LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL  ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2004 m. LIEPOS 1 d. ĮSAKYMO Nr. 3D-385 „DĖL Duomenų APIE etilo ALKOHOLį ir vyno produktus TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 23 d. Nr. 3D-322

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymą Nr.  3D-385 „Dėl Duomenų apie etilo alkoholį ir vyno produktus teikimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL DUOMENŲ APIE ETILO ALKOHOLĮ, VYNO PRODUKTUS, GERIAMĄJĮ VANDENĮ IR MULTIVITAMINUS TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 10 ir 12 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 256 „Dėl valstybinių mobilizacinių užduočių Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms skyrimo“ 4.4 papunkčiu, atsižvelgdamas į Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-156 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“, 3.5 ir 4.1.11 papunkčius ir į Nepaprastosios padėties, mobilizacijos ar karo padėties metu rekomenduojamą maisto produktų asortimentą ir vieno gyventojo paros suvartojimo normą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-641 „Dėl Nepaprastosios padėties, mobilizacijos ar karo padėties metu rekomenduojamo maisto produktų asortimento ir vieno gyventojo paros suvartojimo normos patvirtinimo“, bei įgyvendindamas 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/2393, 2009 m. gegužės 26 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 436/2009, kuriuo nustatoma Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 taikymo vynuogynų registrui, privalomajam deklaravimui ir rinkai stebėti reikalingos informacijos kaupimui, vyno produktų lydraščiams ir vyno sektoriuje privalomiems pildyti žurnalams tvarka, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1185, 2009 m. liepos 10 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 606/2009, kuriuo nustatoma tam tikra Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 taikymo vynuogių produktų kategorijoms, vynininkystės metodams ir jų apribojimams tvarka, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/1146, nuostatas, 2017 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/1185, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės dėl informacijos ir dokumentų teikimo Komisijai ir kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami keli Komisijos reglamentai,

t v i r t i n u Duomenų apie etilo alkoholį, vyno produktus, geriamąjį vandenį ir multivitaminus teikimo taisykles (pridedama).“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                      Andrius Palionis

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos statistikos departamento

2020-04-03 raštu Nr. SD-182

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 3D-385

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-322

redakcija)

 

 

DUOMENŲ APIE ETILO ALKOHOLĮ, VYNO PRODUKTUS, GERIAMĄJĮ VANDENĮ IR MULTIVITAMINUS TEIKIMO TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Duomenų apie etilo alkoholį, vyno produktus, geriamąjį vandenį ir multivitaminus teikimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2017/2393, 2017 m. gruodžio 11 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/273, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarkos, vynuogynų registro, lydimųjų dokumentų ir sertifikavimo, įvežimo ir išvežimo operacijų registro, privalomųjų deklaracijų, pranešimų bei praneštos informacijos skelbimo ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl atitinkamų patikrų bei nuobaudų, iš dalies keičiami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 555/2008, (EB) Nr. 606/2009 bei (EB) Nr. 607/2009 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 436/2009 bei Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/560 32 straipsniu, 2017 m. gruodžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/274, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarkos, sertifikavimo, įvežimo ir išvežimo operacijų registro, privalomųjų deklaracijų bei pranešimų ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl atitinkamų patikrų taikymo taisyklės ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/561 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 10 ir 12 straipsniais, Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-156 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-816 „Dėl Duomenų ir informacijos apie būtiniausius maisto produktus teikimo nepaprastosios padėties, mobilizacijos ar karo padėties poreikiams taisyklių patvirtinimo“.

2. Šios taisyklės nustato duomenų apie etilo alkoholio, vyno produktų, geriamojo vandens, multivitaminų gamybą, importą, eksportą, suvartojimą, atsargas, prekybą teikimo tvarką Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos (toliau – LŽŪMPRIS) duomenų tvarkytojui, LŽŪMPRIS valdytojai ir Europos Komisijai (toliau – EK).

3. Šios taisyklės taikomos:

3.1. ūkio subjektams, Lietuvos Respublikoje užsiimantiems žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholio gamyba ir (arba) importu, ir (arba) eksportu, ir (arba) suvartojimu, laikantiems vynuogių misos bei vyno atsargas;

3.2. ūkio subjektams, užsiimantiems geriamojo vandens ir multivitaminų gamyba bei prekyba;

3.3. duomenų tvarkytojui;

3.4. informacijos naudotojams.

