Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2015 M. VASARIO 11 D.

NUTARIMO NR. 148 „DĖL VALSTYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO CENTRALIZUOTO VALDYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 17 d. Nr. 642

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimą Nr. 148 „Dėl valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo įgyvendinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO CENTRALIZUOTO VALDYMO ĮGYVENDINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 19 straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktais, 7 ir 9 dalimis ir Lietuvos Respublikos centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo, naudojimo, disponavimo juo ir centralizuotai valdomo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavesti:

2.1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai iki 2020 m. liepos 1 d. pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarimo dėl likusio, etapais centralizuotai valdyti neperduoto, administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto (toliau – administracinis nekilnojamasis turtas), kartu su juo perduodamo kitos paskirties valstybės nekilnojamojo turto ir šiam nekilnojamajam turtui priskirto valstybinės žemės sklypo (jeigu jis suformuotas), taip pat ilgalaikio materialiojo turto, reikalingo administracinio nekilnojamojo turto valdymo ir naudojimo tikslams ir šį turtą naudojančių asmenų poreikiams tenkinti, perdavimo patikėjimo teise centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui projektą.

2.2. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui:

2.2.1. įsigaliojus Vyriausybės nutarimui dėl šio nutarimo 2.1 papunktyje nurodyto turto perdavimo patikėjimo teise, su šio turto naudotojais iki 2020 m. gruodžio 31 d. pasirašyti Vyriausybės nutarime nurodyto turto perdavimo–priėmimo aktus ir centralizuotai valdyti perduoto administracinio nekilnojamojo turto ir kito su juo perduoto valstybės nekilnojamojo turto nuomos sutartis (toliau – nuomos sutartis) šiuo nutarimu patvirtinto Valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo, naudojimo, disponavimo juo ir centralizuotai valdomo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Prireikus nuomos sutartyse gali būti nustatyta, kad nuomos mokesčio suma, susidariusi nuo nuomos sutarčių pasirašymo dienos iki 2020 m. gruodžio 31 d., perkeliama ir mokama nuo 2021 m. sausio 1 d. nuomos sutarties šalių sutarimu suderintais terminais;

2.2.2. per 2 mėnesius nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos raštu pranešti valstybės institucijoms ir įstaigoms, kad centralizuotai valdyti perduoto administracinio nekilnojamojo turto panaudos ir šio turto valdymo ir priežiūros sutartys nutraukiamos nuo 2021 m. sausio 1 d.;

2.2.3. iki 2020 m. gruodžio 31 d. su valstybės institucijomis ir įstaigomis – Vyriausybės nutarimais centralizuotai valdyti perduoto administracinio nekilnojamojo turto naudotojomis – šiuo nutarimu patvirtinto Valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo, naudojimo, disponavimo juo ir centralizuotai valdomo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka sudaryti nuomos sutartis, įsigaliosiančias 2021 m. sausio 1 d.“

2. Nustatyti, kad Valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo, naudojimo, disponavimo juo ir naujo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto įsigijimo tvarkos aprašo, galiojusio iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos, nustatyta tvarka pradėtos ir nebaigtos valstybės institucijų ir įstaigų aprūpinimo administracinės paskirties valstybės nekilnojamuoju turtu procedūros, taip pat pradėti, bet nebaigti įgyvendinti administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto energinio efektyvumo didinimo projektai baigiami vykdyti šiuo nutarimu nauja redakcija išdėstyto Valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo, naudojimo, disponavimo juo ir centralizuotai valdomo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2015 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 148

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 642

redakcija)

 

 

VALSTYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO CENTRALIZUOTO VALDYMO, NAUDOJIMO, DISPONAVIMO JUO IR CENTRALIZUOTAI VALDOMO ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES VALSTYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO ATNAUJINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo, naudojimo, disponavimo juo ir centralizuotai valdomo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) reglamentuojama valstybės nekilnojamojo turto – statinių, patalpų ar jų dalių (toliau – valstybės nekilnojamasis turtas) perdavimo valdyti centralizuotai tvarka, apimanti administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto (toliau – administracinis nekilnojamasis turtas), nenaudojamo valstybinėms funkcijoms atlikti ar veiklai vykdyti valstybės nekilnojamojo turto (toliau – nenaudojamas valstybinėms funkcijoms atlikti nekilnojamasis turtas), pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės nekilnojamojo turto (toliau – pripažintas nereikalingu nekilnojamasis turtas) perdavimą valdyti centralizuotai; centralizuotai valdomo valstybės nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo tvarka, apimanti nenaudojamo valstybinėms funkcijoms atlikti, pripažinto nereikalingu nekilnojamojo turto ir administracinio nekilnojamojo turto valdymą; centralizuotai valdomo administracinio nekilnojamojo turto atnaujinimo tvarka, apimanti administracinio nekilnojamojo turto atnaujinimo poreikio vertinimą (toliau – atnaujinimo poreikio vertinimas) ir administracinio nekilnojamojo turto atnaujinimo projektų (toliau – atnaujinimo projektas) įgyvendinimą.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos arba vartojamos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme (toliau – Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatyme.

