http://kontora.vlk.lt/K2K_FILES/2009-07/1033274496_1.jpg

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. balandžio 4 D. ĮSAKYMO NR. 1K-86 „DĖL greitosios medicinos pagalbos paslaugų ataskaitos formos patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2018 m. gegužės 28 d. Nr. 1K-147

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos administracijos struktūra, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. V-47 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos administracijos struktūros patvirtinimo“:

1.  P a k e i č i u Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. balandžio 4 d. įsakymą Nr. 1K-86 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų ataskaitos formos patvirtinimo“:

1.1.    Pakeičiu 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2. TLK praėjusio mėnesio ataskaitų suvestines ir jų elektroninius variantus pateikia VLK Sutarčių ir teritorinių ligonių kasų koordinavimo skyriui (elektroninės ataskaitos persiunčiamos  elektroniniu serverio adresu ftp://ftp1.vlk.lt/Statistikai/) iki einamojo mėnesio 15 dienos:“.

1.2.    Pakeičiu 3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.3. Įsakymo vykdymą kontroliuoti direktoriaus pavaduotojui pagal kuruojamą sritį.“

2.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. birželio 1 d.

3.  S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorė Jūratė Sabalienė