LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

Dėl 2014–2020 metų europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „VEIKSMŲ, SKIRTŲ COVID-19 PANDEMIJOS SUKELTAI KRIZEI ĮVEIKTI, SKATINIMAS IR PASIRENGIMAS APLINKĄ TAUSOJANČIAM, SKAITMENINIAM IR TVARIAM EKONOMIKOS ATSIGAVIMUIpriemonės NR. 13.1.1-LVPA-K-861 „KŪRYBINIAI ČEKIAI
COVID-19
“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo

 

2021 m. liepos 13 d. Nr. 4-770

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą
ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“, 6.2.7 papunkčiu,

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės
Nr. 13.1.1-LVPA-K-861 „Kūrybiniai čekiai COVID-19“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

 

 

 

Energetikos ministras, pavaduojantis

ekonomikos ir inovacijų ministrą                                                                                Dainius Kreivys

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų

ministro

2021 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 4-770

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 13 prioriteto „VEIKSMŲ, SKIRTŲ COVID-19 PANDEMIJOS SUKELTAI KRIZEI ĮVEIKTI, SKATINIMAS IR PASIRENGIMAS APLINKĄ TAUSOJANČIAM, SKAITMENINIAM IR TVARIAM EKONOMIKOS ATSIGAVIMUIpriemonės NR. 13.1.1-LVPA-K-861 „KŪRYBINIAI ČEKIAI COVID-19 PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-861 „Kūrybiniai čekiai COVID-19“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri
„2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvos Respublikai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397),
su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. balandžio 12 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2021) 2603), 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-861 „Kūrybiniai čekiai COVID-19“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/972;

2.4. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.5. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 ir paskelbtas Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

3. Apraše vartojamos kitos sąvokos:

3.1. Dizaino sprendimų sukūrimas ir diegimas – naujo gaminio, paslaugos dizaino sukūrimas ar jau esamo gaminio ar paslaugos dizaino pakeitimas naujais, apimantis dizaino tyrimą, dizaino koncepcijos idėjos parengimą ir jos detalizavimą, maketo, vizualizacijos ar eskizo kūrimą (dizaino sprendimo sukūrimo etapą) ir dizaino realizavimo bandymus, pavyzdžio (-ų) gamybą (dizaino sprendimo diegimo etapą).

3.2. Dizaino tyrimas – kūrybinio mąstymo metodika grindžiami klientų poreikių ir (ar) vartotojų, respondentų tyrimai, apklausos, siekiant parengti dizaino idėją, techninę užduotį ir (ar) užtikrinti gaminio arba paslaugos dizaino sprendimo sukūrimo naujumą.

3.3. Gaminys – pagamintas fizinis objektas, subjekto galimas įgyti nuosavybės teise, kurią jis gali perleisti kitam subjektui, sudarydamas rinkos sandorį.

3.4. Gaminio dizainas – viso gaminio ar jo dalies vaizdas, išreiškiamas linijomis, kontūrais, spalvomis, forma, tekstūra ir (ar) medžiaga.

3.5. Inovacija – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatyme.

3.6. Labai maža įmonė kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

3.7. Maža įmonė – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

3.8. Netechnologinės inovacijos – prie technologinių nepriskiriamos inovacijos, pavyzdžiui, organizacinės, verslo modelio ir rinkodaros ar pan., apimančios gaminio arba paslaugos dizaino sukūrimą ir reikšmingus šio dizaino, kuris yra rinkodaros koncepcijos dalis, pakeitimus.

3.9. Organizacinė inovacija – naujo organizacinio metodo diegimas organizacijos veikloje, pavyzdžiui, įrengiant darbo vietas ar plėtojant išorinius ryšius.

3.10. Originalus produktų sprendimas – kūrybinės veiklos rezultatas – produkto dizaino arba rinkodaros inovacija, suteikianti jam naujų charakteristikų.

3.11. Pačios įmonės pagaminta produkcija – įmonės gaminami gaminiai ir (arba) teikiamos paslaugos.

3.12. Paslauga – atlygintina veikla arba (ir) jos rezultatas, kuriais siūloma tenkinti ar yra tenkinamas konkretus vartotojo poreikis.

3.13. Paslaugos dizainas – remiantis klientų (vartotojų) patirtimi ir poreikiu sukuriamas priemonių rinkinys, įskaitant naują paslaugos teikimo schemą, kuris padeda tiems klientams (vartotojams) naudotis pilna paslauga, o verslui – paslaugą teikti efektyviau. Paslaugos dizainu nelaikomas interjero (eksterjero) dizainas, elektroninės parduotuvės, interneto svetainės dizainas.

3.14. Paties pareiškėjo pagamintos produkcijos pardavimo pajamos – pajamos, gaunamos iš pagamintų prekių (suteiktų paslaugų) pardavimo per ataskaitinį laikotarpį ir nurodomos tokiuose dokumentuose, kurie įrodo paties pareiškėjo pagamintų prekių (suteiktų paslaugų) pardavimo mastą. Pajamos, gaunamos už prekių ar paslaugų perpardavimą, nėra laikomos paties pareiškėjo produkcijos pardavimo pajamos.

3.15. Preliminarioji paslaugų teikimo sutartis – tai paslaugų teikėjo pateiktas komercinis pasiūlymas suteikti paslaugas pagal paslaugos pirkėjo pateiktame paklausime nurodytas sąlygas, kuriame nurodoma preliminari paslaugų suteikimo kaina.

3.16. Produktas – gaminys ir (arba) paslauga.

3.17. Rinkodaros inovacijanaujų ar iš esmės patobulintų rinkodaros metodų įgyvendinimas, siekiant padidinti produktų patrauklumą ar plėtoti verslą naujose rinkose.

3.18. Verslo modelio inovacija – naujų, unikalių organizacijos koncepcijų, įskaitant jos misiją, palaikančių finansinį gyvybingumą, kūrimas ir jų įgyvendinimas, kurio pagrindinis tikslas – rasti naujų pajamų šaltinių, gerinant produkto vertę ir jo pristatymą klientams (vartotojams).

3.19. Vidutinė įmonė – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

3.20. Veikianti įmonė – Juridinių asmenų registre įregistruota įmonė, turinti pajamų ir darbuotojų ir teisės aktų nustatyta tvarka teikianti ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriams ir metinės finansinės atskaitomybės dokumentus Juridinių asmenų registrui.

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme ir Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatyme.

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama projektų konkurso vienu etapu būdu.

8. Pagal Aprašą numatoma paskelbti vieną kvietimą teikti paraiškas gauti finansavimą. Kvietimui numatoma skirti iki 7 000 000 (septynių milijonų) eurų ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo React-EU) lėšų. Pagal Aprašą numatoma paskelbti vieną kvietimą teikti paraiškas gauti finansavimą. Jeigu paskelbus kvietimą pagal teigiamai įvertintas ir vertinamas paraiškas prašoma skirti finansavimo lėšų suma yra didesnė, negu kvietimui skirta lėšų suma, įgyvendinančioji institucija gali teikti pasiūlymą Ministerijai dėl kvietime numatytos finansavimo sumos padidinimo. Ministerijai pritarus, pagal kvietimą teikti paraiškas numatyta skirti lėšų suma gali būti padidinta, neviršijant Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeidžiant teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

9. Priemonės tikslas – paskatinti įmones naudoti kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų teikiamas inovatyvias paslaugas ir kurti bei diegti dizaino ir rinkodaros inovacijas.

10. Pagal Aprašą remiama veikla – originalių produktų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir diegimas.

11. Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą kvietimą teikti paraiškas numatoma paskelbti 2021 m. III ketvirtį. Vienas pareiškėjas gali teikti vieną paraišką.

12. Pagal Aprašą pareiškėjams teikiamas finansavimas yra de minimis pagalba ir turi atitikti Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nuostatas.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

13. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ) ), atitinkančios Aprašo 21.2 papunktyje nurodytą specialųjį projektų atrankos kriterijų.

14. Pagal Aprašą partneriai negalimi.

15. Finansavimas gali būti skiriamas pareiškėjams visose srityse, išskyrus Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius ir veiklas, ir 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006, su visais pakeitimais 3 straipsnio 3 dalyje nustatytus atvejus.

16. Pagal Aprašą finansavimas neteikiamas, jeigu pareiškėjas nėra sugrąžinęs anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.

