SOCIALINĖS APSAUGOS IR

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINĖS PARAMOS ŠEIMAI INFORMACINĖS SISTEMOS TECHNINIO APRAŠYMO (SPECIFIKACIJOS) PAKEITIMŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. liepos 5 d. Nr. A1-493

Vilnius

 

Tvirtinu Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos techninio aprašymo (specifikacijos) pakeitimus V2.0(1) (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                      Monika Navickienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2021 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-493

 

 

 

SOCIALINĖS PARAMOS ŠEIMAI INFORMACINĖ SISTEMA

 

SPIS

 

 

 

TECHNINIO APRAŠYMO (SPECIFIKACIJOS) PAKEITIMAI

 

 

 

 

 

 

Nr. V2.0(1)

(data)

 

(versijos numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

 

SUDERINTA

 

SUDERINTA

 

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

 

Valstybės įmonė „Registrų centras“

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

2021-06-17 raštu Nr. S-293 (2021)

 

2021-06-16 raštu Nr. S-71303 (1.4 E)

 

2021-06-25 raštu Nr. (14.5E) I-4345

 

SUDERINTA

 

SUDERINTA

 

SUDERINTA

 

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

Pabėgėlių priėmimo centras

 

2021-06-10 raštu Nr. Sd-1578

 

2021-06-14 raštu Nr. R-2735

 

2021-06-23 raštu Nr. J-358

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

 

SUDERINTA

 

SUDERINTA

 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

Europos socialinio fondo agentūra

 

2021-06-17 raštu Nr. S-1694

 

2021-06-18 raštu Nr. R3-206

 

2021-06-17 raštu Nr. SB-2021-00308

 

SUDERINTA

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba

 

 

 

 

 

 

2021-06-07 raštu Nr. S-435(20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIALINĖS PARAMOS ŠEIMAI INFORMACINĖS SISTEMOS TECHNINIO APRAŠYMO (SPECIFIKACIJOS) PAKEITIMAI

 

1.   1 skyrius „DOKUMENTŲ SĄRAŠAS“

1 lentelė. Pakeičiami 9, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 63, 68, 69, 73 punktai bei papildoma nauju 60 punktu. Buvę 60-73 punktai, laikomi atitinkamai 61-74 punktais:

Eil. nr.

Teisės akto pavadinimas

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 2 d. nutarimas Nr. 440 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.2761 straipsnį bei Vaikų, kuriems nustatyta globa (rūpyba), ir vaiko globėjų (rūpintojų) centralizuotos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

25.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. kovo 26 d. nutarimas Nr. 193 „Dėl medicininio ir socialinio neįgaliųjų aptarnavimo bei materialinės padėties garantijų“;

27.

Profesinės reabilitacijos išmokos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 413 „Dėl Profesinės reabilitacijos išmokos nuostatų patvirtinimo“;

28.

Specialiųjų poreikių lygio nustatymo asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. A1-563 „Dėl Specialiųjų poreikių lygio nustatymo asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tvarkos aprašo patvirtinimo“;

29.

Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2002–2007 metų programa ir Gyvenamųjų patalpų suteikimo nuomos pagrindais grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarkos aprašas, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 320 „Dėl Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2002–2007 metų programos ir Gyvenamųjų patalpų suteikimo nuomos pagrindais grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarkos aprašo patvirtinimo“;

31.

Vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams ir jiems laidoti skiriamų laidojimo lėšų mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 177 „Dėl valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams“;

32.

Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo bei šių pašalpų indeksavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. 269 „Dėl Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

33.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. rugpjūčio 12 d. nutarimas Nr. 327 „Dėl materialinės žalos atlyginimo asmenims, Antrojo pasaulinio karo ir okupacijų metais išvežtiems priverstiniams darbams, buvusiems getuose, įkalinimo įstaigose ir kitose laisvės atėmimo vietose“;

34.

Valstybės tarnautojo pripažinimo žuvusiu, mirusiu, sužalotu ar susirgusiu sunkia liga atliekant tarnybines pareigas ir kompensacijų dėl valstybės tarnautojo žūties ar mirties, valstybės tarnautojo ar vidaus tarnybos sistemos pareigūno sužalojimo ar susirgimo sunkia liga išmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl Valstybės tarnautojo pripažinimo žuvusiu ar sužalotu atliekant tarnybines pareigas ir kompensacijų dėl valstybės tarnautojo žūties ar sužalojimo išmokėjimo taisyklių patvirtinimo“;

35.

Mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V-76 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“;

38.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 27 d. nutarimas Nr. 468 „Dėl asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti nustatymo“;

39.

Periodinėmis išmokomis priteisto išlaikymo sumos ir atlyginamos žalos indeksavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 684 „Dėl Periodinėmis išmokomis priteisto išlaikymo sumos ir atlyginamos žalos indeksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

40.

Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472 „Dėl Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos ir minimalaus bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio ir bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficiento patvirtinimo“;

41.

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 325 „Dėl Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo ir bankų ar kitų kredito įstaigų atrankos valstybės iš dalies kompensuojamiems būsto kreditams teikti tvarkos aprašo patvirtinimo“;

45.

Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;

46.

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“;

47.

Socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko socialinės globos poreikio nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-179 „Dėl Socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“;

48.

Socialinės globos poreikio vaikui su negalia nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. A1-255 „Dėl Socialinės globos poreikio vaikui su negalia nustatymo metodikos patvirtinimo“;

49.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“;

50.

Atvejo vadybos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141 „Dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“;

51.

Socialinių paslaugų išvystymo normatyvai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-23 „Dėl Socialinių paslaugų išvystymo normatyvų patvirtinimo“;

52.

Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“;

60.

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1 - 338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”;

64.

Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodines rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. T-65 „Dėl Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinių rekomendacijų patvirtinimo“;

69.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. V-941 „Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“;

70.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“;

74.

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. A1-172 „Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“

 

2.   2 skyrius „SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI“

2 lentelė. Papildoma nauja sąvoka ir pakeičiama esama sąvoka:

Sąvoka arba santrumpa

Paaiškinimas

TPNC

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

VVTAĮT

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

3.   3 skyrius „ĮVADAS“

Pakeičiamas SPIS tvarkytojų ir SPIS asmens duomenų tvarkytojų sąrašas ir jis išdėstomas taip: „

·    Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

·    SPIS administratorius;

·    Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijos ir savivaldybių įstaigos;

·    Įstaigos, organizuojančios mokinių nemokamą maitinimą;

·    Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

·    Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

·    Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

·    Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

·    Lietuvos nevyriausybinės organizacijos;

·    Socialinių paslaugų įstaigos;

·    Kredito įstaigos, teikiančios būsto kreditus pirmajam būstui pirkti ar (ir) statyti pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą.

4.   3 skyrius „ĮVADAS“

Pakeičiama priešpaskutinė pastraipa ir ji išdėstoma taip:

„SPIS nuostatai ir SPIS duomenų saugos nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 2008 m. gegužės 29 d. Nr. A1-172 „Dėl socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“.“

5.   5 skyrius „ESAMAS KOMPIUTERIZAVIMO LYGIS IR KOMPIUTERIZUOJAMI VEIKLOS PROCESAI“

Pakeičiama pirmoji pastraipa ir ji išdėstoma taip:

„Socialinių paslaugų, piniginių išmokų ir kitos socialinės paramos užsakymui, teikimui ir apskaitai naudojama SPIS, su kuria 2021 m. viduryje dirbo apie 7220 savivaldybių, seniūnijų ir SADM ir kitų socialinės paramos teikėjų specialistai.“

6.   5 skyrius „ESAMAS KOMPIUTERIZAVIMO LYGIS IR KOMPIUTERIZUOJAMI VEIKLOS PROCESAI“

Pakeičiama ketvirtoji pastraipa ir ji išdėstoma taip:

„SIAIS „Parama“ skirta Lietuvos Respublikos miestų ir rajonų savivaldybių socialinės paramos institucijoms įvesti, kaupti, saugoti ir apskaityti informaciją apie pinigines socialines išmokas. Ji suteikia galimybes:“

7.   6 skyrius „VEIKLOS REIKALAVIMAI“

3 lentelė. Pakeičiamas aprašymas:

Eil. Nr.

Komponentas.

Aprašymas

2.5.

Paramos neįgaliesiems apskaitos modulis

Paramos neįgaliesiems apskaitos modulis skirtas registruoti duomenis apie asmeniui ir/ ar jo šeimai užregistruotą neįgaliųjų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis, būsto pritaikymą, specialiuosius poreikius, neįgalumo lygį, darbingumo lygį (registruojami prašymų ir sprendimų duomenys).

 

 

 

 

8.   6 skyrius „VEIKLOS REIKALAVIMAI“

4 paveikslas. Paveikslas papildytas „Valstybinės mokesčių inspekcijos Gyventojų pajamų mokesčio informacinė sistema“.

 

9.   6 skyrius „VEIKLOS REIKALAVIMAI“

4 lentelė. Pakeičiamas 2, 3, 4, 6, 7, 16, 19 (20) punktų aprašymas, įterpiami nauji 18 ir 25 punktai, atitinkamai pakeičiama 18-25 punktų numeracija:

Eil. nr.

Duomenų šaltinis

Duomenys

Kryptis

Perdavimo būdas

Perdavimo greitis

Periodiškumas

Duomenų formatas

2.

