VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2008 M. RUGSĖJO 29 D. ĮSAKYMO NR. B1-506 „DĖL VETERINARIJOS GYDYTOJO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO NORINT DIRBTI VETERINARIJOS GYDYTOJU AR LAIKINAI ARBA VIENKARTINAI TEIKTI VETERINARIJOS GYDYTOJO PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. birželio 16 d. Nr. B1-457

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi,

p a k e i č i u Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymą Nr. B1-506 „Dėl Veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti veterinarijos gydytoju ar laikinai arba vienkartinai teikti veterinarijos gydytojo paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VETERINARIJOS GYDYTOJO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO siekiant DIRBTI VETERINARIJOS GYDYTOJU AR LAIKINAI ir kartais TEIKTI VETERINARIJOS PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu, Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu ir  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“ 1.1.11 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo siekiant dirbti veterinarijos gydytoju ar laikinai ir kartais teikti veterinarijos paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašą.

2. N u s t a t a u, kad paraiškos „Dėl veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo siekiant dirbti veterinarijos gydytoju Lietuvos Respublikoje” ir deklaracijos „Dėl laikinai ir kartais teikiamų veterinarijos paslaugų”, pateiktos iki šio įsakymo įsigaliojimo, vertinamos pagal reikalavimus, galiojusius iki šio įsakymo įsigaliojimo.

3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.“

 

 

 

Direktorius                                                                                                                             Jonas Milius

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu

Nr. B1-506

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2016 m. birželio 16 d.

įsakymo Nr. B1-457     

redakcija)

 

VETERINARIJOS GYDYTOJO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO SIEKIANT  DIRBTI VETERINARIJOS GYDYTOJU AR LAIKINAI ir kartais TEIKTI VETERINARIJOS PASLAUGAS LIETUVOS REPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo siekiant dirbti veterinarijos gydytoju ar laikinai ir kartais teikti veterinarijos paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos (toliau – valstybės narės) piliečių veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos, įgytos kitoje valstybėje narėje, pripažinimą, siekiant dirbti veterinarijos gydytoju ar laikinai ir kartais teikti veterinarijos paslaugas Lietuvos Respublikoje. 

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Kompetentinga institucija – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, teisės aktų nustatyta tvarka įgaliota išduoti ar priimti valstybių narių piliečių įgytos veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos įrodymus arba informaciją, taip pat gauti asmenų, siekiančių veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo, paraiškos ir priimti sprendimus dėl šių paraiškų arba jos kompetencijai priskirtais veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos ar profesinės praktikos pripažinimo klausimais.

2.2. Pareiškėjas – valstybės narės pilietis, siekiantis veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos, įgytos kitoje valstybėje narėje, pripažinimo norint dirbti ar laikinai ir kartais teikti veterinarijos paslaugas Lietuvos Respublikoje.

2.3. Profesinė patirtis – asmens faktiškas ir teisėtas darbas pagal darbo sutartį arba savarankiškai pagal veterinarijos gydytojo profesiją arba užsiėmimas profesine veikla visą darbo laiką arba jam prilygstantį ne visą darbo laiką valstybėje narėje.

2.4. Veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisija (toliau – Komisija) – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, kuri nagrinėja pareiškėjų pateiktas paraiškas ir prie jų pridėtus dokumentus, pateikia išvadas Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai dėl pareiškėjo veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo, vertina pareiškėjų, siekiančių laikinai ir kartais teikti veterinarijos paslaugas, deklaracijų duomenis ir pateikia išvadas Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai dėl pareiškėjų veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos tikrinimo būtinybės.

2.5. Veterinarijos paslauga – už mokestį arba neatlygintinai gyvūnų laikytojui veterinarijos paslaugų teikėjo teikiama paslauga: konsultacija gyvūnų gerovės ir sveikatos klausimais, gyvūnų ligų diagnozavimas, gydymas ir profilaktika, gyvūnų laikinas laikymas ir priežiūra gydymo tikslais veterinarijos paslaugų teikėjo patalpose, gyvūnų ženklinimas, gyvūnų gaišimo priežasčių nustatymas ar kt.

2.6. Veterinarijos paslaugų teikėjas – juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialas arba fizinis asmuo, siūlantys ar teikiantys veterinarijos paslaugas.2

2.7. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme (toliau – Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme vartojamas sąvokas.

3. Vadovaudamasi Tvarkos aprašu, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – Tarnyba) veterinarijos gydytojo profesinę kvalifikaciją pripažįsta:

3.1. pagal Įstatymo 3 priedo 3.4.1 papunktyje nurodytus veterinarijos gydytojo formalios kvalifikacijos įrodymus. Formalios kvalifikacijos įrodymai turi atitikti būtiniausius veterinarijos gydytojo rengimo reikalavimus, nurodytus Įstatymo 36 straipsnyje;

3.2. pagal Įstatymo 37 straipsnyje nurodytas veterinarijos gydytojo įgytas teises.