 

II SKYRIUS

VALSTYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMAS VALDYTI CENTRALIZUOTAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

ADMINISTRACINIO NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMAS VALDYTI CENTRALIZUOTAI

 

3. Pasiūlymus perduoti centralizuotai valdyti administracinį nekilnojamąjį turtą, įskaitant Įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatytiems specialiems tikslams (toliau – specialūs tikslai) naudojamą administracinį nekilnojamąjį turtą, ir kartu su juo perduodamą Įstatymo 19 straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodytą valstybės turtą (toliau – kartu perduodamas turtas) (toliau – pasiūlymas dėl administracinio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti centralizuotai) pagal poreikį rengia centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas. Su administraciniu nekilnojamuoju turtu gali būti perduodamas ir valstybės nekilnojamajam turtui priskirtas valstybinės žemės sklypas (jeigu jis suformuotas).

4. Pasiūlymus perduoti centralizuotai valdyti specialiems tikslams naudojamą administracinį nekilnojamąjį turtą ir kartu perduodamą turtą gali inicijuoti šio turto valdytojos – valstybės institucijos ir įstaigos (toliau – valstybės įstaigos), pateikdamos centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui prašymą dėl jų valdomo specialiems tikslams naudojamo administracinio nekilnojamojo turto ir kartu perduodamo turto perdavimo valdyti centralizuotai (toliau – prašymas dėl specialiems tikslams naudojamo administracinio nekilnojamojo turto perdavimo) ir sutinkančios:

4.1. atsisakyti specialiems tikslams naudojamo administracinio nekilnojamojo turto valdymo ir priežiūros veiklos arba

4.2. perduoti Įstatymo 19 straipsnio 5 dalyje nustatytus požymius atitinkantį specialiems tikslams naudojamą administracinį nekilnojamąjį turtą, kad apsirūpintų jų poreikius atitinkančiu administraciniu nekilnojamuoju turtu ir kitos paskirties valstybės nekilnojamuoju turtu, reikalingu valdymo ir naudojimo tikslams ir šį turtą naudojančių asmenų poreikiams tenkinti, įgyvendinant atnaujinimo projektus.

5. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, prieš rengdamas pasiūlymus dėl administracinio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti centralizuotai, turi išanalizuoti:

5.1. Valstybės turto informacinėje paieškos sistemoje (toliau – VTIPS) sukauptą informaciją apie valstybės nekilnojamąjį turtą, atitinkantį Įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytus administracinio nekilnojamojo turto kriterijus;

5.2. ar yra (nėra) kartu perduodamo turto;

5.3. turto valdytojų, nurodytų Aprašo 4 punkte, pateiktus prašymus dėl specialiems tikslams naudojamo administracinio nekilnojamojo turto perdavimo ir įvertinti šiuose prašymuose nurodytus sutikimo perduoti jų valdomą specialiems tikslams naudojamą administracinį nekilnojamąjį turtą tikslus ir (arba) specialiems tikslams naudojamo administracinio nekilnojamojo turto atitiktį Įstatymo 19 straipsnio 5 dalyje nustatytiems reikalavimams;

5.4. ar yra (nėra) suformuotas perduodamam valstybės nekilnojamajam turtui priskirtas valstybinės žemės sklypas.

6. Pasiūlyme dėl administracinio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti centralizuotai turi būti nurodyta:

6.1. valstybės nekilnojamąjį turtą perduodančios valstybės įstaigos pavadinimas;

6.2. perduodamas valstybės nekilnojamasis turtas (pavadinimas, adresas, unikalus numeris, kiti (jeigu tokių yra) turtą identifikuojantys duomenys);

6.3. perduodamo valstybės nekilnojamojo turto plotas (jeigu toks yra), įskaitant bendro naudojimo patalpų plotą, arba kiti šiam turtui būdingi geometriniai parametrai;

6.4. perduodamo valstybės nekilnojamojo turto likutinė vertė (jeigu tokia yra);

6.5. perduodamą valstybinės žemės sklypą (jeigu jis suformuotas) identifikuojantys duomenys, jo plotas ir balansinė vertė;

6.6. kartu su administraciniu nekilnojamuoju turtu perduodamas ilgalaikis materialusis turtas (jį identifikuojantys duomenys, likutinė vertė (jeigu tokia yra)).

7. Jeigu yra daugiau nei 2 perduotino valstybės nekilnojamojo turto objektai ir (arba) ilgalaikio materialiojo turto vienetai, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, rengdamas pasiūlymą dėl administracinio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti centralizuotai, gali sudaryti perduodamo valstybės turto sąrašą (sąrašus).

8. Parengtas pasiūlymas dėl administracinio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti centralizuotai derinamas su jame nurodytomis valstybės įstaigomis, taip pat su valstybės įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinančiomis institucijomis (išskyrus tas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos yra Lietuvos Respublikos Seimas ar Lietuvos Respublikos Vyriausybė), Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) (jeigu yra suformuotų valstybinės žemės sklypų) ir pateikiamas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai. Pasiūlymas dėl administracinio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti centralizuotai gali būti derinamas naudojantis VTIPS, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintomis Valstybės turto informacinės paieškos sistemos duomenų pateikimo, naudojimo ir sprendimų derinimo taisyklėmis, arba raštu. Jeigu valstybės turto perdavimą, valdymą, naudojimą ir disponavimą juo arba valstybės turto valdytoją nustato specialieji įstatymai, administracinis nekilnojamasis turtas ir kartu perduodamas turtas centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui perduodamas specialiųjų įstatymų nustatyta tvarka.