Lietuvos Respublikos adresų registras

Administracinių vienetų, gatvių, gyvenamųjų vietovių tekstiniai duomenys. Administracinių vienetų tipų, gyvenamųjų vietovių tipų, gatvių tipų klasifikatoriai.

Gavimas

Leidžiamosios kreipties būdu

10 Mb/s

Pagal pareikalavimą, inicijavus užklausimą

XML

3.

Įgaliojimų registras

Duomenys apie informacinių technologijų priemonėmis sudarytus įgaliojimus pašalpai (pašalpoms) ir viešosioms bei administracinėms paslaugoms gauti: įgaliojimo identifikavimo kodas, įgaliojimo sudarymo data ir laikas; įgaliojimo sudarymo vieta, įgaliotojas (fizinio asmens kodas, vardas, pavardė); įgaliotinis (fizinio asmens kodas, vardas, pavardė); įgaliojimo terminas (apibrėžtas ar neapibrėžtas), įgaliojimo įregistravimo Įgaliojimų registre data ir laikas, įgaliojime nurodyto pavedimo turinys.

Gavimas

Leidžiamosios kreipties būdu

10 Mb/s

Pagal pareikalavimą, inicijavus užklausimą

XML

4.

Nekilnojamojo turto registras

Duomenys apie šeimos narių nuosavybės teise turimas ir turėtą būstą (nekilnojamojo daikto registro įrašo numeris, unikalus numeris (identifikavimo kodas), adresas, pavadinimas (tipas), plotas, vertė, nusidėvėjimo procentas, nuosavybės teisės įsigijimo ar perleidimo kito asmens nuosavybėn pagrindas).

Gavimas

Leidžiamosios kreipties būdu

10 Mb/s

Pagal pareikalavimą, inicijavus užklausimą

XML

6.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinė sistema (toliau – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinė sistema)

Duomenys apie asmeniui ar (ir) jo šeimos nariams išmokėtas socialinio draudimo ir valstybines išmokas:

- išmokų duomenys: išmokos gavėjo asmens kodas, vardas, pavardė; išmokos rūšis, dydis, mokėjimo laikotarpis; laikinojo nedarbingumo laikotarpis (nuo, iki); asmeniui išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo numeris;

- duomenys apie mirusį (pripažintą nežinia kur esančiu) asmenį, už kurį našlaičiui yra paskirta socialinio draudimo ar (ir) valstybinė našlaičių pensija (vardas, pavardė, asmens kodas);

- duomenys apie vaiką, už kurį gaunama išmoka (asmens kodas (jeigu turi), vardas, pavardė, gimimo data);

- duomenys apie asmens gaunamas draudžiamąsias pajamas (asmens tipas, laikotarpio pradžia, laikotarpio pabaiga, pajamų suma);

- duomenys apie asmens draudėją (draudėjo pavadinimas, draudėjo kodas, draudėjo tipas, draudimo data nuo, data iki);

- duomenys apie asmens dalyvavimą pensijos kaupime (požymis, kuris nurodo, kad asmuo dalyvauja pensijų kaupime);

- duomenys apie laikotarpius, per kuriuos asmuo pripažintas laikinai nedarbingu.

Kiti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinės sistemos duomenys:

- valstybinio socialinio draudimo laikotarpio pradžios ir pabaigos data;

- pagal Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymą paskirtos socialinio draudimo pensijos rūšis, paskyrimo laikotarpis;

- pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą, Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymą paskirtos išmokos rūšis, paskyrimo laikotarpis.

Duomenys apie bendrai gyvenančių asmenų, kaip ši sąvoka apibrėžta Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų, kurių auginamiems ir (ar) globojamiems vaikams paskirta išmoka vaikui, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas:

- asmens, kurio įmokų duomenys teikiami, kodas, bendra asmens valstybinio socialinio draudimo įmokų ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų suma; žyma, kad asmens duomenys nerasti.

Gavimas

Leidžiamosios kreipties būdu

10 Mb/s

Pagal pareikalavimą, inicijavus užklausimą

XML

7.

Užimtumo tarnybos informacinė sistema

Bedarbio asmens duomenys (asmens kodas, vardas, pavardė); bedarbio asmens atsisakymai (atsisakymo tipas, data, atsisakymo priežastys); bedarbio asmens darbai (darbo tipas, darbų pradžios ir pabaigos data); bedarbio asmens kortelės duomenys (numeris, registracijos data, išregistravimo data, išregistravimo priežastis); bedarbio asmens mokėjimai (mokėjimo tipas; priskaitymo mokėjimo data nuo, priskaitymo mokėjimo data iki, priskaičiuota suma už laikotarpį, priskaičiuota suma išskaičiavus alimentus, mėnuo, kada buvo padarytas pavedimas); bedarbio asmens paskyrimai (paskyrimo tipas; paskyrimo pradžios data; paskyrimo pabaigos data, paskirtos išmokos dydis, paskiros išmokos nutraukimo data).

