Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl FIZINIO AR JURIDINIO ASMENS ŪKINIŲ, MOKĖJIMO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR (ARBA) MOKĖJIMO PRIEMONIŲ PANAUDOJIMO KONTROLĖS IR FIKSAVIMO TVARKOS NUSTATYMO

 

2014 m. liepos 22 d. Nr. 730
Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo 10 straipsnio 13 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti, kad:

1.1. Kriminalinės žvalgybos subjekto pareigūnas, gavęs teisėjo nutartį arba Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais – prokuroro nutarimą dėl fizinio ar juridinio asmens ūkinių, mokėjimo operacijų, finansinių priemonių ir (arba) mokėjimo priemonių panaudojimo kontrolės ir fiksavimo (toliau – teisėjo nutartis ar prokuroro nutarimas), surašo kriminalinės žvalgybos pagrindinės institucijos patvirtintos formos dokumentą (toliau – patvirtintos formos dokumentas) kriminalinės žvalgybos subjekto vadovui arba jo įgaliotam vadovo pavaduotojui, kuriame nurodo teisėjo nutarties arba prokuroro nutarimo datą ir registracijos numerį, kriminalinės žvalgybos informaciją (nurodydamas dokumentus, kuriuose ji užfiksuota) apie fizinio ar juridinio asmens konkrečią Lietuvos banke, finansų įmonėje arba kredito įstaigoje, taip pat kitame juridiniame asmenyje atidarytą ir (arba) naudojamą sąskaitą, turimą finansinę ir (arba) išduotą mokėjimo priemonę, šios informacijos nustatymo aplinkybes, būdus ir priemones.

1.2. Kriminalinės žvalgybos subjekto vadovas ar jo įgaliotas vadovo pavaduotojas, gavęs patvirtintos formos dokumentą, priima nutarimą per teismo sankcionuotą laikotarpį ar kol negautas apygardos teismo pirmininko ar jo įgalioto teisėjo patvirtinimas dėl kontrolės ir fiksavimo teisėtumo ir pagrįstumo, pradėti slapta kontroliuoti ir fiksuoti fizinio ar juridinio asmens ūkines, mokėjimo operacijas, finansines priemones ir (arba) mokėjimo priemonių panaudojimą nustatytu sąskaitos, finansinės ir (arba) mokėjimo priemonės numeriu.

1.3. Kriminalinės žvalgybos subjekto vadovo ar jo įgalioto vadovo pavaduotojo priimtame nutarime, nurodytame šio nutarimo 1.2 papunktyje, turi būti nurodytas fizinio ar juridinio asmens Lietuvos banke, finansų įmonėje ar kredito įstaigoje, taip pat kitame juridiniame asmenyje atidarytos ir (arba) naudojamos sąskaitos, turimos finansinės ir (arba) išduotos mokėjimo priemonės numeris, atliekamų fizinio ar juridinio asmens ūkinių, mokėjimo operacijų, finansinių priemonių ir (arba) mokėjimo priemonių panaudojimo duomenys.

1.4. Jeigu teisėjo nutartyje ar prokuroro nutarime nurodytas fizinis ar juridinis asmuo teismo sankcionuotu laikotarpiu ar kol negautas apygardos teismo pirmininko ar jo įgalioto teisėjo patvirtinimas dėl kontrolės ir fiksavimo teisėtumo ir pagrįstumo, pakeičia arba pradeda naudoti kitą sąskaitą, finansinę ir (arba) mokėjimo priemonę, kriminalinės žvalgybos subjekto pareigūnas patvirtintos formos dokumentu apie tai nedelsdamas informuoja kriminalinės žvalgybos subjekto vadovą ar jo įgaliotą vadovo pavaduotoją. Patvirtintos formos dokumente nurodoma teisėjo nutarties ar prokuroro nutarimo data ir registracijos numeris, nustatytos naujos Lietuvos banke, finansų įmonėje ar kredito įstaigoje, taip pat kitame juridiniame asmenyje atidarytos ir (arba) naudojamos sąskaitos, turimos finansinės ir (arba) išduotos mokėjimo priemonės numeris, kriminalinės žvalgybos informacija (nurodomi dokumentai, kuriuose ji užfiksuota) apie fizinio ar juridinio asmens Lietuvos banke, finansų įmonėje ar kredito įstaigoje, taip pat kitame juridiniame asmenyje atidarytą ir (arba) naudojamą sąskaitą, turimą finansinę ir (arba) išduotą mokėjimo priemonę, šios informacijos nustatymo aplinkybes, būdus ir priemones.