4. Jei veterinarijos gydytojo formalios kvalifikacijos įrodymas neatitinka nė vienos iš šio Tvarkos aprašo 3 punkte nurodytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo sąlygos, taikomas Tarnybos direktoriaus įsakymu tvirtinamas Veterinarijos felčerio profesinės kvalifikacijos pripažinimo siekiant dirbti veterinarijos felčeriu ar laikinai ir kartais teikti kai kurias veterinarijos paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas.

5. Dirbti veterinarijos gydytoju Lietuvos Respublikoje leidžiama tik pripažinus kitoje valstybėje narėje įgytą veterinarijos gydytojo profesinę kvalifikaciją.

6. Valstybių narių piliečiai gali dirbti veterinarijos gydytoju Lietuvos Respublikoje tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiai.

7. Teisė laikinai ir kartais teikti veterinarijos paslaugas Lietuvos Respublikoje neribojama, jeigu pareiškėjas yra teisėtai įsisteigęs kitoje valstybėje narėje (toliau – Įsisteigimo valstybė narė) ir apie tokių paslaugų teikimą yra informavęs Tarnybą šio Tvarkos aprašo III skyriuje nustatyta tvarka.

8. Pareiškėjai, kurių veterinarijos gydytojo profesinė kvalifikacija pripažinta Lietuvos Respublikoje, turi mokėti lietuvių kalbą ir jos mokėjimo lygis turi atitikti antrąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“.

9. Tarnyba užtikrina gaunamos informacijos, susijusios su veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimu, konfidencialumą. 

 

Ii SKYRIUS

VETERINARIJOS GYDYTOJO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO SIEKIANT DIRBTI VETERINARIJOS GYDYTOJU LIETUVOS RESPUBLIKOJE PROCEDŪRA

 

10. Pareiškėjas, siekiantis veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos, įgytos kitoje valstybėje narėje, pripažinimo norint dirbti veterinarijos gydytoju Lietuvos Respublikoje, arba jo įgaliotas asmuo pateikia Tarnybai tiesiogiai arba per Įstatyme nurodytą Lietuvos Respublikos kontaktinį centrą Paraišką „Dėl veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo siekiant dirbti veterinarijos gydytoju Lietuvos Respublikoje” (1 priedas) (toliau – Paraiška) ir toliau nurodytus dokumentus arba notaro ar atitinkamos institucijos patvirtintas jų kopijas raštu arba elektroninėmis priemonėmis (teikiant dokumentus ne raštu, turi būti sudarytos sąlygos pareiškėjo tapatybei identifikuoti. Jei pateikiami dokumentų originalai, Tarnyba patvirtina jų kopijas, o originalus grąžina pareiškėjui):

10.1. dokumentą, kuriuo patvirtinama asmens pilietybė;

10.2. dokumentus, kuriais patvirtinamas asmens pavardės (vardo) keitimas (jeigu keitėsi);

10.3. formalios kvalifikacijos įrodymą (-us);

10.4. dokumentą (-us), susijusį (-ius) su veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos kėlimu (jeigu toks (-ie) yra);

10.5. formalios kvalifikacijos įrodymų, įgytų trečiojoje šalyje, pripažinimo valstybėje narėje dokumentą (jeigu toks yra);

10.6. formalios kvalifikacijos įrodymų, įgytų trečiojoje šalyje, pripažinimo valstybėje narėje dokumentą (jeigu toks yra);

10.7. dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad pareiškėjui Europos Sąjungos teisės aktais suteikta judėjimo valstybėse narėse teisė, kopiją (pateikiama, kai asmuo nėra valstybės narės pilietis);

10.8. dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad pareiškėjo profesinė veikla nėra laikinai sustabdyta ar uždrausta dėl sunkaus profesinio nusižengimo ar teistumo dėl padarytos nusikalstamos veikos, susijusios su bet kokia to asmens profesine veikla;

10.9. dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad pareiškėjas faktiškai ir teisėtai vertėsi veterinarijos gydytojo veikla ne trumpiau kaip trejus metus iš eilės per penkerius metus iki dokumento išdavimo (jei pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymas neatitinka Įstatymo 3 priedo 3.4.1 papunktyje nurodytų formalios kvalifikacijos įrodymams keliamų reikalavimų);

10.10. dokumentą, išduotą kilmės valstybės narės kompetentingų institucijų, kuriuo patvirtinama, kad šiems formalios kvalifikacijos įrodymams taikoma 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/55/ES, kuria iš dalies keičiama direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo ir reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacijos sistemą (IMI reglamentas) (OL 2013 L 354, p. 132) (toliau – direktyva 2013/55/ES);

10.11. dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad pareiškėjas sėkmingai baigė veterinarijos gydytojo rengimo studijas, prasidėjusias iki 1990 m. spalio 3 d. (jeigu pareiškėjas įgijo veterinarijos gydytojo formalios kvalifikacijos įrodymą Vokietijos Demokratinės Respublikos teritorijoje);