17. Pagal Aprašą finansavimas nėra skiriamas pareiškėjui, kuriam pritaikytos tarptautinės sankcijos ir (arba) jo ir (arba) su juo susijusių įmonių vykdomoje veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja subjektai, kuriems pritaikytos tarptautinės sankcijos, kai šių įmonių veiklos, veiksmų ir (ar) sandorių vykdymas draudžiamas ar prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms, vadovaujantis Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo 9 straipsniu, arba veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja užsieniečiai, įtraukti į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, viešąjį sąrašą, skelbiamą Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje www.migracija.lt.

18. Pagal Aprašą jei MVĮ, veikianti kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje, yra pareiškėjas, ji negali būti paslaugų teikėja kituose šios Priemonės projektuose.

19. Pagal Aprašą finansavimas nėra skiriamas pareiškėjui, jei paslaugų teikėjas priklauso tai pačiai vienai įmonei. Viena įmonė apima visas įmones, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje. Ar yra susijęs su kitais subjektais, pareiškėjas gali pasitikrinti pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos parengtą klausimyną „Ar paramos gavėjas susijęs su kitais subjektais“, kuris paskelbtas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos interneto svetainėje https://kt.gov.lt/uploads/documents/files/veiklos-sritys/valstybes-pagalba/klausimynai/kaip_KLAUSIMYNAS_vienas_ukio_subjektas.pdf.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

20. Projektas turi atitikti Projektų taisyklių III skyriaus dešimtajame skirsnyje nustatytus bendruosius projektų reikalavimus.

21.     Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus 2014– 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2021 m. gegužės 28 d. protokoliniu sprendimu Nr. 44 P-2 (63):

21.1. Projektas atitinka Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 4-217 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – 2021– 2023 metų strateginis veiklos planas), nuostatas (vertinama, ar projektas prisideda prie 2021– 2023 metų strateginio veiklos plano pirmojo tikslo „Didinti šalies ekonomikos konkurencingumą, verslo produktyvumą ir aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį“ antrojo uždavinio „Kurti ir diegti pažangiąsias technologijas ir inovacijas bei skatinti jų sklaidą“ įgyvendinimo. Siekiant pirmojo 2021– 2023 metų strateginio veiklos plano tikslo įgyvendinimo, projektu turi būti siekiama padidinti ekonomikos konkurencingumą, o siekiant antrojo uždavinio įgyvendinimo turi būti kuriamos ir diegiamos netechnologinės inovacijos).

21.2. Pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų (vertinama, ar pareiškėjas yra MVĮ, kuri turi pakankamai patirties, t. y. veikia ne trumpiau kaip vienerius metus iki paraiškos pateikimo, ir kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. kurios pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos pagal pastarųjų trejų finansinių metų iki paraiškos pateikimo arba per laiką nuo įmonės įregistravimo dienos (jei MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 3 pastaruosius finansinius metus) patvirtintus metinių finansinių ataskaitų rinkinių duomenis yra ne mažesnės kaip 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų, įgyvendinti projekte numatytas veiklas). Dokumentai, kurie įrodo paties pareiškėjo pagamintų prekių (suteiktų paslaugų) pardavimo mastą – tai pelno (nuostolių) ataskaitoje, užpildytoje pagal 3-iojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“, patvirtinto Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. VAS-40 „Dėl 3-iojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“ tvirtinimo“, 1 priede pateiktą formą, nurodomos pardavimo pajamos ir pateikiamas pastabos numeris, kuris yra nuoroda į informaciją, pateiktą 6-ojo verslo apskaitos standarto „Aiškinamasis raštas“, patvirtinto Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. VAS-24 „Dėl 6-ojo verslo apskaitos standarto „Aiškinamasis raštas“ tvirtinimo“, 85.1 papunktyje, kuriame numatyta, kad turi būti nurodyta informacija apie paslaugų ir prekių pardavimo pajamų sumas, sugrupuotas pagal veiklos rūšis ir geografines rinkas, jeigu tos veiklos rūšys ir geografinės rinkos labai skiriasi viena nuo kitos prekių pardavimo ir paslaugų teikimo organizavimo būdais. Jeigu dokumentai yra pateikiami kita negu minėtų finansinių dokumentų pavyzdine forma, juose turi būti pateikta visa pavyzdinėje formoje nurodyta informacija.

21.3. Projekto įgyvendinimo metu planuojamos įsigyti kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriaus paslaugos (vertinama, ar projektu planuojamos įsigyti paslaugos yra teikiamos kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančio fizinio asmens ar įmonės (toliau – paslaugos), kuris(-i) veikia ne trumpiau kaip 1 metus. Kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančio fizinio ar juridinio asmens vykdoma pagrindinė ekonominė veikla turi atitikti Kultūros ir kūrybinėms industrijoms priskiriamus veiklų kodus pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK), nustatytus Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2021 metų plėtros krypčių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. liepos 31 d. įsakymu Nr.  ĮV-524 „Dėl Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2021 metų plėtros krypčių patvirtinimo“, priede Nr. 4 „Kultūros ir kūrybinėms industrijoms priskiriamų veiklų kodai pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK)“).

22. Projektu turi būti prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, patvirtintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM(2012) 128 (toliau – ES BJRS), kuri skelbiama Europos Komisijos interneto svetainėje http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/macro-regional-strategies/baltic-sea/library/#1, tikslo įgyvendinimo pagal ES BJRS veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2017 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. SWD(2017) 118, kuris skelbiamas Europos Komisijos interneto svetainėje http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/macro-regional-strategies/baltic-sea/library/#1, numatytą politinę sritį „Inovacijos“.

23. Projektų atranka vykdoma vadovaujantis prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, nurodytais Aprašo 2 priede. Už atitiktį šiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai. Maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Aprašo 2 priede. Pagal Aprašą privaloma surinkti balų suma yra 25. Jeigu projektai surenka vienodą balų skaičių, tuomet projektai išdėstomi Projektų taisyklių 151 punkte nustatyta tvarka. Jei projekto naudos ir kokybės vertinimo metu projektui suteikiama mažiau kaip 25 balai, paraiška atmetama.

24. Pagal Aprašą nefinansuojami iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojami didelės apimties projektai, kurie apibrėžti 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, 100 straipsnyje.

25. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 12 mėnesių nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

26. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis, nurodytas Aprašo 25 punkte, gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka, nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų. Prireikus pratęsti projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpį ilgiau, nei nurodyta šiame Aprašo punkte, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties (toliau – projekto sutartis) keitimas turi būti derinamas su Ministerija.

27. Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei 3 mėnesiai iki paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos iki finansavimo projektui skyrimo yra patiriamos pareiškėjo rizika.

28. Jeigu projektas, kuriam prašoma finansavimo, pradedamas įgyvendinti daugiau nei prieš 3 mėnesius iki paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas.

29. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje. Projekto veiklų vykdymo vieta yra laikoma vieta, kurioje projekto veiklą vykdo projektą vykdantis personalas, kaip jis apibrėžtas Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

30. Projektu turi būti siekiama visų toliau išvardytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

30.1. produkto stebėsenos rodiklio „Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“, kodas P.B.202;

30.2. produkto stebėsenos rodiklio „Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos)“, kodas P.B.206;

30.3. rezultato stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusioje įmonėje, gaminyje ir (ar) paslaugoje įdiegtų dizaino ar rinkodaros inovacijų skaičius“, kodas R.N.841;

30.4. rezultato stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusios įmonės pajamų padidėjimas“, kodas R.N.842.

31. Aprašo 30.1 ir 30.2 papunkčiuose nurodytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimui taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Aprašo 30.3 ir 30.4 papunkčiuose nurodytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimui taikomas Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“. Visų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

32. Projekto parengtumui taikomas reikalavimas, kurio neįvykdžius ir kartu su paraiška nepateikus pagrindžiančių dokumentų, paraiška atmetama neprašant papildomų dokumentų – pareiškėjas kartu su paraiška turi pateikti užpildytą Aprašo 4 priede patvirtintą informacijos, reikalingos projekto atitikčiai 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVIDCOVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonės Nr.  13.1.1- LVPA- K-861 „Kūrybiniai čekiai COVID-19“ projektų finansavimo sąlygų aprašo nuostatoms ir projektų atrankos kriterijams įvertinti, formą Word arba Excell formatu (toliau – Aprašo 4 priedas); darbo sutartį arba ne mažiau kaip 3 sudarytas paslaugų teikimo sutartis (gali būti preliminarioji (-osios) paslaugų teikimo sutartis (-ys) su kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančiu fiziniu ar juridiniu asmeniu dėl kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriaus paslaugų įsigijimo kiekvienai projekto veiklai įgyvendinti; dokumentus (pvz., gyvenimo aprašymą, atliktų darbų portfolio, išsilavinimą ir (ar) kompetencijos kėlimą kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje pagrindžiančius dokumentus ir pan.), įrodančius fizinio ar juridinio asmens ne mažesnę kaip 1 metų patirtį veikiant kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje; pareiškėjai, neprivalantys teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) deklaracijų turi pateikti atitinkamo laikotarpio duomenis (buhalterinę pažymą) apie įmonės pajamas nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., ir atitinkamus 2019 metų ir 2020 metų laikotarpius.

33. Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

34. Neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

35. Projekto veikla turi būti pradėta įgyvendinti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

36. Projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus ES struktūrinių fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą, įskaitant de minimis pagalbą.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

37. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

38. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 70 000 (septyniasdešimt tūkstančių) eurų. Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 20 000 (dvidešimt tūkstančių) eurų.

39. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis arba pagalbos intensyvumas negali viršyti 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

40. Vykdant projektą pagal Aprašo 10 punkte nurodytą veiklą pagalba nederinama su kita investicine pagalba toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms padengti.

41. Projekto išlaidoms, be Projektų taisyklių VI skyriuje išdėstytų reikalavimų, taip pat taikomos Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nuostatos.

42. Projekto biudžetas sudaromas vadovaujantis Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis Projekto biudžeto formos pildymo instrukcija, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

43. Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

44. Projekto vykdytojui nepasiekus įsipareigotų pasiekti Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių reikšmių, taikomos Projektų taisyklių IV skyriaus dvidešimt antrojo skirsnio nuostatos.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

45. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

46. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama, lėšų suma.

47. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra nustatytos Aprašo lentelėje.

 

Lentelė. Tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos, kai vykdoma Aprašo 10 punkte nurodyta veikla:

Išlaidų kategorijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

 

1. 

Žemė

Netinkamos finansuoti išlaidos.

2. 

Nekilnojamasis turtas

Netinkamos finansuoti išlaidos.

3. 

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Netinkamos finansuoti išlaidos.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Netinkamos finansuoti išlaidos.

 

5.

Projekto vykdymas

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:

5.1. Dizaino sprendimų sukūrimo ir diegimo išlaidos:

5.1.1. Naujo gaminio, paslaugos dizaino sukūrimo ar jau esamo gaminio ar paslaugos dizaino pakeitimo naujais, apimant du etapus (dizaino sprendimo sukūrimas ir (arba) dizaino sprendimo diegimas) paslaugų pirkimo išlaidos. Tais atvejais, kai dizaino sprendimo sukūrimo ir diegimo paslaugos yra perkamos, jos turi būti įsigyjamos iš fizinio ar juridinio asmens, veikiančio kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje ne trumpiau kaip vienerius metus.

5.1.2. Naujo gaminio, paslaugos dizaino sukūrimo ar jau esamo gaminio ar paslaugos dizaino pakeitimo naujais, apimant du etapus (dizaino sprendimo sukūrimas ir (arba) dizaino sprendimo diegimas) projekto vykdytojo darbuotojų darbo užmokestis. Darbuotojai turi turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį Kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje. Darbuotojų, kurių funkcija įmonėje yra susijusi su dizaino sprendimų sukūrimu ir (arba) dizaino sprendimo diegimu, darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, kurie gali sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. viso projekto finansavimo sumos, apskaičiuotiems darbo užmokestį ir darbo santykius reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu pareiškėjas pats vykdo dizaino sprendimo kūrimo ar pakeitimo veiklą. Su paraiška turi būti pateiktas kiekvieno darbuotojo darbo valandų, priskirtų projektui, skaičius ir pagrįstas jų kiekis. Jeigu darbuotojas ne visą darbo laiką skiria dizainui kurti (pakeisti), tinkama finansuoti tik ta dalis darbo užmokesčio, kuri mokama už darbo laiką, skirtą dizainui kurti (pakeisti) ir diegti. Darbo užmokestis yra apmokamas taikant privačių juridinių asmenų projektų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio fiksuotuosius įkainius, kurie nustatomi vadovaujantis Privačių juridinių asmenų projektų vykdančiojo personalo bei dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita, skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje https://www.esinvesticijos.lt/lt//dokumentai//privaciu-juridiniu-asmenu-projektu-vykdanciojo-personalo-bei-dalyviu-darbo-uzmokescio-fiksuotieji-ikainiai-deleguotojo-akto-xi-priedas). Pirmojo etapo (dizaino sprendimo sukūrimo) išlaidas sudaro: dizaino tyrimo, dizaino konepcijos idėjos parengimo ir jos detalizavimo, maketo, vizualizacijos ar eskizo sukūrimo išlaidos. Antrojo etapo (dizaino sprendimo diegimo veiklos įgyvendinimui) išlaidas sudaro: dizaino vystymo išlaidos, reikalingos dizaino vystymui, trūkumų šalinimui, išbandant gaminio pagal sukurtą dizainą pavyzdžio gamybą ir (arba) paslaugos pagal sukurtą paslaugos teikimo schemą testavimą. Darbo užmokesčio išlaidas sudaro gamybos technologo, testuotojo, produkto vystymo vadovo ir panašias funkcijas atliekančių projekto vykdytojo darbuotojų, vykdančių pirmajame ir antrajame etapuose nurodytą veiklą, darbo užmokesčio išlaidos.

Dizaino sprendimų sukūrimo ir diegimo išlaidos kompensuojamos, jeigu:

-     dizaino sprendimo sukūrimo (pakeitimo) atveju yra pateikiamas galutinis dizaino sprendimo variantas su visais jam priklausančiais priedais (pavyzdžiui, eskizais, skaitmenine dokumentacija, vizualizacija ir pan.);

-     dizaino sprendimo diegimo atveju yra pateikiamas dizaino realizavimo variantas (pavyzdžiui, bandymo aktai, pagaminto pavyzdžio nuotraukos ir pan.).

5.2. Rinkodaros inovacijų sukūrimo ir diegimo paslaugos turi būti skirtos produktui, kuriam buvo kuriamas ir (arba) diegiamas dizainas, ir turi būti įsigyjamos iš fizinio ar juridinio asmens, veikiančio kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje ne trumpiau kaip vienerius metus. Rinkodaros inovacijų sukūrimo ir diegimo išlaidos:

5.2.1. rinkodaros inovacijų sukūrimo ir diegimo paslaugų įsigijimo išlaidos, apima:

5.2.1.1. rinkodaros inovacijų turinio sukūrimą (video reklama, reklaminių skydelių (angl. banners), reklaminių žinučių, reklaminių straipsnių, mobiliosios rinkodaros priemonių (SMS, MMS), internetinių dienoraščių, el. knygų ir kitų elektroninių leidinių, nuotraukų, instrukcijų ir vadovų kūrimas);

5.2.1.2. rinkodaros inovacijų diegimą e-priemonėse (viešinimas internete (taip pat socialiniuose tinkuose, internetiniuose dienoraščiuose (angl. blogs), mobiliosios rinkodaros (SMS, MMS) priemonių įgyvendinimą).

Rinkodaros inovacijų sukūrimo ir diegimo išlaidos kompensuojamos, jeigu:

-     rinkodaros inovacijos sukūrimo atveju yra pateikiami galutiniai reklamos sprendimų variantai su visais jam priklausančiais priedais (pavyzdžiui, eskizais, skaitmenine tekstinė dokumentacija, vizualizacija, nuotraukos ir pan.);

-     rinkodaros inovacijos diegimo atveju pateikiama viešinimo informacija (pavyzdžiui, skaidos tinkleliai; sklaidos statistika; vizualinė informacija (angl. print screen) ir pan.).

Originalaus produkto sprendimo sukūrimo, diegimo paslaugoms iš kūrybinių kultūrinių industrijų pirkti taikytina vertinimo metu nustatoma fiksuotoji projekto išlaidų suma (toliau – fiksuotoji suma), kaip tai numatyta Projektų taisyklių 425.3 papunktyje.

 

6.        

Informavimas apie projektą

Netinkamos finansuoti išlaidos.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Netinkamos finansuoti išlaidos.

