HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. SAUSIO 4 D. ĮSAKYMO NR. D1-14 „DĖL MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. rugsėjo 14 d. Nr. D1-658

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D1-14 „Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 4.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.4. žvejo mėgėjo kortelė – mėgėjų žvejybos leidimas, kuriuo suteikiama teisė žvejoti jame nurodytame valstybiniame vandens telkinyje, kuriame vykdoma limituota žvejyba.“

2. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

„6. Vienu metu galima naudoti ne daugiau kaip 5 bučiukus ar samtelius vėžiams gaudyti ir 4 kitus mėgėjų žvejybos įrankius. Žvejodamas iš vandens transporto priemonės vienas žvejys vienu metu gali naudoti ne daugiau kaip 2 meškeres, išskyrus atvejus, kai žvejojama iš inkaru ar kitomis priemonėmis sustabdytos vandens transporto priemonės. Bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 6 vienetų, išskyrus stintų žvejybą, kur bendras kabliukų skaičius gali būti 12 vienetų. Gaudant stintas ne nuo ledo, visos sugautos kitų rūšių žuvys nedelsiant paleidžiamos į tą patį vandens telkinį. Dvišakis ar trišakis kabliukas laikomas vienu. Rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymui bučiukų ir samtelių kiekis neribojamas, šiuos vėžius taip pat leidžiama gaudyti rankomis ir graibštais, tačiau tokios žvejybos metu visi sugauti plačiažnypliai, siauražnypliai vėžiai ar žuvys turi būti nedelsiant paleisti į tą patį vandens telkinį.“

3. Pakeičiu 11.14 papunktį ir jį išdėstau taip:

„11.14. nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. taisyklių 5 priede nurodytuose upių ruožuose.“

4. Papildau nauju 11.19 papunkčiu:

„11.19. nuo liepos 1 d. iki lapkričio 1 d. taisyklių 6 priede nurodytuose upių ruožuose;

5. Papildau nauju 11.20 papunkčiu:

„11.20. nuo rugsėjo 16 d. iki gruodžio 31 d. Neryje nuo Šilo g. tilto iki Valakupių tilto Vilniaus mieste naudojant įrankius ir masalus, skirtus plėšriųjų ir lašišinių žuvų žvejybai.“

6. Pakeičiu 17.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„17.2. užtikrinti švarą žvejybos vietoje (išskyrus, kai žvejojama nuolat keičiant žvejybos vietą, vykdant povandeninę žvejybą arba žvejojant iš vandens transporto priemonės):

17.2.1. prieš pradėdami žvejybą ir žvejybos metu visas komunalines atliekas, esančias 5 m spinduliu nuo žvejybos vietos, surinkti į maišus ar kitą tarą;

17.2.2. pasibaigus žvejybai, surinktas komunalines atliekas išvežti į komunalinių atliekų surinkimo konteinerius.“

7. Pakeičiu 3 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„1.

Neris

nuo Jonavos J.Ralio g. tilto iki Šilo g. tilto Vilniuje ir nuo Valakupių tilto iki Lietuvos ir Baltarusijos valstybinės sienos“

8. Pakeičiu 3 priedo 3 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„3.

Vilnia

“nuo žiočių iki Kenos žiočių

9. Pakeičiu 4 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„1.

Neris

Nemunas

nuo kelio Nr. 262 tilto iki Šilo g. tilto Vilniuje

nuo Valakupių tilto iki geležinkelio Vilnius-Ignalina tilto

nuo Buivydžių pėsčiųjų tilto iki Baluošos žiočių“

10. Pakeičiu 4 priedo 3 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„3.

Vilnia

Neris

nuo žiočių iki Kenos žiočių“

11. Pakeičiu 4 priedo 4 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„4.

Šventoji

Neris

nuo žiočių iki Anykščių užtvankos, išskyrus Kavarsko tvenkinį“

 

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Trečiokas