VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS 2015 M. SPALIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 27V-143 „DĖL BENDRŲJŲ GEBĖJIMŲ TESTO DALIŲ SUDARYMO IR ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO BEI VADOVAVIMO GEBĖJIMŲ TIKRINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. spalio 20 d. Nr. 27V-148

Vilnius

 

 

1.  P a k e i č i u Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. įsakymą Nr. 27V-143 „Dėl Bendrųjų gebėjimų testo dalių sudarymo ir atlikimo tvarkos aprašo bei Vadovavimo gebėjimų tikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Papildau 1.3 papunkčiu:

1.3. Prašymo leisti susipažinti su atliktu testu / vadovavimo gebėjimų tikrinimo garso įrašu formą.“

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtinto Bendrųjų gebėjimų testo dalių sudarymo ir atlikimo tvarkos aprašo 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Asmuo, norėdamas susipažinti su savo atliktu testu, Valstybės tarnybos departamento direktoriui raštu pateikia prašymą leisti susipažinti su atliktu testu, kurio forma patvirtinta Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 27V-143 „Dėl Bendrųjų gebėjimų testo dalių sudarymo ir atlikimo tvarkos aprašo bei Vadovavimo gebėjimų tikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.“

1.3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Vadovavimo gebėjimų tikrinimo organizavimo tvarkos aprašą:

1.3.1. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Pretendentams, siekiantiems eiti įstaigos vadovo, jo pavaduotojo, ministerijos, teismo ar prokuratūros kanclerio, administracijos ar sekretoriato vadovo ar jo pavaduotojo pareigas, klausimai sudaromi atsižvelgiant į Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 909 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklių bei Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijų“, (toliau – Vertinimo kriterijai), I skirsnyje „Įstaigos vadovo tarnybinės veiklos Vertinimo kriterijai“ nustatytus kvalifikacijos vertinimo kriterijus „Lyderystė“, „Žmogiškųjų išteklių valdymas“, „Analizė ir pagrindimas“, „Komunikacija ir viešieji ryšiai“ bei „Strateginis mąstymas“.“

1.3.2. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Pretendentams, siekiantiems eiti įstaigos administracijos padalinio vadovo, jo pavaduotojo ar kitas valstybės tarnautojo, turinčio pavaldžių asmenų, pareigas, klausimai sudaromi pagal Vertinimo kriterijų II skirsnyje „Karjeros valstybės tarnautojo, einančio valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos administracijos ar struktūrinio padalinio vadovo pareigas, tarnybinės veiklos vertinimo kriterijai“ nustatytus kvalifikacijos vertinimo kriterijus: „Lyderystė“, „Žmogiškųjų išteklių valdymas“, „Analizė ir pagrindimas“ bei „Komunikacija ir viešieji ryšiai“.“

1.3.3. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Pretendentams vadovavimo gebėjimų tikrinimo klausimus, likus ne mažiau kaip 15 minučių iki vadovavimo gebėjimų tikrinimo pradžios, atsitiktiniu būdu parenka atsakingas Valstybės tarnybos departamento darbuotojas, vykdantis vadovavimo gebėjimų tikrinimo funkcijas (toliau – Valstybės tarnybos departamento ekspertas). Vadovavimo gebėjimų tikrinimo klausimai viešai neskelbiami.“

1.3.4. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Pretendento į įstaigos vadovo, jo pavaduotojo, ministerijos, teismo ar prokuratūros kanclerio, administracijos ar sekretoriato vadovo ar jo pavaduotojo pareigas vadovavimo gebėjimų tikrinimas paprastai trunka 2,5–3 val. Pretendentui pageidaujant daroma iki 10 min. pertrauka.“

1.3.5. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Pretendento, siekiančio eiti įstaigos vadovo, jo pavaduotojo, ministerijos, teismo ar prokuratūros kanclerio, administracijos ar sekretoriato vadovo ar jo pavaduotojo pareigas, vadovavimo gebėjimus tikrina ne mažiau kaip 2 Valstybės tarnybos departamento ekspertai, o pretendento, siekiančio eiti įstaigos administracijos padalinio vadovo, jo pavaduotojo ar kitas valstybės tarnautojo, turinčio pavaldžių asmenų, pareigas, – gali tikrinti vienas arba daugiau Valstybės tarnybos departamento ekspertų. Valstybės tarnybos departamento direktoriaus sprendimu vadovavimo gebėjimų tikrinimo procedūrą gali stebėti paskirtas Valstybės tarnybos departamento darbuotojas. Stebėtojas turi teisę Valstybės tarnybos departamento direktoriui teikti rekomendacinio pobūdžio pastabas dėl vadovavimo gebėjimų tikrinimo procedūrų gerinimo.“

1.3.6. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20.     Valstybės tarnybos departamentas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po vadovavimo gebėjimų tikrinimo, paskelbia pretendentui apie jo vadovavimo gebėjimų tikrinimo rezultatą Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir joje nurodytu elektroniniu paštu išsiunčia pretendentui Vadovavimo gebėjimų tikrinimo rezultato pagrindimą (Aprašo priedas).“