1.5. Kriminalinės žvalgybos subjekto vadovas ar jo įgaliotas vadovo pavaduotojas, gavęs šio nutarimo 1.4 papunktyje nurodytą patvirtintos formos dokumentą, priima nutarimą per teismo sankcionuotą laikotarpį ar kol negautas apygardos teismo pirmininko ar jo įgalioto teisėjo patvirtinimas dėl kontrolės ir fiksavimo teisėtumo ir pagrįstumo, pradėti slapta kontroliuoti ir fiksuoti fizinio ar juridinio asmens ūkines, mokėjimo operacijas, finansines priemones ir (arba) mokėjimo priemonių panaudojimą nustatytu nauju sąskaitos, finansinės ir (arba) mokėjimo priemonės numeriu.

1.6. Pradėjus slapta kontroliuoti ir fiksuoti fizinio ar juridinio asmens ūkines, mokėjimo operacijas, finansines priemones ir (arba) mokėjimo priemonių panaudojimą nustatytu, pakeistu arba pradėtu naudoti nauju sąskaitos, finansinės ir (arba) mokėjimo priemonės numeriu per teismo sankcionuotą laikotarpį ar kol bus gautas apygardos teismo pirmininko ar jo įgalioto teisėjo patvirtinimas dėl kontrolės ir fiksavimo teisėtumo ir pagrįstumo, kriminalinės žvalgybos subjekto vadovas ar jo įgaliotas vadovo pavaduotojas ne vėliau kaip per 24 valandas teikimą teismui pateikusiam prokurorui, o jeigu teikimą teismui pateikė apygardos prokuratūros prokuroras, – ir įgaliotam Generalinės prokuratūros prokurorui, raštu ar šifruotomis elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikia vieną nutarimo, nurodyto šio nutarimo 1.2 ar 1.5 papunktyje, egzempliorių. Jeigu terminas baigiasi poilsio ar švenčių dieną, nutarimas pateikiamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po poilsio ar švenčių dienos.

1.7. Kriminalinės žvalgybos subjektui gavus teisėjo nutartį ar prokuroro nutarimą ir kriminalinės žvalgybos subjekto vadovui ar jo įgaliotam vadovo pavaduotojui priėmus nutarimą, nurodytą šio nutarimo 1.2 ar 1.5 papunktyje, kriminalinės žvalgybos subjekto vadovas ar jo įgaliotas vadovo pavaduotojas pateikia atitinkamai Lietuvos bankui, finansų įmonei ar kredito įstaigai, taip pat kitam juridiniam asmeniui šiuo nutarimu patvirtintos formos pranešimą (toliau – pranešimas). Už pranešimo turinio atitiktį teisėjo nutarčiai ar prokuroro nutarimui atsako pranešimą teikiantis kriminalinės žvalgybos subjekto pareigūnas.

1.8. Jeigu pranešime nurodyta informacija sudaro valstybės ar tarnybos paslaptį, ji administruojama Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka.

1.9. Lietuvos bankas, finansų įmonė ar kredito įstaiga, taip pat kitas juridinis asmuo suteikia galimybę kriminalinės žvalgybos subjektui techninėmis ir (ar) programinėmis priemonėmis kontroliuoti ir fiksuoti realiu laiku fizinio ar juridinio asmens ūkines, mokėjimo operacijas, finansines priemones ir (arba) mokėjimo priemonių panaudojimą.

1.10. Nesant techninių ir (arba) programinių galimybių užtikrinti fizinio ar juridinio asmens ūkinių, mokėjimo operacijų, finansinių priemonių ir (arba) mokėjimo priemonių panaudojimo kontrolės ir fiksavimo realiu laiku, Lietuvos bankas, finansų įmonė ar kredito įstaiga, taip pat kitas juridinis asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo kriminalinės žvalgybos subjektui teikia informaciją apie fizinio ar juridinio asmens ūkines, mokėjimo operacijas, finansines priemones ir (arba) mokėjimo priemonių panaudojimą tokiu formatu, kokiu finansų įmonė ar kredito įstaiga, taip pat kitas juridinis asmuo duomenis teikia Lietuvos bankui, arba iš anksto suderintu elektroniniu formatu.

