LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL REKOMENDACIJŲ AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ DĖSTYTOJŲ DARBO LAIKO SANDARAI PATVIRTINIMO

 

 

2020 m. gegužės 11 d. Nr. V-695

Vilnius

 

 

 

Įgyvendindamas 2017 m. lapkričio 22 d. Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties Nr. S-631 9.9 papunktį ir 2019 m. gruodžio 2 d. sutarties Nr. S-1189 dėl 2017 m. lapkričio 22 d. Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo 9.9  papunktį:

 

1. T v i r t i n u pridedamas Rekomendacijas aukštųjų mokyklų dėstytojų darbo laiko sandarai (toliau – Rekomendacijos).

 

2. R e k o m e n d u o j u aukštosioms mokykloms, nustatant dėstytojų darbo laiko struktūrą, atsižvelgti į šio įsakymo 1 punktu patvirtintas Rekomendacijas.

 

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. V-2538 „Dėl Rekomendacijų aukštųjų mokyklų dėstytojų darbo laiko sandarai patvirtinimo“.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                       Algirdas Monkevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. V-695

 

REKOMENDACIJOS DĖL AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ DĖSTYTOJŲ DARBO LAIKO SANDAROS

 

1. Šios rekomendacijos nustato aukštųjų mokyklų dėstytojų darbo laiko trukmės ir krūvio sandaros pagrindus.

2. Vadovaujantis Sutrumpinto darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, aukštosios mokyklos dėstytojo darbo laiko norma nustatoma ne ilgesnė kaip 36 valandų darbo laiko norma per savaitę. Dėstytojo valandų skaičių per metus aukštoji mokykla kasmet apskaičiuoja vadovaudamasi minėtu nutarimu.

3. Aukštųjų mokyklų dėstytojo etatinio darbo krūvį sudaro šios veiklos:

3.1. kontaktinio darbo su studentais valandos – valandomis išreikštas dėstytojo tiesioginio bendravimo su studentais formaliai suplanuotas darbo krūvis;

3.2. nekontaktinio darbo valandos – valandomis išreikšta dėstytojo pasirengimo kontaktiniam darbui su studentais ir su tuo susijusios veiklos trukmė;

3.3. mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) vykdymas, dalyvavimas meno tematikų formavimo, meno tiriamojoje veikloje, šios veiklos rezultatų skelbimas;

3.4. akademinės ir MTEP veiklos viešinimas, populiarinimas, pristatymas visuomenei;

3.5. kompetencijų tobulinimas ir organizacinė veikla.

4. Aukštoji mokykla dėstytojų etatinio darbo krūvį pagal 3 punkte nurodytas veiklas paskirsto vadovaudamasi aukštosios mokyklos patvirtintais teisės aktais ir atsižvelgdama į savo veiklos specifiką, tačiau mokslinis ir (ar) meninis tiriamasis darbas, atsižvelgiant į dėstytojų pareigybėms keliamus reikalavimus, turėtų užimti didesnę darbo laiko dalį, tai yra daugiau kaip 50 procentų viso dėstytojo darbo laiko trukmės nei dėstomo dalyko (dalykų) teorijos paskaitų skaitymas ir vadovavimas praktiniams užsiėmimams.

5. Aukštųjų mokyklų dėstytojų etatinio darbo krūvio veiklos pagal veiklų grupes gali būti šios:

5.1. kontaktinio darbo su studentais valandos skiriamos šioms veikloms atlikti:

5.1.1. dėstymas ir su šios veiklos atlikimu susijęs studentų konsultavimas (taip pat ir nuotoliniu būdu):

5.1.1.1. dėstomo dalyko (dalykų) teorijos paskaitų skaitymas;

5.1.1.2. vadovavimas studentų praktiniams užsiėmimams: pratyboms, laboratoriniams darbams, seminarams;

5.1.1.3. vadovavimas studentų savarankiškam darbui, su studijų procesu susijusių užduočių paskirstymas, konsultavimas, vertinimas;

5.1.1.4. mokslinių tiriamųjų darbų vykdymas kartu su studentais;

5.1.2. kitos kontakto su studentais valandos, įskaitant ir studentų konsultavimą (taip pat ir nuotoliniu būdu):

5.1.2.1. vadovavimas mokomosioms ir profesinės veiklos praktikoms;

5.1.2.2. vadovavimas kursiniams, baigiamiesiems darbams;