Gavimas

Leidžiamosios kreipties būdu

10 Mb/s

Pagal pareikalavimą, iniciavus užklausimą

XML

16.

Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinė sistema

Gyventojų ir jų šeimos narių Metinių gyventojų (šeimos) turto deklaracijų (forma FR0001) ir Metinių pajamų deklaracijų duomenys: deklaracijų sąrašas; MXFD šablono identifikatorius; dokumento identifikatorius; dokumento statuso kodas; mokestinio laikotarpio pradžios data; mokestinio laikotarpio pabaigos data; dokumento pateikimo data; dokumento registravimo EDS data ir registracijos numeris; pateikimo būdas; dokumento statuso kodas; dokumento statuso kodas; dokumento tipo kodas; išorinio EDS vartotojo, pateikusio dokumentą, vardas ir pavardė; dokumento formos duomenys: formos numeris, pavadinimas, versija; dokumento turinys.

Gavimas

Leidžiamosios kreipties būdu

10 Mb/s

Pagal pareikalavimą, inicijavus užklausimą

XML

18.

Valstybinės mokesčių inspekcijos Gyventojų pajamų mokesčio informacinė sistema

Duomenys apie bendrai gyvenančių asmenų, kaip ši sąvoka apibrėžta Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų, kurių auginamiems ir (ar) globojamiems vaikams paskirta išmoka vaikui, gautas pajamas:

- asmens, kurio pajamų mokesčio duomenys teikiami, kodas; metai, kuriais buvo gautos pajamos; pajamų rūšis (kodas, pavadinimas); pajamų suma; metai, kuriais buvo išskaičiuotas mokestis; išskaičiuoto pajamų mokesčio suma; šaltinis, t. y. deklaracija ar deklaracijų grupė, iš kurių pateikti duomenys; deklaracijos ar duomenų gavimo data.

Gavimas

Leidžiamosios kreipties būdu

10 Mb/s

Pagal pareikalavimą, inicijavus užklausimą

„Oracle“ lentelės“

20.

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema

Nuo 2022 m. birželio 1 d. asmens sveikatos duomenys: medicininių dokumentų, kurių formos Nr. 027/a, duomenys: formos pildymo data, specialistas ar institucija, kuriai siunčiamas išrašas, siuntimo tikslas, ligonio vardas, pavardė, gimimo data, deklaruotos ir faktinės gyvenamosios vietos adresas, diagnozė (pagrindinė liga, jos funkcinė klasė, laipsnis; sutrikimas; kodas pagal TLK-10-AM), gretutiniai susirgimai ir komplikacijos, ligos anamnezė, atlikti diagnostiniai tyrimai, ligos eiga, taikytas gydymas, rekomendacijos dėl gydymo / darbo), gydantis gydytojas (vardas, pavardė, pareigos).

Gavimas

Leidžiamosios kreipties būdu

10 Mb/s

Pagal pareikalavimą, inicijavus užklausimą

XML

25.

TPNC ir savivaldybės įstaiga, kuriai priskirta asmenų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis funkcija (asmenų aprūpinimas tik judėjimo techninės pagalbos priemonėmis)

Duomenis apie asmenų prašymų dėl techninės pagalbos priemonės gavimo duomenis, aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ar kompensacijos už įsigytas techninės pagalbos priemones skyrimo duomenis bei techninės pagalbos priemonių grąžinimo.

Gavimas

Leidžiamosios kreipties būdu

10 Mb/s

Pagal duomenų tvarkymo sutartį atsiradus aplinkybėms suvesti duomenis

XML

 

10. 6 skyrius „VEIKLOS REIKALAVIMAI“

6.3 poskyris „Koncepcinis duomenų modelis“

Pakeičiamas 2.3 papunktis ir jis išdėstomas taip:

„2.3. bedarbio asmens duomenys (asmens kodas, vardas, pavardė); bedarbio asmens atsisakymai (atsisakymo tipas, data, atsisakymo priežastys); bedarbio asmens darbai (darbo tipas, darbų pradžios ir pabaigos data); bedarbio asmens kortelės duomenys (numeris, registracijos data, išregistravimo data, išregistravimo priežastis); bedarbio asmens mokėjimai (mokėjimo tipas; priskaitymo mokėjimo data nuo, priskaitymo mokėjimo data iki, priskaičiuota suma už laikotarpį, priskaičiuota suma išskaičiavus alimentus, mėnuo, kada buvo padarytas pavedimas); bedarbio asmens paskyrimai (paskyrimo tipas; paskyrimo pradžios data; paskyrimo pabaigos data, paskirtos išmokos dydis, paskiros išmokos nutraukimo data);“.

Pakeičiamas 2.9 papunktis ir jis išdėstomas taip:

„2.9. nuo 2022 m. birželio 1 d. asmens sveikatos duomenys: medicininių dokumentų, kurių formos Nr. 027/a, duomenys: formos pildymo data, specialistas ar institucija, kuriai siunčiamas išrašas, siuntimo tikslas, ligonio vardas, pavardė, gimimo data, deklaruotos ir faktinės gyvenamosios vietos adresas, diagnozė (pagrindinė liga, jos funkcinė klasė, laipsnis; sutrikimas; kodas pagal TLK-10-AM), gretutiniai susirgimai ir komplikacijos, ligos anamnezė, atlikti diagnostiniai tyrimai, ligos eiga, taikytas gydymas, rekomendacijos dėl gydymo / darbo), gydantis gydytojas (vardas, pavardė, pareigos);“.

Naikinami 2.12 ir 2.13 punktai, atitinkamai pakeičiama 2.14 ir 2.15 punktų numeracija į 2.12 ir 2.13.

Pakeičiamas 2.11 papunktis ir jis išdėstomas taip:

„2.11. šeimos narių nuosavybės teise turimas ir turėtas būstas (nekilnojamojo daikto registro įrašo numeris, unikalus numeris (identifikavimo kodas), adresas, pavadinimas (tipas), plotas, vertė, nusidėvėjimo procentas, nuosavybės teisės įsigijimo ar perleidimo kito asmens nuosavybėn pagrindas);“

Pakeičiamas 3.1.6 papunktis ir jis išdėstomas taip:

„3.1.6. socialinės globos namuose, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Ministerija, apsigyvenusių asmenų duomenys: vardas, pavardė, sprendimo skirti ilgalaikės socialinės globos paslaugas data, apgyvendinimo įstaiga (įstaigos pavadinimas), duomenys apie ilgalaikės socialinės globos paslaugos skyrimą (nuo kada iki kada paskirta paslauga), suteikimą (metai/mėnuo, kiekis, mato vienetas, kaina, asmens mokėjimo sumos ir išlaidų sumos pagal atskirus finansavimo šaltinius), nutraukimą (sustabdymą) sprendimo data, data nuo kada nutraukiamas (sustabdomas) paslaugų teikimas, nutraukimo (sustabdymo) pagrindas) ir neskyrimą (sprendimo data, sprendimo numeris, nepatenkinimo pagrindas);“.

Pakeičiamas 3.3.4 papunktis ir jis išdėstomas taip:

„3.3.4. duomenys apie asmens gautas išmokas žemės ūkio veiklai: išmokos rūšis; išmokos dydis; išmokos data;“.

Pakeičiamas 3.3.6 papunktis ir jis išdėstomas taip:

„3.3.6. gyventojų ir jų šeimos narių Metinių gyventojų (šeimos) turto deklaracijų (forma FR0001) ir Metinių pajamų deklaracijų duomenys: deklaracijų sąrašas; MXFD šablono identifikatorius; dokumento identifikatorius; dokumento statuso kodas; mokestinio laikotarpio pradžios data; mokestinio laikotarpio pabaigos data; dokumento pateikimo data; dokumento registravimo EDS data ir registracijos numeris; pateikimo būdas; dokumento statuso kodas; dokumento tipo kodas; išorinio EDS vartotojo, pateikusio dokumentą, vardas ir pavardė; dokumento formos duomenys: formos numeris, pavadinimas, versija; dokumento turinys;“.

Pakeičiamas 3.7.7 papunktis ir jis išdėstomas taip:

„3.7.7. globėjo paskyrimo duomenys: prašymo globoti vaiką registravimo numeris; globėjo tipas; globos rūšis; globos forma (globa (rūpyba) šeimoje, globa (rūpyba) šeimynoje, globa (rūpyba) globos centre, globa (rūpyba) vaikų globos institucijoje); laikinosios globos pabaigos data; naujo globėjo asmens duomenys (pagal 2.1 papunktį); globojančios šeimos prašymo numeris; globojančios šeimos sudėties duomenys (pagal 2.2 ir 2.5 papunkčius);“

Pakeičiamas 3.8.6 papunktis ir jis išdėstomas taip:

„3.8.6. techninės pagalbos priemonės ir asmens, kuriam nustatytas poreikis įsigyti techninės pagalbos priemonę, duomenys:

3.8.6.1.            prašymo dėl techninės pagalbos priemonės skyrimo, aprūpinimo bei techninės pagalbos priemonės grąžinimo duomenys: asmens, kuriam prašoma skirti techninės pagalbos priemonę, vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, faktinės gyvenamosios vietos adresas (nurodoma, jei asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos arba nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą, arba skiriasi asmens faktinė ir gyvenamoji vieta), telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas; asmens, kuriam prašoma skirti techninės pagalbos priemonę, atstovo duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, atstovavimo pagrindas; asmens antropometriniai ir fiziniai duomenys (tik tam tikroms priemonėms pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintas prašymų formas): ūgis, svoris, klubų plotis, blauzdos ilgis ir kiti antropometriniai ir fiziniai; pagrindas gauti judėjimo techninės pagalbos priemonę: žyma, kad asmeniui nustatytas neįgalumo lygis, asmeniui nustatytas darbingumo lygis, asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba visiška negalia, asmuo po ūmios traumos, sužeidimo ar ligos turi akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jam neįgalumo ar darbingumo lygis dar nenustatytas), asmuo turi judesio raidos sutrikimų (kol jam neįgalumo lygis dar nenustatytas), asmuo yra sukakęs senatvės pensijos amžių, asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis arba kitas pagrindas gauti techninės pagalbos priemonę; socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyti pridedami dokumentai;

3.8.6.2.            duomenys apie techninės pagalbos priemonę: techninės pagalbos priemonės pavadinimas, techninės pagalbos priemonės techniniai duomenys (tik tam tikroms priemonėms pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintas prašymų formas): sėdynės plotis, sėdynės gylis, nugaros atramos aukštis, rankų, pėdų, galvos atramos ar kiti techniniai duomenys; papildoma informacija: žyma, kad asmuo kreipiasi pirmą kartą, asmuo kreipiasi pakartotinai nepasikeitus jo sveikatos būklei, asmuo kreipiasi pakartotinai pasikeitus jo sveikatos būklei, pasibaigė bendrąja tvarka gautos techninės pagalbos priemonės nustatytas naudojimo laikas, pasibaigė gautos techninės pagalbos priemonės kompensacijos skyrimo terminas, asmens nebenaudojamos techninės pagalbos priemonės gražinimas, grąžinamos techninės pagalbos priemonės pavadinimas, žyma, kad asmuo grąžins techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensacijos likutinę vertę, tiesiogiai proporcingą priemonės naudojimo laikui; kita informacija, kuri gali turėti įtakos asmeniui gaunant techninės pagalbos priemonę, nurodyta asmens prašyme; asmens sutikimas sumokėti nustatyto dydžio įmoką; socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyti pridedami dokumentai; dokumentų pateikimo būdas; techninės pagalbos priemonės išdavimo ir grąžinimo data;

3.8.6.3.            prašymo skirti techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją duomenys: asmens, kuriam prašoma skirti kompensaciją, vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, faktinės gyvenamosios vietos adresas (nurodoma, jei asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos arba nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą, arba skiriasi asmens faktinė ir gyvenamoji vieta), telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas; asmens, kuriam prašoma skirti techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją, atstovo duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, atstovavimo pagrindas; pagrindas techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensacijai gauti: žyma, kad asmeniui nustatytas neįgalumo lygis, asmeniui nustatytas darbingumo lygis, požymis, kad asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba visiška negalia, asmuo po ūmios traumos, sužeidimo ar ligos turi akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jam neįgalumo ar darbingumo lygis dar nenustatytas), asmuo turi judesio raidos sutrikimų (kol jam neįgalumo lygis dar nenustatytas), asmuo yra sukakęs senatvės pensijos amžių, asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis; asmens banko sąskaitos duomenys (mokėjimo įstaiga; sąskaitos numeris, sąskaitos savininko vardas ir pavardė); socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyti pridedami dokumentai;

3.8.6.4. duomenys apie techninės pagalbos priemonę, už kurią prašoma skirti kompensaciją: techninės pagalbos priemonės pavadinimas; papildoma informacija: žyma, kad asmuo kreipiasi pirmą kartą, asmuo kreipiasi pakartotinai nepasikeitus jo sveikatos būklei, asmuo kreipiasi pakartotinai pasikeitus jo sveikatos būklei, pasibaigė bendrąja tvarka gautos techninės pagalbos priemonės nustatytas naudojimo laikas ar kompensacijos skyrimo terminas, asmens nebenaudojamos techninės pagalbos priemonės gražinimas (data), grąžinamos techninės pagalbos priemonės pavadinimas, techninės pagalbos priemonės pavadinimas ir kompensacijos likutinė vertė, kita informacija, kuri gali turėti įtakos asmeniui gaunant judėjimo techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją, nurodyta prašyme; socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyti pridedami dokumentai; dokumentų pateikimo būdas; sprendimo skirti techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją priėmimo data;“.

