administracijoje vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro tvirtinama Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle.

29. Burinių jachtų technines apžiūras gali atlikti tik Aprašo 13 punkto reikalavimus atitinkantys asmenys.

30. Kiekvienas burinių jachtų technines apžiūras atliekantis specialistas turi būti pasirašęs patvirtintos formos nešališkumo deklaraciją, kuria pasižada priimti objektyvius sprendimus ir vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto. Paaiškėjus, kad burinės jachtos techninę apžiūrą atliekantis specialistas yra šios burinės jachtos savininkas arba yra tiesiogiai susijęs su jos projektavimu, statyba, remontu ar prekyba, jis turi nusišalinti nuo šios burinės jachtos techninės apžiūros atlikimo.

31. Asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir privatumo apsaugą.

______________________________________

part_2de7aa4d7ca64659a59aaaede57f6c16_end