 

48. Išlaidos, apmokamos taikant Aprašo lentelės 5 punkte nurodytus fiksuotuosius įkainius arba fiksuotąsias sumas, kaip nustatyta Projektų taisyklių 425.3 papunktyje, turi atitikti šias nuostatas:

48.1. pagal fiksuotuosius įkainius arba fiksuotąsias sumas apmokamos išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriaus trisdešimt penktajame skirsnyje nustatytus reikalavimus;

48.2. pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotuosius įkainius, nei jam taikomi Aprašo lentelės 5 punkte nurodyti fiksuotieji įkainiai;

48.3. projektų išlaidos, kurias numatyta apmokėti taikant fiksuotuosius įkainius arba fiksuotąsias sumas, apmokomos atsižvelgiant į projekto sutartyje nustatytus fiksuotuosius įkainius ir projekto vykdytojo pateiktus dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas rezultatas. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, įrodant pagal fiksuotuosius įkainius arba fiksuotąsias sumas apmokamų rezultatų pasiekimą, nurodomi projekto sutartyje;

48.4. fiksuotojo įkainio ar fiksuotosios sumos dydis gali būti patikslinti tik Projektų taisyklių 4281 punkte nurodytais atvejais.

49. Pagal Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos:

49.1. nurodytos Projektų taisyklių VI skyriaus trisdešimt ketvirtajame skirsnyje;

49.2. neišvardytos Aprašo lentelėje kaip tinkamos;

49.3. projektinio pasiūlymo ir paraiškos parengimo išlaidos;

49.4. organizacinės ir verslo modelio netechnologinės inovacijos.

50. Pareiškėjui teikiama de minimis pagalba:

50.1. Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio nuostatomis, bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma neturi viršyti 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių) eurų per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį. Bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį, suma neturi viršyti 100 000 (šimto tūkstančių) eurų. Šios ribos taikomos neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamus tikslus ir neatsižvelgiant į tai, ar valstybės narės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama ES kilmės ištekliais.

50.2. Įgyvendinančioji institucija paraiškos vertinimo metu patikrina pareiškėjo teisę gauti vienai įmonei, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje, suteikiamą de minimis pagalbą. Įgyvendinančioji institucija turi patikrinti visas su pareiškėju susijusias įmones, nurodytas pateiktoje „Vienos įmonės“ deklaracijoje pagal interneto svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013 paskelbtą rekomenduojamą formą (toliau – „Vienos įmonės“ deklaracija), taip pat Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registras), patikrina, ar teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnyje. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 5 darbo dienas registruoja suteiktos de minimis pagalbos sumą Registre.

51. De minimis pagalba nesumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti sąnaudoms, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas bendrosios išimties reglamentuose arba Europos Komisijos priimtame sprendime nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

52. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas“ prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas „Susijusių dokumentų“. Paraiška ir jos priedai pildomi lietuvių kalba.

53. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 56 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS).

54. Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

55. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

56. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 56.1 ir 56.3 papunkčiuose nurodytų paraiškos priedų formos skelbiamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“):

56.1. užpildytą Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;

56.2. pareiškėjo Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (toliau – SVV deklaracija), parengtą pagal paskutinių ataskaitinių finansinių metų duomenis;

56.3. užpildytą „Vienos įmonės“ deklaraciją;

56.4. dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą (darbo sutartis arba sudarytas paslaugų teikimo sutartis (gali būti preliminarioji (-osios) paslaugų teikimo sutartis (-ys) kaip nustatyta Aprašo 32 punkte, jei projektą vykdo projekto vykdytojo darbuotojai – kiekvieno darbuotojo darbo valandų, priskirtų projektui, skaičių ir jų kiekio pagrindimą. Jei projektas pradėtas įgyvendinti – pasirašytas pirkimo–pardavimo sutartis, sąskaitas faktūras ir kitus pradėtą projekto įgyvendinimą įrodančius dokumentus);

56.5. finansavimo šaltinius (pareiškėjo įnašą ir netinkamų finansuoti išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus;

56.6. pareiškėjo patvirtintus paskutinių trejų finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinius arba paskutiniųjų trejų finansinių metų patvirtintus įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, jei jas pareiškėjas privalo rengti pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatas (reikalavimas dėl patvirtintų metinių finansinių ataskaitų rinkinių netaikomas pareiškėjui, kuris yra pateikęs metinių finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui);

56.7. pareiškėjams, neteikiantiems PVM deklaracijų, – atitinkamo laikotarpio duomenis (buhalterinę pažymą) apie įmonės pajamas laikotarpyje nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m.  sausio 31 d., ir atitinkamus 2019 metų ir 2020 metų laikotarpius;

56.8. Aprašo 4 priedą Word arba Excell formatu.

57. Aprašo 56 punkte nurodyti parengti priedai įgyvendinančiajai institucijai turi būti teikiami kartu su paraiška per DMS, jei priedų neįmanoma pateikti per DMS, jie teikiami raštu Projektų taisyklių 13 punkte nustatyta tvarka.

58. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma kvietime teikti paraiškas, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

59. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių II skyriaus penktajame skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta kvietimo teikti paraiškas skelbime, paskelbtame pagal Aprašą ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

60. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių III skyriaus keturioliktajame ir penkioliktajame skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus, taip pat projekto naudos ir kokybės vertinimą Projektų taisyklių III skyriaus keturioliktajame ir šešioliktajame skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 2 priede nustatytus reikalavimus.

61. Įgyvendinančioji institucija, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo kvietime teikti paraiškas nustatytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos, kreipiasi į Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašydama pateikti informaciją apie:

61.1. atitinkamo laikotarpio pareiškėjo PVM deklaracijoje deklaruotus duomenis ir ekonominės veiklos vykdymo pajamų kritimo procentą, taip pat pareiškėjo įregistravimo PVM mokėtoju datą ir PVM mokėtojo išregistravimo datą (jeigu pareiškėjas yra išregistruotas iš PVM mokėtojų sąrašo), tam, kad galėtų įvertinti Aprašo 2 priedo „Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė“ 2 punkte nustatytą prioritetinį projektų atrankos kriterijų;

61.2. pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre datą, pareiškėjo akcininkus, pareiškėjo įmonės teisinės formos kodą ir teisinės formos pavadinimą, tam, kad galėtų įvertinti Aprašo 13 punkte nustatytą reikalavimą ir Aprašo 21.2 papunktyje nustatytą specialųjį projektų atrankos kriterijų;

61.3. kūrybinių ir kultūrinių industrijų paslaugas teikiančių fizinių asmenų individualios veiklos pažymas ir (ar) verslo liudijimus – dokumentų numerius, veiklos galiojimo laikotarpius, vykdomos veiklos EVRK 2 red. kodus, tam, kad galėtų įvertinti Aprašo 21.3 papunktyje nustatytą specialųjį projektų atrankos kriterijų (taikoma tik tais atvejais, kai pareiškėjas kartu su paraiška ar paraiškos vertinimo metu pateikia su fiziniu asmeniu sudarytą paslaugų teikimo sutartį ir (arba) preliminarią paslaugų teikimo sutartį);

61.4. pareiškėjo teisinio statuso kodą ir teisinio statuso pavadinimą, tam, kad galėtų įvertinti Aprašo 1 priedo „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ 5.4.1 papunktyje numatytą bendrąjį reikalavimą;

61.5. pareiškėjo 2019 m. ir 2020 m. darbuotojų skaičių, metines pajamas, pardavimo pajamas, balanse nurodyto turto vertę, trumpalaikį turtą, trumpalaikius įsipareigojimus, grynąjį pelną ir tipinės veiklos pelną iš patvirtintų ir Juridinių asmenų registrui pateiktų 2019 m. ir 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinių, tam, kad galėtų įvertinti Aprašo 13 punkte nustatytą reikalavimą ir Aprašo 1 priedo „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ 6.1 papunktyje numatytąjį bendrąjį reikalavimą.62. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 118 punkte nustatyta tvarka gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus, taip pat pateikti kartu su paraiška pateiktoje SVV deklaracijoje ir „Vienos įmonės“ deklaracijoje nurodytų su pareiškėju susijusių įmonių paskutinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinius (netaikoma, jeigu susijusios įmonės yra pateikusios metinių finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui). Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

62. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 90 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

63. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje, taip pat kai buvo gauta paraiškų, kurių suma didesnė, nei kvietimui teikti paraiškas skirta lėšų suma), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą Projektų taisyklių 127 punkte nustatyta tvarka įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS, o jeigu nėra įdiegtos funkcinės galimybės – raštu, taip pat Ministeriją ir vadovaujančiąją instituciją raštu, vadovaudamasi Projektų taisyklių 9 punktu (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės, – per 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemį SFMIS2014), nurodydama termino pratęsimo priežastis.

64. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše, Projektų taisyklių 93 punkte ir Projektų taisyklių III skyriaus keturioliktajame, penkioliktajame ir šešioliktajame skirsniuose, juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas raštu (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės, informuojamas per DMS) per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

65. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių VII skyriaus keturiasdešimt trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

66. Pareiškėjas turi teisę iki projekto sutarties pasirašymo atsiimti paraišką, pateikdamas prašymą per DMS įgyvendinančiajai institucijai.

67. Paraiškų baigiamąjį vertinimo aptarimą organizuoja ir Paraiškų vertinimo rezultatų aptarimo grupės sudėtį tvirtina Ministerija Projektų taisyklių 146 punkte nustatyta tvarka. Paraiškų vertinimo rezultatų aptarimo grupės veiklos principai nustatomi Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakyme, kuriuo tvirtinama grupės sudėtis ir (arba) šios grupės darbo reglamente.

68. Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą, sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių III skyriaus septynioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka. Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio 6 dalies nuostatomis, jei pagalba išmokama dalimis, jos vertė diskontuojama.

69. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS pateikia šį sprendimą pareiškėjams, o jeigu DMS funkcinės galimybės nėra įdiegtos – raštu.

70. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės projektų sutartys tarp pareiškėjų ir įgyvendinančiosios institucijos. Projektų sutartys gali būti keičiamos arba nutraukiamos Projektų taisyklių IV skyriaus devynioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

71. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių IV skyriaus aštuonioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą, pritaikytą šiam Aprašui ir suderintą su Ministerija, parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą Projektų taisyklių 166 punkte nustatyta tvarka. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą. Jeigu pareiškėjas atsisako pasirašyti projekto sutartį ar per nustatytą terminą jos nepasirašo, įgyvendinančioji institucija informuoja Ministeriją ir pareiškėją Projektų taisyklių 168 punkte nustatyta tvarka.

72. Ne vėliau kaip iki projekto sutarties pasirašymo pareiškėjas turi būti sudaręs sutartį gauti paskolą ir pateikęs jos kopiją įgyvendinančiajai institucijai, jei pareiškėjo įnašas arba įnašo dalis yra paskola. Jei pareiškėjas skolinasi ne iš kredito įstaigos (banko ar kredito unijos), kaip ji suprantama pagal Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymą, iki projekto sutarties pasirašymo pareiškėjas turi pateikti ir skolintojo finansinį pajėgumą skolinti atitinkamą lėšų sumą įrodančius dokumentus. Jei pareiškėjas per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą projekto sutarties pasirašymo terminą neįvykdo šio reikalavimo, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios ir projektas nefinansuojamas. Įgyvendinančiajai institucijai Aprašo 71 punkte nustatytu atveju pratęsus projekto sutarties pasirašymo terminą, atitinkamai prasitęsia paskolos sutarties kopijos pateikimo terminas.

73. Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (tik elektroninėje laikmenoje).

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

74. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

75. Projekto (-ų) įgyvendinimo priežiūrai atlikti sudaromas Projekto (-ų) priežiūros komitetas, kuris stebi projekto įgyvendinimo pažangą ir teikia rekomendacijas projekto vykdytojui dėl projekto įgyvendinimo. Projekto (-ų) priežiūros komitetas sudaromas iš įgyvendinančiosios institucijos ir Ministerijos atstovų, į Projekto (-ų) priežiūros komitetą gali būti kviečiami kitų institucijų, įstaigų ar organizacijų atstovai. Projekto (-ų) priežiūros komiteto sudėtis tvirtinama Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu, o jo veiklos principai bus nustatyti šio komiteto darbo reglamente.

76. Jei projekto veikla nepradėta įgyvendinti per 1 mėnesį nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, įgyvendinančioji institucija, suderinusi su Ministerija, turi teisę vienašališkai nutraukti projekto sutartį Projekto taisyklių 192 punkte nustatyta tvarka. Jeigu įgyvendinančioji institucija nenutraukia projekto sutarties, ji nustato pareiškėjui ne ilgesnį kaip 2 mėnesių terminą pateikti informaciją dėl projekto veiklų įgyvendinimo pradžios nukėlimo ir, įvertinusi priežastis, priima galutinį sprendimą dėl projekto sutarties pratęsimo (nepratęsimo).

77. Trejus metus po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių IV skyriaus dvidešimt septintajame skirsnyje nustatyta tvarka.

78. Pareiškėjas ar projekto vykdytojas, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, pirkimus privalo vykdyti vadovaujantis Projektų taisyklių VII skyriaus keturiasdešimtojo skirsnio reikalavimais.

79. Projekto vykdytojas privalo informuoti apie įgyvendinamą ir įgyvendintą projektą Projektų taisyklių VII skyriaus trisdešimt septintajame skirsnyje nustatyta tvarka.

80. Projekto vykdytojui pateikus mokėjimo prašymą, įgyvendinančioji institucija patikrina, ar paslaugos buvo suteiktos ne trumpiau kaip vienerius metus kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančio fizinio ar juridinio asmens. Nustačius, kad paslaugas suteikė ne kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiantis fizinis ar juridinis asmuo, įgyvendinančioji institucija atlieka veiksmus kaip nustatyta Projekto taisyklių 240 punkte.

81. Projekto užbaigimo reikalavimai nustatyti Projektų taisyklių IV skyriaus dvidešimt septintajame skirsnyje.

82. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Projektų taisyklių VII skyriaus keturiasdešimt antrajame skirsnyje nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

83. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių III skyriaus vienuoliktajame skirsnyje.

84. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

85. Pareiškėjų pateikti asmens duomenys, taip pat paraiškoje pateikti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m.  balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – atlikti paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

 

______________________________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų

programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos

sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką

tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui

priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-861 „Kūrybiniai čekiai COVID-19“

projektų finansavimo sąlygų aprašo

1 priedas

 

(Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelės forma)

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projektą planuojama įgyvendinti: (Pažymima projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.)

su partneriu (-iais)              be partnerio (-ių)

 

PIRMINĖ               PATIKSLINTA

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui.)

 

 

 

Bendrasis reikalavimas/

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus detalizavimas

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne/ Netaikoma/ Taip su išlyga

Komentarai

 

 

 

 

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla.

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną veiksmų programos prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-861 „Kūrybiniai čekiai COVID-19“ 13.1.1 konkretų uždavinį „Skaitmeninimo ir inovacijų, siekiant šalinti COVID-19 pandemijos pasekmes ekonomikai, didinimasir siekiamą rezultatą.

 

Informacijos šaltinis – paraiška finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą (toliau – paraiška).

 

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų.

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės
Nr. 13.1.1-LVPA-K-861 „Kūrybiniai čekiai
COVID-19“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 10 punkte nurodytą veiklą.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projektas turi atitikti kitus su projekto veiklomis susijusius Aprašo 21.3 papunktyje ir 25, 27 ir 29 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

2.1. Paraiškos vertinimo metu projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

Projektas turi atitikti nacionalinį strateginio planavimo dokumentą, nurodytą Aprašo 21.1 papunktyje.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno 2009 m. spalio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis Nr. 15265/09 patvirtintos Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, atnaujintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM (2012) 128, tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2017 m. kovo 20 d. sprendimu Nr.  SWD(2017) 118, numatytą politinę sritį, horizontalųjį veiksmą ar įgyvendinimo pavyzdį.

Projektas turi prisidėti prie Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos tikslo įgyvendinimo, kaip tai nustatyta Aprašo 22 punkte.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto veiksmų programos ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato stebėsenos rodiklio pasiekimo.

Projektas turi siekti stebėsenos rodiklių, nurodytų Aprašo 30 punkte.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su Europos Sąjungos (toliau – ES) konkurencijos politikos nuostatomis.

4.1. Projekte nėra numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.);

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas);

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas);

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas);

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.

Netaikoma.

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas iniciatyvus požiūris), kurie rodo, kad projektu skatinamas darnaus vystymosi principo įgyvendinimas.

Netaikoma.

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas.

Netaikoma.

 

 

4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

 

 

 

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai;

Projektui teikiamas finansavimas turi neviršyti nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitikti reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai, kurie yra nustatyti Aprašo 50 ir 51 punktuose.