4.    Pateikti duomenys naudojami:

4.1. etilo alkoholio, vyno produktų sektorių oficialiajai statistikai rengti, rinkai stebėti, analizuoti, prognozuoti bei pateikti informaciją naudotojams (pagal 1 ir 2 priedo ataskaitas);

4.2. nepaprastosios padėties, mobilizacijos ar karo padėties poreikiams (pagal 3 priedo ataskaitą), sektoriaus rinkai stebėti, analizuoti, prognozuoti bei pateikti informaciją naudotojams.

5Statistiniai tyrimai atliekami vadovaujantis duomenų tvarkytojo parengta ir su Lietuvos statistikos departamentu suderinta tyrimo metodika.

 

II SKYRIUS

VARTOJAMOS sąvokos IR SUTRUMPINIMAI

 

6. Šiose taisyklėse vartojami sutrumpinimai ir sąvokos:

6.1. Duomenų tvarkytojas – VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC).

6.2. Etilo alkoholio duomenų teikėjai – ūkio subjektai, Lietuvos Respublikoje užsiimantys žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ir ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholio gamyba arba prekyba.

6.3. Geriamojo vandens duomenų teikėjai – ūkio subjektai, Lietuvos Respublikoje užsiimantys geriamojo vandens gamyba bei prekyba.

6.4. IDIS – LŽŪMPRIS Interaktyvioji duomenų įvesties sistema.

6.5. Informacijos naudotojai – EK, LŽŪMPRIS valdytoja, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Lietuvos statistikos departamentas.

6.6. Įmonė – akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė, kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), žemės ūkio bendrovė, tikroji ūkinė bendrija, komanditinė ūkinė bendrija, individuali įmonė ir kt.

6.7. LŽŪMPRIS – Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinė sistema.

6.8. LŽŪMPRIS valdytoja – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

6.9. Multivitaminų duomenų teikėjai – ūkio subjektai, Lietuvos Respublikoje užsiimantys multivitaminų gamyba bei prekyba.

6.10. Vyno produktų duomenų teikėjai – ūkio subjektai, išskyrus privačius vartotojus ir mažmenininkus, laikantys vynuogių misos ir vyno atsargas.

6.11. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos statistikos įstatyme, Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

DUOMENŲ TEIKIMAS DUOMENŲ TVARKYTOJUI

 

7. Etilo alkoholio duomenų teikėjai teikia praėjusių metų duomenis ne vėliau kaip iki sausio 20 d. pagal šių taisyklių 1 priede nustatytą formą:

7.1. apie žemės ūkio kilmės etilo alkoholio importą iš trečiųjų šalių (ne ES narių);

7.2. apie žemės ūkio kilmės etilo alkoholio eksportą į trečiąsias šalis (ne ES nares);

7.3. apie žemės ūkio kilmės etilo alkoholio gamybą;

7.4. apie suvartojamo žemės ūkio kilmės etilo alkoholio kiekį;

7.5. apie ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholio importą iš trečiųjų šalių (ne ES narių);

7.6. apie ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholio eksportą į trečiąsias šalis (ne ES nares);

7.7. apie ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholio gamybą;

7.8. apie suvartojamo ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholio kiekį.

8. Vyno produktų duomenų teikėjai iki kiekvienų metų rugpjūčio 31 d. teikia duomenis apie vynuogių misos ir vyno atsargas, turėtas einamųjų metų liepos 31 d. pagal šių taisyklių 2 priede nustatytą formą. Europos Sąjungoje gaminami vyno produktai nėra deklaruojami, jei jie yra pagaminti iš vynuogių derliaus, surinkto tais pačiais kalendoriniais metais.

9Geriamojo vandens ir multivitaminų duomenų teikėjai iki kiekvienų metų kovo 31 d. teikia duomenis apie praėjusiais metais pagamintą, parduotą, importuotą bei eksportuotą produkciją pagal šių taisyklių 3 priede nustatytą formą.