9. Vyriausybės nutarimo dėl administracinio nekilnojamojo turto ir kartu su juo perduodamo turto ir valstybės nekilnojamajam turtui priskirto valstybinės žemės sklypo (jeigu jis suformuotas) perdavimo patikėjimo teise valdyti centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui (toliau – sprendimas dėl administracinio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti centralizuotai) projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Vyriausybės darbo reglamentas), nustatyta tvarka rengia ir Vyriausybei teikia Finansų ministerija. Sprendime dėl administracinio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti centralizuotai nurodomi Aprašo 6 punkte nustatyti duomenys. Jeigu pasiūlymas dėl administracinio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti centralizuotai derinamas naudojantis VTIPS, kartu su sprendimo dėl administracinio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti centralizuotai projektu vietoj institucijų suderinimo raštų pateikiama VTIPS ataskaita, kurioje nurodomi derinimo ir valstybės nekilnojamojo turto duomenys.

10. Sprendimą dėl administracinio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti centralizuotai priima Vyriausybė.

11. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Vyriausybės nutarimo įsigaliojimo dienos:

11.1. su Vyriausybės nutarime nurodyto perduodamo administracinio nekilnojamojo turto ir kartu perduodamo turto valdytojais pasirašo perduodamo turto priėmimo–perdavimo aktus;

11.2. su centralizuotai valdyti perduoto administracinio nekilnojamojo turto naudotojais pasirašo centralizuotai valdyti perduoto administracinio nekilnojamojo turto ir kito su juo perduoto valstybės nekilnojamojo turto nuomos sutartis, sudarytas pagal centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo valdybos (toliau – valdyba) patvirtintą pavyzdinę formą (toliau – nuomos sutartis), ir pagal nuomos sutartį centralizuotai valdomo administracinio nekilnojamojo turto naudotojams perduoto turto priėmimo–perdavimo aktus.

12. Centralizuotai valdomo administracinio nekilnojamojo turto naudotojai lėšas šio turto nuomai mokėti ir kitoms valstybės nekilnojamojo turto valdymo ir priežiūros išlaidoms dengti, vadovaudamiesi valstybės biudžeto rengimą, tvirtinimą ir vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, turi planuotis rengiamame atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

NENAUDOJAMO VALSTYBINĖMS FUNKCIJOMS ATLIKTI IR PRIPAŽINTO NEREIKALINGU NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMAS VALDYTI CENTRALIZUOTAI

 

13. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui gali būti perduodamas valdyti centralizuotai Įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatytos bet kokios paskirties nenaudojamas valstybinėms funkcijoms atlikti ir pripažintas nereikalingu nekilnojamasis turtas.

14. Jeigu valstybės turto perdavimą, valdymą, naudojimą ir disponavimą juo arba valstybės turto valdytoją nustato specialieji įstatymai, Aprašo 13 punkte nurodytas valstybės nekilnojamasis turtas centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui perduodamas specialiųjų įstatymų nustatyta tvarka.

15. Nenaudojamam valstybinėms funkcijoms atlikti nekilnojamajam turtui priskiriamas šis valstybės nekilnojamasis turtas:

15.1. nenaudojamas, nors nėra pripažintas nereikalingu, valstybės nekilnojamasis turtas arba turto valdytojo sprendimu pripažintas nereikalingu pagal Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 8 punktą valstybės nekilnojamasis turtas;

15.2. savivaldybių patikėjimo teise valdomas valstybės nekilnojamasis turtas, kurį Įstatymo nustatyta tvarka savivaldybės turi perduoti centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, jeigu pasikeičia savivaldybių valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos ar jų subjektai arba perduotas valstybės nekilnojamasis turtas tampa nereikalingas šioms funkcijoms įgyvendinti;

15.3. išnuomotas (išskyrus atvejus, kai valstybės nekilnojamasis turtas ar jo dalis išnuomojami kopijavimo, dauginimo, kavos, vandens ar maisto aparatams pastatyti, mobiliojo ryšio antenoms įrengti ar kitoms panašioms reikmėms) ar Įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2–6 punktuose nurodytiems subjektams panaudos pagrindais perduotas valstybės nekilnojamasis turtas, jeigu valstybės nekilnojamojo turto nuomos ar panaudos sutartys pasibaigusios ir šis turtas nebus naudojamas valstybinėms funkcijoms atlikti ar šio turto valdytojo poreikiams tenkinti;

15.4. valstybės nekilnojamasis turtas, kurio naudojimo paskirtis nesusijusi su šio turto valdytojo teisės aktuose ar steigimo dokumentuose nurodytomis veiklos sritimis, tikslais ar funkcijomis;

15.5. teismų sprendimais pripažintas valstybei nuosavybės teise priklausančiu nekilnojamasis turtas;

15.6. kitas nenaudojamas valstybinėms funkcijoms atlikti valstybės nekilnojamasis turtas.

16. Pripažintam nereikalingu nekilnojamajam turtui priskiriamas valstybės nekilnojamasis turtas, dėl kurio yra priimti turto valdytojų sprendimai šį turtą pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, išskyrus pagal Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 7 ir 8 punktus pripažintą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės nekilnojamąjį turtą.

17. Pasiūlymus perduoti centralizuotai valdyti Aprašo 15 ir 16 punktuose nurodytas sąlygas atitinkantį valstybės nekilnojamąjį turtą rengia centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas. Kartu su šiame punkte nurodytu valstybės nekilnojamuoju turtu gali būti perduodamas ir jam priskirtas valstybinės žemės sklypas (jeigu jis suformuotas).