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, pildomas Aprašo 3 priedas.

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registras, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registras), dokumentas, nurodytas Aprašo 50.2 papunktyje.

 

 

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais, laikantis ten nustatytų reikalavimų;

Netaikoma.

 

 

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo.

Netaikoma.

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus.

5.1. Pareiškėjas ir partneris (-iai) yra juridiniai asmenys, juridinio asmens filialai, atstovybės (toliau – juridinis asmuo) arba fiziniai asmenys, kaip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše.

 

 

 

5.2. Pareiškėjas ir partneris (-iai) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše.

 

 

Tinkamų pareiškėjų sąrašas yra nurodytas Aprašo 13 punkte.

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, Aprašo 56.2 papunktyje nurodytas dokumentas.

 

 

5.3. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra juridiniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms) arba pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra fiziniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos;

5.4.2. paraiškos pateikimo dieną pareiškėjas ir partneris (-iai) galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu nėra pripažinti nevykdančiais pareigų, susijusių su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruoti juridiniai asmenys ar užsienyje gyvenantys fiziniai asmenys (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir pareiškėjams, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai), kurie yra fiziniai asmenys, arba pareiškėjo ir partnerio (-ių), kurie yra juridiniai asmenys, vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau nei 50 proc. akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, teroristinius ir su teroristine veikla susijusius nusikaltimus ar teroristų finansavimą, vaikų darbo ar kitų su prekyba žmonėmis susijusių nusikalstamų veikų, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams (šis apribojimas netaikomas, jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, taip pat Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jie perkėlė gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata netaikoma, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo; ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai).

Informacijos šaltiniai: paraiška, Aprašo 56.5 ir 56.6 papunkčiuose nurodyti dokumentai, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Juridinių asmenų registro, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenys, taip pat kita viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai (toliau – įgyvendinančioji institucija) prieinama informacija.

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, vadovaujamasi pareiškėjo pateikta deklaracija.

Pareiškėjo deklaracijoje pateiktų teiginių dėl atitikties šiam vertinimo aspektui nurodytų apribojimų tikrumas tikrinamas atrankiniu būdu įgyvendinančiosios institucijos vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka.

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto parengtumas turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 32 punkte.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

5.7. Partnerystė įgyvendinant projektą yra pagrįsta ir teikia naudą.

Netaikoma.

 

 

6. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai aiškiai nustatyti ir užtikrinti.

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas įnašo finansavimas.

Pareiškėjas turi prisidėti prie projekto įgyvendinimo Aprašo 39, 45 ir 46 punktuose nurodyta lėšų dalimi.

 

Informacijos šaltiniai: duomenys tikrinami pagal Juridinių asmenų registro duomenis, pareiškėjo kreditorių ir debitorių sąrašą (nurodomi kreditoriniai ir debitoriniai įsiskolinimai ir sąrašas, sudarytas ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos), prognozinius pinigų srautus (mėnesiais) projekto įgyvendinimo laikotarpiu, kuriuose pagal projekto tvarkaraštį būtų detalizuoti ir išdėstyti projekto finansavimo šaltiniai, numatomos patirti išlaidos (atsižvelgiant į apmokėjimo sąlygas), įvertintas paramos sumų gavimas ir panašiai ir kurie įrodo, kad pareiškėjui pakaks numatytų finansavimo šaltinių nuosavam indėliui finansuoti ir sklandžiam projekto veiklų finansavimui užtikrinti, pagrindžiančius planuojamų pardavimų dokumentus (turimi kontraktai, užsakomieji komerciniai pasiūlymai, užsakymai ir panašiai), planuojamus finansavimo šaltinius (nuosavos lėšos, bankų ir kitų kredito įstaigų, juridinių asmenų paskolos ir kiti šaltiniai); kitus dokumentus, įrodančius pareiškėjo gebėjimus užtikrinti savo veiklos tęstinumą per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir prisidėti prie projekto finansavimo, Aprašo 56.5 ir 56.6 papunkčiuose nurodyti dokumentai.

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

Informacijos šaltinis – Aprašo 1 priedo 6.1 papunktyje nurodyti informacijos šaltiniai.

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

6.4.      Projektas atitinka Europos investicijų banko nustatytas išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygas.

Netaikoma.

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

 

 

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvai (-oms) įvertinti taikomos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

Netaikoma.

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvai (-oms) įvertinti taikomas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

Netaikoma.

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvai (-oms) įvertinti taikoma vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

Netaikoma.

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, sąnaudų ir naudos santykio) reikšmes;

Netaikoma.

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

Netaikoma.

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų veiksmingumo analizės rodikliu.

Netaikoma.

 

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius ir pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo trukmė / terminas turi atitikti Aprašo 25 punkte nustatytą reikalavimą.

 

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

Netaikoma.

 

 

 

7.7. Teisingai pritaikyta fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai.

Projektui taikomi fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai arba fiksuotosios projekto išlaidų sumos turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 48 punkte.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

Netaikoma.

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai (arba ES, kai vykdomos projektų veiklos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su visais pakeitimais 9 straipsnio pirmosios pastraipos 1 punktą) ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

8.1.1. iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, o ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos, informavimo, komunikacijos ir ES struktūrinių fondų matomumo didinimo veiklos;

8.1.2. iš Europos socialinio fondo bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

– ES teritorijoje;

– ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše;

8.1.3. vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti Aprašo 29 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

 

GALUTINĖ PROJEKTO ATITIKTIES BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO IŠVADA:

 

1)   Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

Taip                                                   Ne                                                              Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

2)   Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

Taip, nebandė

Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Privaloma pildyti tik atsakius „Ne, bandė“, t. y. nurodomos faktinės aplinkybės.)

 

3)   Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos projekto tinkamos finansuoti ir tinkamos deklaruoti Europos Komisijai (toliau – EK) išlaidos:

Bendra projekto vertė (apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas), Eur

Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Tinkamos deklaruoti EK išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų:

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

1

2

3

4=(3/2)*100

5

6=(5/2)*100

7

8

9=(8/2)*100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

(Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį.)

 

____________________________________ ______________________                                                        ___________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo

asmens pareigų pavadinimas)                                                              (data)                 (vardas ir pavardė, parašas, jei pildoma popierinė versija)

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų

programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos

sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką

tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui

priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-861 „Kūrybiniai čekiai COVID-19“

projektų finansavimo sąlygų aprašo

2 priedas

 

(Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelės forma)

 

PROJEKTO Naudos ir kokybės vertinimo LENTELĖ

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projektą planuojama įgyvendinti:

su partneriu (-iais)              be partnerio (-ių)

PIRMINĖ               PATIKSLINTA

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui.)

 

 

Prioritetinis projektų atrankos kriterijaus (toliau – kriterijus) pavadinimas

 

Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai

 

Didžiausias galimas kriterijaus balas

Kriterijaus vertinimas (jei taikomi svoriai)

Vertinimo metu suteiktų balų skaičius

Ko-menta-rai

Kriterijaus įvertinimas

Svorio koeficien-tas

1.        Viešųjų investicijų poveikis pareiškėjo pajamų augimo potencialui.

Vertinamas pareiškėjo gautų viešųjų investicijų poveikis pajamų augimo potencialui (proc.). Pajamų augimo potencialas vertinamas nuo paraiškos pateikimo metų iki 1 metų po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Investicijas gavusios įmonės viešųjų investicijų poveikis pajamų padidėjimui skaičiuojamas pagal formulę:

F=P/I*100 proc., kur:

F – investicijas gavusios įmonės investicijų poveikis pajamų padidėjimui procentais;

I – projektui skirta viešoji investicija (subsidija) eurais;

P – pokyčio rezultato rodiklis (kintamasis): „Įmonės, dalyvavusios projekto veiklose, pajamų pokytis“, rodiklis R.N.842-2, eurais.

Nurodomas įmonės, dalyvavusios projekto veiklose, pajamų pokytis, kuris apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp planuojamų pajamų per 1 metus po projekto finansavimo pabaigos ir pajamų paraiškos pateikimo metais, pagal su paraiška pateiktų paraiškos pateikimo metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių duomenis.

Aukštesnis įvertinimas nustatomas didesnį augimo potencialą santykyje su gauta viešąja investicija (proc.) numatantiems MVĮ projektams.

Šiam prioritetiniam projektų atrankos kriterijui taikomas didžiausias vertinimo svorio koeficientas.