10.12. dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad pareiškėjo įgytas formalios kvalifikacijos įrodymas valstybės narės teritorijoje turi tokią pačią teisinę galią kaip ir jos išduodamas formalios kvalifikacijos įrodymas (jeigu pareiškėjas įgijo formalios kvalifikacijos įrodymą buvusioje Čekoslovakijoje arba jo rengimas prasidėjo iki 1993 m. sausio 1 d. Čekijoje ir Slovakijoje);

10.13. dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad pareiškėjo įgytas formalios kvalifikacijos įrodymas Estijos ar Latvijos teritorijoje turi tokią pačią teisinę galią kaip ir Estijos ar Latvijos išduodamas formalios kvalifikacijos įrodymas (jeigu pareiškėjas įgijo formalios kvalifikacijos įrodymą arba jo rengimas prasidėjo Estijoje iki 1991 m. rugpjūčio 20 d. arba Latvijoje iki 1991 m. rugpjūčio 21 d.). Kartu su formalios kvalifikacijos įrodymu turi būti pateikiamas Estijos kompetentingos institucijos išduotas pažymėjimas apie profesinę patirtį, kuriuo patvirtinama, kad pareiškėjas faktiškai ir teisėtai teikė veterinarijos paslaugas ne trumpiau kaip penkerius metus iš eilės per septynerius metus iki pažymėjimo išdavimo;

10.14. dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymas Slovėnijos ir Kroatijos teritorijoje turi tokią pačią teisinę galią kaip Slovėnijos ir Kroatijos išduodamas formalios kvalifikacijos įrodymas (jeigu pareiškėjas įgijo formalios kvalifikacijos įrodymą buvusioje Jugoslavijoje arba jo rengimas Slovėnijoje prasidėjo iki 1991 m. birželio 25 d. arba Kroatijoje iki 1991 m. spalio 8 d.);

10.15. dokumentą, išduotą kilmės valstybės narės kompetentingų institucijų, kuriuo patvirtinama, kad šiam formalios kvalifikacijos įrodymui taikoma direktyva 2005/36/EB;

10.16. įgaliojimą, jei paraišką ir dokumentus pateikia įgaliotasis asmuo.

11. Veterinarijos gydytojo formalios kvalifikacijos įrodymas turi būti išduotas valstybės narės kompetentingos institucijos, paskirtos pagal tos valstybės narės teisės aktų nuostatas.

12. Kartu su paraiška pateikiami ir dokumentų, nurodytų šio Tvarkos aprašo 10.2–10.16 papunkčiuose, vertimai į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu ir (arba) vertimų biuro antspaudu.

13. Tarnyba raštu arba elektroninėmis priemonėmis patvirtina paraiškos gavimą ir, įvertinusi, ar teisingai užpildyta paraiška, ar pateikti visi reikiami ir galiojantys dokumentai, perduoda juos Komisijai, kuri, jei nustato trūkumų, susijusių su paraiška ir (ar) kartu pateiktais dokumentais, raštu arba elektroninėmis priemonėmis apie tai praneša pareiškėjui. Terminas, per kurį pareiškėjas pateikia

prašomą informaciją arba Komisija kreipiasi į kitas institucijas dėl pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymų ir kitų dokumentų, neįskaitomas į paraiškos ir dokumentų nagrinėjimo laiką.

14. Komisija, išnagrinėjusi pareiškėjo pateiktą paraišką ir dokumentus, teikia išvadą Tarnybai priimti sprendimą:

14.1. pripažinti pareiškėjo profesinę kvalifikaciją;

14.2. nepripažinti pareiškėjo profesinės kvalifikacijos.

15. Tarnyba galutinį motyvuotą sprendimą dėl veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo priima kuo greičiau ir ne ilgiau kaip per 3 mėnesius nuo pareiškėjo pateiktų dokumentų, nurodytų Tvarkos aprašo 10 punkte, gavimo dienos. Šio Tvarkos aprašo 14.1 ir 14.2 papunkčiuose nurodyti sprendimai įforminami Tarnybos direktoriaus įsakymu. Apie priimtą sprendimą Tarnyba nedelsiant raštu arba elektroninėmis priemonėmis informuoja pareiškėją. Jei priimamas sprendimas nepripažinti pareiškėjo profesinės kvalifikacijos, pranešime turi būti nurodytos tokio sprendimo priėmimo priežastys.

 

III. VETERINARIJOS GYDYTOJO KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO
SIEKIANT LAIKINAI ir KARTAIS TEIKTI VETERINARIJOS PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE PROCEDŪRA

 

16. Šio skyriaus nuostatos taikomos tais atvejais, kai veterinarijos paslaugų teikėjas atvyksta į Lietuvos Respubliką laikinai ir kartais teikti veterinarijos paslaugų.

17. Veterinarijos gydytojo veterinarijos paslaugų teikimo laikinumą kiekvienu konkrečiu atveju Komisija įvertina pagal paslaugų teikimo trukmę, dažnumą, reguliarumą ir tęstinumą ir informuoja Tarnybą.

18. Pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo turi pateikti Tarnybai tiesiogiai arba per Įstatyme nurodytą Lietuvos Respublikos kontaktinį centrą rašytinę Deklaraciją „Dėl laikinai ir kartais teikiamų veterinarijos paslaugų“ (toliau – Deklaracija) (2 priedas), kai jis pirmą kartą iš valstybės narės atvyksta į Lietuvos Respubliką teikti veterinarijos paslaugų.

19. Pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo, prieš pradedant teikti veterinarijos paslaugas Lietuvos Respublikoje arba jeigu iš esmės pasikeičia anksčiau dokumentais patvirtintos aplinkybės, kartu su Deklaracija pateikia toliau nurodytus dokumentus arba notaro patvirtintas jų kopijas (jei pateikiami dokumentų originalai, Tarnyba patvirtina jų kopijas, o originalus grąžina pareiškėjui):

19.1. dokumentą, kuriuo patvirtinama asmens pilietybė;

19.2. dokumentą (-us), kuriuo (-iais) patvirtinama, kad pareiškėjas yra teisėtai įsisteigęs kitoje valstybėje narėje, gali užsiimti atitinkama veikla ir jam net laikinai nėra uždrausta užsiimti veterinarijos gydytojo profesine veikla;

19.3. profesinės kvalifikacijos įrodymus;

19.4. įgaliojimą, jei Deklaraciją ir dokumentus pateikia pareiškėjo įgaliotas asmuo.

20. Tarnyba, gavusi pareiškėjo Deklaraciją ir 19 punkte nurodytus dokumentus, perduoda juos Komisijai, kuri patvirtina Deklaracijos ir dokumentų gavimą ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Deklaracijos ir dokumentų gavimo dienos įvertina, ar teisingai užpildyta Deklaracija, ar pateikti visi reikiami ir galiojantys dokumentai. Jei Komisija įvertina, kad Deklaracija užpildyta teisingai ir pateikti visi reikiami ir galiojantys dokumentai, apie tai informuoja Tarnybą ir pareiškėją.

21. Jei Komisija per Tvarkos aprašo 20 punkte numatytą terminą nustato trūkumų, susijusių su Deklaracija ir (ar) kitais dokumentais, raštu apie tai praneša Tarnybai ir pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui. Pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo turi ištaisyti trūkumus. Terminas, per kurį pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo pateikia prašomą informaciją, neįskaitomas į Deklaracijos ir dokumentų nagrinėjimo laiką.

22. Pareiškėjas, gavęs Komisijos pranešimą, kad pateikta Deklaracija ir dokumentai atitinka šio Tvarkos aprašo nustatytus reikalavimus, arba jei Komisija per Tvarkos aprašo 20 punkte nurodytą terminą pareiškėjui nepateikia informacijos apie nustatytus trūkumus, susijusius su Deklaracija ir (ar) kitais dokumentais, laikoma, kad pareiškėjas gali pradėti laikinai ir kartais teikti veterinarijos paslaugas. 

23. Kai yra pagrįstų abejonių, Komisija gali prašyti Įsisteigimo valstybės narės kompetentingų institucijų suteikti bet kokią informaciją apie pareiškėjo įsisteigimo teisėtumą ir veiklos tinkamumą, taip pat ir dėl kokių nors profesinio pobūdžio drausminių ar baudžiamųjų sankcijų nebuvimo.

24. Veterinarijos paslaugų teikėjas turi iš anksto arba nedelsiant pranešti socialinio draudimo institucijai apie paslaugas, kurias jis ketina suteikti ar suteikė.

25. Tais atvejais, kai veterinarijos paslaugos teikiamos naudojant Įsisteigimo valstybės narės suteiktą profesinį vardą arba naudojantis veterinarijos paslaugų teikėjo kvalifikacija, Tarnyba gali reikalauti, kad veterinarijos paslaugų teikėjas suteiktų šių paslaugų gavėjui šią informaciją:

25.1. registro, kuriame jis įregistruotas, pavadinimą, jo registracijos numerį arba lygiavertes tame registre nurodytas tapatumo nustatymo priemones, jeigu veterinarijos paslaugų teikėjas yra įregistruotas komerciniame registre ar panašiame viešame registre;

25.2. institucijos, įgaliotos teisės aktų nustatyta tvarka išduoti tokį leidimą, pavadinimą ir adresą, jeigu veiklai vykdyti Įsisteigimo valstybėje narėje būtinas leidimas;

25.3. profesinės asociacijos ar panašios institucijos, kurioje įregistruotas veterinarijos paslaugų teikėjas, pavadinimą;

25.4. profesinį vardą arba, jei tokio nėra, veterinarijos paslaugų teikėjo formalią kvalifikaciją ir valstybę narę, kurioje ji buvo suteikta;

25.5. pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodą, jeigu veterinarijos paslaugų teikėjas užsiima veikla, kuri apmokestinama PVM;

25.6. duomenis apie bet kokį profesinį draudimą ar kitas asmenines ar kolektyvines profesinės atsakomybės apsaugos priemones.