10.  Duomenys teikiami naudojant IDIS adresu      https://is.vic.lt/pls/vris/ris_start.loginVesti.

11. Nesant techninių galimybių naudoti IDIS, duomenys teikiami el. p. alkoholis@vic.lt arba faksu Nr. (8 5) 203 0050.

12. Duomenų teikėjai privalo neatlygintinai teikti tikslius duomenis šių taisyklių 7–9 punktuose nustatytais terminais.

13. Duomenų teikėjai, nustatę duomenų tvarkytojui pateiktuose duomenyse klaidų arba pasikeitus apskaitos duomenims, pagal 7–9 punktuose nurodytas ataskaitų formas privalo per 1 (vieną) mėnesį informuoti duomenų tvarkytoją pateikdami (el. p. alkoholis@vic.lt arba faksu Nr. (8 5)  203 0050) patikslintas atitinkamo laikotarpio ataskaitas.

14. Jei dėl tam tikrų priežasčių duomenų teikėjas laikinai sustabdo veiklą ar tam tikros rūšies darbų veiklą, jis duomenų tvarkytojui turi teikti tuščias ataskaitas arba pateikti raštą, nurodydamas duomenų neteikimo priežastį ir ataskaitinį laikotarpį, už kurį duomenys nebus teikiami.

15. Jei duomenų teikėjas sustabdo veiklą arba ją nutraukia (pavyzdžiui, dėl bankroto), jis apie tai raštu informuoja duomenų tvarkytoją kartu pateikdamas ataskaitinio ir einamojo laikotarpio ataskaitas.

IV SKYRIUS

DUOMENŲ TEIKĖJŲ TEIKIAMŲ DUOMENŲ KONTROLĖ

 

16.  Duomenų tvarkytojas:

16.1. atlieka gautų duomenų patikimumo ir punktualumo stebėseną;

16.2. nustatytas neatitiktis registruoja Neatitikčių registravimo žurnale (4 priedas);

16.3. atlieka gautų duomenų patikimumo rizikos vertinimo analizę ir pagal jos rezultatus planuoja ir atlieka duomenų patikrą. Patikros rezultatai įforminami duomenų tvarkytojo patvirtintos formos patikros aktuose.

 

V SKYRIUS

Informacijos TEIKIMAS IR JOS SKELBIMAS

 

17. Duomenų tvarkytojas:

17.1. pagal šių taisyklių 7 ir 8 punktuose nurodytas ataskaitas rengia statistinę informaciją ir  nustatytais terminais perduoda EK ir LŽŪMPRIS valdytojai;

17.2. pagal šių taisyklių 8 punkte nurodytą ataskaitą rengia statistinę informaciją ir ją kasmet iki lapkričio 30 d. perduoda Lietuvos statistikos departamentui;

17.3. pagal šių taisyklių 9 punkte nurodytą ataskaitą kasmet, iki liepos 30 d. parengia ir naudodamas IDIS pateikia duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-816 patvirtintose Duomenų ir informacijos apie būtiniausius maisto produktus teikimo nepaprastosios padėties, mobilizacijos ar karo padėties poreikiams taisyklėse nustatytoms institucijoms, nustatyta tvarka ir terminais.

17.4. pagal šių taisyklių 7 ir 8  punktuose nurodytų ataskaitų duomenis rengia informaciją ir ją skelbia interneto svetainėje www.vic.lt, oficialiajame dvisavaitiniame informaciniame statistiniame leidinyje „Agro RINKA“, pusmetiniame statistiniame leidinyje „Lietuvos žemės ūkis. Faktai ir skaičiai“, vadovaudamasis statistinės informacijos skelbimo kalendoriumi.

 

VI SKYRIUS

DUOMENŲ KONFIDENCIALUMO IR VIENTISUMO UŽTIKRINIMAS, APSKAITA IR SAUGOJIMAS

 

18.  Duomenų tvarkytojas užtikrina gautų duomenų konfidencialumą ir vientisumą.

19.  Asmens duomenų saugumas užtikrinamas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatomis.

20.  Darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja ir pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus į kitas pareigas arba pasibaigus darbo sutartiniams santykiams.

21.  Duomenų tvarkytojas teisės aktų nustatyta tvarka privalo saugoti ir tvarkyti duomenų teikėjų pateiktų duomenų apskaitą.

22. Duomenų teikėjų pateikti statistiniai duomenys LŽŪMPRIS duomenų bazėje saugomi neribotą laiką.

23. Duomenų teikėjai privalo tvarkyti ataskaitų apskaitą ir jas saugoti 3 (trejus) metus duomenų teikėjo nustatytose laikmenose.

24. Duomenų ir informacijos sauga užtikrinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir duomenų tvarkytojo nustatyta tvarka.