 

5 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. projektų (jeigu gaunamas skaičius nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus ir dviejų skaičių po kablelio; atitinkamai ši taisyklė taikoma ir toliau), 4 balai – kitiems 20 proc. projektų ir taip toliau. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc. projektų.

Jeigu pirmieji projektai, kurių pajamų augimo potencialas vienodas, sudaro daugiau nei 20 proc., tuomet visiems jiems suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių projektų, 3 balai – kitiems 20 proc. projektų ir taip toliau.

Atitinkamai ta pati loginė seka taikoma, jeigu susidaro daugiau negu 20 proc. 4 balais vertinamų projektų, surinkusių vienodą balų skaičių. Tokiu atveju jiems visiems skiriami 4 balai, o likusiems tuo pačiu principu suteikiami žemesni vertinimai.

 

60

(Skiltis pildoma paraiškos vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 2 skaičiai iki kablelio.)

12

(Skiltis pildoma paraiškos vertinimo metu. Nurodomas pagal kriterijų suteiktas įvertinimas  padaugin-tas iš svorio koeficiento. Galimas simbolių skaičius – 2 skaičiai iki kablelio.)

 

2.         Pareiškėjo pajamų kritimas.

Prioritetas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjų ekonominės veiklos vidutinės vieno mėnesio pajamos, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019 metų ir 2020 metų atitinkamo laikotarpio vidutinėmis vieno mėnesio pajamomis, sumažėjo ne mažiau kaip 30 procentų.

 

Ekonominės veiklos vidutinės vieno mėnesio pajamos vertinamos remiantis Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) deklaracijoje deklaruotais, o neteikiantiems PVM deklaracijų – pareiškėjo teikiamoje paraiškoje deklaruotais atitinkamo laikotarpio duomenimis.

 

Aukštesnis įvertinimas nustatomas didesnį pajamų kritimą turinčių MVĮ projektams.

 

5 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. projektų, turėjusiems didžiausią apyvartos kritimą, (jeigu gaunamas skaičius nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus ir dviejų skaičių po kablelio; atitinkamai ši taisyklė taikoma ir toliau), 4 balai – kitiems 20 proc. projektų ir taip toliau. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc. projektų; 0 balų – suteikiama projektams, neturintiems didesnio kaip 30 proc. apyvartos kritimo.

Jeigu pirmieji projektai, kurių ūkinės veiklos apyvartos kritimas vienodas, sudaro daugiau nei 20 proc., tuomet visiems jiems suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių projektų, 3 balai – kitiems 20 proc. projektų ir taip toliau.

Atitinkamai ta pati loginė seka taikoma, jeigu susidaro daugiau negu 20 proc. 4 balais vertinamų projektų, surinkusių vienodą balų skaičių. Tokiu atveju jiems visiems skiriami 4 balai, o likusiems tuo pačiu principu suteikiami žemesni vertinimai.

 

40

(Skiltis pildoma paraiškos vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 2 skaičiai iki kablelio.)

8

(Skiltis pildoma paraiškos vertinimo metu. Nurodomas pagal kriterijų suteiktas įvertinimas  padaugin-tas iš svorio koeficiento. Galimas simbolių skaičius – 2 skaičiai iki kablelio.)

 

Suma:

100

 

 

(Sumuojama skiltyje įrašytų

skaičių suma.)

 

Minimali privaloma surinkti balų suma:

25

 

 

 

 

 

____________________________________ ________________ _______________________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos (data) (vardas ir pavardė, parašas, jei pildoma popierinė versija)                 atsakingo asmens pareigų pavadinimas)                                                                                                

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų

COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti,

skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam,

skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui

priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-861 „Kūrybiniai čekiai

COVID-19“

projektų finansavimo sąlygų aprašo

3 priedas

 

(Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapo forma)

 

PROJEKTŲ ATITIKTIES de minimis PAGALBOS TAISYKLĖMS Patikros lapas

 

1. Finansavimo teisinis pagrindas

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/972.

 

2. Duomenys apie paraišką / projektą

Paraiškos / projekto numeris

 

Pareiškėjo / projekto vykdytojo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

 

3. Paraiškos/projekto veiklų patikra dėl atitikties Reglamentui (ES) Nr. 1407/2013

EEil. Nr.

Klausimai

Rezultatas

Pastabos

Taip

Ne

Netaikoma

3.1.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas vykdo veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kuriam taikomas 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/560?

 

3.2.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas vykdo pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą?

 

3.3.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalbos dydis nustatomas pagal iš pirminių gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį?

 

3.4.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai de minimis pagalba priklauso nuo to, ar bus iš dalies arba visa perduota pirminiams gamintojams?

 

3.5.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas vykdo su eksportu susijusią veiklą trečiosiose valstybėse arba Europos Sąjungos valstybėse narėse (t. y. veikla tiesiogiai susijusi su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu bei veikla, arba kitomis einamosiomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla)?

 

3.6.

Ar pareiškėjui / projekto vykdytojui teikiama de minimis pagalba priklauso nuo to, ar daugiau vartojama vietinių nei importuotų prekių?

 

3.7.

Jei pareiškėjas / projekto vykdytojas vykdo veiklą šio priedo 3.3–3.6 papunkčiuose nurodytuose sektoriuose, tačiau kartu bent viename sektoriuje, kuriam taikomas Reglamentas (ES) Nr. 1407/2013, ir pastarajam sektoriui pagalba teikiama, ar užtikrinama, kad tinkamomis priemonėmis, kaip antai atskiriant veiklos sritis ar sąnaudas, kad veiklai tuose sektoriuose, kuriems šis Reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 netaikomas, nebūtų teikiama de minimis pagalba, kuri teikiama pagal Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013? (Jei taikoma.)

 

3.8.

Ar de minimis pagalba yra (bus) naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti, kai įmonė (pareiškėjas ir (arba) projekto vykdytojas) vykdo krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį?

 

3.9.

Ar bendra vienai įmonei, kaip ji apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 str. 2 d., suteikta de minimis pagalbos suma Lietuvos Respublikoje neviršija (ar konkrečiu atveju viršys suteikus de minimis pagalbą) 200 000 (du šimtus tūkstančių) eurų per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį?

 

3.10.

Jei įmonė (pareiškėjas / projekto vykdytojas) vykdo krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį ir taip pat kitą veiklą, kuriai taikoma 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių) eurų viršutinė riba, ar užtikrinama, kad pagalba krovinių vežimo keliais veiklai neviršytų 100 000 (šimto tūkstančio) eurų ir kad de minimis pagalba nebūtų naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti? (Jei taikoma.)

 

3.11.

Jei dvi įmonės susijungė arba viena įsigijo kitą, ar apskaičiuojant, ar nauja de minimis pagalba naujajai arba įsigyjančiajai įmonei viršija atitinkamą viršutinę ribą, atsižvelgta į visą ankstesnę de minimis pagalbą, suteiktą bet kuriai iš susijungiančių įmonių? (Jei taikoma.)

 

3.12.

Jei viena įmonė suskaidyta į dvi ar daugiau atskirų įmonių, ar iki suskaidymo suteikta de minimis pagalba priskiriama įmonei, kuri ja pasinaudojo. Jei toks priskyrimas neįmanomas, ar de minimis pagalba proporcingai paskirstoma remiantis naujųjų įmonių nuosavo kapitalo balansine verte suskaidymo įsigaliojimo dieną?

 

3.13.

Ar teikiamo finansavimo bendrasis subsidijos ekvivalentas apskaičiuotas tinkamai, teikiama de minimis pagalba yra skaidri? (Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 4 straipsnis.)

(Nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 4 straipsnio dalį, pagal kurią teikiama de minimis pagalba laikoma skaidria.)

3.14.

Ar de minimis pagalba sumuojama pagal Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 5 straipsnio reikalavimus?

 

3.15.

Ar teikiama de minimis pagalba patenka į Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 galiojimo laikotarpį?

 

 

 

4. Finansavimo atitikties Reglamentui (ES) Nr. 1407/2013 vertinimas

Ar teikiamas finansavimas atitinka Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013?