1.3.7. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Asmuo, norėdamas susipažinti su savo vadovavimo gebėjimų tikrinimo garso įrašu, Valstybės tarnybos departamento direktoriui raštu pateikia prašymą leisti susipažinti su savo vadovavimo gebėjimų tikrinimo garso įrašu, kurio forma patvirtinta Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 27V-143 „Dėl Bendrųjų gebėjimų testo dalių sudarymo ir atlikimo tvarkos aprašo bei Vadovavimo gebėjimų tikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.“

1.3.8. Papildau nauju priedu (pridedama).

1.3.9. Pripažįstu netekusiu galios nurodytu įsakymu patvirtintų Bendrųjų gebėjimų testo dalių sudarymo ir atlikimo tvarkos aprašo ir Vadovavimo gebėjimų tikrinimo organizavimo tvarkos aprašo priedą.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. gruodžio 1 d.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas                                                                                 Osvaldas Šarmavičius


 

PATVIRTINTA

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus

2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 27V-143

(2017 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 27V-148 redakcija)

 

 

(Prašymo leisti susipažinti su atliktu testu / vadovavimo gebėjimų tikrinimo garso įrašu forma)

 

___________________________________________________________

(vardas, pavardė)

___________________________________________________________________

(adresas, el. pašto adresas, telefono numeris)

 

 

Valstybės tarnybos departamento

direktoriui

 

 

PRAŠYMAS

LEISTI SUSIPAŽINTI SU ATLIKTU TESTU / VADOVAVIMO GEBĖJIMŲ TIKRINIMO GARSO ĮRAŠU

(reikiamą pabraukti)

____________

(data)

________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

 

Prašau leisti susipažinti su savo (reikiamą pažymėti): 

atliktu bendrųjų gebėjimų testu;

vadovavimo gebėjimų tikrinimo garso įrašu.

 

_________________

(parašas)

______________________________________

(vardas, pavardė)

 

Susipažinau

________________________________

(parašas)

________________________________

(vardas, pavardė)

________________________________

(data, laikas)

 

Bendrųjų gebėjimų testo kopija sunaikinta

__________________________________

(parašas)

__________________________________

(atsakingo asmens vardas, pavardė)

__________________________________

(data, laikas)

 

 

____________________


 

Vadovavimo gebėjimų tikrinimo organizavimo tvarkos aprašo

priedas

 

 

(Vadovavimo gebėjimų tikrinimo rezultato pagrindimo forma)

 

VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO

ATRANKŲ SKYRIUS

 

PRETENDENTO VADOVAVIMO GEBĖJIMŲ TIKRINIMO REZULTATO

PAGRINDIMAS

 

__________________ Nr. 27VG-

(data)           

 

_____________________________________________________________________________________

(pretendento vardas, pavardė)

 

Vadovavimo gebėjimų tikrinimo data: ___________________________

 

Pretenduojama į pareigas (pažymėti):

 

Įstaigos vadovo, jo pavaduotojo, ministerijos, teismo ar prokuratūros kanclerio, administracijos ar sekretoriato vadovo ar jo pavaduotojo.

 

Įstaigos administracijos padalinio vadovo, jo pavaduotojo ar kitas valstybės tarnautojo, turinčio pavaldžių asmenų.

 

Vadovavimo gebėjimų tikrinimo rezultatas (pažymėti):

išlaikyta

neišlaikyta

 

Vadovavimo gebėjimų tikrinimo rezultato pagrindimas:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

Pagrindimas parengtas apibendrinus vadovavimo gebėjimų tikrinimo rezultatus, gautus taikant pusiau struktūruoto interviu metodą. Pretendentams, siekiantiems eiti įstaigos vadovo, jo pavaduotojo, ministerijos, teismo ar prokuratūros kanclerio, administracijos ar sekretoriato vadovo ar jo pavaduotojo pareigas, klausimai sudaryti atsižvelgiant į Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 909 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklių bei Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijų“, (toliau – Vertinimo kriterijai), I skirsnyje „Įstaigos vadovo tarnybinės veiklos vertinimo kriterijai“ nustatytus kvalifikacijos vertinimo kriterijus „Lyderystė“, „Žmogiškųjų išteklių valdymas“, „Analizė ir pagrindimas“, „Komunikacija ir viešieji ryšiai“ bei „Strateginis mąstymas“.

Pretendentams, siekiantiems eiti įstaigos administracijos padalinio vadovo, jo pavaduotojo ar kitas valstybės tarnautojo, turinčio pavaldžių asmenų, pareigas, klausimai sudaryti atsižvelgiant į Vertinimo kriterijų II skirsnyje „Karjeros valstybės tarnautojo, einančio valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos administracijos ar struktūrinio padalinio vadovo pareigas, tarnybinės veiklos vertinimo kriterijai“ nustatytus kvalifikacijos vertinimo kriterijus: „Lyderystė“, „Žmogiškųjų išteklių valdymas“, „Analizė ir pagrindimas“ bei „Komunikacija ir viešieji ryšiai“.

 

 

____________________________

(pareigos)

__________________

(parašas)

______________________________

(vardas, pavardė)

____________________________

(pareigos)

__________________

(parašas)

______________________________

(vardas, pavardė)

 

______________