LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 1998 M. LAPKRIČIO 17 D. ĮSAKYMO NR. 268 „DĖL MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS AR BAUDOS UŽ ADMINISTRACINĮ TEISĖS PAŽEIDIMĄ MOKĖJIMO ATIDĖJIMO ARBA IŠDĖSTYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. liepos 21 d. Nr. 1K-293

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998 m. lapkričio 17 d. įsakymą Nr. 268 „Dėl Mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį teisės pažeidimą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS AR BAUDOS UŽ ADMINISTRACINĮ NUSIŽENGIMĄ MOKĖJIMO ATIDĖJIMO ARBA IŠDĖSTYMO TAISYKLIŲPATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 88 straipsniu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 14 straipsnio 7 dalį,

t v i r t i n u Mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisykles (pridedama).“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                                 Rasa Budbergytė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

1998 m. lapkričio 17 d. įsakymu

Nr. 268

(Lietuvos Respublikos

finansų ministro 2016 m. liepos 21 d.   

įsakymo Nr. 1K-293 redakcija)

 

 

 

MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS AR BAUDOS UŽ ADMINISTRACINĮ NUSIŽENGIMĄ MOKĖJIMO ATIDĖJIMO ARBA IŠDĖSTYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą ar administracinį teisės pažeidimą (toliau kartu – administracinis nusižengimas) mokėjimą pateikimą ir nagrinėjimą, sprendimo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimą priėmimą ir vykdymą, sprendimo atidėti arba išdėstyti baudos už administracinį nusižengimą mokėjimą priėmimą ir vykdymą supaprastinto proceso tvarka, mokestinės paskolos sutarties sudarymo ir vykdymo sąlygas, sprendimo pakeisti mokestinės paskolos sutartį ir ją nutraukti priėmimą.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo atidėjimas – asmens, kuriam paskirta bauda už administracinį nusižengimą, baudos mokėjimo termino nukėlimas pagal grafiką tolesniam laikui.

2.2. Baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo išdėstymas – asmens, kuriam paskirta bauda už administracinį nusižengimą, baudos mokėjimo išskirstymas dalimis pagal grafiką.

2.3. Mokestinės nepriemokos mokėjimo atidėjimas – mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos mokėjimo termino nukėlimas tolesniam laikui, kai mokesčių mokėtojas visą mokestinę nepriemoką privalo sumokėti mokestinės paskolos sutarties grafike nustatytą dieną.

2.4. Mokestinės nepriemokos mokėjimo išdėstymas – mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos mokėjimo išskirstymas dalimis pagal mokestinės paskolos sutarties grafiką.

2.5. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme.

3. Taisyklės netaikomos gyventojų pajamų mokestį išskaičiuojančiam asmeniui, išskyrus atvejus, kai prašoma atidėti mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo patikrinimo metu papildomai apskaičiuoto gyventojų pajamų mokesčio ir su juo susijusių sumų mokėjimo terminą.

4. Muitams ir su jais susijusioms sumoms Taisyklės taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja Europos Sąjungos muitų teisės aktams.

5. Baudos už administracinį nusižengimą mokėjimas taip pat gali būti išdėstytas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau - Administracinių nusižengimų kodeksas) 675 straipsnyje nustatyta tvarka. Kai baudos už administracinį nusižengimą mokėjimas išdėstomas Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka, Taisyklių nuostatos netaikomos.

6. Mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimas atidedamas arba išdėstomas mokesčių administratoriaus sprendimu.

7. Priimant sprendimą atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimą, vertinama mokesčių mokėtojo arba asmens, kuriam paskirta bauda už administracinį nusižengimą (toliau kartu – mokėtojas) finansinė būklė pagal Mokesčių mokėtojo finansinės būklės vertinimo rekomendacijas, nustatytas centrinio mokesčių administratoriaus.

8. Sprendimas atidėti arba išdėstyti baudos už administracinį nusižengimą mokėjimą gali būti priimtas ir vykdomas supaprastinto proceso tvarka, kaip nustatyta Taisyklių VII skyriuje.