 

 

_____________________________________

(vertintojas)

 

____________

(parašas)

 

____________

(data)

 

 

Patikros peržiūra:

Išvadai pritarti

Išvadai nepritarti

Pastabos:_______________________________________________________________________

 

 

______________________________________

(vadovas)

____________

(parašas)

____________

(data)

 

 

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos

13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei

įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir

tvariam ekonomikos atgaivinimui

priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-861 „Kūrybiniai čekiai COVID-19“

projektų finansavimo sąlygų aprašo

4 priedas

 

(Informacijos, reikalingos projekto atitikčiai 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVIDCOVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-861 „Kūrybiniai čekiai COVID-19“ projektų finansavimo sąlygų aprašo nuostatoms ir projektų atrankos kriterijams įvertinti, forma)

 

 

INFORMACIJa, reikalingA projekto atitikČIAI 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „VEIKSMŲ, SKIRTŲ COVID-19 PANDEMIJOS SUKELTAI KRIZEI ĮVEIKTI, SKATINIMAS IR PASIRENGIMAS APLINKĄ TAUSOJANČIAM, SKAITMENINIAM IR TVARIAM EKONOMIKOS ATSIGAVIMUI“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-861 „KŪRYBINIAI ČEKIAI COVID-19“ projektų finansavimo sąlygų aprašo NUOSTATOMS ir projektų atrankos kriterijams įvertinti

 

1.  Pareiškėjų vykdomos veiklos priskiriamos Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriui (EVRK 2 red.), patvirtintam Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK 2 red.) (taikoma vertinant projekto atitiktį 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-861 „Kūrybiniai čekiai COVID-19“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 21.2 papunkčio nuostatoms).

 

 

Veiklos pavadinimas ir EVRK 2 red. kodas

2018 m. pardavimo pajamos, Eur

2019 m. pardavimo pajamos, Eur

2020 m. pardavimo pajamos, Eur

Pareiškėjo vykdoma (-os) veikla (-os) pagal EVRK 2 red.

Veikla Nr. 1

 

 

 

Veikla Nr. 2

 

 

 

Veikla Nr. 3

 

 

 

Veikla Nr. n

 

 

 

Iš viso pajamų, Eur (turi sutapti su pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyta pardavimo pajamų suma)

 

 

 

Pajamų suma iš kitų veiklų (kitų prekių ir (ar) (paslaugų) pardavimo, perpardavimo ir kita)

 

 

 

Pajamų suma iš pačios įmonės pagamintos produkcijos, Eur

 

 

 

Pačios įmonės pagamintos produkcijos  pajamų vidurkis per 3 m. bendroje pardavimo pajamų struktūroje, Eur. Jei įmonė veikia trumpiau nei 3 metus, vedamas mėnesio vidurkis ir dauginama iš 12 mėn.

 

 

 

2. Pareiškėjas projekto įgyvendinimo metu planuoja įsigyti kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriaus paslaugas (taikoma vertinant projekto atitiktį Aprašo 21.3 papunkčio nuostatoms).

 

Eil. Nr.

 

Originalus produkto sprendimas (netechnologinė inovacija)

(aprašyti, detalizuot etapus, sprendimus ir t.t.)

Pildoma tuomet, kai perkamos paslaugos iš kūrybinių ir kultūrinių industrijų

Pildoma tuomet, kai projekto veiklas vykdys įmonės darbuotojas

Planuojamos įsigyti kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriaus paslaugos (jų apimtis)

Paslaugos teikėjo pavadinimas ar fizinio asmens, teikiančio paslaugas pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą, vardas pavardė

Paslaugos teikėjo vykdomos veiklos EVRK 2 red. kodas

Paslaugos teikėjo įsteigimo metai arba individualios veiklos vykdymo pagal pažymą arba verslo liudijimą laikotarpis

Fizinis asmuo, su kuriuo sudaryta darbo sutartis

Fizinio asmens, su kuriuo sudaryta darbo sutartis, darbo sutarties sudarymo data, numeris, pareigos

Fizinio asmens, su kuriuo su daryta darbo sutartis dokumentai, įrodantys ne mažesnę negu 1 metų patirtį veikiant kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje

11.

Pirmasis etapas (dizaino sprendimo sukūrimas):

 

 

 

 

 

 

 

11.1

aprašyti

 

 

 

 

 

 

 

11.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Antrasis etapas (dizaino sprendimo diegimo veiklos įgyvendinimas):

 

 

 

 

 

 

 

22.1.

aprašyti

 

 

 

 

 

 

 

22.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

Rinkodaros inovacijų sukūrimas ir diegimas:

 

 

 

 

 

 

 

33.1.

rinkodaros inovacijų sukūrimas:

aprašyti

 

 

 

 

 

 

 

33.2.

rinkodaros inovacijų diegimas e-priemonėse:

aprašyti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Pareiškėjo pajamų augimo potencialas (taikoma vertinant projekto atitiktį Aprašo 2 priedo 1 punkto nuostatoms).

 

 

Paraiškos pateikimo metais (2021 m.)

(pagal patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus), Eur

N+1

(pirmais metais po projekto pabaigos), Eur

3.1. Pardavimo pajamos (iš ekonominės veiklos)

 

 

3.2. Pokytis tarp pajamų augimo, Eur

 

3.3. Prašomas investicijos dydis, Eur

 

3.4. Investicijų poveikis pajamų padidėjimui, proc.

 

3.5. Planuojamo pajamų augimo pagrindimas (paaiškinti, kuo remiantis planuojama, kad pajamos augs būtent tiek, kiek planuojama) aprašyti

 

 

4.  Pareiškėjo pajamos (taikoma vertinant projekto atitiktį Aprašo 2 priedo 2 punkto nuostatoms).

 

Laikotarpis

Atitinkamas mėnuo

Ekonominės veiklos pajamos už atitinkamą mėnesį

Vidutinės mėnesio pajamos už atitinkamą laikotarpį

2019-11 - 2020-01

 

2019 m. lapkričio mėn.

 

 

2019 m. gruodžio mėn.

 

2020 m. sausio mėn.

 

2020-11 - 2021-01

2020 m. lapkričio mėn.

 

 

2020 m. gruodžio mėn.

 

2021 m. sausio mėn.

 

Pajamų sumažėjimas lyginant 2019 m. lapkričio 1 d. – 2020 m. sausio 31 d. ir 2020 m. lapkričio 1 d. – 2021 m. sausio 31 d. laikotarpius

 

 

Prioritetas suteikiamas pareiškėjams, kurių ekonominės veiklos vidutinės vieno mėnesio pajamos, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019 metų ir 2020 metų atitinkamo laikotarpio vidutinėmis vieno mėnesio pajamomis, sumažėjo ne mažiau kaip 30 procentų.

5. Gauta (planuojama gauti) valstybės pagalba projektui.

 

Pateikite informaciją apie pareiškėjo gautą per paskutinius 3 metus iki paraiškos pateikimo ir planuojamą gauti valstybės pagalbą, de minimis pagalbą ir kitą paramą projektui.

 

Planuojama gauti pagalbos suma (ne iš Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos)

Gautos pagalbos suma

Pagalbos teikėjas

Pagalbos suteikimo data

5.1. Visa de minimis pagalba

 

 

 

 

5.2. De minimis pagalba, suteikta tinkamoms projekto išlaidoms kompensuoti

 

 

 

 

 

6. Kiti Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kiti finansavimo šaltiniai.

 

6.1. Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos šiam projektui arba jo daliai iš bet kurio kito Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kitų finansavimo šaltinių (Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF) (kryžminio finansavimo atveju), Europos socialinio fondo (toliau – ESF), kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar panašiai)?

Taip

Jei taip, pateikti išsamų aprašymą (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas sumas ir kita)

Ne

6.2. Ar šis projektas ar jo dalis papildo kokį nors kitą projektą, kuris jau finansuojamas ar bus finansuojamas iš ERPF (kryžminio finansavimo atveju), ESF, kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar panašiai?

Taip

Jei taip, prašom išsamiai aprašyti (nurodyti tikslius duomenis, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, gautas sumas ir kita)

Ne

6.3. Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos iš bet kurio kito Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kitų finansavimo šaltinių (ERPF (kryžminio finansavimo atveju), ESF, kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar panašiai) ankstesniam šio projekto ar jo dalies etapui (įskaitant galimybių studijos ir parengiamuosius etapus)?

Taip

Jei taip, pateikti išsamų aprašymą (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas sumas ir kita)

Ne

 

Prie paraiškos gali būti pridedami kiti dokumentai, patvirtinantys ar pagrindžiantys paraiškoje pateiktą informaciją.

 

_____________________ _________________ ___________________________

(vadovo pareigos)                                                                (parašas)                                                                     (vardas ir pavardė)