HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2020 M. GEGUŽĖS 11 D. ĮSAKYMO NR. D1-269 „DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS „VISUOMENINIO TRANSPORTO IR KITŲ ALTERNATYVIŲ MAŽIAU TARŠIŲ JUDUMO PRIEMONIŲ FIZINIAMS ASMENIMS SKATINIMAS“ KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO

 

2021 m. gegužės 26 d. Nr. D1-316

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 11 d. įsakymą Nr. D1-269 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Visuomeninio transporto ir kitų alternatyvių mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas“ kompensacinių išmokų tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS „VISUOMENINIO TRANSPORTO IR DARNAUS JUDUMO SKATINIMAS ( PASPIRTUKAI, DVIRAČIAI, DALIJIMOSI PASLAUGA IR PAN.)“ TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 10 straipsniu ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ 1.2 papunktį,

t v i r t i n u Klimato kaitos programos priemonės „Visuomeninio transporto ir darnaus judumo skatinimas (paspirtukai, dviračiai, dalijimosi paslauga ir pan.)“ tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                Simonas Gentvilas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2020 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. D1-269

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2021 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-316

redakcija)

 

 

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS „VISUOMENINIO TRANSPORTO IR DARNAUS JUDUMO SKATINIMAS (PASPIRTUKAI, DVIRAČIAI, DALIJIMOSI PASLAUGA IR PAN.)“ TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Klimato kaitos programos priemonės „Visuomeninio transporto ir darnaus judumo skatinimas (paspirtukai, dviračiai, dalijimosi paslauga ir pan.) (toliau – priemonė) tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato prašymų kompensacinei išmokai teikimo, vertinimo, kompensacinių išmokų skyrimo tvarką ir sąlygas, administravimo tvarką. 

2. Kompensacinės išmokos fiziniams asmenims teikiamos pagal Klimato kaitos programos (toliau – programa) lėšų naudojimo 2021 m. sąmatoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. 194 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatos patvirtinimo“ (toliau – metinė sąmata), ir programos lėšų naudojimo metinės sąmatos detalizuojančiame plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. Nr. D1-237Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ (toliau – metinę sąmatą detalizuojantis planas), patvirtintą priemonę, skirtą rinktis mažiau taršias judumo priemones, siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekį transporto sektoriuje ir gerinti oro kokybę.

3. Aplinkos ministerija (toliau – ministerija) administruoja ir skiria lėšas tvarkos apraše nurodytoms kompensacinėms išmokoms.

4. Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) viešai skelbia kvietimus teikti prašymus gauti kompensacinę išmoką (toliau – prašymas), vertina prašymus, vykdo kompensacinių išmokų skyrimą ir kompensacijų gavėjų įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūrą vadovaudamasi tvarkos aprašu, metine sąmata ir ją detalizuojančiu planu.

5. Aplinkos ministerija, skirdama programos lėšas, o Agentūra, vykdydama fizinių asmenų prašymų vertinimą, kompensacinių išmokų skyrimą ir kompensacijų gavėjų įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūrą, tvarko šiuos asmens duomenis:

5.1. identifikaciniai duomenys (pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data);

5.2. ryšio duomenys (adresas, telefono numeris, el. paštas);

5.3. kiti su kompensacinių išmokų skyrimu susiję duomenys (banko sąskaitos numeris, sunaikinto ir išregistruoto  automobilio: valstybinis numeris, identifikavimo numeris (toliau – VIN numeris), klasė, išregistravimo priežastis, valdytojas, registracijos pažymėjimo išdavimo ir išregistravimo data, techninė apžiūra, PVM sąskaitos faktūros ar sąskaitos faktūros duomenys).

6. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, tvarkomi ir saugomi 5 metus po kompensacinės išmokos skyrimo, vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimą, nustatytais atvejais turi būti perduoti saugoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių dokumentų saugojimą.

7. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

7.1. pareiškėjas – fizinis asmuo, nustatyta tvarka pateikęs prašymą gauti kompensacinę išmoką;

7.2. kompensacinė išmoka – tvarkos apraše nustatyta tvarka fiziniams asmenims teikiama nustatyto dydžio finansinė parama pareiškėjo įsigyto viešojo transporto metinio bilieto ar kitų  bilietų, išskyrus vienkartinius viešojo transporto bilietus, E-piniginės papildymui (viešojo transporto, pasidalijimo paslaugų) pareiškėjo pasirinkta suma, dviračio, elektrinio paspirtuko, elektrinio dviračio, elektrinio triračio ar elektrinio keturračio (kurių didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 1 kW, ir kurios didžiausiasis projektinis greitis ne didesnis kaip 25 km/h) įsigijimo išlaidoms kompensuoti;

7.3. prašymas Agentūrai per informacinę sistemą pateiktas elektroninis dokumentas, kurį pareiškėjas užpildo norėdamas gauti kompensacinę išmoką;

7.4. kitos tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos kaip jos apibrėžtos Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“, Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašyme ir privalomojoje formoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1V-204 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“ (toliau – registracijos liudijimo blankas), Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme.

 

II SKYRIUS

SĄLYGOS GAUTI KOMPENSACINES IŠMOKAS

 

8. Kompensacinės išmokos pagal priemonę teikiamos fiziniams asmenims.

9. Kompensacinės išmokos maksimalus dydis vienam pareiškėjui yra iki 1000 eurų. Maksimalios išlaidų kompensacinės išmokos sumos pagal tinkamų išlaidų kategorijas nurodytos tvarkos aprašo 11 punkte.

10. Kompensacinių išmokų fiziniams asmenims tinkamomis laikomos išlaidos nuo 2021m. sausio 1 d.

11. Tinkamos išlaidos:

11.1. ne daugiau kaip 1000 eurų viešojo transporto (autobusų, troleibusų, geležinkelio) metiniams ar kitiems bilietams, išskyrus vienkartinius viešojo transporto bilietus;

11.2. ne daugiau kaip 1000 eurų E-piniginės papildymui viešojo transporto (autobusų, troleibusų, geležinkelio) paslaugų išlaidoms kompensuoti;

11.3. ne daugiau kaip 1000 eurų E-piniginės papildymui  už dviračių, elektrinių paspirtukų, lengvųjų automobilių (rekomenduojama elektromobilių) pasidalijimo paslaugų (nuoma, neteikiant vairavimo paslaugos) išlaidų kompensavimui;

11.4. ne daugiau kaip 2 vnt. (iš viso) pasirinktų mažiau taršių transporto priemonių, nurodytų tvarkos aprašo 11.4.1 ir 11.4.2 papunkčiuose:

11.4.1. 500 eurų už elektrinį dviratį, elektrinį triratį ar elektrinį keturratį;

11.4.2. 300 eurų už dviratį ar elektrinį paspirtuką.

12. Sąlygos kompensacinei išmokai gauti:

12.1. pareiškėjas, norintis gauti kompensaciją, turi sunaikinti M1 klasės transporto priemonę, kurios įregistruotu ir privalomoje Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo formoje (registracijos kodas C.1= C.2) įrašytu savininku / valdytoju arba įregistruotu tik valdytoju buvo ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki 2021 m. vasario 2 d. Sunaikintos transporto priemonės techninė apžiūra turėjo galioti 2020 m. kovo 13 d. arba 2021 m. vasario 2 d. Pareiškėjas turi atiduoti šią transporto priemonę sunaikinti ir pagal eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, gauti eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą (toliau – ENTP); šią transporto priemonę išregistruoti iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro pagal ENTP; pasirinktinai įsigyti tvarkos aprašo 11 punkte nurodytas paslaugas ir (ar) transporto priemones, neviršydamas tvarkos aprašo 9 punkte nustatytos maksimalios kompensacinės išmokos sumos, ir pateikti prašymą Agentūrai.

13. Su prašymu privalomi pateikti dokumentai:

13.1. išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaita faktūra arba sąskaita faktūra pareiškėjo vardu);

13.2. išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai (fiskalinis kasos aparato kvitas arba banko pavedimo išrašas iš pareiškėjo sąskaitos arba grynųjų pinigų priėmimo kvitas pareiškėjo vardu);

13.3. įsigytų tvarkos aprašo 11.4.1 papunktyje nurodytų mažiau taršių judumo priemonių (elektrinio dviračio, elektrinio triračio ar elektrinio keturračio) gamintojo techninė specifikacija;

13.4notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotas (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimas atstovauti pareiškėjui, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį asmenį pateikti prašymą.

14. PVM sąskaita faktūra privalo atitikti visus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimus. Sąskaita faktūra turi turėti visus privalomus rekvizitus, nurodytus Buhalterinės apskaitos įstatyme.

