Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. BIRŽELIO 4 D. NUTARIMO NR. 528 „DĖL ATSAKOMYBĖS IR FUNKCIJŲ PASKIRSTYMO TARP INSTITUCIJŲ, ĮGYVENDINANT 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMĄ IR RENGIANTIS ĮGYVENDINTI

2021–2027 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ PROGRAMĄ“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 10 d. Nr. 83

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimą Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“:

1.  Pakeisti 3.1.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.1.3. regionų plėtros taryboms;“.

2.  Pakeisti 3.1.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.1.4. Regioninės plėtros departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos;“.

3. Papildyti 8 punktu:

8. Taisyklėse nustatytos institucijų funkcijos, susijusios su pasirengimu įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, vykdomos iki 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos patvirtinimo dienos.“

4. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintas Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisykles:

4.1. Papildyti 4.31 papunkčiu:

4.31. koordinuoja 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos dalies, kuri skirta pasirengti finansuoti veiksmus tose šalies teritorijose, kurios patirs daugiausia neigiamo poveikio siekiant neutralaus poveikio klimatui tikslų, ir tų teritorijų socialiniams ir ekonominiams skirtumams mažinti, parengimą.“

4.2. Papildyti 71 papunkčiu:

71. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija rengia Taisyklių 4.31 papunktyje nurodytą 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos dalį;“.

4.3. Pakeisti priedą:

4.3.1. Papildyti 13 punktu:

 

„13. Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui

1. Skaitmeninimo ir inovacijų, siekiant šalinti COVID-19 pandemijos pasekmes ekonomikai, skatinimas

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Kultūros ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, Lietuvos mokslo taryba, VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

 

2. Energetinio efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių plėtros, siekiant švelninti poveikį klimato kaitai, skatinimas

Energetikos ministerija

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra“.

 

 

4.3.2. Papildyti 14 punktu:

 

„14. Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas, siekiant didinti užimtumą ir socialinę įtrauktį

Gyventojų užimtumo, prisitaikymo prie kintančios darbo rinkos ir atsparumo COVID-19 pandemijos keliamiems iššūkiams didinimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Europos socialinio fondo agentūra“.

 

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                         Ingrida Šimonytė

 

 

 

Finansų ministrė                                                                              Gintarė Skaistė