 

VII skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 17 straipsniu, fiziniai ir juridiniai asmenys privalo duomenų tvarkytojui neatlygintinai teikti tikslius duomenis.

26. Duomenų teikėjai, nesilaikantys šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

 

Duomenų apie etilo alkoholį,

vyno produktus, geriamąjį vandenį

ir multivitaminus teikimo taisyklių

1 priedas

 

(Duomenų apie etilo alkoholio gamybą, importą, eksportą ir suvartojimą ataskaitos AGIES forma)

____________________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

 

DUOMENŲ apie etilo alkoholIO GAMYBĄ, IMPORTĄ, EKSPORTĄ IR SUVARTOJIMĄ Ataskaita AGIES

 

 

_________________ Nr. _____________

(data)

_______ m. ataskaita

 

 

Įmonės kodas registre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pateikiama: praėjusių kalendorinių metų duomenys iki sausio 20 d.

 

Pateikia: etilo alkoholio gamybos ir prekybos įmonės.

 

Adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantuojamas gautų duomenų konfidencialumas

 

Pagrindinės veiklos kodas (EVRK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagrindinės veiklos pavadinimas (EVRK)

 

 

 

Kviečiame statistines ataskaitas teikti internetu

 

http://www.vic.lt > Registruotiems naudotojams > Interaktyvi duomenų įvesties sistema (IDIS)

 

 

 

 

 

 

 

Gamyba

Kiekis absoliutaus alkoholio hektolitrais

IŠ VISO

Žemės ūkio kilmės etilo alkoholis

Grūdai, iš viso:

 

 

Kukurūzų

 

Kviečių

 

Kitų grūdų

 

Melasa / runkeliai

 

Vyno sektoriaus produktai

 

Kita

 

Ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholis

Sintetinis

 

 

Kita

 

Importas (ne ES šalys)

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO

Žemės ūkio kilmės etilo alkoholis

KN kodas

Kilmės šalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importas (ne ES šalys)

Kiekis absoliutaus alkoholio hektolitrais

Ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholis

KN kodas

Kilmės šalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksportas (ne ES šalys)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žemės ūkio kilmės etilo alkoholis

KN kodas

Paskirties šalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholis

KN kodas

Paskirties šalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suvartojimas

 

 

Žemės ūkio kilmės etilo alkoholis

Maisto gaminiams ir alkoholiniams gėrimams

 

Degalams

 

Pramonės tikslais ir kita

 

Ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholis

Sintetinis

 

 

Kita

 

 

 

Prašome nurodyti, kiek laiko skyrėte statistiniams duomenims rengti ir ataskaitai pildyti

 

val.

 

min.

 

 

 

(Ataskaitą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, telefonas, faksas, el. paštas. Pildoma teikiant ataskaitą el. paštu ar faksu.)

 

Pasiteirauti galima tel. Nr. (8 37) 39 7083; faks. Nr. (8 5) 203 0050; el. p. alkoholis@vic.lt.


INFORMACIJA APIE etilo alkoholIO GAMYBos, IMPORTo, EKSPORTo IR SUVARTOJIMo STATISTINĮ TYRIMĄ

 

TEISINIS PAGRINDIMAS

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2017/2393.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 3D-385 „Dėl Duomenų apie etilo alkoholį ir vyno produktus teikimo taisyklių patvirtinimo“.

TYRIMO RŪŠIS, APIMTIS IR TIKSLAS

Tai – metų ištisinis tyrimas.

Ataskaitą pildo etilo alkoholio gamybos ir prekybos įmonės.

Tiriamasis laikotarpis – metai.

Tyrimo tikslas – nustatyti etilo alkoholio gamybos, importo, eksporto bei suvartojimo kiekius.

STATISTINIO TYRIMO SUVESTINĖS INFORMACIJOS PASKELBIMO LAIKAS IR VIETA

Vasario mėnesio paskutinę dieną suvestiniai duomenys perduodami EK ir Žemės ūkio ministerijai.

Leidinyje „AgroRINKA“,

interneto svetainėje www.vic.lt.

DUOMENŲ PATEIKIMO PAREIGA

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 17 straipsnio 1 punktas nustato, kad respondentai privalo Oficialiosios statistikos programai įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka neatlygintinai teikti teisingus statistinius duomenis, įskaitant asmens duomenis, tarp jų ir specialių kategorijų asmens duomenis ir tokius duomenis, pagal kuriuos galimas tiesioginis ir netiesioginis atpažinimas, jeigu taip nustatyta Europos Sąjungos teisės aktais arba įstatymais.