9. Mokestinė nepriemoka ar bauda už administracinį nusižengimą, kurios mokėjimas atidėtas arba išdėstytas, per sprendime nurodytą laikotarpį turi būti sumokėta pagal mokestinės paskolos sutartį, sudarytą mokėtojo ir mokesčių administratoriaus, ir pagal grafiką, kuris yra neatsiejama mokestinės paskolos sutarties dalis.

10. Baudos už administracinį nusižengimą mokėjimas gali būti atidėtas arba išdėstytas ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo Administracinių nusižengimų kodekso 675 straipsnio 2 dalyje numatyto baudos sumokėjimo termino dienos.

11. Mokėtojas, apskundęs mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą, kurios mokėjimą prašo atidėti arba išdėstyti arba dėl kurios jau buvo priimtas sprendimas atidėti arba išdėstyti mokėjimą, atitinkamai apskaičiavimo ar paskyrimo pagrįstumą, nedelsdamas apie tai informuoja mokesčių administratorių.

12. Kokiu būdu mokestinė nepriemoka ar bauda už administracinį nusižengimą sumokama – ją atidedant ar išdėstant, sprendžia mokesčių administratorius, atsižvelgdamas į mokėtojo prašyme išdėstytus motyvus dėl mokėtojo nurodyto vieno iš minėtų mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo būdų pasirinkimo ir mokėtojo finansinės būklės įvertinimą.

13. Vienu metu dėl vieno asmens, kuriam paskirta bauda už administracinį nusižengimą, gali būti priimti ir (arba) vykdomi ne daugiau kaip trys sprendimai atidėti arba išdėstyti baudos už administracinį nusižengimą mokėjimą.

 

 

II SKYRIUS

PRAŠYMO ATIDĖTI ARBA IŠDĖSTYTI MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS ARBA BAUDOS UŽ ADMINISTRACINĮ NUSIŽENGIMĄ MOKĖJIMĄ PATEIKIMAS

 

14. Mokėtojas teikia mokesčių administratoriui prašymą atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos arba baudos už administracinį nusižengimą mokėjimą.

15. Dokumentų įteikimo mokesčių administratoriui ir mokėtojui būdus ir datą reglamentuoja Mokesčių administravimo įstatymo X skyrius.

16. Tuo atveju, jeigu pagal vėliausio pasibaigusio mokestinio laikotarpio mokesčių administratoriui pateiktos mokesčio deklaracijos duomenis arba mokesčių administratoriaus sprendimo, pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis ir (arba) su juo susijusios sumos, duomenis, suėjus atitinkamoje deklaracijoje arba sprendime nurodytos mokestinės prievolės įvykdymo terminui, susidarys mokestinė nepriemoka, mokesčių mokėtojas gali pateikti prašymą atidėti arba išdėstyti tokios mokestinės nepriemokos mokėjimą jai dar nesusidarius, bet ne anksčiau kaip prieš 20 dienų iki jai susidarant. Prašymas atidėti arba išdėstyti baudos už administracinį nusižengimą mokėjimą gali būti pateiktas po nutarimo, kuriuo paskirta bauda, priėmimo dienos, bet ne anksčiau kaip prieš 20 dienų iki mokėjimo termino, numatyto Administracinių nusižengimų kodekso 675 straipsnio 2 dalyje, pabaigos.

17. Prašyme atidėti arba išdėstyti baudos už administracinį nusižengimą mokėjimą turi būti nurodyta:

17.1. nutarimo, kuriuo paskirta bauda už administracinį nusižengimą, data, numeris, subjektas, priėmęs nutarimą administracinio nusižengimo byloje;

17.2. baudos už administracinį nusižengimą dydis;

17.3. baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo terminas;

17.4. prašomas taikyti baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo būdas (atidėti arba išdėstyti mokėjimą) ir laikotarpis, kuriam prašoma atidėti arba išdėstyti baudos už administracinį nusižengimą mokėjimą;

17.5. prašymo teikimo priežastys.