26. Pareiškėjas turi pateikti Tarnybai atnaujintą Deklaraciją kartą per metus, jeigu jis per tuos metus ketina laikinai ir kartais teikti veterinarijos paslaugas.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Sprendimas dėl pareiškėjo profesinės kvalifikacijos pripažinimo arba jo nebuvimas gali būti skundžiami Įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_________________________

 

 

Veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos

pripažinimo siekiant dirbti veterinarijos gydytoju ar

laikinai ir kartais teikti veterinarijos paslaugas

Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Paraiškos dėl veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo siekiant dirbti veterinarijos gydytoju Lietuvos Respublikoje formos pavyzdys)

 

Vardas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė (-ės)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimimo data

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

Lytis:

 

mot.

 

vyr.

 

 

Paso / Asmens tapatybės kortelės numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankstesnis vardas / pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilietybė

 

Lietuvos Respublikos

 

Kita (įrašyti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas korespondencijai:

gatvė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

namas

 

 

 

 

buto nr.

 

 

 

 

pašto kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miestas / vietovė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

(adresatas)

 

Paraiška

DĖL VETERINARIJOS GYDYTOJO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO SIEKIANT DIRBTI VETERINARIJOS GYDYTOJU LIETUVOS RESPUBLIKOJE

_______________

(data)

__________________

(sudarymo vieta)

 

Prašau pripažinti mano veterinarijos gydytojo profesinę kvalifikaciją.

Veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo tikslas:

_____________________________________________________________________

(darbas pagal veterinarijos gydytojo profesiją Lietuvos Respublikoje ar kita)

__________________________________________________________________________

 

i. Duomenys apie išsilavinimą

(Išvardykite švietimo įstaigas, kuriose įgytas išsilavinimas)

 

 

Formalios kvalifikacijos įrodymą išdavusios švietimo įstaigos pavadinimas ir adresas

Mokytasi

ir (ar)

studijuota

Moky

mosi

ir (ar)

studijų forma 1

Formalios kvalifikacijos įrodymo pavadinimas

(įrašyti originalo kalba)

Formalios kvalifikacijos įrodyme įrašyta profesinė kvalifikacija ar kvalifikacinis laipsnis (įrašyti originalo kalba)

Pastabos

 

nuo

iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________

1 D dieninė, N – neakivaizdinė, V – vakarinė, NT – nuotolinė.

 

II. Duomenys apie įgytą profesinę kvalifikaciją

(Pildoma, jei profesinė kvalifikacija nėra suteikta formalios kvalifikacijos įrodymu, nurodytu šio prašymo I dalyje, ar nėra įgyta profesinės patirties, nurodytos šio prašymo III dalyje)

 

Dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas ir adresas

Dokumento pavadinimas (įrašyti originalo kalba)

Dokumente įrašyta profesinė kvalifikacija (įrašyti originalo kalba)

Pastabos

 

 

 

 

 

III. PROFESINĖ PATIRTIS

(Profesija arba profesinė veikla, kuria užsiėmėte per paskutinius 5 metus (jei neatitinka Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 3 priedo 3.4.1  papunktyje nurodytų formalios kvalifikacijos įrodymams keliamų reikalavimų)

(Jeigu pildote šią dalį, pridėkite dokumentą (-us), kuriais patvirtinama Jūsų profesinė patirtis ir trukmė)

 

Profesinė patirtis

Darbinės veiklos trukmė

(metai, mėnuo)

pareigos

institucijos (įstaigos) pavadinimas

valstybė

nuo

iki

 

 

 

 

 

 

IV. PAPILDOMA INFORMACIJA

(Informacija apie kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos profesinės kvalifikacijos pripažinimui)

__________________________________________________________________________

 

V. DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJO ĮGALIOTĄJĮ ASMENĮ

(Jei paraišką pateikia įgaliotasis asmuo)

 

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas korespondencijai:

gatvė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

namas

 

 

 

 

buto nr.

 

 

 

 

pašto kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miestas / vietovė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. SUTIKIMAS

Aš, _______________________________________________________________ ,

(pareiškėjo arba įgaliotojo asmens vardas ir pavardė)

esu susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu  ir sutinku, kad Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba  kreiptųsi į valstybines ir (ar) privačias įstaigas (institucijas, įmones, organizacijas ar kt.) dėl informacijos apie mane (mane įgaliojusį asmenį) ir mano (mane įgaliojusio asmens) turimą veterinarijos gydytojo profesinę kvalifikaciją. Sutinku, kad Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba  vertintų mano (mane įgaliojusio asmens) veterinarijos gydytojo profesinę kvalifikaciją. Patvirtinu, kad paraiškoje pateikti duomenys yra teisingi.

 

pridedama*:

 

£[] 1. Dokumentas, kuriuo patvirtinama asmens pilietybė, ...........lapas (-ai).

