VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL  VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2004 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. B1-509 „DĖL FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. liepos 27 d. Nr. B1-538

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. gegužės 19 d. įsakymą Nr. B1-509 „Dėl formų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FORMŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 9.1.3 ir 9.4 papunkčiais,

t virtinu pridedamas formas:

1. Gyvūninio produkto, žaliavos veterinarijos pažymėjimo blanko (forma Nr. 12);

2. Veterinarijos sertifikato Nr. B blanko (formatas A4);

3. Veterinarijos sertifikato Nr. A blanko (formatas A3);

4. Veterinarijos sertifikato Nr. tęsinio blanko (formatas A4).“

2. N u s t a t a u, kad gali būti toliau naudojamos iki šio įsakymo įsigaliojimo atspausdintos Veterinarijos sertifikato Nr. B blanko, Veterinarijos sertifikato Nr. A blanko ir Gyvūninio produkto, žaliavos veterinarijos pažymėjimo blanko formos.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                     Darius Remeika

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2004 m. gegužės 19 d.

įsakymu Nr. B1-509

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2020 m. liepos 27 d.

įsakymo Nr. B1-538 redakcija)

 

 

 

GYVŪNINIO PRODUKTO,

ŽALIAVOS VETERINARIJOS

PAŽYMĖJIMAS Nr.

 

 

 

 

.................................................

(ūkio subjekto pavadinimas)

 

 

0000000

SERIJA XX

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

______________________

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2004 m. gegužės 19 d.

įsakymu Nr. B1-509

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2020 m. liepos 27 d.

įsakymo Nr. B1-538 redakcija)

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2004 m. gegužės 19 d.

įsakymu Nr. B1-509

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2020 m. liepos 27 d.

įsakymo Nr. B1-538 redakcija)

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2020 m. liepos 27 d.

įsakymu Nr. B1-538

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VETERINARIJOS SERTIFIKATO Nr.                TĘSINYS SERIJA XX 000000


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


__________________