18. Pasiūlymus perduoti centralizuotai valdyti Aprašo 15 ir 16 punktuose nurodytas sąlygas atitinkantį valstybės nekilnojamąjį turtą gali inicijuoti šio turto valdytojai, ne vėliau kaip iki einamųjų metų kiekvieno ketvirčio paskutinio mėnesio 1 dienos pateikdami centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui prašymus dėl jų valdomo valstybės nekilnojamojo turto perdavimo.

19. Prieš rengdamas Aprašo 17 punkte nurodytus pasiūlymus, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas turi išanalizuoti ir (arba) įvertinti:

19.1. VTIPS sukauptą informaciją apie nenaudojamą valstybinėms funkcijoms atlikti ir pripažintą nereikalingu nekilnojamąjį turtą, identifikuoti valstybės nekilnojamojo turto objektus, atitinkančius Aprašo 15 ir 16 punktuose nurodytas sąlygas;

19.2. turto valdytojų, nurodytų Aprašo 18 punkte, pateiktus prašymus dėl jų valdomo valstybės nekilnojamojo turto perdavimo;

19.3. ar Aprašo 14 punkte nustatytais atvejais yra įvykdyti specialiųjų įstatymų nustatyti reikalavimai;

19.4. ar yra (nėra) suformuotas perduodamam valstybės nekilnojamajam turtui priskirtas valstybinės žemės sklypas.

20. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, atlikęs Aprašo 19 punkte nurodytus veiksmus:

20.1. vadovaudamasis Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1179 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, atrenka parduotinus valstybės nekilnojamojo turto objektus ir minėto aprašo nustatyta tvarka rengia Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo projektą;

20.2. atrenka valstybės nekilnojamojo turto objektus, dėl kurių iki einamųjų metų kovo 1 dienos yra priimti turto valdytojų sprendimai šį turtą pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir sprendimuose siūloma nekilnojamąjį turtą nurašyti, išardyti ir likviduoti arba nurašyti ir likviduoti. Atrinkęs šiame papunktyje nurodytus valstybės nekilnojamojo turto objektus, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas apskaičiuoja preliminarų šiam turtui likviduoti reikalingų lėšų poreikį;

20.3 atrenka nenaudojamą valstybinėms funkcijoms atlikti ir pripažintą nereikalingu nekilnojamąjį turtą, nepriskirtiną Aprašo 20.1 ir 20.2 papunkčiuose nurodytam valstybės nekilnojamajam turtui.

21. Parengti pasiūlymai perduoti centralizuotai valdyti Aprašo 20.2 ir 20.3 papunkčiuose nurodytą valstybės nekilnojamąjį turtą derinami su jį patikėjimo teise arba pagal patikėjimo sutartį valdančiais valstybės turto valdytojais ir institucijomis, įgyvendinančiomis valstybės, kaip juridinio asmens, perduodančio valstybės nekilnojamąjį turtą, dalyvės, teises ir pareigas (išskyrus tuos atvejus, kai juridinio asmens dalyvio teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Seimas arba Vyriausybė), taip pat su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, – kai perduodamas valstybės mokslo ir studijų institucijų patikėjimo teise valdomas valstybės nekilnojamasis turtas, ir Nacionaline žemės tarnyba (jeigu yra suformuotų valstybinės žemės sklypų). Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo pasiūlymai perduoti centralizuotai valdyti Aprašo 20.2 ir 20.3 papunkčiuose nurodytą valstybės nekilnojamąjį turtą gali būti derinami naudojantis VTIPS, vadovaujantis finansų ministro patvirtintomis Valstybės turto informacinės paieškos sistemos duomenų pateikimo, naudojimo ir sprendimų derinimo taisyklėmis, arba raštu.

22. Pasiūlymus perduoti centralizuotai valdyti Aprašo 20.3 papunktyje nurodytą valstybės nekilnojamąjį turtą centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas Finansų ministerijai teikia iki einamųjų metų kiekvieno ketvirčio paskutinio mėnesio 1 dienos, o pasiūlymus perduoti centralizuotai valdyti Aprašo 20.2 papunktyje nurodytą valstybės nekilnojamąjį turtą – iki einamųjų metų gegužės 2 dienos. Šiuose pasiūlymuose turi būti pateikti Aprašo 6.1–6.5 papunkčiuose nustatyti duomenys.

23. Finansų ministerija, įvertinusi gautus pasiūlymus, lėšų valstybės nekilnojamajam turtui likviduoti poreikį ir valstybės nekilnojamojo turto likvidavimo finansavimo galimybes ir šaltinius, rengia Vyriausybės nutarimo dėl nenaudojamo valstybinėms funkcijoms atlikti ir pripažinto nereikalingu nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui projektą ir Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka ir Aprašo 24 punkte nurodytais terminais teikia jį Vyriausybei.

24. Vyriausybės nutarimų dėl Aprašo 20.3 papunktyje nurodyto valstybės nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui projektai teikiami ne dažniau kaip kartą per einamųjų metų ketvirtį, o Vyriausybės nutarimų dėl Aprašo 20.2 papunktyje nurodyto valstybės nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise projektai – kartą per metus iki einamųjų metų birželio 1 dienos. Vyriausybės nutarimo projekte nurodomi Aprašo 6.1–6.5 papunkčiuose nustatyti duomenys. Jeigu pasiūlymai perduoti centralizuotai valdyti Aprašo 20.2 ir 20.3 papunkčiuose nurodytą valstybės nekilnojamąjį turtą derinami naudojantis VTIPS, kartu su Vyriausybės nutarimo projektu vietoj institucijų suderinimo raštų pateikiama VTIPS ataskaita, kurioje nurodomi derinimo ir valstybės nekilnojamojo turto duomenys.