£[] 2. Dokumentas, kuriuo patvirtinamas asmens pavardės (vardo) keitimas (jeigu keitėsi), ...........lapas (-ai).

£[] 3. Formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai), ...........lapas (-ai).

£[] 4. Dokumentas (-ai), susijęs (-ę) su veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos kėlimu (jeigu toks (-ie) yra), ...........lapas (-ai)..

£[] 5. Formalios kvalifikacijos įrodymas, įgytų trečiojoje šalyje, pripažinimo valstybėje narėje dokumentas, ...........lapas (-ai).

£[] 6. Kiti papildomi dokumentai, kuriais patvirtinama veterinarijos gydytojo profesinę kvalifikacija (jeigu tokie yra), ...........lapas (-ai).

£[] 7. Dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad pareiškėjas teisėtai vertėsi veterinarijos gydytojo veikla ne trumpiau kaip trejus metus iš eilės per penkerius metus iki dokumento išdavimo (jeigu pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymas neatitinka Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 3 priedo 3.4.1 papunktyje nurodytų formalios kvalifikacijos įrodymams keliamų reikalavimų), ...........lapas (-ai).

£[] 8. Dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad pareiškėjas sėkmingai baigė veterinarijos gydytojo rengimo studijas, prasidėjusias iki 1990 m. spalio 3 d. (jeigu pareiškėjas įgijo veterinarijos gydytojo formalios kvalifikacijos įrodymą Vokietijos Demokratinės Respublikos teritorijoje), ...........lapas (-ai).

£[] 9. Dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad pareiškėjo įgytas formalios kvalifikacijos įrodymas valstybės narės teritorijoje turi tokią pačią teisinę galią kaip ir jos išduodamas formalios kvalifikacijos įrodymas (jeigu pareiškėjas įgijo formalios kvalifikacijos įrodymą buvusioje Čekoslovakijoje arba jo rengimas prasidėjo iki 1993 m. sausio 1 d. Čekijoje ir Slovakijoje), ...........lapas (-ai).

£[] 10. Dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad pareiškėjo įgytas formalios kvalifikacijos įrodymas Estijos ar Latvijos teritorijoje turi tokią pačią teisinę galią kaip ir Estijos ar Latvijos išduodamas formalios kvalifikacijos įrodymas (jeigu pareiškėjas įgijo formalios kvalifikacijos įrodymą arba jo rengimas prasidėjo Estijoje iki 1991 m. rugpjūčio 20 d. arba Latvijoje iki 1991 m. rugpjūčio 21 d.) ir Estijos kompetentingos institucijos išduotas dokumentas apie profesinę patirtį, kuriuo patvirtinama, kad pareiškėjas faktiškai ir teisėtai teikė veterinarijos paslaugas ne trumpiau kaip penkerius metus iš eilės per septynerius metus iki pažymėjimo išdavimo, ...........lapas (-ai).

£[] 11. Dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad veterinarijos gydytojo profesinė kvalifikacija įgyta Jugoslavijoje ar pareiškėjas pradėjo mokytis Slovėnijoje iki 1991 m. birželio 25 d. ir kad ši veterinarijos gydytojo profesinė kvalifikacija Slovėnijoje turi tokią pačią teisinę galią kaip Slovėnijos veterinarijos gydytojo profesinė kvalifikacija (jeigu pareiškėjas įgijo formalios kvalifikacijos įrodymą buvusioje Jugoslavijoje arba jo rengimas Slovėnijoje prasidėjo iki 1991 m. birželio 25 d.), ...........lapas (-ai).

£[] 12. Dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymas Slovėnijos ir Kroatijos teritorijoje turi tokią pačią teisinę galią kaip Slovėnijos ir Kroatijos išduodamas formalios kvalifikacijos įrodymas (jeigu pareiškėjas įgijo formalios kvalifikacijos įrodymą buvusioje Jugoslavijoje arba jo rengimas Slovėnijoje prasidėjo iki 1991 m. birželio 25 d. arba Kroatijoje iki 1991 m. spalio 8 d.), ...........lapas (-ai).

£[] 13. Dokumentas, išduotą kilmės valstybės narės kompetentingų institucijų, kuriuo patvirtinama, kad šiam formalios kvalifikacijos įrodymui taikoma direktyva 2013/55/ES, ...........lapas (-ai).

£[] 14. Įgaliojimas, jei paraišką ir dokumentus pateikia įgaliotas asmuo.

£ 15. D[]Dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad Europos Sąjungos teisės aktais suteikta judėjimo valstybėse narėse teisė, kopija (pateikiama, kai asmuo nėra valstybės narės pilietis),........lapas (-ai).

£ 16. D[] Dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad profesinė veikla nėra laikinai sustabdyta ar uždrausta dėl sunkaus profesinio nusižengimo ar teistumo dėl padarytos nusikalstamos veikos, susijusios su bet kokia to asmens profesine veikla, ...........lapas (-ai).

