LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
2018 M. GRUODŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-765/V-1530 „DĖL SPECIALIOJO NUOLATINĖS SLAUGOS, SPECIALIOJO NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS), SPECIALIOJO LENGVOJO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMO IR JO TECHNINIO PRITAIKYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS POREIKIŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. birželio 9 d. Nr. A1-432/V-1368

Vilnius

 

P a k e i č i a m e Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A1-765/V-1530 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiame 44 punktą ir jį išdėstome taip:

44. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.“

2. Pakeičiame 1 priedą:

2.1. Pakeičiame 301 punktą ir jį išdėstome taip:

„301.

Vaikas iki 18 metų amžiaus, kai nustatytas visiškas kurtumas (> 90 dB) arba labai žymus (71–90 dB) ar žymus (56–70 dB) klausos sutrikimo laipsnis

30“.

 

2.2. Papildome 471 punktu:

„471.

Vaikas iki 18 metų amžiaus, kai nustatytas vidutinis klausos sutrikimo laipsnis (41–55 dB)

40“.

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                                      Monika Navickienė

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Arūnas Dulkys