https://www.e-tar.lt/rs/legalact/6d8c28f0b35d11e48601d026d7145559/content_files/image001.gif

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2020 M. KOVO 18 D. ĮSAKYMO NR. D1-153  „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS PAGAL FINANSAVIMO PRIEMONĘ „ESAMOS ĮRANGOS MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT ŠILUMOS AKUMULIAVIMUI, ABSORBCINIŲ ŠILUMOS SIURBLIŲ DIEGIMAS IR (AR) ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ (SAULĖS ENERGIJOS ELEMENTAI) PANAUDOJIMAS CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO SEKTORIUJE SIEKIANT DIDINTI ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ, ESAMŲ ĮRENGINIŲ NAUDOJANČIŲ ATSINAUJINANČIUS IŠTEKLIUS, APKROVIMĄ IR ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ DALĮ“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 15 d. Nr. D1-218

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. kovo 18 d. įsakymą Nr. D1-153 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Esamos įrangos modernizavimas pritaikant šilumos akumuliavimui, absorbcinių šilumos siurblių diegimas ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių (saulės energijos elementai) panaudojimas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje siekiant didinti energinį efektyvumą, esamų įrenginių naudojančių atsinaujinančius išteklius, apkrovimą ir atsinaujinančių energijos išteklių dalį“:

1. Papildau įsakymo dėstomosios dalies lentelę 9-13 punktais:

9.

KKS-P-22

(2019/1.2.6./1)

AB „Šiaulių energija“

„Saulės fotovoltinės jėgainės įrengimas Tilvyčio g. katilinėje“

15 952,00

Finansavimo sutartyje Pareiškėjas turi būti įpareigotas:

1) pateikti statinio projektą pagal statybos techniniame reglamente numatytą tvarką (jeigu taikoma);

2) užtikrinti, kad rangos darbai bus atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus (jeigu taikoma);

3) pateikti leidimą gaminti elektros energiją (jeigu taikoma);

4) pateikti atliktų viešųjų pirkimų dokumentų bei pasirašytų pirkimo sutarčių kopijas;

5) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

6) pateikti elektros energijos pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

10.

KKS-P-18

(2019/1.2.6./1)

UAB „Neringos energija“

„Atsinaujinančios energijos išteklių (saulės) panaudojimas UAB "Neringos energija" katilinės pastate“

19 742,24

11.

KKS-P-21

(2019/1.2.6./1)

UAB „Akmenės energija“

„200 kW galios saulės jėgainės įranga ir jos montavimo darbai“

57 000,00

12.

KKS-P-16

(2019/1.2.6./1)

UAB „Biokuro energija“

„Biokuro energija saulės elektrinė“

54 799,81

13.

KKS-P-19

(2019/1.2.6./1)

UAB „Trakų energija“

„170 kW galios saulės elektrinės įranga ir jos montavimo darbai“

48 377,00

 

2. Pakeičiu lentelės pastraipą, einančią po 13 punktu „IŠ VISO“, ir ją išdėstau taip:

„IŠ VISO:

414 514,51“

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                       Kęstutis Mažeika