LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL METINIŲ DARBO DIENŲ KOEFICIENTŲ IR METINIŲ VIDUTINIO MĖNESIO DARBO DIENŲ IR VALANDŲ SKAIČIŲ 2016 METAIS PATVIRTINIMO  

 

2015 m. gruodžio 23 d. Nr. A1-789

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 10 punktu:

1. T v i r t i n u 2016 metų:

1.1. Metinius darbo dienų koeficientus:             

1.1.1. esant penkių darbo dienų savaitei – 0,7 [252 darbo dienos : (366 kalendorinės dienos – 14 švenčių dienų)];

1.1.2. esant šešių darbo dienų savaitei – 0,9 [304 darbo dienos : (366 kalendorinės dienos – 14 švenčių dienų)].

1.2. Metinius vidutinio mėnesio:

1.2.1. darbo dienų skaičius:

1.2.1.1. esant penkių darbo dienų savaitei – 21 darbo diena (252 darbo dienos : 12 mėnesių);

1.2.1.2. esant šešių darbo dienų savaitei – 25,3 darbo dienos (304 darbo dienos : 12 mėnesių);

1.2.2. darbo valandų skaičius:

1.2.2.1. esant penkių darbo dienų savaitei – 167,5 darbo valandos (2010 darbo valandų : 12 mėnesių);

1.2.2.2. esant šešių darbo dienų savaitei – 167,8 darbo valandos (2014 darbo valandų : 12 mėnesių).

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodyti koeficientai taikomi Aprašo 8 punkte nustatytais atvejais, o šio įsakymo 1.2 papunktyje nurodyti dydžiai taikomi Aprašo 9 punkte nustatytais atvejais.

3. Jeigu įmonės, įstaigos ar organizacijos kolektyvinėje sutartyje, darbo sutartyse arba darbo tvarkos taisyklėse yra nustatytas kitoks darbo laikas, šio įsakymo 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nurodytus koeficientus ir dydžius nustato įmonė, įstaiga ar organizacija.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                    Algimanta Pabedinskienė