Pakeičiamas 5.2 papunktis ir jis išdėstomas taip:

„5.2. duomenys apie informacinių technologijų priemonėmis sudarytus įgaliojimus pašalpai (pašalpoms) ir viešosioms bei administracinėms paslaugoms gauti: įgaliojimo identifikavimo kodas, įgaliojimo sudarymo data ir laikas; įgaliojimo sudarymo vieta, įgaliotojas (fizinio asmens kodas, vardas, pavardė); įgaliotinis (fizinio asmens kodas, vardas, pavardė, gimimo data); įgaliojimo terminas (apibrėžtas (nurodyti tikslų terminą) ar neapibrėžtas), įgaliojimo įregistravimo Įgaliojimų registre data ir laikas, įgaliojime nurodyto pavedimo turinys;“.

Papildoma 5.7 papunkčiu:

„5.7. duomenys apie bendrai gyvenančių asmenų, kaip ši sąvoka apibrėžta Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų, kurių auginamiems ir (ar) globojamiems vaikams paskirta išmoka vaikui, gautas pajamas ir valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas:

5.7.1. asmens, kurio įmokų duomenys teikiami, kodas, bendra asmens valstybinio socialinio draudimo įmokų ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų suma; žyma, kad asmens duomenys nerasti;

5.7.2. asmens, kurio pajamų mokesčio duomenys teikiami, kodas; metai, kuriais buvo gautos pajamos; pajamų rūšis (kodas, pavadinimas); pajamų suma; metai, kuriais buvo išskaičiuotas mokestis; išskaičiuoto pajamų mokesčio suma; šaltinis, t. y. deklaracija ar deklaracijų grupė, iš kurių pateikti duomenys; deklaracijos ar duomenų gavimo data.“

11.   6 skyrius „VEIKLOS REIKALAVIMAI“

6.4 poskyris „Duomenų teikimas ir naudojimas“

Pakeičiamas 2 punktas ir jis išdėstomas taip:

„2. socialinę paramą administruojantys savivaldybių specialistai (prieinami visi 6.3 skyriuje pateikti duomenys su teritoriniais apribojimais);“.

Papildoma 9 punktu:

„9. TPNC specialistai (prieinami 6.3 skyriuje 1-3 punktais 5.2 papunktyje pateikti duomenys pateikti duomenys su teritoriniais apribojimais).“.

12.   6 skyrius „VEIKLOS REIKALAVIMAI“

8 lentelė. Pakeičiamas 7 ir 13 punktų aprašymas, papildoma15 ir 16 punktais:

Eil. nr.

Duomenų gavėjas

Teikiami duomenys

7.

Muitinės departamentas

asmens kodas

pavardė

vardas

gimimo data

išmokos kodas

išmokos pavadinimas

sprendimo skirti išmoką data

savivaldybė

paskirta nuo

paskirta iki

išmokėta suma

išmokėjimo mėnuo

laikotarpio, už kurį išmokėta suma, pradžia

laikotarpio, už kurį išmokėta suma, pabaiga

mokėjimo būdas

sąskaitos banke numeris

požymis, ar sąskaitos banke savininkas yra fizinis asmuo

sąskaitos banke savininko asmens kodas

data, nuo kurios nutraukiamas išmokos mokėjimas

13.

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba

asmens kodas

pavardė

vardas

gimimo data

asmens deklaruotos gyvenamosios vietos adresas

asmens faktinės gyvenamosios vietos adresas

išmokos kodas ir pavadinimas

prašymo skirti išmoką data

prašymo skirti išmoką numeris

savivaldybės, kuriai pateiktas prašymas pavadinimas

prašymo būsena

data, nuo kurios skirta socialinė paslauga

data, iki kurios skirta socialinė paslauga

išmokos mokėjimo nutraukimo data

asmenys, už kuriuos išmoka prašoma/skirta/mokama

paramos mokiniams rūšis

prašymo skirti paramą mokiniams data

prašymo skirti paramą mokiniams numeris

data, nuo kurios skirta parama mokiniams

data, iki kurios skirta parama mokiniams

paramos teikimo nutraukimo data

mokiniai, kuriems skirta parama

mokymo įstaigos, kuriose mokosi gaunantys parama, pavadinimas

paramos paramai būstui įsigyti ar išsinuomoti prašymo tipo pavadinimas

sprendimo dėl teisės į parama priėmimo data

išbraukimo iš laukiančių paramos būstui išsinuomoti sąrašų data

asmenys, už kuriuos prašoma/skirta parama

nuomojamo/rezervuoto būsto adresas

nuomojamo/rezervuoto būsto tipas

būsto būsena

data, nuo kurios būstas išnuomotas/rezervuotas

data, iki kurios būstas išnuomotas/rezervuotas

įrašymo į socialinės rizikos šeimų apskaitą data

asmens, įrašyto į į socialinės rizikos šeimų apskaitą, vardas, pavardė

data, nuo kurios nustatyta vaiko globa (rūpyba)