 

_______________

* Pastabos:

1. Varnele žymimi tik pateikiami dokumentai.

2. Siunčiant paštu dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro.

3. Dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, o vertimas patvirtintas vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu ir (arba) vertimų biuro antspaudu.

 

______________

(parašas)

______________

(vardas ir pavardė)

 

 

 

Veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos

pripažinimo siekiant dirbti veterinarijos gydytoju ar

laikinai ir kartais teikti veterinarijos paslaugas

Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Deklaracijos dėl laikinai ir kartais teikiamų veterinarijos paslaugų formos pavyzdys)

 

deklaracija1

DĖL LAIKINAI IR KARTAIS TEIKIAMŲ VETERINARIJOS PASLAUGŲ

__________________

(data)

______________________

(sudarymo vieta)

_______________

1 Prašome turėti šios deklaracijos kopiją. Jūs turėsite pateikti šią deklaraciją, jeigu ateityje norėsite teikti veterinarijos paslaugas laikinai ir kartais Lietuvos Respublikoje.

2 Prašome pridėti ankstesnės ir pirmos deklaracijos kopijas.

 

1. Ši deklaracija pildoma:

£[] Pirmą kartą teikiant veterinarijos paslaugas Lietuvos Respublikoje (prašome užpildyti 2–6 punktus)

£[] Kartą per metus atnaujinant deklaraciją2 (prašome užpildyti 2–5 ir 7 punktus)

 

_______________

1 Prašome turėti šios deklaracijos kopiją. Jūs turėsite pateikti šią deklaraciją, jeigu ateityje norėsite teikti veterinarijos paslaugas laikinai ir kartais Lietuvos Respublikoje.

2 Prašome pridėti ankstesnės ir pirmos deklaracijos kopijas.

 

2. Veterinarijos paslaugų teikėjo asmens duomenys:

2.1. Vardas (-ai) ir pavardė (-ės) ...............................................................................

2.2. Pilietybė (-ės):

 

£[] AT

£[] BE

£[] CY

£[] CZ

£[] DE

£[] DK

£[] EE

£[] EL

£[] ES

£[] FI

£[] FR

£[] HU

£[] IE

£[] IT

£[] LT

£[] LV

£[] LU

£[] MT

£[] NL

£[] PL

£[] PT

£ HR

£[] SI

£[] SK

£[] SE

£[] UK

£[] BG

£[] RO

£[] IS

£[] LI

£[] NO

Kita (-os) ...................................

 

2.3. Paso / asmens tapatybės kortelės numeris:

Valstybė ...........................

Valstybė ...........................

Valstybė ...........................

2.4. Lytis:

£[] Vyras

£[] Moteris

2.5. Gimimo metai:

££££ ££ ££ [][][][][][][][]

metai, mėnuo, diena

2.6. Gimimo vieta:

Miestas / vietovė: .........................

 

£[] AT

£[] BE

£[] CY

£[] CZ

£[] DE

£[] DK

£[] EE

£[] EL

£[] ES

£[] FI

£[] FR

£[] HU

£[] IE

£[] IT

£[] LT

£[] LV

£[] LU

£[] MT

£[] NL

£[] PL

£[] PT

£ HR

£[] SI

£[] SK

£[] SE

£[] UK

£[] BG

£[] RO

£[] IS

£[] LI

£[] NO

Kita ...................................

2.7. Kontaktiniai duomenys valstybėje narėje, kurioje veterinarijos paslaugų teikėjas yra teisėtai įsisteigęs (toliau – Įsisteigimo valstybė narė) (privaloma):

Adresas: ...................................

Telefonas (su šalies prisijungimo kodu): ...................................

Faksas (su šalies prisijungimo kodu): ...................................

El. paštas: ...................................

2.8. Kontaktiniai duomenys Lietuvos Respublikoje (jei galite, nurodykite):

Adresas: ...................................

Telefonas (su šalies prisijungimo kodu): ...................................

Faksas (su šalies prisijungimo kodu): ...................................

El. paštas: ...................................

 

3. Deklaruojama profesija – veterinarijos gydytojas:

Profesija, pagal kurią dirbate Įsisteigimo valstybėje narėje3:

.............................

_____________

3 Prašome nurodyti profesijos pavadinimą Įsisteigimo valstybės narės kalba ir lietuvių kalba ir (arba) viena iš šių kalbų: anglų, prancūzų ar vokiečių.

 

4. Teisėtas įsisteigimas vienoje ar daugiau valstybių narių:

Šioje deklaracijoje „teisėtas įsisteigimas“ – jokių profesinių ir administracinių draudimų, net ir laikinų, nesuvaržytas vertimasis veterinarijos gydytojo praktika Įsisteigimo valstybėje narėje. Asmenims, įgijusiems veterinarijos gydytojo profesinę kvalifikaciją trečiosiose šalyse, teisėto įsisteigimo nuostatos taikomos tik tais atvejais, kai tokie asmenys yra įgiję bent trejų metų veterinarijos gydytojo profesinę patirtį valstybėje narėje, kuri pripažino tokių asmenų veterinarijos gydytojo kvalifikaciją, vadovaudamasi nacionaliniais teisės aktais ir direktyva 2013/55/ES.

