TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

  DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T1-50 „DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 2021 m. balandžio 29 d. Nr. T1-139

Telšiai 

 

 

Telšių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimą Nr. T1-50 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“:

1.1. pakeisti 1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.1. biudžeto pajamas – 50336,5 tūkst. eurų (1 priedas), iš jų: 1456,2 tūkst. eurų biudžetinių įstaigų pajamų į Savivaldybės biudžetą pagal įmokų rūšis (2 priedas), ir 3212,0 tūkst. eurų praėjusių metų nepanaudotų biudžeto lėšų likutį;“;

1.2. pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.2. asignavimus – 55717,3 tūkst. eurų (3 priedas), iš jų:“;  

1.3. pakeisti 1.2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.2.1. savarankiškosioms funkcijoms vykdyti – 25971,3 tūkst. eurų (4 priedas);“;

1.4. pakeisti 1.2.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.2.3. kitai tikslinei dotacijai – 7645,4 tūkst. eurų (7 priedas);“;     

1.5. pakeisti 1.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.3. asignavimus pagal programas – 55717,3 tūkst. eurų (12 priedas).“.

2. Pakeisti 1 punkte nurodytu sprendimu patvirtintus:

2.1. 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

2.2. 3 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

2.3. 4 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

2.4. 6 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

2.5. 7 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

2.6. 12 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Kęstutis Gusarovas