18. Prašyme atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos mokėjimą turi būti nurodyta:

18.1. įsiskolinimo priežastys;

18.2. informacija apie įsiskolinimus kitiems kreditoriams;

18.3. laikotarpis, kuriam prašoma atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos mokėjimo terminą, arba pageidaujamas atsiskaitymo pagal mokestinės paskolos sutartį grafikas;

18.4. mokestinės nepriemokos, kurios mokėjimą prašoma atidėti arba išdėstyti, dydis, t. y. prašomų atidėti arba išdėstyti mokesčių sumos (atskirai pagal kiekvieną mokestį), baudų ir kiekvieno mokesčio delspinigių sumos;

18.5. prašomas taikyti mokestinės nepriemokos mokėjimo būdas (atidėti arba išdėstyti mokėjimą) ir tokio būdo pasirinkimo motyvai.

19. Mokesčių mokėtojas prie prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos mokėjimą turi pridėti centrinio mokesčių administratoriaus nustatytus dokumentus, kuriais apibūdinama mokesčių mokėtojo finansinė būklė ir kuriais pagrindžiami prašyme nurodyti duomenys ir aplinkybės.

20. Asmuo, kuriam paskirta bauda už administracinį nusižengimą, kartu su prašymu atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos mokėjimą pateikia centrinio mokesčių administratoriaus nustatytos formos užpildytą anketą, kurioje pateikiami duomenys apie mokėtojo finansinę būklę. Anketos duomenys, jeigu mokesčių administratorius neturi apie šiuos anketos duomenis informacijos, turi būti patvirtinti atitinkamais dokumentais.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMO ATIDĖTI ARBA IŠDĖSTYTI MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS ARBA BAUDOS UŽ ADMINISTRACINĮ NUSIŽENGIMĄ MOKĖJIMĄ NAGRINĖJIMAS

 

21. Jeigu mokesčių administratorius nustato, kad prašymas atidėti arba išdėstyti mokestinę nepriemoką neatitinka nustatytų reikalavimų, taip pat jeigu mokesčių mokėtojas nepateikė visų būtinų dokumentų, mokesčių administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gavo iš mokesčių mokėtojo atitinkamą prašymą, pareikalauja patikslinti prašymą ir (arba) pridėti papildomus dokumentus, kurių reikia sprendimui atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį teisės pažeidimą nusižengimą mokėjimą priimti, ir nustato šių dokumentų patikslinimo ir (ar) papildymo 30 dienų terminą.

22. Mokėtojas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo mokesčių administratoriaus pranešimo apie reikalingos patikslintos informacijos gavimo dienos turi pateikti reikalingą patikslintą informaciją arba pateikti mokesčių administratoriui motyvuotą prašymą pratęsti tam tikslui duotą terminą. Mokesčių administratorius turi ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos priimti sprendimą ir gali pratęsti patikslintos informacijos pateikimo terminą ne daugiau kaip 30 dienų arba motyvuotai atsisakyti jį pratęsti.

23. Jeigu mokėtojas per 30 dienų arba per pratęstą terminą nepateikia patikslintos informacijos, prašymas laikomas atmestu.

24. Prašymas laikomas gautu, kai nurodytu terminu gaunama paskutinė tinkamai patikslinta informacija.

25. Mokesčių administratorius per 30 dienų nuo mokėtojo prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos mokėjimą arba prašymo atidėti arba išdėstyti baudos už administracinį nusižengimą mokėjimą (toliau kartu – prašymas) gavimo:

25.1. priima sprendimą atidėti ar išdėstyti mokestinės nepriemokos mokėjimą, atidėti ar išdėstyti baudos už administracinį nusižengimą mokėjimą ir jį įteikia mokėtojui;

25.2. priima neigiamą sprendimą atidėti ar išdėstyti mokestinės nepriemokos mokėjimą, atidėti ar išdėstyti baudos už administracinį nusižengimą mokėjimą ir jį įteikia mokėtojui.

26. Jeigu mokesčių mokėtojas prašo atidėti arba išdėstyti dar nesusidariusios mokestinės nepriemokos mokėjimą, sprendimas dėl to negali būti priimtas anksčiau nei mokestinės nepriemokos susidarymo dieną.

27. Mokesčių administratorius, vadovaudamasis Mokesčių administravimo įstatymo 110 straipsnio 3 dalimi, turi teisę mokestinės nepriemokos arba baudos už administracinį nusižengimą, kurios mokėjimą prašoma atidėti arba išdėstyti, išieškojimo nepradėti arba jį sustabdyti nuo tos dienos, kai gauna mokėtojo iki mokestinės paskolos sutarties sudarymo dienos arba dienos, kurią priimamas sprendimas neatidėti arba neišdėstyti mokėjimo termino. Tačiau tai nėra kliūtis mokestinei nepriemokai taikyti bet kokią mokestinės prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonę, numatytą Mokesčių administravimo įstatyme.

28. Prašymo nagrinėjimas nutraukiamas, jeigu gaunama (mokėtojas pateikia arba mokesčių administratorius sužino) informacija, kad mokėtojas apskundė mokestinės nepriemokos apskaičiavimo arba baudos už administracinį nusižengimą paskyrimo pagrįstumą. Jeigu sprendimas atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos arba baudos už administracinį nusižengimą mokėjimą jau priimtas, tokio sprendimo įgyvendinimas nutraukiamas.

 

IV SKYRIUS

SPRENDIMO ATIDĖTI ARBA IŠDĖSTYTI MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS ARBA BAUDOS UŽ ADMINISTRACINĮ NUSIŽENGIMĄ MOKĖJIMĄ VYKDYMAS

 

29. Mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prašymo pateikimo mokesčių administratoriui dienos, bet ne anksčiau kaip nuo mokestinės nepriemokos susidarymo dienos arba baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo termino, numatyto Administracinių nusižengimų kodekso 675 straipsnio 2 dalyje, pabaigos.

30. Mokesčių administratorius gali atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos mokėjimą nurodydamas užtikrinti jos sumokėjimą įkeitimu, hipoteka, laidavimu arba garantija.

31. Sprendimas atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą, dėl kurios priimtas mokesčių administratoriaus sprendimas išieškoti ją iš mokėtojo turto vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, mokėjimą gali būti priimtas tik su sąlyga, kad mokėtojas iki mokestinės paskolos sutarties sudarymo sumokės antstoliui visas vykdomosios bylos vykdymo išlaidas. Kai mokestinės nepriemokos sumokėjimas užtikrinamas priverstine hipoteka arba įkeitimu, mokesčių administratorius gali iš mokesčių mokėtojo pareikalauti padengti mokesčių administratoriaus turėtas priverstinės hipotekos arba įkeitimo įregistravimo išlaidas.

32. Sprendimas atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimą įgyvendinamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, išskyrus Taisyklių 33 punkte nustatytus atvejus, mokėtojui su mokesčių administratoriumi sudarius centrinio mokesčių administratoriaus nustatytos formos mokestinės paskolos sutartį. Jeigu per šį terminą mokestinės paskolos sutartis nesudaroma, sprendimas dėl mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo netenka galios nuo jo priėmimo dienos.

33. Jeigu sprendimas atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos mokėjimą priimtas su sąlyga, kad jos sumokėjimas turi būti užtikrintas įkeitimu, hipoteka, laidavimu ar garantija ir (arba) kad mokesčių mokėtojas iki mokestinės paskolos sutarties sudarymo sumokės antstoliui visas vykdomosios bylos vykdymo išlaidas arba padengs priverstinės hipotekos arba įkeitimo įregistravimo išlaidas, mokestinės paskolos sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sprendimo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos mokėjimą priėmimo dienos, tačiau mokesčių mokėtojo motyvuotu prašymu šis terminas gali būti pratęstas iki 60 dienų. Tuo atveju, kai per nustatytus terminus mokestinės paskolos sutartis nesudaroma, sprendimas atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos mokėjimą netenka galios nuo jo priėmimo dienos.

34. Mokėtojas, padengęs antstoliui visas vykdomosios bylos vykdymo išlaidas, mokesčių administratoriui turi pateikti antstolio išduotą pažymą apie išlaidų padengimą.

35. Priimtas sprendimas atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimą netenka galios nuo jo priėmimo dienos, jeigu jis priimtas dėl nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą, kurios atitinkamai apskaičiavimo ar paskyrimo pagrįstumas buvo apskųstas sprendimo priėmimo metu.

36. Priimtas sprendimas atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimą netenka galios nuo jo priėmimo dienos ir mokestinės paskolos sutartis nesudaroma, jeigu jis priimtas dėl mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą, kurios atitinkamai apskaičiavimo ar paskyrimo pagrįstumas buvo apskųstas priėmus minėtą sprendimą.

 

V SKYRIUS

MOKESTINĖS PASKOLOS SUTARTIES SUDARYMO IR VYKDYMO SĄLYGOS

 

37. Mokesčių administratoriaus sprendimu atidėto arba išdėstyto mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo sąlygos (privalomų įmokų suma ir vienu metu grąžinamos mokestinės paskolos dalies dydis) nustatomos mokestinės paskolos sutartyje.

38. Mokėtojas mokestinę nepriemoką ar baudą už administracinį nusižengimą, kurios mokėjimas atidėtas arba išdėstytas, sumoka pagal mokesčių administratoriaus patvirtintą mokestinės paskolos sutarties grafiką.

39. Mokestinės paskolos sutartyje, sudarytoje dėl mokestinės nepriemokos, be kita ko, turi būti nurodytos už mokestinę nepriemoką mokėtinos palūkanos, kurios apskaičiuojamos Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Palūkanos pagal mokestinės paskolos sutartį, sudarytą dėl baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo išdėstymo ar atidėjimo, nemokamos.

40. Palūkanos pagal mokestinės paskolos sutartį už mokestinę nepriemoką skaičiuojamos už visą naudojimosi mokestine paskola laikotarpį ir mokamos kiekvieną mėnesį pagal mokestinės paskolos sutarties grafiką, pradedant tuo mėnesiu, kurį mokestinės paskolos sutartis sudaryta.

41. Palūkanų pagal mokestinės paskolos sutartį už mokestinę nepriemoką dydis apskaičiuojamas ketvirčiui. Kitam ketvirčiui taikomą palūkanų dydį nustato Lietuvos Respublikos finansų ministras ir jį nustatyta tvarka paskelbia iki einamojo ketvirčio trečio mėnesio pabaigos. Jeigu kitas palūkanų dydis nepaskelbiamas, taikomas paskutinis Lietuvos Respublikos finansų ministro paskelbtas palūkanų dydis. Mokestinės paskolos sutartyje būtina numatyti sąlygas, kaip bus mokamos palūkanos pasikeitus palūkanų dydžiui.

42. Kai mokestinės nepriemokos mokėjimas išdėstomas, pirmoji palūkanų už mokestinę paskolą įmoka apskaičiuojama už laikotarpį nuo faktinio naudojimosi mokestine paskola pradžios iki mokestinės paskolos sutarties grafike nustatytos pirmos įmokos dienos, išskyrus Taisyklių 44 punkte nurodytą atvejį. Kai mokėjimas atidedamas, pirmoji palūkanų už mokestinę paskolą įmoka apskaičiuojama už laikotarpį nuo faktinio naudojimosi mokestine paskola pradžios iki mokestinės paskolos sutarties grafike nustatytos pirmos palūkanų sumokėjimo dienos.

43. Pagal mokestinės paskolos sutartį už mokestinę nepriemoką pirmiausia sumokamos palūkanos, tada – mokesčių, baudų ir delspinigių nepriemokos, kurios dengiamos proporcingai jų dydžiui centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka. Baudos už administracinius nusižengimus dengiamos centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka.

44. Mokesčių administratorius, įvertinęs mokėtojo finansinę būklę, gali įmokų pagal mokestinės paskolos sutartį, kai mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimas išdėstomas, mokėjimo pradžią atidėti iki vienų metų. Tokiu atveju, kai išdėstomas mokestinės nepriemokos mokėjimas, pirmoji palūkanų už mokestinę paskolą įmoka apskaičiuojama už laikotarpį nuo faktinio naudojimosi mokestine paskola pradžios iki mokestinės paskolos sutarties grafike nustatytos pirmos palūkanų sumokėjimo dienos.

45. Atsiskaitant pagal mokestinės paskolos sutartį, už pavėluotai sumokamas mokestinės nepriemokos, kurios mokėjimas atidėtas arba išdėstytas, įmokas skaičiuojamos padidintos palūkanos, o nesumokėjus palūkanų pagal mokestinės paskolos sutartį – palūkanų delspinigiai. Padidintos palūkanos ir palūkanų delspinigiai skaičiuojami iki dienos, kol atitinkamos sumos yra sumokamos, įskaitytinai. Kai atidedamas ar išdėstomas baudų už administracinį nusižengimą mokėjimas, padidintos palūkanos ir palūkanų delspinigiai nėra skaičiuojami.

 

VI SKYRIUS

SPRENDIMO PAKEISTI MOKESTINĖS PASKOLOS SUTARTĮ ARBA JĄ NUTRAUKTI PRIĖMIMAS

 

46. Mokesčių administratorius priima sprendimą pakeisti mokestinės paskolos sutartį (pakeisti mokestinės paskolos sutarties grafiką arba pratęsti atidėtą arba išdėstytą mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimą ir pan.) gavęs mokėtojo prašymą, kuris pateikiamas ir nagrinėjamas tokia pat tvarka, kaip ir prašymas.

47. Mokesčių administratorius priima sprendimą nutraukti mokestinės paskolos sutartį, jeigu mokėtojas nesilaiko mokestinės paskolos sutarties sąlygų. Mokestinės paskolos sutartis taip pat nutraukiama, jeigu mokesčių mokėtojui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla arba asmeniui paskirta bauda už administracinį nusižengimą yra pakeičiama viešaisiais darbais.

48. Mokesčių administratorius raštu arba elektroninėmis priemonėmis informuoja mokėtoją apie sprendimą pakeisti mokestinės paskolos sutarties sąlygas.

49. Mokesčių administratorius, prieš nutraukdamas mokestinės paskolos sutartį, įteikia mokesčių mokėtojui įspėjimą apie ketinimą nutraukti mokestinės paskolos sutartį, išskyrus atvejus, kai mokestinės paskolos sutartis nutraukiama dėl to, kad mokesčių mokėtojui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla, taip pat išskyrus Taisyklių 51 punkte nurodytą atvejį.

50. Įspėjime apie ketinimą nutraukti mokestinės paskolos sutartį nurodomas terminas, per kurį mokesčių mokėtojas turi įvykdyti šiame įspėjime išdėstytus nurodymus.

51. Jeigu asmuo, kuriam paskirta bauda už administracinį nusižengimą, nesilaiko mokestinės paskolos sutarties sąlygų ir laiku nesumoka baudos už administracinį nusižengimą dalies pagal mokestinės paskolos sutarties grafiką, praėjus 5 darbo dienoms nuo mokestinės paskolos sutarties grafike numatytos įmokos mokėjimo dienos, mokestinės paskolos sutartis be atskiro mokesčių administratoriaus įspėjimo gali būti nutraukiama ir pradedami taikyti priverstinio išieškojimo veiksmai.

52. Jeigu mokestinė nepriemoka, kurios mokėjimas atidėtas arba išdėstytas, per mokestinės paskolos sutarties galiojimo laikotarpį nesumokama ar sumokama tik jos dalis arba mokestinės paskolos sutartis nutraukiama (t. y. jeigu mokestinės paskolos sutarties galiojimo metu buvo faktiškai pasinaudota mažesne už suteiktą paskolą suma), už mokestinę paskolą sumokėta palūkanų suma perskaičiuojama atsižvelgiant į faktiškai panaudotą mokestinės paskolos sumą, o nuo likusių nesumokėtų mokesčių ir baudų Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka skaičiuojami delspinigiai. Tokiu atveju perskaičiuotų palūkanų likutis įskaitomas mokesčių mokėtojo nepriemokai padengti.