15. Įsigytos tvarkos aprašo 11.4.1 ir 11.4.2 papunkčiuose nurodytos mažiau taršios judumo priemonės turi būti naujos.

16. Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

16.1. kai sunaikinta transporto priemonė su tuo pačiu VIN numeriu jau kompensuota pagal Klimato kaitos programos priemonę;

16.2. transporto priemonės, nurodytos tvarkos aprašo 11.4.1 ar 11.4.2 papunkčiuose, įsigytos lizingo būdu;

16.3. išlaidos, kurioms nepateiktos (PVM) sąskaitos  faktūros;

16.4. išlaidos, kurios apmokėtos ir (ar) (PVM) sąskaitos faktūros už išlaidas išrašytos ne pareiškėjo vardu;

16.5. jei išlaidas pagrindžiančiuose dokumentuose nurodytas pareiškėjo, pateikusio prašymą, PVM mokėtojo kodas. Visais atvejais, jei transporto priemonių įsigijimo išlaidas pagrindžiančiuose dokumentuose nurodytas pareiškėjo, pateikusio prašymą, PVM traukiamas į ataskaitą, finansavimas neskiriamas;

16.6. išlaidos, padarytos anksčiau, nei nurodyta tvarkos aprašo 10 punkte.

17. Pagal Klimato kaitos programos priemonę, skirtą mažiau taršių judumo priemonių įsigijimo skatinimui, transporto priemonė su tuo pačiu VIN numeriu, ar elektrinis dviratis, elektrinis triratis ar elektrinis keturratis arba elektrinis paspirtukas kompensuojami tik vieną kartą. Pareiškėjas gali pateikti prašymą tik vieną kartą pagal priemonę. Visos įsigytos paslaugos ir (ar) transporto priemonės, išvardytos tvarkos aprašo 11 punkte, privalo būti nurodytos viename prašyme.

18. Reikalavimai, kuriuos turi atitikti pareiškėjas, nurodomi Agentūros interneto svetainėje viešai paskelbtame kvietime. Ar pareiškėjas atitinka reikalavimus, Agentūra gali tikrinti naudodamasi duomenų bazėmis ir registrais.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS,VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS IR KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

19. Patvirtinus metinę sąmatą detalizuojantį planą, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų, jeigu metinę sąmatą detalizuojančiame plane nenustatyta kitaip, Agentūra savo interneto svetainėje paskelbia kvietimus teikti prašymus ir kitą reikiamą informaciją.

20. Pareiškėjas užpildo prašymą Agentūros Aplinkos projektų valdymo informacinėje sistemoje (toliau – APVIS). Kvietime teikti prašymus gali būti nustatyti kiti prašymų pateikimo būdai ir tvarka, jei APVIS funkcinių galimybių nepakanka ir (ar) jos laikinai neužtikrinamos.

21. Pareiškėjai prašymo formoje, patvirtintoje Agentūros direktoriaus įsakymu, turi pateikti visą prašomą informaciją ir tvarkos aprašo 13 punkte nurodytus dokumentus.

22. Prašymai tikslinami tik per APVIS sistemą.

23. Prašymus Agentūra priima nuo kvietime nurodytos datos, kol pakanka lėšų pagal priemonę, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d. Vėliau prašymai nepriimami.

24. Agentūra nuo prašymo pateikimo datos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų įvertina prašymą, priima sprendimą ar skirti kompensacinę išmoką ir per APVIS sistemą informuoja pareiškėją.

25. Agentūros priimti sprendimai įforminami Agentūros direktoriaus įsakymu.

26. Kompensacinė išmoka pareiškėjui išmokama per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo datos.

27. Pareiškėjas turi teisę skųsti Agentūros veiksmus ar neveikimą, susijusius su prašymo vertinimu, atranka, sprendimo dėl kompensacinės išmokos mokėjimo ar nemokėjimo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

IV SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMŲ, ATSIRADUSIŲ GAVUS KOMPENSACINĘ IŠMOKĄ, PRIEŽIŪRA

 

28. Pareiškėjas teikdamas prašymą patvirtina, kad pateikta informacija teisinga.

29. Agentūrai nustačius ar gavus informacijos ir patikrinus, kad pareiškėjas prašyme pateikė klaidingą ir (ar) melagingą informaciją, ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Agentūros pareikalavimo dienos privalo grąžinti kompensacinę išmoką.

_______________________________