25. Sprendimą dėl šiame skirsnyje nurodyto nenaudojamo valstybinėms funkcijoms atlikti ir pripažinto nereikalingu nekilnojamojo turto ir šiam nekilnojamajam turtui priskirto valstybinės žemės sklypo (jeigu jis suformuotas) perdavimo patikėjimo teise centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui priima Vyriausybė. Ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Vyriausybės nutarimo įsigaliojimo dienos valstybės nekilnojamojo turto ir jam priskirto valstybinės žemės sklypo perdavimas įforminamas perdavimo–priėmimo aktais.

 

 

III SKYRIUS

CENTRALIZUOTAI VALDOMO VALSTYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO, DISPONAVIMO JUO TVARKA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

NENAUDOJAMO VALSTYBINĖMS FUNKCIJOMS ATLIKTI IR PRIPAŽINTO NEREIKALINGU NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMAS

 

26. Įsigaliojus Vyriausybės nutarimams dėl Aprašo 20.2 papunktyje nurodyto valstybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti centralizuotai ir šio turto perdavimą įforminus priėmimoperdavimo aktu, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas organizuoja nurašyto valstybės nekilnojamojo turto likvidavimo (griovimo) darbus, kurie finansuojami iš įstatymų nustatytų finansavimo šaltinių.

27. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas centralizuotai valdomą nenaudojamą valstybinėms funkcijoms atlikti ir pripažintą nereikalingu nekilnojamąjį turtą, taip pat į Vyriausybės patvirtintą Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą įtrauktą valstybės nekilnojamąjį turtą teisės aktų, reglamentuojančių valstybės nekilnojamojo turto perdavimą patikėjimo arba nuomos teisėmis, nustatyta tvarka gali perduoti patikėjimo teise arba išnuomoti.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ADMINISTRACINIO NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMAS

 

28. Centralizuotai valdomo administracinio nekilnojamojo turto valdymas ir jo priežiūra vykdomi pagal su šio turto naudotojais pasirašytas nuomos sutartis.

29. Centralizuotai valdomo administracinio nekilnojamojo turto valdymas ir jo priežiūra apima šias veiklas:

29.1. komunalinių paslaugų (elektros, šilumos, dujų, vandens tiekimo, atliekų tvarkymo ir išvežimo) sutarčių sudarymą ir (arba) administravimą;

29.2. įmokų už komunalines paslaugas paskirstymą, apskaičiavimą, sąskaitų pateikimą šio turto naudotojui (naudotojams), įmokų mokėjimo kontrolę;

29.3. administracinio nekilnojamojo turto draudimo organizavimą ir draudimo sutarčių vykdymo kontrolę;

29.4. valstybės nekilnojamojo turto apsaugos ir valymo (vidaus ir išorės patalpų) paslaugų organizavimą ir administravimą, įrangos, reikalingos apsaugai užtikrinti, įsigijimą;

29.5. teritorijos priežiūros paslaugų organizavimą ir administravimą, įrangos, reikalingos teritorijai prižiūrėti, įsigijimą;

29.6. statinio inžinerinių sistemų, su jomis susijusios inžinerinės įrangos ir sistemų (vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, dujų, elektros, elektroninių ryšių, gaisrinės saugos ir gaisro aptikimo, pranešimo apie gaisrą ir gaisro gesinimo, šiukšlių šalinimo, signalizacijos, liftų ir kitos sistemos) priežiūros organizavimą ir įsigijimą;

29.7. patalpose esančios įrangos, perduotos valdymo tikslais, gedimų (avarijų) šalinimo organizavimą arba naujos įrangos įsigijimą;

29.8. statinio techninės priežiūros organizavimą;

29.9. leidimų sistemos (jeigu jos reikia) įvedimo organizavimą;

29.10. dalies administracinio nekilnojamojo turto nuomos organizavimą, kai dalis administracinio nekilnojamojo turto išnuomojama maitinimo paslaugų teikėjams, kavos, vandens ir maisto aparatams pastatyti, mobiliojo ryšio antenoms įrengti ir kitoms panašioms turto naudotojo (naudotojų) reikmėms tenkinti;

29.11. valstybės įstaigų aprūpinimo jų funkcijoms atlikti reikalingu ir jų poreikius atitinkančiu administraciniu nekilnojamuoju turtu ir kitos paskirties nekilnojamuoju turtu, reikalingu administracinio nekilnojamojo turto valdymo ir naudojimo tikslams ir turtą naudojančių asmenų poreikiams tenkinti, organizavimą;

29.12. atnaujinimo projektų įgyvendinimą;

29.13. administracinio nekilnojamojo turto energinio efektyvumo didinimo projektų įgyvendinimą pagal Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“;

29.14. kitų (jeigu tokių yra) su administracinio nekilnojamojo (įskaitant specialiems tikslams naudojamą administracinį nekilnojamąjį turtą) turto valdymu ir jo priežiūra susijusių paslaugų organizavimą ir administravimą.

30. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas turi užtikrinti tinkamą administracinio nekilnojamojo turto valdymą ir priežiūrą, kasmet vertinti šio turto naudotojų pasitenkinimo turto valdymu ir jo priežiūra lygį.

31. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui už centralizuotai valdyti perduoto administracinio nekilnojamojo turto ir kartu perduoto nekilnojamojo turto naudojimą, valdymą ir priežiūrą mokamas nuomos mokestis, kurio apskaičiavimo tvarką nustato Finansų ministerija, atsižvelgdama į šiuos kriterijus:

31.1. administracinio nekilnojamojo turto vertės palaikymas. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas kaupia lėšas centralizuotai valdomo administracinio nekilnojamojo turto einamajam ir (arba) kapitaliniam remontui atlikti, avarinei būklei šalinti, vertybinėms paveldo savybėms išsaugoti, statinio ir statinio inžinerinių sistemų techninei priežiūrai ir inžinerinių sistemų remontui atlikti, pastatų bendro naudojimo patalpų priežiūrai ir einamajam remontui atlikti ir kitoms išlaidoms, įskaitant Aprašo 29.4–29.7 papunkčiuose nurodytos įrangos įsigijimo ir jos remonto išlaidas, taip pat administracinio nekilnojamojo turto draudimo išlaidoms padengti;

31.2. administracinio nekilnojamojo turto valdymo ir priežiūros išlaidų ir atnaujinimo investicijų dengimas. Centralizuotai valdomo administracinio nekilnojamojo turto nuomos mokestis turi padengti:

31.2.1. pagal nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarką apskaičiuotas, į nuomos mokestį įtraukiamas centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo sąnaudas, patirtas vykdant Aprašo 29 punkte nurodytas veiklas;

31.2.2. administracinio nekilnojamojo turto vertės palaikymo išlaidas, nurodytas Aprašo 31.1 papunktyje;

31.2.3. atnaujinimo projektui įgyvendinti panaudotas investicijas, finansuojamas centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo skolintomis lėšomis.

32. Centralizuotai valdomo administracinio nekilnojamojo turto naudotojai, be nuomos mokesčio, apmoka centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo pateiktas sąskaitas už komunalines paslaugas ir kitas suteiktas Aprašo 29 punkte nurodytas paslaugas, dėl kurių centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas susitarė su turto naudotojais  nuomos sutartyje.

 

IV SKYRIUS

CENTRALIZUOTAI VALDOMO ADMINISTRACINIO NEKILNOJAMOJO TURTO ATNAUJINIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

ATNAUJINIMO POREIKIO VERTINIMAS

 

33. Atnaujinimo poreikio vertinimas atliekamas siekiant šių tikslų:

33.1. aprūpinti valstybės įstaigas jų poreikius atitinkančiu, finansų ministro nustatytus apsirūpinimo administracinės paskirties nekilnojamuoju turtu, reikalingu valstybinėms funkcijoms atlikti, normatyvus (toliau – normatyvai) atitinkančiu administraciniu nekilnojamuoju turtu ir kitos paskirties valstybės nekilnojamuoju turtu, reikalingu valdymo ir naudojimo tikslams ir šį turtą naudojančių asmenų poreikiams tenkinti, ir (arba)

33.2. optimizuoti centralizuotai valdomo administracinio nekilnojamojo turto apimtis, kad valstybė turėtų šio turto tiek, kiek jo reikia valstybinėms funkcijoms atlikti.

34. Valstybės įstaiga gali kreiptis į centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją su prašymu aprūpinti ją administraciniu nekilnojamuoju turtu.

35. Jeigu valstybės įstaiga yra centralizuotai valdomo administracinio nekilnojamojo turto naudotoja, savo prašyme aprūpinti ją administraciniu nekilnojamuoju turtu turi nurodyti ir pagrįsti, kurį iš Įstatymo 19 straipsnio 5 dalies požymių atitinka jos naudojamas turtas, nurodyti naudojamo administracinio nekilnojamojo turto (pastato ar patalpų) objekte dirbančių valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių ir kitą, valstybės įstaigos nuomone, svarbią informaciją.

36. Jeigu valstybės įstaiga nėra centralizuotai valdomo administracinio nekilnojamojo turto naudotoja, savo prašyme aprūpinti ją administraciniu nekilnojamuoju turtu turi nurodyti duomenis apie patikėjimo, panaudos ar nuomos teisėmis naudojamą nekilnojamąjį turtą (nekilnojamojo turto pavadinimą ir adresą; unikalų numerį; nekilnojamojo turto bendrą ir kabinetinį plotus; valstybės nekilnojamojo turto likutinę vertę), valstybės įstaigos valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių, pagrįsti poreikį apsirūpinti administraciniu nekilnojamuoju turtu.

37. Atnaujinimo poreikio vertinimą, atsižvelgęs į Aprašo 33 punkte nustatytus tikslus, atlieka centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, kuris rengia 10 metų laikotarpio centralizuotai valdomo administracinio nekilnojamojo turto atnaujinimo investicijų planus (toliau – Investicijų planas). Pirmasis Investicijų planas rengiamas 2021–2030 metų laikotarpiui.