5.1.2.3. vadovavimas doktorantams;

5.1.2.4. egzaminavimas, oponavimas doktorantūrai, dalyvavimas egzaminų ir baigiamųjų darbų gynimo komisijose, disertacijos gynimo taryboje, kursinių darbų, praktikų ataskaitų viešuose gynimo posėdžiuose;

5.1.2.5. kitos kontaktinio darbo su studentais veiklos;

5.2. nekontaktinio darbo valandos:

5.2.1. pasirengimas 5.1 papunktyje nurodytoms veikloms;

5.2.2. dalyvavimas vykdomų studijų programų kokybės užtikrinimo veiklose (dėstomų dalykų ir modulių, studijų programų savianalizės rengimas dalyvavimas studijų komitetų, fakultetų tarybų, senato, komisijų, darbo grupių darbe ir kitos su studijų tobulinimu susijusios veiklos);

5.2.3. dėstomų dalykų ir modulių atnaujinimas, dalyvavimas vykdomos studijų programos atnaujinimo veikloje;

5.2.4. vadovėlių rengimas, mokslinių leidinių redagavimas, mokymo (mokymosi) ir metodinės medžiagos, naujų užduočių numatymas bei kitų užduočių (taip pat ir individualių) rengimas, atnaujinimas;

5.2.5. naujų studijų programų, modulių, studijų dalykų aprašų rengimas;

5.2.6. laboratorinių darbų ir praktinių pratybų kūrimas;

5.2.7. studentų parengtų ir / arba atliktų darbų (tarpinių atsiskaitymų), kursinių darbų, praktikos ataskaitų vertinimas, baigiamųjų darbų ir disertacijų recenzavimas;

5.2.8. mokslinių tyrimų rezultatų adaptavimas studijų procese;

5.2.9. kitos nekontaktinio darbo su studentais veiklos.

5.3. MTEP vykdymas, dalyvavimas meno tematikų formavimo, meno tiriamojoje veikloje, šios veiklos rezultatų skelbimas:

5.3.1. eksperimentų, tyrimų atlikimas;

5.3.2. dalykinės literatūros studijos;

5.3.3. mokslinių darbų recenzavimas ir ekspertavimas;

5.3.4. mokslo darbų rašymas;

5.3.5. mokslinių tyrimų rezultatų pristatymas mokslinėse konferencijose, seminaruose tyrinėjamos srities klausimais;

5.3.6. kitos veiklos, susijusios su MTEP vykdymu, dalyvavimu meno tematikų formavimo, meno tiriamojoje veikloje, šios veiklos rezultatų skelbimu;

5.4. akademinės ir MTEP veiklos viešinimas, populiarinimas, pristatymas visuomenei:

5.4.1. bendradarbiavimas su socialiniais partneriais;

5.4.2. viešų paskaitų skaitymas, dalyvavimas radijo ir televizijos laidose, dalyvavimas viešose konferencijose, diskusijose ir kituose akademinės ir MTEP veiklos pristatymuose;

5.4.3. populiarinamųjų leidinių ir populiarinamosios susistemintos medžiagos interneto svetainėse, straipsnių rengimas ir skelbimas;

5.4.4. kitos veiklos, susijusios su akademinės ir MTEP veiklos viešinimu, populiarinimu, pristatymu visuomenei;

5.5. kompetencijų tobulinimas ir organizacinė veikla:

5.5.1. mokymos(si) kompetencijų tobulinimas;

5.5.2. tyrimų kompetencijų tobulinimas;

5.5.3. bendrųjų kompetencijų tobulinimas;

5.5.4. užsakomųjų projektų (veiklų) paieška ir rengimas, mokslinių konferencijų organizavimas;

5.5.5. projektų paraiškų rengimas ir administravimas;

5.5.6. pagalba studentams (kuravimas, renginių, išvykų, ekskursijų, parodų, mugių ir kt. veiklų organizavimas ir dalyvavimas jose);

5.5.7. pagalba mokiniams (rengiant olimpiadoms, konkursams, parodoms, darbas su gabiais vaikais (jaunųjų talentų mokyklų (akademijų) veiklų organizavimas ir dalyvavimas jose);

5.5.8. kitos veiklos, susijusios su kompetencijų tobulinimu ir organizacine veikla, mokslo ir studijų administravimu, dalyvavimu analizuojant mokslo ir studijų būklę bei įgyvendinant aukštojo mokslo politiką.

 

_________________