 

4.1. Ar Jūs teisėtai įsisteigęs (-usi) valstybėje narėje dirbti pagal  veterinarijos gydytojo profesiją?

£[] Taip

£[] Ne

 

Jei atsakėte „taip“, kurioje valstybėje narėje Jūs esate teisėtai įsisteigęs?

£[] AT

£[] BE

£[] CY

£[] CZ

£[] DE

£[] DK

£[] EE

£[] EL

£[] ES

£[] FI

£[] FR

£[] HU

£[] IE

£[] IT

£[] LT

£[] LV

£[] LU

£[] MT

£[] NL

£[] PL

£[] PT

£ HR

£[] SI

£[] SK

£[] SE

£[] UK

£[] BG

£[] RO

£[] IS

£[] LI

£[] NO

Jei Jūs atsakėte „ne“, prašome paaiškinti: ...................................

 

4.2. Ar Jūs priklausote veterinarijos gydytojų profesinei asociacijai ar lygiavertei organizacijai Įsisteigimo valstybėje narėje?

 

£[] Taip

£[] Ne

Jei atsakėte „taip“, prašome įvardyti kuriai, nurodyti kontaktinius duomenis ir Jūsų registracijos numerį joje (jei yra):

...................................

 

4.3. Ar Jūs esate patvirtintas (-a) ir (ar) prižiūrimas (-a) Įsisteigimo valstybės narės kompetentingos valstybės institucijos?

£[] Taip

£[] Ne

Jei atsakėte „taip“, prašome įvardyti instituciją (-as), nurodyti jos (-ų) kontaktinius duomenis:

...................................

Jei esate įsisteigęs daugiau nei vienoje valstybėje narėje, prašome pateikti informaciją apie paslaugų teikimą laikinai ir kartais Lietuvos Respublikoje kiekvienai įsisteigimo valstybei narei.

 

5. Profesinis draudimas

5.1. Ar Jūs turite draudimą, susijusį su profesine atsakomybe, atsirandančia dirbant  pagal veterinarijos gydytojo profesiją?

 

£[] Taip

£[] Ne

Jei atsakėte „taip“, prašome nurodyti detalesnę informaciją apie draudimą:

Draudimo kompanijos pavadinimas: ...................................

Sutarties numeris: ...................................

Paaiškinimai: ...................................

 

5.2. Ar Jūs turite kitą asmeninę arba kolektyvinę apsaugą, susijusią su profesine atsakomybe, atsirandančia dirbant pagal veterinarijos gydytojo profesiją?

 

£[] Taip

£[] Ne

Jei atsakėte „taip“, prašome nurodyti detalesnę informaciją: ...................................

 

Paaiškinimai: ...................................

 

5.3. Patvirtinu, kad moku [] Dlietuvių kalbą tiek kiek tai būtina siekiant dirbti pagal veterinarijos gydytojo profesiją:

 

£[] Taip

£[] Ne

 

6. Prie šios deklaracijos pridedami dokumentai4:

6.1. Prašome pažymėti dokumentą (-us), pridedamą (-us) prie šios deklaracijos:

£[] Dokumentas, kuriuo patvirtinama asmens pilietybė, ...........lapas (-ai),

£[] Dokumentas (-ai), kuriuo (-iais) patvirtinama, kad pareiškėjas yra teisėtai įsisteigęs kitoje valstybėje narėje, gali užsiimti atitinkama veikla ir jam net laikinai nėra uždrausta užsiimti veterinarijos gydytojo profesine veikla, ....... lapas (-ai),

£[] Profesinės kvalifikacijos įrodymai, ....... lapas (-ai),

£[] Įgaliojimas, jei paraišką ir dokumentus pateikia įgaliotasis asmuo, ....... lapas (-ai).

________________

4 Ši dalis pildoma pirmą kartą teikiant laikinai ir kartais veterinarijos paslaugas Lietuvos Respublikoje.

 

7. Atnaujinta informacija (pildoma, kai ši deklaracija yra atnaujinama)

7.1. Kokiais periodais Jūs teikėte paslaugas Lietuvos Respublikoje (metai / mėnuo / diena)?

Nuo ££££-££-££ [][][][]-[][]-[][]

iki ££££-££-££ ;[][][][]-[][]-[][]

Nuo ££££-££-££ [][][][]-[][]-[][]

iki ££££-££-££ ;[][][][]-[][]-[][]

 

 

Paaiškinimai: ...........................

 

7.2. Prašome įvardyti konkrečias profesines veiklas, kuriomis užsiėmėte teikdamas veterinarijos paslaugas.

...................................

 

8. Kiti paaiškinimai

...................................

_____________

(parašas)

_____________

(vardas ir pavardė)