38. Prieš rengdamas atitinkamo laikotarpio Investicijų planą, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas turi:

38.1. išanalizuoti Vyriausybės nutarimais perduoto centralizuotai valdyti administracinio nekilnojamojo turto būklę;

38.2. nustatyti Įstatymo 19 straipsnio 5 dalies požymius atitinkantį centralizuotai valdomą administracinį nekilnojamąjį turtą ir kurį (kuriuos) požymį (požymius) toks turtas atitinka;

38.3. išanalizuoti centralizuotai valdomo administracinio nekilnojamojo turto apimties optimizavimo, siekiant sumažinti administracinio nekilnojamojo turto valdymo kaštus, maksimaliai jį panaudoti, atsisakyti pavienių šio turto objektų ir didinti jų koncentraciją stambesniuose turto vienetuose, atsižvelgus į institucinį (pavaldumo) ar naudos institucijų klientų atžvilgiu kriterijus, galimybes;

38.4. iš Aprašo 38.2 ir 38.3 papunkčiuose nurodyto centralizuotai valdomo administracinio nekilnojamojo turto ir (arba) kito Aprašo 13 punkte nurodyto perduoto centralizuotai valdyti valstybės nekilnojamojo turto atrinkti valstybės nekilnojamąjį turtą, kurį tikslinga parduoti, ir preliminariai įvertinti gautinų pardavimo lėšų, reikalingų administracinio nekilnojamojo turto atnaujinimui finansuoti, apimtis;

38.5. įvertinti valstybės įstaigų prašymus aprūpinti jas administraciniu nekilnojamuoju turtu;

38.6. įvertinti informaciją apie valstybės įstaigas, kurios nėra centralizuotai valdomo administracinio nekilnojamojo turto naudotojos, ir jų naudojamą nekilnojamąjį turtą;

38.7. nustatyti laisvą centralizuotai valdomą administracinį nekilnojamąjį turtą, kuris gali būti panaudotas aprūpinant valstybės įstaigas jų poreikius atitinkančiu administraciniu nekilnojamuoju turtu.

39. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas dėl papildomos informacijos, reikalingos Aprašo 38 punkte nurodytiems veiksmams atlikti, gali kreiptis į centralizuotai valdomo administracinio nekilnojamojo turto arba Aprašo 38.6 papunktyje nurodyto nekilnojamojo turto naudotojus. Prašoma informacija turi būti pateikta iki centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo prašyme nurodytos datos arba kitos su centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoju suderintos datos.

40. Atlikęs Aprašo 38 punkte nurodytus veiksmus, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas parengia atitinkamo laikotarpio Investicijų plano projektą ir iki metų, einančių prieš pirmuosius laikotarpio, kuriam rengiamas Investicijų planas, metus, birželio 1 dienos valdybos pritarimu teikia jį Finansų ministerijai. Pirmasis 2021–2030 metų laikotarpio Investicijų planas Finansų ministerijai pateikiamas iki 2020 m. liepos 31 d.

41. Finansų ministerija per 30 dienų nuo Investicijų plano projekto gavimo dienos įvertina jame nurodytą planuojamų lėšų poreikį ir jų panaudojimą pagal finansavimo šaltinius ir, atsižvelgdama į valstybės finansines galimybes, gali siūlyti tikslinti Investicijų plano projektą pagal jos pateiktas rekomendacijas, o jeigu tokių nėra, finansų ministras patvirtina Investicijų planą.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ATNAUJINIMO PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

 

42. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas atnaujinimo projektus rengia vadovaudamasis Investicijų planu.

43. Prieš rengdamas atnaujinimo projektą, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas turi įvertinti laisvo centralizuotai valdomo administracinio nekilnojamojo turto panaudojimo galimybes. Jeigu yra galimybių aprūpinti valstybės įstaigą (įstaigas) laisvu, jos (jų) poreikius atitinkančiu centralizuotai valdomu administraciniu nekilnojamuoju turtu (ar jo dalimi), centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas priima sprendimą dėl centralizuotai valdomo administracinio nekilnojamojo turto perdavimo nuomos teisėmis valstybės įstaigai. Tokiu atveju centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas atnaujinimo projekto nerengia ir kitų centralizuotai valdomo administracinio nekilnojamojo turto atnaujinimo būdų (toliau – atnaujinimo būdas) pasirinkimo nevertina.

44. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo sprendimo dėl centralizuotai valdomo administracinio nekilnojamojo turto perdavimo nuomos teisėmis valstybės įstaigai projektas derinamas su valstybės įstaiga ir su įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija (išskyrus tas, kurių valstybės, kaip savininkės, teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos yra Seimas ar Vyriausybė), jeigu valstybės įstaigos vadovas nėra valstybės biudžeto asignavimų valdytojas. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo sprendime dėl centralizuotai valdomo administracinio nekilnojamojo turto perdavimo nuomos teisėmis valstybės įstaigai turi būti nurodyti perduodantis ir priimantis subjektai, nuomos terminas, administracinio nekilnojamojo turto adresas, unikalus numeris, perduodamų patalpų plotas ir kartu su administraciniu nekilojamuoju turtu perduodamo nekilnojamojo turto panaudojimo paskirtis. Sprendime gali būti nurodomas ir kartu su administraciniu nekilnojamuoju turtu perduodamas ilgalaikis materialusis turtas, reikalingas valdymo ir naudojimo tikslams ir šį turtą naudosiančių asmenų poreikiams tenkinti.

45. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas per 15 dienų nuo sprendimo įsigaliojimo dienos su sprendime nurodyta valstybės įstaiga pasirašo nuomos sutartį ir sprendime nurodyto turto perdavimo–priėmimo aktą.