vaiko, kuriam nustatyta vaiko globa (rūpyba), vardas, pavardė

globos rūšis

globos forma

paskutinio vaiko globėjo (rūpintojo) duomenys

vaiko globos (rūpybos) pabaigos data

prašymo (sutikimo) dėl paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju) data

atstovavimo vaiko interesams ikiteisminiame arba teisminiame procese data

vaiko, kurio interesams atstovaujama ikiteisminiame arba teisminiame procese

smurto (prievartos) prieš vaiką registravimo data

vaiko, patyrusio smurtą (prievartą), vardas, pavardė

pagalbos, suteiktos vaikui, patyrusiam smurtą (prievartą), data

data, nuo kurios apribota tėvų valdžia

data, iki kurios apribota tėvų valdžia

asmuo, kuriam apribota tėvų valdžia

vaikas, kurio atžvilgiu apribota tėvų valdžia

Savivaldybė, kurioje registruoti su vaiko teisių apsauga susiję duomenys, pavadinimas

Kompensacijos rūšis

Prašymo skirti kompensaciją data

Data, nuo kurios nustatyta teisė į kompensaciją

Data, iki kurios nustatyta teisė į kompensaciją

Kompensacijų teikimo / mokėjimo nutraukimo data

Asmenys, už kuriuos skirta / mokama kompensacija

Socialinės paslaugos kodas ir pavadinimas

Prašymo skirti socialinę paslaugą data

Prašymo skirti socialinę paslaugą numeris

Data, nuo kurios skirta socialinė paslauga

Data, iki kurios skirta socialinė paslauga

Socialinės paslaugos teikimo nutraukimo data

Asmenys, kuriems skirta socialinė paslauga (vardas, pavardė)

15.

Europos socialinio fondo agentūra

Duomenys (įskaitant asmens duomenis) apie fiziniams asmenims paskirtas socialines išmokas ir (ar) kompensacijas, teikiamas socialines paslaugas, socialinių išmokų ir (ar) kompensacijų bei socialinių paslaugų gavėjų duomenys, globos (rūpybos) nustatymo duomenys:

·    asmens kodas;

·    asmens pavardė;

·    asmens vardas;

·    asmens gimimo data;

·    išmokos tipai;

·    išmokos paskyrimo data;

·    išmoka skirta nuo – iki;

·    papildomai paskirtos socialinės pašalpos žyma;

·    išmokos mokėjimo nutraukimo data;

·    šeimos dydis;

·    vaiko, kuriam nustatyta globa (rūpyba), vardas;

·    vaiko, kuriam nustatyta globa (rūpyba), pavardė;

·    vaiko, kuriam nustatyta globa (rūpyba), gimimo data;

·    globos (rūpybos) nustatymo data;

·    požymis ar vaikui nustatytas neįgalumas, kai jis globojamas (rūpinamas) šeimoje, šeimynoje, vaikų socialinės globos įstaigoje, globos centre;

·    globos (rūpybos) pasibaigimo data;

·    globos (rūpybos) pasibaigimo priežastys;

·    socialinės paslaugos tipas;

·    socialinės paslaugos pavadinimas;

·    sprendimo skirti socialinę paslaugą data;

·    socialinė paslauga skirta nuo – iki;

·    socialinę paslaugą teikianti įstaiga (pavadinimas);

·    sprendimo nutraukti socialinę paslaugą data;

·    socialinės paslaugos nutraukimo data;

·    atvejo vadybos inicijavimo data;

·    šeimos narių, kuriems inicijuota arba taikoma atvejo vadyba vardas ir pavardė;

·    sprendimo taikyti atvejo vadybą ir skirti atvejo vadybininką data;

·    atvejo vadybos užbaigimo data.

 

16.

Pabėgėlių priėmimo centras

Duomenys apie fiziniams asmenims paskirtą būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją:

·    asmens kodas;

·    asmens pavardė;

·    asmens vardas;

·    sprendimo skirti būsto kompensaciją data;

·    data, nuo kada skirta kompensacija;

·    data, iki kada skirta kompensacija;

·    būsto kompensacijos teikimo nutraukimo data.

 

13.   6 skyrius „VEIKLOS REIKALAVIMAI“

9 lentelė. Pakeičiamas aprašymas:

Nr.

Reikalavimas

NR-2

Techniniai valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimai ir Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodika, patvirtinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“;

 

 

___________________