 

STATISTINIŲ DUOMENŲ KONFIDENCIALUMAS /

OFICIALIOSIOS STATISTINĖS INFORMACIJOS NAUDOJIMAS IR APSAUGA

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis:

„Konfidencialūs statistiniai duomenys gali būti naudojami tik oficialiosios statistikos tikslams, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytas išimtis.“

DUOMENŲ PATEIKIMO TVARKOS PAŽEIDIMAS

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 221 straipsnis.

 

PASTABOS IR PAAIŠKINIMAI:

1.   Ataskaita teikiama apie žemės ūkio kilmės ir ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholį.

2.   Ataskaita teikiama VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui naudojantis IDIS adresu https://is.vic.lt/pls/vris/ris_start.loginVesti.

3.   Nesant techninių galimybių naudoti IDIS, duomenys teikiami el. p. alkoholis@vic.lt arba faks. Nr. (8 5)  203 0050.

 

____________________________________________

 

 

Duomenų apie etilo alkoholį,

vyno produktus, geriamąjį

vandenį ir multivitaminus

teikimo taisyklių

2 priedas

 

 

(Ataskaitos apie vyno produktų atsargas VPA forma)

___________________________________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

 

DUOMENŲ APIE VYNO PRODUKTŲ ATSARGAS AtaskaitA VPA

 

__________________ Nr. ___________

(data)

_______ m. ataskaita

 

 

Įmonės kodas registre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pateikiama:  atsargos, turėtos liepos 31 d., iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.

 

Pateikia: ūkio subjektai, išskyrus privačius vartotojus ir mažmenininkus, laikantys vynuogių misos ir vyno atsargas.

 

Adresas

 

 

 

Produktų laikymo vietos adresas (jei skiriasi nuo įmonės adreso)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantuojamas gautų duomenų konfidencialumas

 

Pagrindinės veiklos kodas (EVRK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagrindinės veiklos pavadinimas (EVRK)

 

 

 

Ataskaitos teikiamos internetu naudojant IDIS

 

https://is.vic.lt/pls/vris/ris_start.loginVesti

 

 

 

 

 

 

 

Vyno kategorija

Iš viso, hl

Raudonasis ir rožinis vynas, hl

Baltasis vynas, hl

IŠ VISO

 

 

 

Vynas

 

 

 

 

 

 

Gamybos atsargos

vynas, kuriam suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN)

 

 

 

 

vynas, kuriam suteikta saugoma geografinė nuoroda (SGN)

 

 

 

vynas su vyninės vynuogių veislės (-ių) nuoroda, kuriam nesuteikta SKVN/SGN

 

 

 

vynas, kuriam nesuteikta SKVN/SGN(1)

 

 

 

Vyno kategorija

Iš viso, hl

Raudonasis ir rožinis vynas, hl

Baltasis vynas, hl

IŠ VISO

 

 

 

Vynas

 

 

 

 

 

Prekybos atsargos

 

Europos Sąjungos kilmės vynas

vynas, kuriam suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN)

 

 

 

 

vynas, kuriam suteikta saugoma geografinė nuoroda (SGN)

 

 

 

vynas su vyninės vynuogių veislės (-ių) nuoroda, kuriam nesuteikta SKVN/SGN

 

 

 

 

vynas, kuriam nesuteikta SKVN/SGN(1)

 

 

 

trečiųjų šalių kilmės vynas

 

 

 

 

 

Misos kategorija

Iš viso, hl

Raudona ir rožinė misa, hl

Balta misa, hl

IŠ VISO

Misa

 

Gamybos atsargos

koncentruota vynuogių misa

 

 

 

 

koncentruota rektifikuota vynuogių misa

 

 

 

kitų rūšių misa(2)

 

 

 

 

Prekybos atsargos

koncentruota vynuogių misa

 

 

 

 

koncentruota rektifikuota vynuogių misa

 

 

 

kitų rūšių misa(2)

 

 

 

 

Prašome nurodyti, kiek laiko skyrėte statistiniams duomenims rengti ir ataskaitai pildyti

 

val.

 

min.

 

 

 

 

 

 

(Ataskaitą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, telefonas, faksas, el. paštas. Pildoma teikiant ataskaitą el. paštu ar faksu.)

