LIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR 1-298 „DĖL 2014–2020 m. europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2015 m. spalio 5 d. Nr. 1-230

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“, ir papildau I skyrių 4 skirsniu:

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ NR. 04.4.1-LVPA-K-106 ELEKTROS SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“

 

1. Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Sanglaudos  fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie Veiksmų programos 4.4.1 konkretaus uždavinio „Išbandyti pažangiojo tinklo technologijų diegimo perspektyvas “ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. Transformatorių pastočių ir skirstyklų atnaujinimas, diegiant pažangiojo tinklo elementus;

1.3.2. Elektros skirstomųjų tinklų skirstomųjų punktų, transformatorinių ir elektros linijų atnaujinimas, diegiant pažangiojo tinklo elementus.

 

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Juridinis asmuo, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdantis skirstomuosius tinklus, esančius jo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinantis skirstomųjų tinklų eksploatavimą, plėtrą ir techninę priežiūrą, atsakingas už tai, kad būtų užtikrintas ilgalaikis sistemos pajėgumas pagrįstiems elektros energijos skirstymo poreikiams tenkinti, ir turintis atitinkamą veiklos licenciją.

1.5. Netaikoma.

1.6. Netaikoma.

1.7. Netaikoma.

 

2. Priemonės finansavimo forma

2.1. Negrąžinamoji subsidija.

2.2. Netaikoma.

 

3. Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas.

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.320

„Elektros energijos tiekimo kokybės pagerėjimas (SAIDI)“

Minutės

70,4

70

P.B.233

„Papildomai prie pažangiųjų tinklų prijungtų vartotojų skaičius“

Vartotojai

3 000

10 000

P.S.320

„Įrengtos naujos ir (arba) atnaujintos transformatorių pastotės ir (arba) skirstyklos, sukuriant bent 3 naujas pažangiojo elektros tinklo technines-funkcines savybes“

Skaičius

9

15

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai                                                                             (eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

20 273 401

0

20 273 401

0

0

0

20 273 401

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

20 273 401

0

20 273 401

0

0

0

20 273 401

 

 

Finansų ministras, pavaduojantis

energetikos ministrą                                                                                           Rimantas Šadžius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2015-09-28 raštu Nr. ((24.37)-5K-1519877)-5K-1520306)-6K-1507108