46. Jeigu aprūpinti valstybės įstaigos (įstaigų) laisvu, jos (jų) poreikius atitinkančiu centralizuotai valdomu administraciniu nekilnojamuoju turtu (ar jo dalimi) nėra galimybių, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, vadovaudamasis normatyvais, rengia atnaujinimo projektą (projektus), kuriame (kuriuose) nurodoma:

46.1. atnaujinimo projekto pavadinimas;

46.2. atnaujinimo būdas, kuris pasirenkamas atlikus kitų atnaujinimo būdų ir jų finansavimo kaštų ir naudos analizę. Pasirenkamas atnaujinimo būdas nustatomas pagal atnaujinimo būdo ekonominės naudos kriterijų;

46.3. atnaujinimo projekto vertė;

46.4. centralizuotai valdomo administracinio nekilnojamojo turto atnaujinimo terminas (atnaujinimo projekto įgyvendinimo pradžia ir jo įgyvendinimo pabaiga), nustatomas pagal pasirinktą atnaujinimo būdą ir finansavimo šaltinius;

46.5. centralizuotai valdomo administracinio nekilnojamojo turto atnaujinimo finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas, išdėstytas laikotarpiu nuo atnaujinimo projekto įgyvendinimo pradžios iki jo įgyvendinimo pabaigos. Jeigu atnaujinimo projektui finansuoti naudojamos skolintos lėšos, nurodoma skolinių įsipareigojimų suma, jų grąžinimo šaltinis ir terminas. Jeigu atnaujinimo projektui finansuoti naudojamos parduodamo nekilnojamojo turto pajamos, nurodomas parduodamas nekilnojamasis turtas, jo pardavimo terminai ir planuojamos pardavimo pajamos arba pardavimo pajamų dalis (procentais), kuri bus naudojama atnaujinimo projektui finansuoti, nuo Aprašo 38.4 papunktyje nurodytų planuojamų pardavimo pajamų;

46.6. atnaujinimo projekto įgyvendinimo dalyviai (įskaitant atnaujinamo nekilnojamojo turto naudotojų atstovus) ir projekto veiklų tvarkaraštis;

46.7. atnaujinimo projekto vertės ir atnaujinimo projekto įgyvendinimo pabaigos termino nuokrypių ribos, kurias viršijus sprendimą dėl atnaujinimo projekto pakeitimo turėtų priimti atitinkamai valdyba arba valdybos siūlymu – Vyriausybė;

46.8. informacija apie žemės sklypą (jeigu atnaujinimo būdas yra naujo pastato statyba), reikalingą atnaujinimo projektui įgyvendinti;

46.9. kitos, jeigu tai reikalinga, su atnaujinimo projekto įgyvendinimu susijusios sąlygos.

47. Jeigu administracinį nekilnojamąjį turtą planuojama atnaujinti panaudojant Aprašo 31.1 papunktyje nurodytas ir kitas centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo lėšas ir visų šio turto atnaujinimui finansuoti reikalingų lėšų suma per atnaujinimo projekto įgyvendinimo laikotarpį neviršija 500 tūkst. eurų, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas rengia šiame punkte nurodytas sąlygas atitinkančio administracinio nekilnojamojo turto atnaujinimo projektą pagal pridedamą šio turto sąrašą.

48. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas parengtą atnaujinimo projektą teikia valdybai. Valdyba gali siūlyti tikslinti atnaujinimo projektą pagal jos pateiktas pastabas ir pasiūlymus. Valdyba tvirtina atnaujinimo projektus, išskyrus nurodytus Aprašo 49 punkte.

49. Jeigu atnaujinimo projekto vertė yra lygi arba didesnė nei 10 mln. eurų, valdyba pritaria atnaujinimo projektui ir teikia siūlymą Vyriausybei tvirtinti atnaujinimo projektą. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas tokį valdybos siūlymą, įformintą valdybos posėdžio protokoliniu sprendimu, per 5 dienas nuo valdybos posėdžio dienos pateikia Finansų ministerijai.

50. Vyriausybės nutarimo dėl atnaujinimo projekto patvirtinimo projektą Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka rengia ir Vyriausybei teikia Finansų ministerija. Jeigu įgyvendinant patvirtintą atnaujinimo projektą viršijamos valdybos sprendime ar Vyriausybės nutarime patvirtintos atnaujinimo projekto vertės ir (arba) atnaujinimo projekto įgyvendinimo pabaigos termino nuokrypio ribos, sprendimą dėl atnaujinimo projekto pakeitimo priima atitinkamai valdyba arba valdybos siūlymu – Vyriausybė.

51. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas Aprašo 48 arba 49 punkte nustatyta tvarka patvirtintą atnaujinimo projektą, išskyrus Aprašo 47 punkte nurodytą atnaujinimo projektą, pateikia valstybės įstaigai (įstaigoms) – atnaujinamo turto naudotojai (naudotojoms), su kuria (kuriomis) sudaro atnaujinimo projekto įgyvendinimo susitarimą pagal valdybos patvirtintą pavyzdinę formą.

52. Jeigu atnaujinimo būdas – naujo pastato statyba, o valstybinės žemės sklypas naujo pastato statybai nesuformuotas, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka savo lėšomis inicijuoja ir rengia valstybinės žemės sklypo, reikalingo naujo pastato statybai, formavimo ar pertvarkymo projektą arba žemės sklypo detaliojo plano projektą ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoja suformuotą valstybinės žemės sklypą ir patikėjimo teisę į šį žemės sklypą.

________________________