1.11. Nesant galimybės administruoti ar pateikti informaciją, Lietuvos bankas, finansų įmonė ar kredito įstaiga, taip pat kitas juridinis asmuo per 48 valandas elektroninėmis ryšio priemonėmis apie tai informuoja kriminalinės žvalgybos subjektą. Jeigu terminas baigiasi poilsio ar švenčių dieną, informacija pateikiama ne vėliau kaip kitą darbo dieną po poilsio ar švenčių dienos.

1.12. Kriminalinės žvalgybos subjekto pareigūnas privalo įvertinti iš Lietuvos banko, finansų įmonės ar kredito įstaigos, taip pat kito juridinio asmens siekiamos gauti informacijos mastą ir pranešime nurodyti konkrečias siekiamos gauti informacijos rūšis.

1.13. Lietuvos bankui, finansų įmonei ar kredito įstaigai, taip pat kitam juridiniam asmeniui draudžiama skelbti, perduoti ar kitu būdu atskleisti tretiesiems asmenims, taip pat fiziniams ar juridiniams asmenims, kurių ūkinės, mokėjimo operacijos, finansinės priemonės ir (arba) mokėjimo priemonių panaudojimas kontroliuojamas ir fiksuojamas, informaciją apie atliekamą kontrolę ir fiksavimą, taip pat kitą su šiais veiksmais susijusią iš kriminalinės žvalgybos subjekto gautą informaciją.

2. Patvirtinti pranešimo apie fizinio ar juridinio asmens ūkinių, mokėjimo operacijų, finansinių priemonių ir (arba) mokėjimo priemonių panaudojimo kontrolę ir fiksavimą formą (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Dailis Alfonsas Barakauskas

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 730

 

 

(Pranešimo forma)

 

(Kriminalinės žvalgybos subjekto pavadinimas)

_______________________________________________

(finansų įmonės, kredito įstaigos, kito juridinio asmens pavadinimas)

 

PRANEŠIMAS

APIE FIZINIO AR JURIDINIO ASMENS ŪKINIŲ, MOKĖJIMO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR (ARBA) MOKĖJIMO PRIEMONIŲ PANAUDOJIMO KONTROLĘ IR FIKSAVIMĄ

 

_______________ Nr. _____________

(data)

________________________

(sudarymo vieta)

 

1.

Prokuratūros pavadinimas, prokuroro teikimo (arba nutarimo) data ir registracijos numeris

 

2.

Apygardos teismo pavadinimas, teisėjo nutarties data ir registracijos numeris

 

3.

Turima informacija apie asmenį, kuriam taikoma ūkinių, mokėjimo operacijų, finansinių priemonių ir (arba) mokėjimo priemonių panaudojimo kontrolė ir fiksavimas (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ar gimimo data arba juridinio asmens pavadinimas, adresas, įmonės kodas)

 

4.

Fizinio ar juridinio asmens naudojamos sąskaitos ar turimos finansinės ir (arba) išduotos mokėjimo priemonės numeris, asmens ūkinių, mokėjimo operacijų, finansinių priemonių ir (arba) mokėjimo priemonių panaudojimo duomenys

 

5.

Sankcionavimo trukmė

nuo

 

iki

 

6.

Asmuo, kuriam turi būti pateikiama informacija (vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas)

 

7.

Kontrolės ir fiksavimo metu gautos informacijos pateikimo būdas (kontrolė ir fiksavimas realiu laiku, periodinis duomenų pateikimas, automatinė ataskaita ar kita) ir formatas

 

8.*

Prašoma pateikti informacija (pažymėti konkrečias siekiamos kontroliuoti ar fiksuoti informacijos apie fizinio ar juridinio asmens ūkines, mokėjimo operacijas, finansines priemones ir (arba) mokėjimo priemonių panaudojimą rūšis)

€ vietiniai pavedimai

€ tarptautiniai pavedimai

€ operacijos su grynaisiais pinigais

€ operacijos su mokėjimo priemonėmis

€ kita (nurodyti)

 

* Kriminalinės žvalgybos subjektui informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo 10 straipsniu.

 

_________________________               ________________            _____________________

(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)