 

 

Pasiteirauti galima tel. Nr. (8 37) 39 7083; faks. Nr. (8 5)  203 0050; el. p. alkoholis@vic.lt.

__________________________

(1) Šioje skiltyje nurodomas visų ankstesnėse skiltyse nepaminėtų rūšių vynas. Kiekis nurodomas atskirai kiekvienai produkto kategorijai.

(2) Įskaitant vynuogių misą, rauginamą vynuogių misą ir rauginamą vynuogių misą, gautą iš vytintų vynuogių.


 

INFORMACIJA APIE VYNO PRODUKTŲ ATSARGŲ STATISTINĮ TYRIMĄ

 

TEISINIS PAGRINDIMAS

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2017/2393.

2017 m. gruodžio 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/273, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarkos, vynuogynų registro, lydimųjų dokumentų ir sertifikavimo, įvežimo ir išvežimo operacijų registro, privalomųjų deklaracijų, pranešimų bei praneštos informacijos skelbimo ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl atitinkamų patikrų bei nuobaudų, iš dalies keičiami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 555/2008, (EB) Nr. 606/2009 bei (EB) Nr. 607/2009 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 436/2009 bei Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/560.

2017 m. gruodžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/274, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarkos, sertifikavimo, įvežimo ir išvežimo operacijų registro, privalomųjų deklaracijų bei pranešimų ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl atitinkamų patikrų taikymo taisyklės ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/561.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 3D-385 „Dėl Duomenų apie etilo alkoholį ir vyno produktus teikimo taisyklių patvirtinimo“.

TYRIMO RŪŠIS, APIMTIS IR TIKSLAS

Tai – metinis ištisinis tyrimas.

Ataskaitą pildo ūkio subjektai, išskyrus privačius vartotojus ir mažmenininkus, laikantys vynuogių misos ir vyno atsargas.

Tiriamasis laikotarpis – metai.

Tyrimo tikslas – nustatyti vyno ir vynuogių misos gamybos ir prekybos atsargas.

Europos Sąjungos vyno produktai, pagaminti iš vynuogių, kurių derlius nuimtas tais pačiais kalendoriniais metais, į šią deklaraciją neįtraukiami.

STATISTINIO TYRIMO SUVESTINĖS INFORMACIJOS PASKELBIMO LAIKAS IR VIETA

Spalio 31 d. suvestiniai duomenys perduodami EK, Lietuvos statistikos departamentui ir Žemės ūkio ministerijai.

Leidinyje „Agro RINKA“,

interneto svetainėje www.vic.lt.

STATISTINIŲ DUOMENŲ PATEIKIMO PAREIGA

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 17 straipsnio 1 punktas nustato, kad respondentai privalo Oficialiosios statistikos programai įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka neatlygintinai teikti teisingus statistinius duomenis, įskaitant asmens duomenis, tarp jų ir specialių kategorijų asmens duomenis ir tokius duomenis, pagal kuriuos galimas tiesioginis ir netiesioginis atpažinimas, jeigu taip nustatyta Europos Sąjungos teisės aktais arba įstatymais.

 

STATISTINIŲ DUOMENŲ KONFIDENCIALUMAS

IR DUOMENŲ APSAUGA

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis:

„Konfidencialūs statistiniai duomenys gali būti naudojami tik oficialiosios statistikos tikslams, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytas išimtis.“

 

STATISTINIŲ DUOMENŲ PATEIKIMO TVARKOS PAŽEIDIMAS

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 221 straipsnis.

 

PASTABOS IR PAAIŠKINIMAI:

4.   Ataskaita teikiama apie vynuogių misos bei vyno atsargas.

5.   Ataskaita teikiama VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui naudojantis IDIS adresu https://is.vic.lt/pls/vris/ris_start.loginVesti.

6.   Nesant techninių galimybių naudoti IDIS, duomenys teikiami el. p. alkoholis@vic.lt arba faks. Nr. (8 5)  203 0050.

 

 

____________________________________________

 

 

Duomenų apie etilo alkoholį, vyno

produktus, geriamąjį vandenį ir

multivitaminus teikimo taisyklių

3 priedas

 

(Duomenų apie geriamąjį vandenį ir multivitaminus teikimo nepaprastosios padėties, mobilizacijos ar karo padėties poreikiams metų ataskaitos AS-3 forma)

________________________________________________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

 

DUOMENŲ APIE GERIAMĄJĮ VANDENĮ IR MULTIVITAMINUS TEIKIMO NEPAPRASTOSIOS PADĖTIES, MOBILIZACIJOS AR KARO PADĖTIES POREIKIAMS METŲ ATASKAITA AS-3

 

____________________ Nr. _______________

(data)

_______ m. ataskaita

 

 

Įmonės kodas registre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pateikiama: praėjusių kalendorinių metų duomenys iki kovo 31 d.

 

Pateikia: geriamojo vandens ir multivitaminų gamybos ir prekybos įmonės.

 

Adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantuojamas gautų duomenų konfidencialumas

 

Pagrindinės veiklos kodas (EVRK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagrindinės veiklos pavadinimas (EVRK)

 

 

 

Ataskaitos teikiamos internetu naudojant IDIS

 

https://is.vic.lt/pls/vris/ris_start.loginVesti

 

 

 

 

 

 

 

Gaminio pavadinimas

Pagaminta iš viso, l

Atitinkamo produkto gamybai sunaudota žaliava, proc.

Parduota iš viso, l

Eksportuota (proc. nuo pagaminto kiekio)

Parduota iš viso galiojančiomis kainomis be PVM ir akcizų, Eur

Likučiai sandėliuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, l

vietinė

importuota

Geriamasis vanduo (negazuotas, be priedų)

 

 

 

 

 

 

 

 

Multivitaminai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašome nurodyti, kiek laiko skyrėte statistiniams duomenims rengti ir ataskaitai pildyti

 

val.

 

min.

 

 

 

(Ataskaitą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, telefonas, faksas, el. paštas. Pildoma teikiant ataskaitą el. paštu ar faksu.)

Pasiteirauti galima tel. Nr. (8 37) 39 7083; faks. Nr. (8 5) 203 0050; el. p. alkoholis@vic.lt.


APIE GERIAMOJO VANDENS IR MULTIVITAMINŲ TEIKIMO NEPAPRASTOSIOS PADĖTIES, MOBILIZACIJOS AR KARO PADĖTIES POREIKIAMS STATISTINĮ TYRIMĄ

 

TEISINIS PAGRINDIMAS

2017 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-816 patvirtintos Duomenų ir informacijos apie būtiniausius maisto produktus teikimo nepaprastosios padėties, mobilizacijos ar karo padėties poreikiams taisyklės.

TYRIMO RŪŠIS, APIMTIS IR TIKSLAS

Tai – metų ištisinis tyrimas.

Ataskaitą pildo geriamojo vandens ir multivitaminų gamybos ir prekybos įmonės.

Tiriamasis laikotarpis – kalendoriniai metai.

Tyrimo tikslas – nustatyti geriamojo vandens ir multivitaminų paros normas. Duomenys ir informacija naudojama nepaprastosios padėties, mobilizacijos ar karo poreikiams.

INFORMACIJOS TEIKIMAS

Kasmet iki liepos 30-os dienos pateikia duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-816 patvirtintose Duomenų ir informacijos apie būtiniausius maisto produktus teikimo nepaprastosios padėties, mobilizacijos ar karo padėties poreikiams taisyklėse nustatytoms institucijoms, nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

PASTABOS IR PAAIŠKINIMAI:

7.   Ataskaita teikiama apie geriamąjį vandenį ir multivitaminus. Geriamasis vanduo buteliuose ir cisternose.

8.   Ataskaita teikiama VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui naudojantis IDIS adresu https://is.vic.lt/pls/vris/ris_start.loginVesti.

9.   Nesant techninių galimybių naudoti IDIS, duomenys teikiami el. p. alkoholis@vic.lt arba faks. Nr. (8 5)  203 0050.

 

 

____________________________________________

 

 

Duomenų apie etilo alkoholį,

vyno produktus, geriamąjį vandenį

ir multivitaminus teikimo taisyklių

4 priedas

 

 

(Neatitikčių registravimo žurnalo forma)

 

NEATITIKČIŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Neatitiktis

Koregavimo veiksmai

Prevenciniai veiksmai ir priemonės

Pastabos

Trumpas apibūdinimas

Nusta-tymo data

Atsakingo darbuotojo vardas, pavardė

Trumpas apibūdinimas

Atlikimo data

Atsakingo darbuotojo vardas, pavardė