 

VII SKYRIUS

SPRENDIMO ATIDĖTI ARBA IŠDĖSTYTI BAUDOS UŽ ADMINISTRACINĮ NUSIŽENGIMĄ MOKĖJIMĄ PRIĖMIMAS IR VYKDYMAS SUPAPRASTINTO PROCESO TVARKA

 

53. Sprendimas atidėti arba išdėstyti baudos už administracinį nusižengimą mokėjimą gali būti priimtas supaprastinto proceso tvarka, kai tenkinamos šios sąlygos:

53.1. besikreipiantis dėl baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo asmuo neturi galiojančių baudų už administracinius nusižengimus, kurių mokėjimas yra atidėtas arba išdėstytas;

53.2. baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo terminą prašoma atidėti arba išdėstyti iki 12 mėnesių.

54. Asmuo, pageidaujantis atidėti arba išdėstyti baudos už administracinį nusižengimą mokėjimą supaprastinto proceso tvarka, mokesčių administratoriui pateikia prašymą, kuriame turi būti nurodyta Taisyklių 17 punkte nustatyta informacija. Prašymas atidėti arba išdėstyti baudos už administracinį nusižengimą mokėjimą supaprastinto proceso tvarka gali būti pateiktas po nutarimo, kuriuo paskirta bauda, priėmimo dienos, bet ne anksčiau kaip prieš 20 dienų iki mokėjimo termino, numatyto Administracinių nusižengimų kodekso 675 straipsnio 2 dalyje, pabaigos. Kartu su prašymu atidėti arba išdėstyti baudos už administracinį nusižengimą mokėjimą supaprastinto proceso tvarka mokesčių administratoriui pateikiama Taisyklių 20 punkte nurodyta fizinių asmenų anketa.

55. Baudos už administracinį nusižengimą, dėl kurios mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo supaprastinto proceso tvarka pateiktas prašymas, išieškojimas gali būti nepradedamas arba sustabdomas nuo prašymo gavimo iki sprendimo, kuriuo tenkinamas arba atmetamas prašymas išdėstyti arba atidėti baudos už administracinį nusižengimą mokėjimą, priėmimo dienos.

56. Mokesčių administratorius per 15 darbo dienų nuo asmens prašymo gavimo dienos įvertina asmens prašymo atidėti arba išdėstyti baudos už administracinį nusižengimą mokėjimą pagrįstumą ir priima sprendimą tenkinti šį asmens prašymą arba jo netenkinti.

57. Mokesčių administratorius apie priimtą sprendimą per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu arba elektroninėmis priemonėmis informuoja asmenį, pateikusį prašymą atidėti arba išdėstyti baudos už administracinį nusižengimą mokėjimą. Jeigu priimtas sprendimas tenkinti asmens prašymą, mokesčių administratorius informuoja apie terminą, kuris turi būti ne ilgesnis nei 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, per kurį asmuo, kuriam paskirta bauda už administracinį nusižengimą, turi pasirašyti mokestinės paskolos sutartį. Jeigu per šį terminą mokestinės paskolos sutartis nesudaroma, sprendimas dėl baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo netenka galios nuo jo priėmimo dienos.

58. Baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prašymo gavimo dienos.

59. Sprendimas atidėti arba išdėstyti baudos už administracinį nusižengimą mokėjimą netenka galios nuo jo priėmimo dienos, jeigu jis buvo priimtas dėl baudos už administracinį nusižengimą, kurios paskyrimo pagrįstumas buvo apskųstas jau pateikus prašymą atidėti arba išdėstyti baudos už administracinį nusižengimą mokėjimą supaprastinto proceso tvarka arba priėmus minėtą sprendimą.

60. Jeigu mokestinės paskolos sutartis nutraukiama arba priimamas sprendimas neatidėti arba neišdėstyti baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo termino supaprastinto proceso tvarka, dėl likusios sumos ar dėl tos pačios baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo galima kreiptis bendra Taisyklėse nustatyta tvarka.

 

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

61. Mokesčių administratorius nustato mokestinės paskolos sutarčių ir su jomis susijusių dokumentų saugojimo terminus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu.

 

________________________________________________