Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL APLINKOS MINISTRO SIMONO GENTVILO NUSIŠALINIMO

 

2021 m. balandžio 14 d. Nr. 238

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 straipsnio 6 dalimi ir atsižvelgdama į aplinkos ministro pranešime nurodytas aplinkybes dėl galimo interesų konflikto, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. P r i i m t i aplinkos ministro Simono Gentvilo nusišalinimą nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ir priimant sprendimus, susijusius su Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, iki kol Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko sudaryta komisija atliks statinio avarijos tyrimą.

2. P a v e s t i žemės ūkio ministrui Kęstučiui Navickui atlikti aplinkos ministro funkcijas šio nutarimo 1 punkte nurodytais atvejais.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                          Ingrida Šimonytė

 

 

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas