LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS VEIKLOS, ATLIEKANT REKLAMOS NAUDOJIMO PRIEŽIŪRĄ, PRIORITETO

 

2013 m. rugsėjo 24 d. Nr. 1S-135

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 64-1937; 2013, Nr. 57-2854) (toliau – Reklamos įstatymas) 21 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856; 2012, Nr. 42-2041) (toliau – Konkurencijos įstatymas) 18 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir atsižvelgdama į tai, kad vykdant reklamos naudojimo priežiūros veiklą (toliau – Veikla), didžiausias dėmesys turi būti skiriamas veiksmingai vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsaugai Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) nutaria:

1.         Nustatyti, kad Konkurencijos tarybos Veiklos prioritetas – atlikti Reklamos įstatymo 5 ir 6 straipsniuose nurodytų reikalavimų, draudžiančių naudoti klaidinančią ir neleidžiamą lyginamąją reklamą, pažeidimų nagrinėjimo procedūrą ar pagal kompetenciją imtis kitokio pobūdžio veiksmų, jei tokie Konkurencijos tarybos veiksmai galėtų reikšmingai prisidėti prie veiksmingos vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsaugos (toliau – Veiklos prioritetas).

2.         Patvirtinti Konkurencijos tarybos Veiklos prioriteto įgyvendinimo principų aprašą (toliau – Aprašas) (pridedamas).

3.         Nustatyti, kad Konkurencijos taryba įgyvendina Veiklos prioritetą, vadovaudamasi Apraše nurodytais principais, bei atsižvelgdama į Konkurencijos tarybos 2012 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 1S-89 „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos veiklos prioriteto“ (paskelbtas Konkurencijos tarybos interneto svetainėje) nustatytą Konkurencijos tarybos veiklos, vykdant valstybinę konkurencijos politiką bei prižiūrint, kaip laikomasi Konkurencijos įstatymo, prioritetą ir patvirtintą šio prioriteto įgyvendinimo principų aprašą.

4.         Paskelbti Veiklos prioritetą ir Aprašą Konkurencijos tarybos interneto svetainėje.

 

 

 

Pirmininko pavaduotoja,

pavaduojanti pirmininką                                                                                                   Jūratė Šovienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2013 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 1S-135

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS VEIKLOS, ATLIEKANT REKLAMOS NAUDOJIMO PRIEŽIŪRĄ, PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRINCIPŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – Konkurencijos taryba) veiklos, atliekant reklamos naudojimo priežiūrą, prioriteto įgyvendinimo principų aprašas (toliau – Aprašas) nustato pagrindinius principus (toliau – Principai), kuriais vadovaudamasi Konkurencijos taryba įgyvendina reklamos naudojimo priežiūros veiklos (toliau – Veikla) prioritetą.

2.         Šiame Apraše sąvokos vartojamos taip, kaip jos aiškinamos taikant Lietuvos Respublikos reklamos įstatymą (Žin., 2000, Nr. 64-1937; 2013, Nr. 57-2854) (toliau – Reklamos įstatymas).

 

II. PRINCIPŲ TAIKYMAS

 

3.         Konkurencijos taryba remiasi šiais Principais, kai Reklamos įstatymo 25 straipsnio 7 dalyje nurodytu atveju ji sprendžia klausimą dėl Reklamos įstatymo 5 ir 6 straipsniuose nurodytų reikalavimų, draudžiančių naudoti klaidinančią ir neleidžiamą lyginamąją reklamą (toliau – Draudžiama reklama), pažeidimų (toliau – Pažeidimai, Pažeidimas) nagrinėjimo procedūros (toliau – Nagrinėjimo procedūra) atlikimo tikslingumo ir apimties.

4.         Spręsdama, ar Nagrinėjimo procedūra atitinka Veiklos prioritetą, Konkurencijos taryba kiekvienu atveju atlieka reikšmingų faktinių ir teisinių aplinkybių vertinimą vadovaudamasi Principais.

5.         Nė vienas iš Principų neturi iš anksto nustatytos lemiamos įtakos Konkurencijos tarybos sprendimui dėl konkrečios Nagrinėjimo procedūros atlikimo, tačiau Konkurencijos tarybai gali pakakti įvertinti reikšmingas aplinkybes pagal vieną iš Principų, kad galėtų priimti sprendimą dėl Nagrinėjimo procedūros atlikimo tikslingumo ar apimties.

6.         Konkurencijos tarybos sprendimas atsisakyti pradėti Nagrinėjimo procedūrą dėl to, kad ji neatitinka Veiklos prioriteto, nereiškia, kad reklaminės veiklos subjektų veiksmai negali pažeisti Reklamos įstatymo reikalavimų.

7.         Konkurencijos taryba turi teisę vadovautis šiais Principais, kai sprendžia ir kitus nei Nagrinėjimo procedūros atlikimas Veiklos klausimus.

 

III. PRINCIPAI

 

8.         Konkurencijos taryba, spręsdama, ar Nagrinėjimo procedūra atitinka Veiklos prioritetą, vadovaujasi šiais Principais:

8.1.      įtaka veiksmingai vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsaugai;

8.2.      strateginė reikšmė;

8.3.      racionalus išteklių naudojimas.

 

IV. ĮTAKA VEIKSMINGAI VARTOTOJŲ TEISIŲ IR TEISĖTŲ INTERESŲ APSAUGAI

 

9.         Konkurencijos taryba vertins tikėtiną Nagrinėjimo procedūros įtaką veiksmingai vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Toks vertinimas paprastai apima, bet nebūtinai apsiriboja, galimo pažeidimo pobūdžio bei aplinkybės, ar Draudžiamoje reklamoje pateikiama informacija gali pažeisti reikšmingos dalies vartotojų interesus, vertinimą.

10.       Paprastai didžiausią neigiamą įtaką vartotojų teisėms ir teisėtiems interesams gali daryti galimi Pažeidimai, pasireiškiantys reklaminės veiklos subjektų veiksmais:

10.1.    skleidžiant Draudžiamą reklamą, susijusią su prekių (paslaugų) savybėmis, kainomis, nuolaidomis ar kitomis prekių (paslaugų) įsigijimo ar naudojimo sąlygomis, kurios ypač veikia vartotojų ekonominį elgesį;

10.2.    skleidžiant Draudžiamą reklamą, kuri vadovaujantis Reklamos įstatymo 5 straipsnio 6 dalimi bet kuriomis aplinkybėmis laikoma klaidinančia.

 

V. STRATEGINĖ REIKŠMĖ

 

11.       Konkurencijos taryba vertins Nagrinėjimo procedūros prevencinį poveikį, galimo Pažeidimo naujumą, kitų institucijų galimybes išspręsti su galimu Pažeidimu susijusias problemas ir kitas strateginę Nagrinėjimo procedūros reikšmę rodančias aplinkybes.

12.       Paprastai didžiausią strateginę reikšmę turi Nagrinėjimo procedūra dėl:

12.1.    pakartotinių reklaminės veiklos subjektų daromų Pažeidimų. Šie Pažeidimai rodo, kad ankstesnės Konkurencijos tarybos Nagrinėjimo procedūros neturėjo pakankamo atgrasomojo poveikio;

12.2.    reklaminės veiklos subjektų veiksmų, kurių pobūdžio Konkurencijos taryba anksčiau nebuvo vertinusi, tačiau tokių veiksmų nagrinėjimas suteiks didesnį teisinį tikrumą dėl jų atitikties Reklamos įstatymo 5 ir 6 straipsnio reikalavimams ateityje;

12.3.    galimų Pažeidimų, kuriuos Konkurencijos taryba gali išnagrinėti ir nutraukti efektyviau nei kitos institucijos. Šiuo tikslu Konkurencijos taryba bendradarbiaus su kitomis institucijomis.

 

VI. RACIONALUS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS

 

13.       Konkurencijos taryba sieks atlikti Nagrinėjimo procedūras, kurioms reikalingi Konkurencijos tarybos ištekliai būtų proporcingi tikėtiniems Nagrinėjimo procedūrų rezultatams.

14.       Konkurencijos taryba, be kita ko, vertins:

14.1.    konkrečios Nagrinėjimo procedūros tikslus bei tikimybę juos pasiekti;

14.2.    Nagrinėjimo procedūrai atlikti reikalingą laiką, o taip pat būtinus bei turimus žmogiškuosius ir finansinius išteklius;

14.3.    ar dėl Nagrinėjimo procedūrai atlikti reikalingų Konkurencijos tarybos išteklių dydžio nebus pakenkta kitiems Konkurencijos tarybos atliekamiems pažeidimų tyrimams ir Konkurencijos tarybos strateginiuose planuose numatytų uždavinių vykdymui.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15.       Vadovaudamasi šiame Apraše nurodytais Principais, Konkurencijos taryba turi teisę atsižvelgti ir į kitas Apraše nenurodytas reikšmingas aplinkybes.