LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 m. gruodžio 30 d. ĮSAKYMO NR. A1-707 „DĖL Statybinių keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ PAKEITIMO 

 

2016 m. balandžio 12 d. Nr. A1-187

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Statybinių keltuvų naudojimo ir priežiūros taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A1-707 „Dėl Statybinių keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 58 punktą ir jį išdėstau taip:

„58. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso nustatyta tvarka.“

1.2. Pakeičiu 58 punktą ir jį išdėstau taip:

58. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso nustatyta tvarka.“

2. Šio įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                         Algimanta Pabedinskienė